search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
904 | WEEK 06-07 6 FEBRUARI 2019


EBU en ESO bundelen krachten op Europees vlak vanuit IWT Platform


BRUSSEL De Europese binnenvaartorganisaties EBU en ESO versterken hun rol als belangenbe- hartiger voor de binnenvaart door een nauwe- re coördinatie en samenwerking op Europees vlak. Dat heeſt EBU-voorzitter Paul Goris, die te- vens het Europese Inland Waterway Transport (IWT) Platform voorzit, op maandag 21 janua- ri in Brussel aangekondigd op de druk bezoch- te nieuwjaarsreceptie van beide organisaties. De financiering van dit platform geschiedt uit de financiële reserves. De EBU en ESO vertegen- woordigen zowel de scheepseigenaren als de grotere bedrijven in de Europese binnenvaart.


JAN SCHILS


De nauwere samenwerking tussen beide orga- nisaties heeſt betrekking op alles wat te maken heeſt met het vervoer van goederen en perso- nen door binnenvaartschepen. Ook hebben EBU en ESO zich tot doel gesteld hun aandeel in het totale Europese transportvolume te vergroten. Om deze doelstellingen te kunnen waarmaken in samenwerking met beleidsmakers en overhe- den, somde Goris enkele taken op.


Zo willen beide organisaties de verdere ontwik- keling van de Europese transport- en binnen- vaartpolitiek niet alleen volgen, maar ook hun bijdrage leveren aan dit vervoersbeleid. Daartoe behoort onder meer het scheppen van een ge- lijk speelveld binnen het vervoer van personen en goederen op Europees vlak. Als zeer belang- rijk noemde Goris ook de bescherming van de marktpositie van de sector door te zorgen voor aantrekkelijke werk- en leefomstandigheden via een dialoog met de sociale partners.


Ook willen beide vervoersorganisaties het ac- cent leggen op vorming en training om de


veiligheid en duurzaamheid in de binnenvaart te bevorderen en zullen ze streven naar meer mobiliteit van werknemers en hen meer per- spectieven bieden op een interessante carrière in de sector. Het promoten en de vergroening van het transport op de binnenwateren zal deel uitmaken van het gezamenlijk optreden van EBU en ESO. Als laatste, maar niet als minste doelstelling noemde Goris het bevorderen en in stand houden van een adequate infrastructuur, waarvoor beide organisaties willen meewerken aan het scheppen van de nodige voorwaarden.


Onafhankelijk EBU en ESO blijven onafhankelijk, maar het is volgens Goris de bedoeling dat het gezamenlijke platform een nieuwe dimensie van deskundig- heid toevoegt, die niet alleen ten goede komt aan de eigen leden, maar ook aan de gehele binnenvaartgemeenschap, inclusief de institu- tionele instellingen en organisaties die zich met de binnenvaart bezighouden. Daarbij wordt ge- dacht aan bijdragen van deskundigen van onder andere de CESNI, de EU, de VN en de CDNI. Om deze deskundigheid bijeen te brengen hebben de organisaties gezamenlijke werkgroepen op- gericht op sociaal- en onderwijsgebied, inzake innovatie en vergroening, veiligheid en milieu, nautisch-technische kwesties en infrastructuur). Zij brengen de expertise op de verschillende ge- bieden samen en dragen op een gezamenlijke en coherente manier bij aan de verschillende besluitvormingsorganen, aldus Goris. Meer in detail tredend over de hechtere samenwerking tussen EBU en ESO verklaarde Goris dat het platform zich zal richten op een aantal belang- rijke gebieden om bij te dragen het invullen van de behoeſten van de sector zoals het aanmoe- digen van innovatie in schepen en de aanpas- sing daarvan aan de technische vooruitgang op


milieugebied, met inbegrip van alle duurzaam- heidsdoelstellingen die de Europese Unie zich heeſt gesteld. Het platform wil ook de aantrek- kelijkheid van een baan in de binnenvaart ver- groten door jongeren meer carrièreperspec- tieven te bieden en jonge stagiairs en andere maritieme werknemers van buiten de sector aan te moedigen door specifieke opleiding en onderwijs aan te bieden. Daarnaast zal vanuit het platform het gebruik van de bestaande reservefondsen worden ge- stimuleerd in combinatie met de beschikbare Europese financiële en financieringsinstrumen- ten, waaronder Horizon Europa en CEF en met financieringsinstrumenten van de Europese Investeringsbank (EIB). Goris legde eens te- meer de nadruk op de noodzaak tot verbete- ring van de infrastructuur om te zorgen voor goed onderhouden waterwegen ten voorde- le van de Europese industrie en economie. Hij noemde de binnenvaart de sleutel om de mili- eueffecten van het vervoer te beperken en bij te dragen tot de Europese en internationale beleidsdoelstellingen.


Vervolg op Naiades II De EBU-voorzitter wees tenslotte op de conclu- sies van de vergadering van de Europese minis- ters van transport van december vorig jaar in Brussel waarin zij de EU-lidstaten opriepen om het potentieel van de binnenvaart in Europa ten volle te benutten. Volgens de EU-ministers kan de binnenvaart als efficiënte, veilige en duur- zame transportwijze een belangrijke bijdrage leveren om de negatieve effecten van het goe- derenvervoer in zijn geheel aanzienlijk te ver- minderen. Zij riepen de Europese Commissie op om tegen het einde van 2020 voorstellen te doen voor een vervolg op het Naiades II pro- gramma voor de binnenvaart.


11


Verbouwing in Maas Binnenvaartmuseum


MAASBRACHT De verbouwing van het Maas Binnenvaartmuseum in Maasbracht is in janu- ari begonnen. Geheel volgens planning was in december 2018 de vergunning verleend voor de bouw van een liſt in het museum, waar- door aan lang gekoesterde droom werkelijk- heid kon worden. Dankzij de liſt kunnen mu- seumbezoekers met een fysieke beperking na jaren ook de kelderruimte en de Maaslandzaal betreden.


Het streekmuseum aan de Havenstraat is al sinds 20 december gesloten voor publiek om de werkzaamheden te kunnen voorbereiden. De vrijwilligers zijn toen gestart met het bescher- men en stofvrij opslaan van de collectie. Op 8 januari zijn vervolgens de eerste sloopwerk- zaamheden begonnen om ruimte te maken voor het plaatsen van de liſt. En dat ging, zo- als verwacht, in de eerste twee weken gepaard met de nodige stofoverlast. In de tussentijd zal de hele begane grond van het museum worden heringericht en gemoderniseerd. In de kelder- ruimte wordt het thema zand en grind aan de collectie toegevoegd, in samenwerking met de verenigde grindproducenten ‘Maasgrind’. Het streven is het vernieuwde museum in april 2019 te kunnen heropenen.


PLAN DE KAMPANJE


Nieuwe A-sponsor BVB Het BVB mag Scheepvaartbedrijf Dari BV


welkom heten als A-sponsor. Dari is met een moderne vloot van zo’n dertigtal schepen ge- specialiseerd in het vervoer van droge lading, containers, vloeibare chemische -en minerale producten over het water netwerk van West- Europa. Meer over Dari via: www.daribv.nl Het BVB bedankt Dari voor de steun!


Ook sponsor worden? Met de sponsorbijdragen uit de sector kan het BVB namens de gehele binnenvaart op professionele wijze naar buiten treden en de binnenvaart bij externe groepen op de kaart zetten. Zo zijn wij vraagbaak voor eenieder die iets over de binnenvaart wil weten op bijvoorbeeld het gebied van logistiek advies, opleidingen, vlootcijfers, actualiteiten, docu- menten, enz. We werken business cases uit, geven de mogelijkheden op het gebied van instroom en zij-instroom, staan op open dagen en beroependagen, geven gastcolleges, verspreiden spreekbeurtpakketten, laten politici en beleidsmakers kennismaken met de binnenvaart middels de werkbezoeken en presenteren de binnenvaart aan een breed publiek in diverse media-uitingen of tijdens de Wereldhavendagen.


Dit en meer kunnen wij doen met behulp van de bijdragen uit de sector. Vindt u promotie en voorlichting voor de binnenvaart ook belangrijk? Zou u dan ook een bijdrage over hebben voor binnenvaartpromotie? Kijk op onze website voor meer informatie en de mogelijkheden: https://www.bureauvoorlich- tingbinnenvaart.nl/voor/promoot-zelf/


Dag van de Binnenvaart Een van die thema’s die het BVB samen met


partners voor de sector oppakt, is het per- soneelstekort in de binnenvaart. Wij hebben hier vorig jaar samen met ruim dertig partijen uit de sector de strategische arbeidsmarkt- agenda ‘Alle hens aan dek’ voor opgezet. Hier- in diverse acties om het personeelsbestand toekomstbestendig te maken en te houden.


Binnen de agenda zijn er expertteams actief op drie thema’s: branding/imago, opleiden en goed werkgeverschap. Het BVB is actief in het expertteam Branding/imago. Samen met ex- pertteam Opleiden en de diverse scholen zijn we nu bezig met het organiseren van een ‘Dag van de Binnenvaart’ op 16 maart. Het BVB is hier medeorganisator en -initiator in. Op diverse plekken zullen activiteiten georga- niseerd worden, waarbij jongeren, zij-instro- mers en andere geïnteresseerden een kijkje in de keuken van de binnenvaart kunnen nemen. Te vergelijken met ‘Kom in de kas’. Landelijk, regionaal en lokaal worden activiteiten ont- plooid die bijdragen aan deze kennismaking.


Tijdens deze dag staat alles in het teken van promotie van de binnenvaart. Het moet een echte belevingsdag van de binnenvaart worden, dus met zoveel mogelijk ‘doe-activi- teiten’. Bij voorkeur laten we mensen zoveel mogelijk een kijkje aan boord nemen, zodat ze meer gevoel en een beeld krijgen bij een schip en hoe je daar woont en werkt. Naar ons idee is dat de beste manier om echt ken- nis met de binnenvaart te maken. De plannen worden op dit moment uitgewerkt. Er zal dan ook een speciale website gelanceerd worden waar alle activiteiten gebundeld worden.


Bureau Voorlichting Binnenvaart • Tel: 010 - 4 12 91 51 • Vasteland 78, 3011 BN Rotterdam www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nlinfo@bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl


Publiek Politiek


Folders Folders


Twitter Website


Reclame TwitterReclame


Verladers Jongeren


Website


Brochures Brochures


Verladers Jongeren


Vraagbaak Vraagbaak


Open dagen Open dagen


Persberichten Persberichten


Presentaties Presentaties


Werkbezoeken Werkbezoeken


Nieuwsbrieven Nieuwsbrieven


Free publicity Free publicity


Publiek Politiek


SPONSOR BINNENVAARTPROMOTIE SPONSOR BINNENVAARTPROMOTIE


Binnenvaartcafé Binnenvaartcafé


Wereldhavendagen Wereldhavendagen


Binnenvaartfi lms Binnenvaartfi lms


Ladingwerving Relatiegeschenken


Ladingwerving Relatiegeschenken


Facebook Voorlichting


Televisie Televisie


Facebook VoorlichtingMedia aandacht Media aandacht


Havenevenementen Logistiek adviesBeurzen Binnenvaartposters


Beurzen


Spreekbeurtpakketten Spreekbeurtpakketten


Promotie Promotie


The Blue Road Map PR The Blue Road Map PR


Radio YouTube


Havenevenementen Logistiek advies Beeldmateriaal Binnenvaartposters


Beeldmateriaal


Dit alles kunnen we niet zonder ú! Word ook sponsor en draag bij aan boven- staande zaken. Voor € 0,16 per ton draagt u al een steentje bij. Samen zorgen we voor een beter imago en meer aandacht voor de binnenvaart.


Bureau Voorlichting Binnenvaart Vasteland 78 | 3011 BN | Rotterdam | 010 4129151 info@bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl


Volg ons op: Volg ons op:


Bureau Voorlichting Binnenvaart Vasteland 78 | 3011 BN | Rotterdam | 010 4129151 info@bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl


Dit alles kunnen we niet zonder ú! Word ook sponsor en draag bij aan boven- staande zaken. Voor € 0,16 per ton draagt u al een steentje bij. Samen zorgen we voor een beter imago en meer aandacht voor de binnenvaart.


Radio YouTube


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42