search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
904 | WEEK 06-07 6 FEBRUARI 2019


begin van nieuwe uitdagingen


met elkaar verbonden. SURF staat voor een ICT-samenwerkingsorganisatie van het onder- wijs en onderzoek in Nederland. Er zijn meer dan honderd organisaties aangesloten bij SURF, waaronder WO (14), HBO (33), MBO (43), UMC’s (8), Research bureaus (6) en anderen (8). Uitwisseling van kennis, het openbaar toegan- kelijk maken van lesstof, vernieuwing op on- derwijsgebied en het bieden van diensten en producten. Het is ooit begonnen in 2011 toen een professor aan de Stanford University een college op het openbare internet zette en een twitterbericht uitstuurde. Binnen 24 uur wa- ren er 160.000 reacties. Nu maken wereldwijd universiteiten en onderwijsinstituten colle- ges openbaar als een ‘mobile open online source’. Het is - meestal - gratis. Via deze weg kennis tot je nemen vereist discipline. De aandacht van stu- denten is snel afge- leid, gemiddeld al na zeven minuten. Gaming en een quiz zijn verleidelijk om tussendoor te doen. En dan is er nog de administratie van de vorderingen van de student. Op welke ma- nier ga je testen? Ook hierin gaan de ontwikke- lingen snel. ‘Sailing the river of digitization’ is nog een lange weg.


Nog veel werk te verrichten Sinds 2015 is CESNI - voorzitter 2018/2019 Lucia Luijten - de paraplu waaronder de werkgroepen vallen die zich inzetten om alle ideeën uit te werken. CESNI valt onder de Europese Unie en de CCNR en is opgedeeld in twee werkgroep, een voor de technische vereisten en een voor de beroepskwalificaties. Op www.cesni.eu/nl zijn de documenten te downloaden. De missie van CESNI is: de veil- igheid van de scheepvaart en de bescherm- ing van het milieu in de context van de bin- nenvaart te bevorderen, de werkgelegenheid te promoten en de sector aantrekkelijker te maken en de internationale handel te facili- teren. Jörg Rusche, secretaris CCNR, die zich voornamelijk bezig houdt met de beroeps- kwalificaties in de werkgroep van CESNI be- toogde dat ook ondernemerschap zich naar Europese standaarden zal gaan richten. Het blijſt lastig standaarden voor zoveel verschil- lende landen met verschillende culturen op te stellen. Op bijvoorbeeld het medisch vlak zijn in de landen niet alle voorzieningen gelijk. Is men het eenmaal eens over de basis dan blijſt het document in ontwikkeling. Als voorbeeld noemde Rusche de communicatie. De standaardzinnen zijn in verschillende talen beschikbaar. Maar dat kan in de toekomst uit- gebreid worden naar meerdere talen.


Digitalisering als kauwgom Ook Christien Bok, werkende voor SURF (www.surf.nl) ziet IT en educatie onlosmakelijk


Weinig docenten Er waren weinig vertegenwoordigers uit het onderwijsveld aanwezig. Guido Kapteijn en Henk-Jan Braam, docenten binnenvaart Maritiem College IJmuiden, waren er wel. Zij hebben in juni 2018 de Train the Trainer cur- sus gevolgd in Roemenië samen met andere leerkrachten van Europese binnenvaartscho- len. “Het is een andere visie op onderwijs, waar je meer individueel gericht bezig bent en de lesstof beter kan afstemmen op de mo- gelijkheden van de leerling”, zegt Kapteijn. De trainer van de cursus, eveneens aanwezig met een presentatie, gaf aan dat ‘het proces


naar een bepaalde vaardigheid toe, is het belangrijkste, belangrijker dan de uitkomst’. Andrej David (University of Zilina, Slowakije) en Liliana Martez (Ceronav, Roemenië) spraken achtereenvolgens over de verschillende ‘work packages’ en ‘best practi- ce in computer based education’. Martez bena- drukte dat ook het bedrijfsleven betrokken zal worden in de verdere ontwikkeling.


Innovatie is het toverwoord


Uitdagingen in de bemensing van de binnenvaart “Het tekort aan personeel is groeiende in West-Europa. De bemanning wordt ouder en er is onvoldoende aanwas van jongeren. Terwijl de lonen vergelijkbaar, zo niet hoger zijn in de maritieme wereld. Bovendien vraagt de digita- lisering en het constant verbonden zijn een toe- nemende vaardigheid op het vlak van ict”. Zo schetste Arjen Mintjes, directeur Maritieme Academie Harlingen, de uitdagingen in de toekomst van de bin- nenvaart. De nieuwe Richtlijn 2017/2983 is


vastgesteld en wordt geïmplementeerd. In 2022 worden de eerste examens afgenomen op niveau 3. Op 31 januari 2019 is het project COMPETING gestart dat de ontwikkeling van veertien lesmodules inhoudt en van de kolom- men vier en vijf van de competentietabellen, kwaliteitsverzekering en kwaliteitscontrole. Daar komt nog bij de ontwikkeling van compe- tenties voor het passagiersvervoer, het gebruik van LNG en het probleem van de patenten. In Duitsland geldt voor de Elbe een patent dat nauwelijks te verklaren is. En volgens Mintjes gaat het gerucht dat “in de toekomst nog maar 80 km van de Rijn gepatenteerd zal zijn”. Waarvoor trainen wij onze studenten? Met emissieloos en autonoom varen worden het operators en controllers. Kortom het mooie gebouw staat er, maar de inrichting is nog een uitdaging waar naar uitgekeken wordt.


MARINETEC SERIES


3


DÉ PARTNER VOOR AL UW HOOGWAARDIGE SMEERMIDDELEN


Akte van Mannheim op expositie in binnenvaartmuseum


DUISBURG De originele documenten van de 150-jarige Herziene Rijnvaartakte van Mannheim zijn deze maand na een officiële ce- remonie opgenomen in een tentoonstelling in het Duitse binnenvaartmuseum van Duisburg.


Een boot van de waterpolitie bracht de origi- nele documenten naar het museum, waar een feestelijke receptie werd gegeven. Roberto Spranzi (DTG Duisburg), vicevoorzitter van de Bond van Duitse Binnenvaartondernemingen (BDB): “De Akte van Mannheim is nog steeds op de binnenwateren van het grootste belang. Het regelt de vrijhandel op de Rijn, en dat nu al meer dan 150 jaar, een van de belangrijk- ste waterwegen en verkeersaders van Europa. De ondertekenaars hebben met de goedkeu- ring van dit internationale verdrag met een vooruitziende blik de weg vrijgemaakt voor de vrije handel tussen landen”.


Bruno Georges (secretaris-generaal CCR), Achim Wehrmann (CCR-voorzitter) en Roberto Spranzi (BDB).


Officieel startschot


verhoging Theunisbrug ANTWERPEN Donderdag 7 februari wordt het startschot gegeven voor de verhoging van de Theunisbrug in Antwerpen.


Na de Brug van den Azijn is de Theunisbrug bij het Sportpaleis de volgende stap in de ver- dere opwaardering van het Albertkanaal en het vergroten van de verkeersleefbaarheid in Antwerpen. De Theunisbrug heeſt momenteel een vrije hoogte van 6,82 meter en een door- vaartbreedte van 48 meter. De brug wordt ver- hoogd tot 9,10 meter. Het kanaal is hier op zijn smalst en wordt verbreed tot 63 meter.


Guido Kapteijn en Henk-Jan Braam - docenten Maritiem College IJmuiden - laten zich even gaan in de pauze in het skillslab van het STC.


Foto’s Routard


In aanwezigheid van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts worden de werkzaamhe- den officieel afgetrapt. Het is ook meteen het startschot van een communicatiecampagne om omwonenden te informeren over de op til zijnde werken.


ONNODIG STILLIGGEN KOST GELD Bel van Andel 010 4293316


• Topkwaliteit tractieaccu’s, scheepsaccu’s en dynamo’s • Uit voorraad geleverd en vakkundig gemonteerd • Dealer voor Mastervolt en Victron omvormers en lader


Van Andel zorgt al ruim 85 jaar voor de juiste spanning aan boord!


www.vanandel-rotterdam.nl | info@vanandel-rotterdam.nl


Omdat stilliggen geen optie is T +31(0)181-614 466 www.reikon.nl


inspecteert & repareert • Keerkoppelingen • Reductiekasten • ABC dieselmotoren • Pompen


Grote voorraad ABC recon-onderdelen


storing service 24/7


RECTIFICATIE


In de vorige editie van de Scheep- vaartkrant (nummer 903) staat op pagina 21 een verkeerde foto bij het overslagrecord van Amsterdam.


Daarop is te zien het havengebied van Terneuzen, een foto die even- eens afgedrukt staat op pagina 27; behorend bij het artikel over record- cijfers van North Sea Port.


info@vrooam-lubricants.com vrooam-lubricants.com


+31 (0) 78 750 16 32


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42