search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
904 | WEEK 06-07 6 FEBRUARI 2019


Maritieme Academie Harlingen: parel in de kroon van Dunamare


7 MARK VAN DIJK Rijnreis


De originele Herziene Rijnvaartakte, beter bekend als de Akte van Mannheim, is samen met de zes ratificatieoorkonden bezig aan een rondreis langs het stroom- gebied van de Rijn. En ook onderweg naar Rotterdam. Helemaal terecht, voor zo’n belangrijk vrijhandelsverdrag, volgend op het jaar van zijn 150-jarig bestaan.


Na een plechtig vertrek vanuit de bewaar- locatie in Straatsburg zijn de documenten vorig jaar najaar al verhuisd naar een tijde- lijke tentoonstelling in de archieven van het barokke kasteel van Mannheim. Daar is het document ooit getekend en werd dan ook het officiële jubileum gevierd. Het ver- voer van dit basisdocument voor de vrije Rijnvaart werd verzorgd door de CGFFA, de gemeenschappelijke Frans-Duitse scheep- vaartgendarmerie.


Jorn Born varende bij de Erasmusbrug in de Full Mission Simulator MAH. Foto Routard


HARLINGEN Zo begon Tineke Huizinga (voor- zitter Raad van Commissarissen Dunamare Onderwijsgroep) haar inleiding tot de of- ficiële opening van het simulatorcentrum Maritieme Academie Harlingen. Wonende in Heerenveen was het voor Huizinga een thuis- wedstrijd. En toen vloog de confetti de lucht in en was het simulatorcentrum voor zee- vaart en binnenvaart officieel geopend.


TRUUS DEN HARTOG


Simulatoren zijn niet meer weg te denken uit het maritiem onderwijs. De huidige genera- tie groeit ermee op. Vanaf het tweede jaar vmbo maken de leerlingen van de Rijn- en binnenvaartschool ermee kennis. Eerst varen op eenvoudige strecken waar zich niet al te veel kunstwerken bevinden om tenslotte ook op bij het drukke knooppunt rond Dordrecht goed en behouden te kunnen varen. Het geeſt voldoening en zelfvertrouwen wanneer de student de juiste beslissingen neemt in de si- mulatorpraktijk. Een vergissing in de manoeu- vre wordt meegenomen in de evaluatie en kan nog eens geoefend worden. Voor jongeren onder de 16 is het een veilige en goede leer- school. Het vervangt het varen in de praktijk niet, het is een trainingsmiddel. De reguliere schoolexamens mogen nog niet worden afge- nomen op de simulator. Wel wordt een van de vier praktijkexamen Schipper op de simulator gedaan. Nu de Europese standaarden voor de simulator zijn vastgesteld, zal het misschien in de verre toekomst mogelijk worden.


Investering Trots is Hans Snijders, voorzitter College van Bestuur van het Nova College, op het resultaat van de forse investeringen. “Harlingen ligt een aardig eind verwijderd van Haarlem, waar het Nova College haar vestigingen heeſt. En toch past Harlingen goed in het plaatje”, volgens Snijders. Hans Kuiken, wethouder Gemeente Harlingen, is enthousiast over de dynami- sche rol die de Maritieme Academie in de re- gio vervult. De school biedt werkgelegenheid


en geeſt geregeld blijk van maatschappelijke betrokkenheid. Komt Arjen Mintjes, directeur Maritieme Academie Harlingen, op het stad- huis dan is Kuiken ondanks het voornemen geen toezeggingen te doen na 30 minuten om. Vier ton is voor de simulator beschikbaar ge- steld door de gemeente. En met de wens voor een grotere, aan de moderne tijd aangepaste huisvesting……. dat komt ook vast goed.


Meerjarenplan Arjen Mintjes geeſt een overzicht van de his- torie. In 2015 is een meerjarenplan opgesteld. Wat willen wij? Het plan was een trainingscen- trum en simulatorcentrum in te richten en de huisvesting te moderniseren. In 2015 is het maritiem trainingscentrum in samenwerking met de Maritieme Academie IJmuiden in wer- king gesteld, in november 2016 is de eerste fase van het simulatorcentrum geopend aan het Oud Jaagpad in Harlingen. In deze eerste fase werden vier binnenvaartsimulatoren in gebruik genomen, waaronder één full missi- on (360 graden) simulator. Aan het einde van het schooljaar 2017-2018 is begonnen met de tweede fase van de realisering van het simu- latorcentrum. De oude huisvesting is in de zo- mervakantie van 2018 omgebouwd naar een moderne instructieruimte en er zijn zes zee- vaartsimulatoren geplaatst. Dit is een uitbrei- ding van twee bruggen ten opzichte van de oude situatie. “Wij zijn uiteraard enorm trots op deze vernieuwde locatie en het moderne onderwijs dat hier nu gegeven kan worden. Ons uitgangspunt is doorlopende leerlijnen. Van het vmbo gaat 96 procent van de leerlin- gen door naar het mbo binnenvaart en zee- vaart. En na de mbo-opleiding stroomt gemid- deld zo een 40 procent door naar het HBO. En eenmaal werkzaam in de maritieme we- reld komen zij terug voor bij- of nascholing. Modern onderwijs voor een moderne bran- che”, benadrukt Mintjes. Tenslotte bedankte Mintjes allen die hun steentje hebben bijge- dragen aan het tot stand komen van het mo- derne trainingscentrum.


Het symbolische vertrek van de Akte en de bijbehorende oorkonden vond plaats in aanwezigheid van talrijke hoogwaardig- heidsbekleders. De Akte van Mannheim, on- dertekend op 17 oktober 1868, is en blijſt, samen met de slotakte van het Congres van Wenen, de rechtsgrondslag van de Centrale


Commissie voor de Rijnvaart. Dit verdrag heeſt niet alleen de weg geopend naar een gemeenschappelijk Rijnvaartregime, maar vormde tevens het begin van de vrije scheepvaart op de Rijn en daarbuiten, met een echte vrije markt.


De Akte van Mannheim is een van de oudste internationale verdragen dat nog steeds van kracht is. Het is een verdrag dat beschouwd kan worden als de voorloper van de gemeenschappelijke, vrije Europese vervoersmarkt, die honderd jaar later in veel opzichten door de Europese landen tot stand werd gebracht. Daarmee kan het eco- nomische belang ervan niet hoog genoeg worden ingeschat.


Inmiddels zijn de documenten aangeko- men in Duisburg voor een exposite in het plaatselijke binnenvaartmuseum. In voor- bereiding is derhalve een derde stop voor de tournee – in wereldhaven Rotterdam.


Als dat inderdaad gaat lukken, dan is de Scheepvaartkrant er natuurlijk weer als de kippen bij om de aankomst ervan mee te vieren.


Belevenisdag bij MBO Nova College Maritiem


ROTTERDAM De mbo-opleidingen voor de zeevaart en de binnenvaart houden op za- terdag 9 februari een belevenisdag op de vestigingen van Nova College Maritiem in Harlingen en IJmuiden/Velsen.


Er is voor de bezoekers van alles te doen op de belevenisdag. Bedrijven uit de maritieme sector presenteren zich als mogelijke werkge- ver en als stagebedrijf. In de praktijklokalen kan het publiek niet alleen zien wat de techni- sche vakken in de opleidingen inhouden, met kleine opdrachten kan men zelf ook ervaren hoe je leert in deze opleidingen. Wie virtueel het water op wil, kan op de brug van de simu- latoren een schip besturen zonder brokken te maken. Docenten geven voorlichting over de opleidingen en studenten vertellen over hun ervaringen op school en op stage. Bezoekers kunnen natuurlijk al hun vragen stellen aan de docenten en studenten.


Een bezoek aan de vestiging in IJmuiden is goed te combineren met een kijkje bij de brandoefenlocatie in Velsen-Zuid. Daar is te zien wat studenten tijdens de opleiding leren over veiligheid aan boord. Brandjes blussen is hier natuurlijk aan de orde van de dag; het is heel bijzonder om te zien wat daar allemaal bij komt kijken.


Bezoekers zijn zaterdag 9 februari welkom op de vestigingen: - Harlingen, Almenumerweg 1, van 10.00 tot 15.00 uur - IJmuiden, Kanaalstraat 7, van 10.00 tot 14.00 uur


- Velsen Zuid, Amsterdamseweg 12, van 10.00 tot 14.00 uur


Meer informatie www.novacollege.nl/maritiem


Binnenvaartman zingt negen mille bij elkaar voor het goede doel


ROTTERDAM De binnenvaartbijdrage aan het benefietconcert ‘Zing je schor’ van donder- dagavond 31 januari in het Rotterdamse the- ater Walhalla is uitgekomen op ruim 9.000 euro. “Daarvoor nog onuitsprekelijke dank”, zo meldt de zingende inzamelaar Jos van Althorst, manager chartering bij Interstream Barging uit Geertruidenberg.


Het goede doel van ‘Zing je schor’ was dit jaar het Familiehuis van de kliniek Daniel den Hoed. Van Althorst heeſt op het


Walhalla-podium gestaan samen met zange- res Monique Timmermans. Uit zijn oproep: “Komaan en doe mee, we laten Rotterdam een poepje ruiken qua tankvaart-ondersteu- ning en zorgen er zo voor dat onze tak van sport ook eens een keer positief in het nieuws komt, in plaats van aanvaringen, vastvaringen en ander gedoe”.


Het meezingevenement heeſt in totaal 63.000 euro opgebracht.


AVERECHTS


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42