search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
904 | WEEK 06-07 6 FEBRUARI 2019


Splashtours wint gastvrijheidsprijs


13


Meer ongevallen havengebied van Amsterdam door betere registratie


AMSTERDAM De Amsterdamse haven meldt in 2018 een flinke toename in het aantal ge- registreerde nautische ongevallen, van 32 in 2017 naar 49 in 2018. Dat komt door een be- tere registratie. Het aantal ernstige nauti- sche ongevallen is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2017. Er was één dodelijk ongeluk in 2018 te betreuren.


Hoewel er sprake was van meer scheepvaart in 2018, is er volgens havenmeester Marleen van de Kerkhof geen directe relatie tussen de grotere verkeersdrukte op het water en het aantal incidenten. “Dat zien we terug in de toelichting op de cijfers”, aldus Van de Kerkhof. “Een groot deel betreſt kleine inci- denten, zoals verfschade aan een schip omdat deze een steiger heeſt geraakt bij het afmeren. We blijven streven naar vermindering van het aantal nautische ongevallen, groot en klein. De afgelopen drie jaren zaten we tussen de 30 en 35 ongevallen, maar dit jaar daarboven.


ROTTERDAM De varende toeristenattractie Splashtours heeſt de lokale gastvrijheidsprijs ‘Tinnen Annie’ gewonnen van het Platform Gastvrij Rotterdam. De bijbehorende Tinnen Ananas is 29 januari voor de tweede keer uit- gereikt tijdens het Binnenstad Symposium. Tot eind december kon er gestemd wor- den. Uit de vele genomineerden heeſt de jury een top drie samengesteld en uiteinde- lijk Splashtours benoemd tot meest gastvrije onderneming van het jaar.


“Wij zijn zeer vereerd,” aldus Christoffel Wielders, directeur van Splashtours. “Al bij- na 9 jaar bieden wij deze unieke beleving in Rotterdam aan en hebben al bijna 360.000


gasten door de stad en over het water mogen vervoeren. Een opvallende en bijzondere acti- viteit met een zeer toegewijde crew. Daar zijn wij trots op!”


Splashtours biedt een ‘anders-dan-anders’ stadstour door Rotterdam aan. Een tocht met de unieke amfibiebus zorgt voor een onver- getelijke ervaring voor jong en oud. In 60 mi- nuten zie je eerst tijdens de stadsrit de meest bijzondere en mooiste plekjes van Rotterdam. Dan komt de ‘splash’: de spectaculaire duik in de Maas. De bus blijkt ineens ook een zee- waardige boot, die verder door het water langs de skyline van de stad vaart.


Dat heeſt te maken met het feit dat we in 2018 echt alles zijn gaan registreren. Grote inci- denten deden we al, maar nu ook alle kleine gevallen”.


Programma Het veiligheidsprogramma ‘Just Culture’ ligt hieraan ten grondslag. In de opzet van dit pro- gramma heeſt de Divisie Havenmeester zich laten inspireren door de luchtvaart, waarin ‘Just Culture’ al langer een begrip is. Van de Kerkhof: “Het heeſt als doel een cultuur te cre- eren waarin optimaal geleerd kan worden van incidenten en ‘near misses’ door op een ge- structureerde en nauwkeurige manier deze incidenten te evalueren. Het onderzoek is ge- richt om inzichten te krijgen en daar van te le- ren en richt zich niet zozeer op het vinden van ’de schuldige’. Voorvallen worden vastgelegd op gestandaardiseerde wijze, zodat er op ba- sis hiervan betere evaluaties komen en moge- lijke trends te zien zijn”.


Rijkswaterstaat zoekt schippers voor monitoring suppletie Waal


Het uitslijtproces in beeld, waardoor sluizen en kanalen eerder onbereikbaar worden. Illustratie Rijkswaterstaat


OVV-RAPPORT NA FATAAL BEDRIJFSONGEVAL ‘Veiligheid gezamenlijke verantwoordelijkheid’


ZWIJNDRECHT Rijkswaterstaat wil suppleties (gecontroleerd toevoegen van sediment aan de rivier) uitvoeren op de Waal om de be- vaarbaarheid ervan te verbeteren. Er komt onvoldoende zand en ander sediment vanaf het Duitse deel van de Rijn, waardoor de ri- vierbodem op Nederlands grondgebied ero- deert en sterk uitslijt.


Harde lagen en sluisdrempels slijten niet mee, waardoor deze ondiepten stilaan obstakels vormen voor de scheepvaart. Met de supple- ties beoogt men de gehele waterkolom van de rivier omhoog te brengen. Rijkswaterstaat wil de invloed van de suppleties en de veran- dering van het rivierbed goed volgen en be- trekt brancheorganisatie Koninklijke BLN- Schuttevaer bij dit onderzoek.


“Wij hebben als scheepvaart veel belang bij


DEN HAAG Drie jaar na dato heeſt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) zijn eindrapport uitgebracht over een dodelijk arbeidsongeval van een matroos aan boord van het containerschip A2B Future in de ha- ven van Moerdijk.


Op 30 december 2016 viel het bemanningslid van het Nederlandse containerschip overboord. Het schip lag toen gemeerd in de centrale insteekhaven van Moerdijk. De Indonesische matroos was - zonder valbeveiliging of red- dingsvest - bezig met het losmaken van contai- ners, zodat die gelost konden worden. Tijdens het werk viel hij overboord en verdronk.


Uit het eindrapport: “Na twee dodelijke ongevallen binnen een jaar is er op manage- mentniveau een regulier overleg ingericht tussen de reder, de charteraar en de terminal. De initiatieven die uit het overleg voortkomen, vertalen de partijen binnen hun eigen orga- nisatie naar de werkvloer. Het overslaan van


containers, waarbij de scheepsbemanning moet samenwerken met de walbemanning, vraagt echter om meer”.


Scheiding Uit de conclusies: “De kade van de haven vormt een fysieke scheiding tussen de wal en het schip. De kapitein is verantwoordelijk voor de werkzaamheden aan boord, de leiding van de terminal voor de werkzaamheden aan de wal. Echter, de verantwoordelijkheid voor de veiligheid tijdens het laad- en losproces laat zich niet scheiden door de kademuur. Zeker niet als verschillende medewerkers met elkaar moeten samenwerken in dit proces. Het vraagt naast een gedeeld beeld over het veilig samenwerken ook om een overkoepelende toezicht- en verantwoordelijkheidsrol”.

Lezers van de e-paper kunnen hier het OVV-rapport inzien.


dit onderzoek en vragen daarom uw hulp”, zo stelt BLN in haar nieuwsbrief. “Wij zoeken tien schippers/ondernemers die bereid zijn om hun ervaringen over de bevaarbaarheid van de Waal te delen met ons en Rijkswaterstaat. We willen een klankbordgroep vormen die van tijd tot tijd gebeld kan worden voor vragen en het toevoegen van nautische kennis aan het project”.


Koppelen Om de actuele praktijkkennis te koppelen aan de theorie vanachter de tekentafel is BLN op zoek naar schippers/ondernemers die met hun schip regelmatig (afgeladen) de Waal be- varen en bereid zijn om (telefonisch) hun er- varingen te delen. Belangstellenden kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar info@bln.nl onder vermelding van ‘schippers- groep monitoring Waal’.


Overijssel bekommert zich om klein binnenvaartschip


ZWOLLE Met algemene stemmen hebben Provinciale Staten van Overijssel een mo- tie aangenomen, waarin wordt gepleit voor het ontzien van het kleine binnenvaart- schip bij de invoering van nieuwe Europese regelgeving.


Indieners van het voorstel op 24 januari zijn Hidde Heutink van de PVV-fractie, tezamen met Marianne Breedijk van de SP en Regien Courtz van de VVD. De motie is vervolgens met unanieme stemmen aangenomen. “De gede- puteerde vindt dat de kleine binnenvaart es- sentieel is voor de modal shiſt die de provincie Overijssel graag voor zich ziet”, zo stellen de initiatiefnemers in een verklaring.


Op 14 februari komt er een rapport naar de Staten, waarin een oplossingsrichting wordt bepaald voor knelpunten die onder meer be- trekking hebben op aanlegplaatsen, slui- zen en kunstwerken binnen de provincie. Tevens wil Overijssel vrijwaring van het klei- ne binnenvaartschip van bedreigende CCR- regelgeving, dit naar voorbeeld van Duitsland. Hierover wordt binnenkort met minister Van Nieuwenhuizen overlegd.


Schippersbond ASV – op de achtergrond be- trokken bij de motie - reageert opgetogen: “Een succes voor de binnenvaart: de provin- cie erkent het belang en gaat met de minister in gesprek”.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42