search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
904 | WEEK 06-07 6 FEBRUARI 2019


15


HENRIK HOLOLEI (DG MOVE): ‘Herziening RIS moet digitalisering Europese binnenvaart bevorderen’


BRUSSEL Directeur-generaal Henrik Hololei van DG Move (Transport) van de Europese Commissie heeſt aangekondigd dat op zijn dienst een evaluatie van de RIS-richtlijn (River Information System) wordt voorbereid die de verdere digitalisering in de Europese binnenvaart - die sterk te wensen overlaat - moet verbeteren.


JAN SCHILS


Bij de lancering van het Inland Waterway Transport (IWT) Platform van de EBU en ESO, op maandag 21 januari in Brussel, waarschuw- de Hololei de binnenvaartondernemers en- operators, dat de binnenscheepvaart ‘digitaal geïsoleerd’ staat tegenover de rest van de lo- gistieke sector, waardoor voor haar veel kan- sen verloren gaan . Hololei: “Dat is – op zijn zachtst gezegd – niet ideaal voor een sector die veel baat zou kunnen hebben bij een mo- dale verschuiving en van een verdere modale integratie”.


Volgens de directeur-generaal van DG Move kunnen de voordelen van nieuwe bedrijfs- modellen en technologische innovatie in de bedrijfsvoering niet worden overschat. In de scheepvaartsector zijn er al tal van initiatieven op het gebied van digitale platforms en auto- matiseringsoplossingen in volle gang. “Wij werken zowel op EU- als op IMO-niveau daar- voor aan een solide regelgevingskader”, aldus Hololei.


Met name een recente studie (DINA) heeſt aan- getoond, meent Hololei, hoe een gebrek aan data-informatie over de verkeerssituatie nog steeds een probleem is voor exploitanten van binnenvaartschepen en vaarwegbeheerders. Dit leidt volgens hem tot onnodige vertragin- gen, verminderde kwaliteit van service en on- nodig brandstofverbruik.


Hololei: “Digitale oplossingen kunnen dit gro- tendeels voorkomen. Hoewel het moeilijk is om vooraf het exacte potentieel van digitali- sering te definiëren, hebben parallelle studies in het wegvervoer rendementen aangetoond van ongeveer 10 tot 20 procent in brandstof- verbruik - alleen al door beter digitaal infor- matiebeheer. Dit kan zich vertalen in lagere prijzen voor de gebruikers, verhoogde marges en groenere en duurzamere resultaten voor iedereen”.


Uitbreiding RIS Om de digitalisering in de binnenvaart te ver- beteren, overweegt de Europese Commissie een herziening en uitbreiding van het River Information Services-systeem (RIS), zo kondig- de Hololei aan.


Sinds de invoering ervan in 2005 heeſt de RIS- richtlijn voorzien in een duidelijke toegevoeg- de waarde voor het digitale beheer van het vervoer over water. Het heeſt bijgedragen tot een optimaal beheer van de middelen, beter gebruik van de infrastructuur en heeſt ook het


Henrik Hololei spreekt de zaal toe in de Nederlandse ambassade te Brussel.


veiligheidsniveau van havens en rivieren in het binnenland verhoogd.


De tijd is nu gekomen voor een evaluatie van die RIS-richtlijn, aldus de EU-topman. Binnenwateren kunnen de meest intelligente en efficiënte waterwegen worden en de vei- ligste manier van vervoer, met de beste digi- tale verbindingen met spoor-, weg- en deep- sea- en shortsea-systemen. Hij rekende op de nieuwjaarsbijeenkomst van de EBU en ESO tegenover de aanwezige scheepseigenaren en inland transport-operators ook af met het ‘fabeltje’ dat Europa weinig oog zou hebben voor de binnenvaart, door erop te wijzen dat met EU-geld 55 inland-navigatieprojecten wor- den gesteund voor een bedrag van 1,8 miljard euro, waarmee het vervoer over de binnenwa- teren na het spoor de meeste Europese steun ontvangt.


Maar Hololei begon zijn uiteenzetting met een compliment aan de sector: “Lang voordat de EU tot standkwam en onze grensoverschrij- dende en multilaterale praktijken gestalte kre- gen, was de binnenvaart al baanbrekend bezig met grensoverschrijdende samenwerking en het definiëren van multimodaliteit. In zekere zin bouwt het huidige IWT Platform voort op deze erfenis van honderden jaren. De belang- rijkste uitdaging is het vinden van een compro- mis tussen de praktijk uit het verleden en de nieuwe uitdagingen die voor ons liggen”.


“Aangezien de binnenvaart steeds meer zal moeten worden geïntegreerd in het transport van goederen, zal er in de toekomst meer en


meer behoeſte zijn aan een gevarieerd dien- stenaanbod, nauwere banden met andere ver- voerswijzen en gebruikmaking van horizon- tale trends op het gebied van digitalisering, automatisering en vergroening”, meende de topman van Move. Multimodaliteit, innova- tie, decarbonisatie en digitaal oplossingen zijn volgens hem de toekomst van het transport: hoe dieper u zal deze concepten in uw bedrijfs- voering verankeren, hoe beter voorbereid en hoe competitiever men in de toekomst zal zijn.


Trots


“Ik ben er trots op dat de Commissie de mees- te van haar verplichtingen tegenover de bin- nenvaart is nagekomen. De steun van het CESNI (Europees comité voor standaardisatie in de binnenvaart) heeſt ons in staat gesteld om technische eisen voor schepen te aanvaar- den, waardoor wij de weg vrijmaken voor de harmonisatie van de zogenaamde ES-TRIN- normen op EU-niveau. Ik wil ook herinneren aan de aanneming van een richtlijn over de erkenning van beroepskwalificaties in de bin- nenvaart, waar we goede input kregen van de EBU en ESO. Zorgen voor een betere mobili- teit en carrière-vooruitzichten voor de beman- ningsleden van een schip blijven een belang- rijk doel”.


Hololei: “De binnenvaart zal het concurren- tievoordeel dat de sector hier geniet ten op- zichte van andere modi moeten uitspelen. Het ontbreekt de sector helaas aan een gemeen- schappelijke visie op toekomstige oplossingen en technologieën om dit te bereiken. Daarbij zou een gedegen routekaart enorm kunnen


EBU en ESO richten IWT platform op van (uw!) reservefonds


“Meten aan de pijp is een goed plan. Maar de vergroe- ningskosten komen bovenop andere verplichte - en vaak zinloze - investeringen. En weer horen we over het oprich- ten van een fonds: nu een fonds om te vergroenen?


Het zal toch niet zo zijn dat daar weer de binnenvaart- schippers voor op moeten draaien? Wat is er met het door schippers volgestorte reservefonds gebeurd, EBU en ESO? Dat voormalige ‘sloopfonds’ waar schippers verplicht waren aan te betalen, en wat nooit buiten de schippers om een andere bestemming mocht krijgen dan waar het voor bedoeld was.


Hebben we het geld teruggezien in de vorm van pensioe- nen of maatregelen om de overcapaciteit tegen te gaan, of een meer transparante markt te verkrijgen? Welnee!


‘Schippers’-organisaties waarbij de vertegenwoordiging niet uit schippers bestaat, hebben hun hand gelegd op miljoenen opgebracht door de schipper. We zien in de media hoe trots men is op het - van de schippers betaalde - platform wat hiermee opgericht is. Hebben ESO en EBU aan de schippers gevraagd wat men wilde dat er met hun geld gedaan werd? Ik heb ze niet gehoord. En hoe gaat dit platform ingezet worden, wetende dat er bij EBU en ESO nauwelijks/geen particuliere schippers zijn die meepraten?


ASV heeſt (toen er sprake was van deze graai uit de kas) voorgesteld dat geld te gebruiken voor vergroening van schepen, waar alle schepen makkelijk gebruik van kunnen maken (bijvoorbeeld zonnepanelen). Maar in plaats van het terug te geven - in welke vorm dan ook - aan de recht- matige eigenaren van dat geld, zien we dat ‘anderen’ voor de schippers gaan bepalen wat goed voor hen is, nu via het


IWT platform. Alweer! De coördinator van het IWT (International Waterway Tran- sport) Platform, de heer Delmeire, is voormalig secretaris generaal van de Europese VERLADERSORGANISATIE ESC en de president van het IWT platform is CBRB-voorzitter Paul Goris. En nóg vraagt BLN aan de ASV waarom we toch uit de ESO zijn gestapt? De ASV zou medeplichtig zijn gewor- den aan een graai uit het reservefonds, reden genoeg om daar niet aan mee te willen doen.


Nu is het aan de ASV om Kamerleden uit te leggen waarom schippers niet zitten te wachten op weer een fonds waar zij hun zuurverdiende geld in mogen storten en anderen gaan bepalen wat ermee gebeurt”.


Sunniva Fluitsma, woordvoerder ASV


Foto EBU


helpen. Het eerste doel van een dergelijke rou- tekaart zou zijn kunnen zijn om uitdagingen op het gebied van vergroening en duurzaam- heid in nieuwe businesskansen voor de sector om te zetten”.


Verstedelijking Hij besloot zijn nieuwjaarsboodschap met te wijzen op de verstedelijking in Europa en de ‘nieuwe kansen’ die de binnenvaart daardoor kan krijgen: “De meeste Europese landen ma- ken een proces van verstedelijking door. In 2017 leefde 74 procent van de totale bevolking in Europa in stedelijke gebieden. In 2050 zal dat 82 procent zijn. Overigens is dit fenomeen nog meer uitgesproken in landen als België en Nederland, die beschikken over een ster- ke aanwezigheid van de binnenvaart in hun vervoer”.


“De verdichting van de stedelijke gebieden heeſt geleid tot een aanzienlijke toename en concentratie van vervoersstromen in grote ste- den. Het wegvervoer is nog steeds veruit de dominante vervoerswijze en vertegenwoordigt 76 procent van het totale goederenvervoer in de Europese Unie, tegenover 18 procent voor het spoorvervoer en slechts 6 procent voor de binnenvaart vandaag. Nu de energietransitie in de meeste Europese landen aan de gang is en belangrijke initiatieven worden genomen om de gevolgen van de klimaatverandering ook op lokaal vlak te verzachten, heeſt de bin- nenvaart een duidelijke rol te spelen als een meer volume-intensieve, stillere én schonere vervoerwijze”.


INGEZONDEN


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42