search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Uw mening


Slechtst betaalde baan (1)


In de loop van tijd hebben veel mensen zonder succes een beroep gedaan op de 1.000-guldenregeling. Ik kwam voor de vijf jaar die er in mijn situatie nodig was precies 37 dagen tekort. Tropenjaren telden destijds al niet meer mee, dat was eerder afgeschaft. Mijn beroep op de onrechtmatigheid die ik voelde, vooral door het verzaken van de zorg- plicht door Defensie omdat mij nimmer op deze consequentie was gewezen toen ik mijn ontslag aanvroeg, haalde niets uit. Ik ben vervolgens de hele kwestie ver- geten tot ik in de Telegraaf van 8 december 2018 een column van de Ombudsman las met de titel: Na 60 jaar komt er eindelijk erkenning. Die handelde over het feit dat een groot aantal Nieuw-Guineaveteranen geen pensioen ontving van Defensie. En dat terwijl ze soms wel zeven jaar hebben gediend bij de Koninklijke Marine. Het probleem was bij de Ombudsman aangekaart door leden van de AVOM. Vervolgens is een gesprek geweest tus- sen de AVOM en vertegenwoordigers van het Ministerie van Defensie. Onder verwijzing naar wettelijke regelingen is vastgesteld dat niets aan de situatie veranderd kan worden. Als blijk van waardering en respect zijn daarna wel de desbetreff ende leden van de AVOM en hun partners uitgenodigd voor een bijeenkomst op Landgoed de Zwanenberg in Hilversum. Omdat ik in dezelfde positie verkeer als de betreff ende leden van de AVOM, maar nergens iets had gele- zen over deze kwestie, heb ik via de Ombudsman contact gezocht met de AVOM. Daar werd deze gang van zaken bevestigd. Vreemd! Iedere klager krijgt een afwij- zing en daar blijft het bij. Behalve dan deze organisatie. Die krijgt weliswaar ook een afwijzing, maar ter waardering en respect (zo stond het er echt) een bijeenkomst met diner met de minister van Defensie. En zonder dat, anders dan door de column van Ombudsman, er enige ruchtbaarheid aan veteranen


werd gegeven. Moest het onder de radar blijven? Mijn verzoek d.d. 13-12-2018 aan de redactie van Checkpoint om aandacht aan deze vreemde, ongelijke gang van zaken te besteden, werd tot op heden niet gehonoreerd. Voel ik mij eindelijk erkend zoals de Ombudsman zegt? Nee, absoluut niet, eerder geschoff eerd. Ik draag mijn NNG Herinneringskruis met gesp inmiddels meer als uiting van protest, dan van trots. AUKE TIMMERMAN


Slechtst betaalde baan (2)


Misschien nog verzoek indienen bij de KLu, komen de heren Van Driessen en Braker toch nog in aanmerking voor de vergoeding, enkel omdat 1960 een schrikkeljaar was, dus een dag minder in dat jaar. 31 september (1 dag te wei- nig!) was dus feitelijk twee jaar op 1 oktober. F. VAN DER VEER


Burundi


Ik wil graag reageren op de bijdrage van de heer Van Wijk, directeur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, die hij leverde voor het artikel Nut en noodzaak van missies (CP08). Ik ben zelf gedurende drie missies uitgezonden geweest naar Burundi: in 2004–2005 naar ONUB (Organisation des Nations Unies au Burundi) als opvolger van de Afrikaanse Unie mili- taire missie die in 2003 van start ging. De ONUB-missie was een Chapter 7 VN-missie. In 2006–2008 ben ik uitge- zonden naar BINUB (Bureau Intégré des Nations Unies au Burundi): de BINUB-missie was een nieuwe poging om het gat tussen vredesmissies en de meer langdurige ontwikkelingsac- tiviteiten van UNDP te overbruggen. Van 2008–2013 maakte ik deel uit van het Burundees-Nederlandse Security


Sector Reform-programma: het SSR- programma was een bijdrage aan het vredesproces en om te komen tot een meer stabiel Burundi. Aan BINUB hebben in totaal twee Nederlandse militairen deelgenomen. Aan het SSR-programma een tiental. Daarnaast hebben Nederlandse mili- tairen ondersteuning geleverd aan het ACOTA-programma (een opleidings- programma ter voorbereiding van de uitzending van Burundese militairen naar Somalië). Om dan te stellen dat Nederland niet geïntervenieerd heeft in Burundi is dan ook beslist onjuist. Er wordt in het artikel ook gesteld dat er in Burundi een genocide heeft plaatsgevonden, waarmee de indruk wordt gewekt dat dit op eenzelfde wijze is gebeurd als in Rwanda. Dat is niet waar. Sinds de onafhankelijkheid van Burundi waren er meerdere momenten van geweld. Maar over of er formeel sprake was van een genocide is geen overeenstemming. Terwijl er over het feit dat er een genocide heeft plaats- gevonden in Rwanda absoluut geen discussie is. Ook wordt beweerd dat Burundi op dit moment stabiel en redelijk welvarend is. Er was een (mislukte) staatsgreep in 2015, Nederland en de EU trokken zich grotendeels terug uit Burundi. De president zit momenteel in zijn derde mandaat, dat door de internationale ge- meenschap als onwettig wordt gezien. Er zijn nieuwe rebellengroeperingen actief in de grensgebieden met Rwanda en Congo. Grote aantallen Burundezen zijn gevlucht naar de buurlanden. De spanning loopt op omdat er volgend jaar verkiezingen zijn. Doordat de donoren zich hebben teruggetrokken, is de werkloosheid enorm gestegen. Burundi behoort op dit moment tot de tien armste landen ter wereld. Volgens mij is de huidige economische en poli- tieke toestand in Burundi absoluut niet te omschrijven als welvarend en stabiel. L-KOL (B.D.) ALWIN VAN DEN BOOGAARD


67


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76