search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
58


Vier vragen aan projectleider Richard Boskeljon


Eén instituut voor alle veteranen


Eén organisatie voor erkenning en waardering voor veteranen, en één loket voor een nog beter op de behoeften van veteranen afgestemde zorg. Dat is het hoofddoel van het samengaan van zes organisaties die het veteranenbeleid uitvoeren. Op 1 januari 2021 moet de nieuwe organisatie van start gaan.


Tekst Annemiek Sinnige Fotografi e Chantal Spieard


Wat is het doel van deze fusie? ‘Het belangrijkste is dat er één instituut komt dat het volledige veteranenbeleid uitvoert. Want nu wordt het veteranen- beleid door verschillende organisaties uitgevoerd. Dat kan beter. Dus één loket waar veteranen terechtkunnen met al hun (zorg)vragen dat tevens het aanspreekpunt is voor partijen uit de samenleving, zoals gemeenten, scholen of media. Een instituut dat ook onderzoek doet en te boek staat als kenniscentrum op alle gebieden die met veteranen te maken hebben. De Nederlandse Veteranenwet heeft drie speerpunten. Het bevorderen van de maatschappelijke erkenning en waardering voor veteranen. Het


waarborgen van de bijzondere zorg die veteranen en hun thuisfront nodig hebben vanwege hun inzet op missie. En het doen van (wetenschappelijk) onderzoek. Deze elementen – erken- ning/waardering, zorg en onderzoek – komen straks bijeen in één organisatie. Dan is alle kennis en ervaring van de verschillende organisaties gebundeld en kunnen we eff ectiever en effi ciënter opereren. Het is heel nadrukkelijk géén bezuini- gingsoperatie, laat ik dat vooropstellen. Alles wat we in de toekomst eventueel besparen door effi ciënter te werken, komt ten goede aan de veteranen.’


Wat was de aanleiding voor deze fusie? ‘In 2016 is het veteranenbeleid ge- evalueerd. We zagen toen dat er de jaren daarvoor veel was bereikt. Zo is het Veteranenloket geopend, zijn er afspraken gemaakt over de invulling en fi nanciering van de nuldelijnsonder- steuning, is het Landelijk Zorgsysteem


voor Veteranen (LZV) opgetuigd en fungeert de Nationale ombudsman ook als Veteranenombudsman. Verder ont- vangen veteranen op verschillende ma- nieren erkenning en waardering via de Nederlandse Veteranendag, lokale vete- ranendagen, herdenkingen, reünies, uit- reikingen van decoraties en via de vele diensten van het Veteraneninstituut. Uit de evaluatie kwam echter ook naar voren dat het veteranenbeleid duurza- mer, eenvoudiger en slagvaardiger kan. De veteranenzorg is ingewikkeld en de materiële en immateriële zorg kunnen beter op elkaar aangesloten worden. Ook de aandacht voor het thuisfront, vooral na de missie, kan beter. Om een en ander te verbeteren zijn in het rapport Evaluatie veteranenbeleid 2011–2016 aanbevelingen gedaan. En daarmee zijn we aan de slag gegaan.’


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76