search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Brief aan de informateur Wolter Brands


“De


mondzorg kampt al


te beschikken. Alleen zo kan het gewenste maatwerk geleverd worden. Door de over- vloedige controles, toename van restrictieve regelgeving en het beperkende tariefsysteem wordt de professionele bewegingsvrijheid en relatie met de patiënt ernstig beperkt. Het gevolg hiervan is een stagnatie van innovatieve oplossingen in de mondzorg waarbij de keuzevrijheid van de patiënt steeds verder wordt beperkt.


jaren met een tekort aan tandartsen”


De laatste jaren neemt de regeldruk in de gehele gezondheidszorg sterk toe, ook in de mondzorg. Door verregaand toezicht op de ge- zondheidszorg wordt de kleinschalige eerstelijns- zorgaanbieder disproportioneel zwaar (fi nancieel) belast. De toenemende overregulering zorgt tevens voor


Een toekomstbestendige zorg zal niet worden gerealiseerd door het met regels ketenen van bevlogen zorgprofessionals. De toe- komstige gezondheidszorg zal zich moeten richten op de intrin- sieke motivatie en het professionele kompas van de zorgverlener. Politici, bestuurders, autoriteiten, ambtenaren en zorgaanbieders hebben hierin een belangrijke maatschappelijke rol te vervullen. De KNMT verstaat deze rol als beroepsvereniging.


Dit overziend pleit de KNMT voor de opname van de onderstaan- de 5 voorstellen in het regeerakkoord: 5. Geef verdere opvolging aan het initiatief (Ont)regel de zorg door praktische oplossingen.


6. Creëer de mogelijkheid voor patiënten om voor tandheel- kundige behandelingen te kiezen zonder beperking van het maximumtarief.


7. Laat de regie van zorg zo veel mogelijk aan de patiënt en zorgprofessional.


8. Baseer beleid op de intrinsieke motivatie en het professioneel kompas van zorgprofessionals.


9. Geef zorgaanbieders het vertrouwen om het zelfreinigend vermogen verder te ontwikkelen.


Y Regeldruk en toezicht uit balans Als randvoorwaarde om de mondgezondheid te waarborgen, is goed praktijkhouderschap door tandartsen essentieel. 80% van de Nederlandse bevolking brengt ten minste één keer per jaar een bezoek aan de tandartspraktijk. Hiermee is de tandarts een regelmatig geziene zorgverlener, waardoor een vertrouwde onderlinge band ontstaat. Het persoonlijke en vaak kleinschalige karakter van de tandartspraktijk geeft het een unieke positie binnen de (eerstelijns)zorg.


terughoudendheid bij jonge tandartsen om te kiezen voor het praktijkhouderschap en vervreemdt gevestigde praktijkhouders van het zijn van tandarts, juist in een tijd waarin de beschikbaar- heid van goede mondzorg onder druk staat.


De KNMT ondersteunt de doelstelling om frauduleuze praktijken in de zorg te bestrijden. De huidige aanpak is echter onvoldoende passend en bedreigt daarmee het aanbod van (mond)zorg.


Dit overziend pleit de KNMT voor de opname van onderstaand voorstel in het regeerakkoord: 10. Organiseer een doelgerichte en doelmatige fraudeaanpak in de zorg, waarbij sectoren met kleinschalige zorgaanbieders, nagenoeg geen fraudegevallen en een beperkte mate van ge- bruik van collectief opgebrachte middelen – zoals de mond- zorg – niet overmatig belast worden met nieuwe regelgeving.


Met deze brief sluit de KNMT aan bij de bredere wens die galmt door de bevolking en het parlement: ook binnen de gezond- heidszorg dient er weer beleid te worden gemaakt op basis van wederzijds vertrouwen. Vertrouwen op de kennis, kunde en inte- griteit van de zorgprofessional en op het zelfreinigende vermo- gen van de betreffende sectoren. Tegelijkertijd leidt dit tot een zwaardere verantwoordelijkheid voor branche- en beroepsverenigingen. Eén die de KNMT naar het beste van haar vermogen zal dragen. Z


HOOGACHTEND,


VOORZITTER KNMT


SPECIAL VRIJHEID NT DENTZ 47


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60