search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
‘Niet


altijd even vrij’


‘Alleen


toegespitst op kosten- besparing’


FOTO: ROB TER BEKKE


FOTO: ROB TER BEKKE


‘I


n zijn algemeenheid vind ik ons beroep een fantastisch


gevoel van vrijheid geven. Bijvoorbeeld door de variëteit van de diverse behandelingen, de keuze om zelf verder te willen verdiepen of een behandeling door te verwijzen. Voor mij is deze vrijheid en zelfstandigheid één van de redenen geweest om voor dit beroep te kiezen. Elf jaar als tandarts heeft me helaas ook doen inzien dat het niet altijd even vrij is als ik in het begin dacht. Sommige behandelingen kunnen theo- retisch wel uitgevoerd worden, maar door bestaande wet- en regelgeving worden deze niet of onvoldoende vergoed, waardoor ik me als behandelaar beperk als een patiënt er niet voor kiest. Het eerste voorbeeld dat me te binnen schiet, is de behan- deling van witte vlekjes door infi ltratietechniek (Icon). Een ontzettend mooie techniek, waarmee prachtige resultaten te verkrijgen zijn op een minimaal invasieve manier. Het is echter


wel een tijdrovend klusje dat je vooral oppakt uit liefde voor het vak en de patiënt dan dat het fi nancieel iets oplevert. Hierdoor wordt het uitvoeren van zulke innovatieve behandelingen niet aangemoedigd en bemerk ik daarin zeker een beperking. Dit geldt ook voor toevallig (?) weer een minimaal invasieve behandeling, de Non Operative Caries Treatment bij melkele- menten. De bestaande code M05 (fl uorideren en/of beslijpen melkelement) wordt niet ver- goed vanuit de basisverzekering. Ik merk dat dit voor veel ouders een beperking is, waardoor ik dan toch voor een andere bena- dering kies. Hierdoor wordt ‘de beste mondzorg’ helaas soms ‘de beste mondzorg binnen de bestaande beperkingen door wet- en regelgeving.’’ Carol Sriram (36), Arnhem


‘T


ot nu toe heb ik meer dan 40 enthousiaste jaren de tandheel-


kunde in al zijn facetten mogen toepassen in de wetenschap dat de gemeenschap mij in staat heeft gesteld dit zeer interessan- te beroep als tandarts te mogen uitoefenen. Daarom is iets terug- doen voor de maatschappij voor mij een vanzelfsprekendheid. De standaarden in onze praktijk zijn erg hoog, waardoor we tevens als opleiders voor toekomstige tandartsen, mondzorgkundigen en tandartsassistenten onze in- spanningen mogen leveren. Waar ik tegenaan loop, is de ouder- wetse visie bij overheid en zorgverzekeraars. Die verschui- len zich daarbij achter wet- en regelgeving die alleen is toege- spitst op kostenbesparing en niet op behoud van eigen dentitie en de daarbij behorende preventie in de mondzorg. Volledige prothetiek met eventu- eel implantologie wordt verhou- dingsgewijs beter gehonoreerd en gestimuleerd (basisverzekering) dan behoud van je eigen tanden


(aanvullende verzekering). Natuurlijk is de tandheelkun- dige jeugdzorg tot 18 jaar goed georganiseerd, maar na die leeftijd wordt iedereen in het diepe gegooid en wordt het de ‘eigen verantwoordelijkheid’. De kans op een achteruitgang van de mondgezondheid is na die leeftijd vanwege een veranderend levenspad heel groot. Daarbij wordt de man-/vrouwkrachtver- houding qua behandelaars in de mondzorg nadelig beïnvloed door vergrijzing, inzetbaarheid en te weinig opleidingsplaatsen, waar- door aan de tandheelkundige vraag in de nabije toekomst niet meer kan worden voldaan. In mijn optiek gaat zich in tandheelkundeland een ramp voltrekken, waardoor overvolle praktijken weer zoals vroeger een keuze moeten maken tussen gemotiveerden en niet-gemo- tiveerden. Daardoor gaat een tweedeling in onze (mondzorg) maatschappij gaat optreden. Dit gaat in tegen mijn eer en gewe- ten; tegen mijn eed!’ Rein de Wit (67), Kessel


SPECIAL VRIJHEID NT DENTZ 19


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60