search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Schenk de mondzorg ruimte en vertrouwen


De garantie van een gezonde mond voor elke Nederlander komt steeds verder onder druk te staan. De aanloop naar de vorming van een nieuw kabinet is een ideale gelegenheid om Den Haag daar nog eens proactief op te wijzen. De KNMT heeft daarom de randvoorwaarden die nodig zijn om de mondgezondheid te waarborgen in 10 punten samengevat en aan Herman Tjeenk Willink, die toen nog informateur was, overhandigd.


De gezondheidszorg in Nederland staat onder druk. Ook de mondzorg kent zijn uitdagingen. De garantie van een gezonde mond voor elke Nederlander komt steeds verder onder druk te staan. In deze brief schets ik de randvoorwaarden die nodig zijn om deze mondgezondheid te waarborgen. Hierbij staat het ver- trouwen in de zorgprofessionals en de door hen geleverde zorg centraal. Want waar in de politiek de verkenning naar vertrou- wen nu nodig is, zal ook in de zorg het vertrouwen weer de basis moeten worden van handelen.


Y Universele mondgezondheid De mond is de spiegel van iemands algehele gezondheid en kan een positief effect hebben op de kwaliteit van leven, maar ook oorzaak zijn van of aanleiding voor aandoeningen. Veel ziekte- symptomen treden vaak al in een vroeg stadium op in de mond. De tandarts neemt daarmee een belangrijke rol in bij de algehele (mond)gezondheid van Nederlanders.


Om de mondgezondheid te waarborgen, dient de mondzorg be- schikbaar en toegankelijk te zijn voor alle Nederlanders. De op- name van mondzorg in het basispakket voor kinderen tot 18 jaar is hierin een essentieel element. Voorkomen is beter dan gene- zen. Helaas komt 1 op de 5 kinderen niet bij de tandarts. Behalve jeugdigen ondervinden ook kwetsbaren en ouderen problemen met de gang naar de tandarts. Vaak door logistieke problemen en afhankelijk van mantelzorgers is deze groep onvoldoende in staat een bezoek te brengen aan de tandarts.


Om de continuïteit en toegankelijkheid te waarborgen, is het essentieel om te beschikken over voldoende professionals in de


46 NT DENTZ MEI 2021


mondzorg. De mondzorg kampt echter al jaren met een tekort aan tandartsen. Het Capaciteitsorgaan adviseert daarom sinds 2010 om het aantal opleidingsplekken voor tandartsen structu- reel te verhogen. Het gebrek aan tandartsen schaadt de algehele mondgezondheid en leidt in regionale gebieden al tot problemen qua bereikbaarheid.


Dit overziend pleit de KNMT voor de opname van de onderstaan- de 4 voorstellen in het regeerakkoord: 1. Investeer in een bredere kennis van mondgezondheid door onder andere poetslessen op scholen, verder onderzoek naar de relatie tussen de algemene gezondheid en mondgezond- heid en het nadrukkelijker inbedden van basiskennis over de mondgezondheid binnen andere zorgopleidingen.


2. Verplicht zorgverzekeraars om jaarlijks ouders van kinderen onder de 18 die geen bezoek hebben gebracht aan de tandarts hierover te informeren.


3. Geef gehoor aan het advies van het Capaciteitsorgaan en ver- groot de instroom voor tandheelkunde naar 359 studenten.


4. Voorkom dat mensen met een lagere sociaaleconomische status de tandarts noodgedwongen moeten mijden door verdere samenwerking tussen het ministerie van VWS en SZW, gemeenten, zorgverzekeraars en beroepsverenigingen in de mondzorg.


Y Autonomie voor patiënt en zorgprofessional Iedere tandarts wil het hoogst haalbare gezondheidsresultaat voor zijn patiënt. Hiervoor gaat de tandarts af op de persoonlijke wensen van de patiënt, waarna er op basis van vakinhoude- lijke expertise en ervaring een weloverwogen afweging wordt gemaakt voor een passende behandeling. Tandartsen dienen hiervoor over een bijpassende professionele bewegingsvrijheid


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60