This page contains a Flash digital edition of a book.
Virtueel ontwerpen Een nieuwe standaard?


Een laatste check voor de daadwerkelijke realisatie. Zit alles echt op de goede plek? Zitten installaties elkaar niet in de weg? Door een virtual reality model te maken, worden zul- ke issues al in de ontwerpfase gesignaleerd. “Onmisbaar dus”, vinden Hans de Man en Franc Fouchier van Soltegro.


Z


ien en beleven hoe een ontworpen object zoals bij- voorbeeld een tunnel, brug of sluis er daadwerkelijk uit komt te zien geeft veel toegevoegde waarde voor


alle deelnemende partijen vinden algemeen directeur Hans de Man en manager Systems Engineering & Innovation Franc Fouchier van Soltegro. Dat begint volgens hen met het redu- ceren van onverwachte issues in de ontwerpfase, werkt door in opleiden en trainen en zelfs beheer en onderhoud.


Vertaling BIM-model


Om optimaal gebruik te maken van het virtual reality (VR) mo- del, wordt het geïntegreerd in de verifi catie- en validatiepro- cessen. Het Building Information Modeling (BIM) model wordt vertaald naar een virtuele wereld en wordt gecombineerd met het integrale ontwerp van alle technische installaties. “Met be- hulp van deze VR-wereld wordt dus in de ontwerpfase, voor- afgaand aan de - vaak onomkeerbare - realisatie gevalideerd of het geheel aan installaties op de juiste plaats wordt geïn-


18 Nr.4 - 2017 OTAR


stalleerd. Zit de apparatuur elkaar niet in de weg? Hebben de camera’s vrij zicht? Kan vervanging van de installaties goed worden uitgevoerd? Hierdoor worden issues in de ontwerp- fase dus al bloot gelegd”, legt De Man uit.


Noodsituatie nabootsen Fouchier: “Daarnaast kun je simulaties uitvoeren in de virtuele wereld, waardoor je kunt checken of het gedrag van de instal- laties voldoet aan de eisen, maar juist ook aan de verwach- tingen van iedere betrokken stakeholder. Er kan eenvoudig een noodsituatie worden nagebootst. In plaats van alle denk- bare scenario’s op papier door te spreken tijdens vele mee- tings waarbij het toch vaak lastig te voorspellen is welk ge- drag mensen gaan vertonen, is het scenario zelf ervaren in het VR-model heel krachtig. Je ziet heel snel welke oplossingen wel of niet werken. Een mooi voorbeeld was dat we mensen hebben kunnen laten ervaren wat er gebeurt als er brand uit- breekt in een tunnel. Al snel bleek dat onverlichte pijlen die de vluchtrichting aangeven niet zouden gaan helpen, omdat het niet direct voor iedereen duidelijk was in welke richting er ge- vlucht moest worden. Het is iets heel simpels, maar wel hart- stikke essentieel voor de veiligheid van de personen die wil- len vluchten.”


Vluchten


De Man vult aan met een ander voorbeeld: “Er zijn tunnels zonder middentunnelkanaal, waardoor weggebruikers veilig kunnen vluchten. In deze tunnels moet je vluchten via een an- dere verkeersbuis, maar die moet dan wel vrij zijn van verkeer. Bij brand en rook is die buis enkele minuten afgesloten omdat mensen anders in het wilde weg de andere rijbaan oprennen waar nog auto’s rijden. Als alternatief werd geopperd om sen- soren te gebruiken bij het vaststellen of de rijbaan al vrij is van


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48