search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


Ν άε ο ααομ ε τυ άτς


α πψι τ λλύ μ ος χρε


!


Η κυβέρνηση ας αναλάβει επιτέ- λους τις ευθύνες της και το λιγότερο που έχει να κάνει, είναι να προχω- ρήσει σε αναθεώρηση του τρόπου χαρτογράφησης των δασών, για να πάψει να υφίσταται το αλαλούµ των τελευταίων µηνών. Ο Πρόεδρος του Χρι- στιανοδηµοκρατικού Κόµµατος Ελλάδος και ανεξάρτητος βουλευ- τής Νίκος Νικολόπου- λος, κατέθεσε σχετική ερώτηση στη Βουλή προς τον Υπουργό Πε- ριβάλλοντος και Ενέρ- γειας και επισηµαίνει τις κραυγαλέες αστοχί- ες, που βασίζονται σε στρεβλά και παρωχη- µένα δεδοµένα. Τα ερωτήµατα προς τον Υπουργό είναι τα ακόλουθα: - Γιατί επιτέλους δεν αποσύρετε χάρτες και πίνακες, προκειµένου εντός εύλογου χρόνου να συντα- χθούν καινούργιοι που να ανταπο- κρίνονται στη σηµερινή πραγµατι- κότητα; - Γιατί δεν δίνετε στους πολίτες επαρκή παράταση της προθεσµίας υποβολής αντιρρήσεων; - Θα περιλάβετε στις αναγκαίες «οί- κοθεν διορθώσεις», τελεσίδικες πράξεις αποχαρακτηρισµού δα- σών, παραχωρητήρια του ∆ηµο- σίου, πράξεις αναδασµού, εποικι- σµού και διανοµής γης; - Θα αντιπαραβληθούν αναδασωτέ- ες εκτάσεις, µε αεροφωτογραφίες, ώστε να διαπιστωθεί η σηµερινή µορφή τους;


Μν ξφγι ο έεχςλγο


η εύε


∆ιογκώνονται οι αντι- δράσεις για τις ανα- κρίβειες των δασι- κών χαρτών και αν δεν γίνουν εγκαίρως ουσιαστικές παρεµ- βάσεις από κυβερνη- τικής πλευράς το θέ- µα θα ξεφύγει στην κοινωνία. Τα παραδείγµατα των ανακριβειών που διαπιστώνονται καθηµερινά εί- ναι εξοργιστικά από τους µέχρι τώ- ρα αναρτηθέντες χάρτες για τµήµα- τα 34 νοµών που αφορούν περίπου 37% της χώρας. Για την περιφέρειά µας είναι ενδεικτικό ότι στην Ηλεία


Καβγάς άναψε µεταξύ


Εµπορικού και Καρ- ναβαλιού. Ο Σύλλογος εγκαλεί το ∆ήµο ότι δεν συνέδραµε τις εκδηλώ- σεις των εµπόρων αν και ειδοποιήθηκε εγκαίρως. Εγκαλεί όµως και τις υπηρεσίες που δεν πραγ- µατοποίησαν ελέγχους στους πλανοδίους.


Οι αριθμοί του Καρναβαλιού


Ενδιαφέροντα στοιχεία για το Πατρινό Καρναβάλι από τον Γιάννη Ποµώ- νη στο www.thebest.gr. Μόνο µέσω της Πατρών - Κορίνθου εµφανίζονται να κινήθηκαν περισσότερα οχήµατα προς Πάτρα και σε ποσοστό της τάξης του 7%. Πάνω από 20.000 άτοµα ήρθαν µέσω υπεραστικού ΚΤΕΛ στην πόλη. Ο αριθµός αυτός είναι αυξηµένος κατά 10% σε σχέση µε πέρυσι. Σύµφωνα µε την Ολυµπία Οδό, µέσω καταγραφής και από τα διόδια Ελευσίνας διαπιστώθηκε µια αύξηση των διελεύσεων κατά 10% σε σύγκριση µε το 2016. Στα διόδια Ρίου καταγράφηκε αύξηση 7%. Την Καθαρά ∆ευτέρα κινήθηκαν προς Αθήνα τουλάχιστον 11.800 οχήµατα, ενώ την αντίστοιχη ηµέρα πέρυσι είχαν περάσει 10.900 οχήµατα.


O κ. Νίκος Νικολόπουλο


το 38,1% των 2.488.956 στρ. που αποτυπώνεται στον αναρτηµένο δασικό χάρτη είναι εκτάσεις που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες, ενώ έχουν άλλη µορφή. Το ίδιο συµβαί- νει και για το 24% των 3.249.929 στρ. στην Αχαΐα. Ήδη η Ένωση ∆ή- µων και Κοινοτήτων και η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας έχουν ζητήσει να στα- µατήσει η διαδικασία ανάρτησης για να δι- ορθωθούν οι ανακρί- βειες. Από κυβερνητικής πλευράς µπορεί βέ- βαια ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλο- ντος Σωκράτης Φάµελ- λος να προανήγγειλε την υπογραφή άµεσα νέας Υπουργικής Από- φασης (ΥΑ) που θα


ς


κατοχυρώνει περαιτέρω τον πολί- τη απέναντι σε πρόδηλα λάθη των υπηρεσιών, ενώ ως προς τις αγρο- τικές επιδοτήσεις είπε πως δεν αµ- φισβητείται ο αγροτικός χαρακτή- ρας των εκτάσεων, όµως αυτές οι ενέργειες δεν αρκούν πλέον για να σβήσει η «φωτιά» που έχει ανάψει.


«ξιοοώ κι ηετοόο Εοκνμ» α λκρλγι


O κ. Νίκος Φωτόπουλο


Ο κόσµος της οικοδοµής περιµέ- νει πως και πως το νέο πρόγραµ- µα «Εξοικονοµώ κατ’ οικον» ύψους 400 εκ. ευρώ, που θα είναι άλλω- στε το βασικό χρηµατοδοτικό ερ- γαλείο για να κινηθεί λίγο η βα- ριά χειµαζόµενη αγορά του χώρου. Το θέµα απασχόλησε τον τεχνικό κόσµο και τους εγκαταστάτες πολ- λών επαγγελµάτων πε- ρί την οικοδοµή στο πρόσφατο 6ο Forum Ενέργειας. Εκεί ζητή- θηκαν πολλές διευκρι- νίσεις από παριστά- µενους εκπροσώπους φορέων. Απευθύνθη- καν ερωτήσεις στους σηµαντικούς εισηγη- τές, εκπροσώπους του


ς


αρµόδιου υπουργείου. Μια επισή- µανση δυστυχώς δεν έτυχε ικανο- ποιητικής απάντησης. Ήταν του Προέδρου του Περιφερειακού Συν- δέσµου Εργολ. Εγκ/των Ηλεκτρο- λόγων Ν. Αχαΐας «Ο BATT» Νίκου Φωτόπουλου: Ζήτησε να εντα- χθούν στο πρόγραµµα και η αντικα-


τάσταση των παλαιών ηλεκτρολογι- κών εγκαταστάσεων. Προβλέπεται όµως επιδότιση µόνο αν οι ηλε- κτρολογικές εργασίες είναι µέρος των συνολικών τεχνικών παρεµβά- σεων. Το θέµα αφορά έναν µεγάλο κλάδο επαγγελµατιών που διέρχο- νται µεγάλη κρίση ανεργίας, ταυτό- χρονα όµως αφορά και την ουσία του προγράµµατος, που έχει να κά- νει µε την εξοικονόµηση ενέργειας και όπου το έργο των εγκαταστατών ηλεκτρολόγων είναι σηµαντικό για παλιότερες εγκαταστάσεις που χρή- ζουν εκσυγχρονισµό µέσω του προ- γράµµατος. Ας το δούν πιο αποφα- σιστικά οι αρµόδιοι.


Γα τ δτδόι ι α υαορμα


Στην απουσία ολοκληρωµένου δι- κτύου υδατοδροµίων στον ελληνι- κό χώρο λόγω κυβερνητικής πο- λιτικής αναφέρονται µε ερώτησή τους προς τους Υπουργούς Οικο- νοµίας & Ανάπτυξης, Ναυτιλίας και Υποδοµών & Μεταφορών οι βουλευτές της Νέας ∆ηµοκρατίας Ιάσονας Φωτήλας και Χαράλαµπος Αθανασίου. Το τρίτο υδατοδρόµιο της χώρας – αυτό της Πάτρας – θα είναι και το τελευταίο τουλάχιστον της φετινής θερινής περιόδου, αφού ένας αρκε- τά σηµαντικός αριθµός ξένων επεν- δυτών έχουν αποθαρρυνθεί λόγω των καθυστερήσεων που υπήρξαν αναφορικά µε το νοµικό πλαίσιο αδειοδότησης. Επίσης, απαιτείται σηµαντικός χρόνος – ο οποίος πλέ- ον δεν υπάρχει – για την ολοκλή- ρωση σύνθετων και πολυάριθµων ζητηµάτων, τονίζεται στην ερώτηση των βουλευτών.


‘‘


3 Μαρτίου 2017 Eπωνύμως


Για τους Πυλώνες Υψηλής Τάσης


‘‘


Φθάσαµε ακόµα να προκαλέσουµε και ευρεία σύσκεψη στο Υπουργείο Βιοµηχανίας-Ενέργειας µε την πα- ρουσία και της ∆Ε∆∆ΗΕ προκειµέ-


νου να ωθήσουµε τις εξελίξεις στην υλοποίηση της κοινής απόφασης, δηλαδή της υπογειοποίησης σε κατοικηµένες περιοχές των καλωδίων υψηλής τάσης.


Σύµφωνα µε το µηνιαίο στατιστικό


∆ελτίο Φεβρουαρίου 2017 του SETE Intelligence, η διεθνής κίνηση επιβατών (χωρίς επιβάτες transit, ανεξαρτήτως υπηκοότητας και τόπου κατοικίας) µεταξύ Ελλάδας (Πάτρα - Ηγουµενίτσα - Κέρ- κυρα) και Ιταλίας (Ανκόνα, Μπρίντεζι, Μπάρι, Βενετία, Τεργέστη και Ραβένα) για το 2016 σηµείωσε οριακή αύξηση κατά 0,1% σε σύγκριση µε το 2015. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται ακόµα περισσό- τερο στους διακινηθέντες για αναψυχή, φτάνοντας το +1,1%.


Από το Σύλλογο Προστασίας Υγείας και Περιβάλλο- ντος της περιοχής Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας λά- βαµε την παρακάτω επιστολή που έχει σταλεί προς την διεύθυνση του Α∆ΜΗΕ και υπογράφεται από την Πρόεδρο κα Ι. Θεοδωροπούλου και την Γραµµα- τέα κα Γ. Γκοτσοπούλου: Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου Προστασί- ας Υγείας και Περιβάλλοντος της περιοχής Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας το οποίο, παρεµπιπτόντως να αναφέρουµε, ότι για πάρα πολλά χρόνια ασχολή- θηκε µε τους ΠΥΛΩΝΕΣ υψηλής τάσης, για αυτούς δηλαδή, που διέρχονται από τα ∆/∆ της περιοχής ευθύνης του Συλλόγου ήτοι: Καλλιθέας, Οβρυάς, ∆ε- µενίκων και Μακρυγιάννη. Μέσα στους αγώνες δεν ήταν µόνο η κινητοποίηση των διαµαρτυροµένων κατοίκων αλλά σχετίζονται και µε την πραγµατοποίηση ενηµερωτικών εκδη- λώσεων µε τη συµµετοχή εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας, του Επιµελητηρίου, των Πανεπιστηµίων Πατρών και Αθηνών, των υπευθύνων της ∆ΕΗ και των εκπροσώπων του Ιατρικού και ∆ικηγορικού Συλλόγου Πατρών. Όλες οι σχετικές εκδηλώσεις και οι επιµέρους εισηγήσεις έδωσαν σε εµάς την ευκαι- ρία για την έκδοση βιβλίου, από το Σύλλογο, µε τον τίτλο ‘‘ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ’’. Ένα χρόνο αργότερα πάλι µαζί µε άλλους φορείς της πόλης των Πατρών αυτή τη φορά, οργανώσαµε ενηµερωτική ηµερίδα στο Κέντρο Λόγου και Τέχνης επί της Πλ. Γεωργίου Α΄, Πάτρα µε τη συµµετοχή αρκετών καθηγητών από το Πανεπιστήµιο Πατρών ακόµη και µε την παρουσία του κου. Μιχαήλ ∆ε- κλερή ως κεντρικού οµιλητή, πρώην προϊσταµένου 5ου τµήµατος Συµβουλίου Επικρατείας, υπεύθυνου σε θέµατα περιβάλλοντος. ∆εν έλειψαν και οι συγκεντρώσεις διαµαρτυρίας στα ως άνω ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα από τους θιγόµε- νους κατοίκους για την επιχειρούµενη από τη ∆ΕΗ αναβάθµιση των Πυλώνων, όπως αρχικά σχεδίαζε. Ακολούθησαν αρκετές συνεδριάσεις σε επίπεδο Πε- ριφέρειας πια, µε την παρουσία κυβερνητικών εκ- προσώπων του τότε Υπουργείου Βιοµηχανίας, της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος και λοιπών τοπικών παραγόντων καθώς και µε αρκετούς εκπροσώπους από τα τοπικά συµβούλια των ∆/∆. Μεταξύ αυτών και ο δικός µας ο Σύλλογος. Τελικά αποφασίστηκε µετά από ατελείωτες συζητή- σεις και διαβουλεύσεις η υπογειοποίηση αντί της υπερύψωσης των πυλώνων που αρχικά είχε αποφα- σιστεί από τη ∆ΕΗ αφού δεν έβρισκε κανένα σύµ- φωνο από την περιοχή αυτή η πρόταση. Φθάσαµε


Συνέχεια στη σελ. 20


9


‘‘


‘‘


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24