search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


Διαπεριφερειακά > Συνάντηση Μπαλαμπάνη με εκπροσώπους της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.


Οικολογική διαχείριση και έλεγχος στην ΒΙΠΕ Πατρών


Με εκπροσώπους της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. συναντήθηκε ο Αντι- περιφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος Νίκος Μπαλα- µπάνης, προκειµένου να συζη- τήσουν περιβαλλοντικά θέµατα του φορέα διαχείρισης της Βι- οµηχανικής Περιοχής Πατρών. Συγκεκριµένα, στη συνάντηση συµµετείχαν από την ΕΤΒΑ ΒΙ- ΠΕ οι Γιώργος Κατσαΐτης, Κων- σταντίνος Ναούµ και Ματίνα Μαρνέρη, ενώ παρέστησαν και υπηρεσιακοί παράγοντες της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού. Συζητήθηκε η επίβλεψη του δι- κτύου όµβριων υδάτων από την λειτουργία των επιχειρήσεων, καθώς και η λειτουργία του Βι-


ολογικού Καθαρισµού, ενώ οι εκπρόσωποι της ΕΤΒΑ παρου- σίασαν την πρόθεση τους να πιστοποιηθεί η ΒΙΠΕ Πατρών, σύµφωνα µε το Σύστηµα Οικο- λογικής ∆ιαχείρισης και Ελέγ- χου (EMAS), ώστε να ενσωµα- τώνει περιβαλλοντικά κριτήρια


στις επιχειρηµατικές της διαδι- κασίες και να αναπτύσσει στρα- τηγικές για τη διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επι- δόσεων. Στο πλαίσιο αυτό, όπως τό- νισαν στον Αντιπεριφερειάρ- χη, η ΕΤΒΑ δεσµεύεται για


την ανάπτυξη ενός Συστήµα- τος Περιβαλλοντικής ∆ιαχεί- ρισης (ΣΠ∆) που σταδιακά θα εφαρµόζεται στις ελεγχόµενες Βιοµηχανικές Περιοχές, τη δι- αρκή εφαρµογή του ΣΠ∆, τη διαρκή βελτίωση της περιβαλ- λοντικής επίδοσης της εται- ρείας, την πρόληψη της ρύ- πανσης, τη συµµόρφωση µε τις περιβαλλοντικές (νοµοθε- τικές και λοιπές) απαιτήσεις που σχετίζονται µε τις δρα- στηριότητες της εταιρείας, την τήρηση της Περιβαλλοντικής Πολιτικής την οποία ελέγχει η Μονάδα Περιβαλλοντικής Συµµόρφωσης και Εποπτείας Μονάδων Καθαρισµού Απο- βλήτων (ΜΚΑ).


> Από το πρόγραμμα της ΟΧΕ Κατακόλου - Πύργου - Ολυμπίας Την άνοιξη τα πρώτα έργα


Με πυρετώδεις ρυθµούς συνεχίζεται η προετοιµασία για τα έργα της ΟΧΕ από την Περιφέρεια ∆υτ. Ελλάδας, την Περιφερει- ακή Ενότητα Ηλείας, τους δήµους Πύργου και Αρχ. Ολυµπίας και τους εµπλεκόµε- νους φορείς. Προ ηµερών πραγµατοποιήθηκε ακόµα µια σύσκεψη µε τη συµµετοχή και της ∆ια- χειριστικής Αρχής των Ευρωπαϊκών Προ- γραµµάτων. Ο αντιπεριφερειάρχης Ηλείας Γιώργος Γεωργιόπουλος ανακοίνωσε πως τα πρώτα αποτελέσµατα της Ολοκληρωµέ- νης Χωρικής Επένδυσης θα αρχίσουν να φαίνονται µέσα στην άνοιξη µε την έντα- ξη των ήδη ώριµων έργων. Στη σύσκεψη συµµετείχαν µεταξύ άλλων ο αντιπεριφε- ρειάρχης Ηλείας Παναγιώτης Μπράµος, ο


δήµαρχος Αρχ. Ολυµπίας Θύµιος Κοτζι- άς, οι αντιδήµαρχοι Αρχ. Ολυµπίας Γιώρ- γος ∆εββές και Πύργου Ανδρέας Σκαρτσι- άρης, ο πρόεδρος του Λιµενικού Ταµείου Πύργου Λεωνίδας Βαρουξής, ο ∆ασάρ- χης Πύργου Παναγιώτης Λάττας, η ∆ιευ- θύντρια της ∆ιαχειριστικής Αρχής Άλκη- στις Σταθοπούλου και τεχνικοί σύµβουλοι των φορέων. «Είναι ένα µεγάλο πρόγραµµα και χρει- άζεται έναν συντονισµό όλων των φορέ- ων γιατί ήδη η στρατηγική της ΟΧΕ έχει εγκριθεί έχει υπογραφεί από το τέλος του περασµένου έτους και βρισκόµαστε σε µία φάση που θα πρέπει σιγά σιγά να βγαίνουν οι προσκλήσεις από την διαχειριστική αρ- χή και όποια έργα είναι ώριµα και να εντα-


χθούν και στην συνέχεια να δηµοπρατη- θούν. Αυτά χρειάζονται έναν συντονισµό. Πολλές εµπλεκόµενες υπηρεσίες σηµαίνει πολλές διαδικασίες άρα και πολλές συσκέ- ψεις προκειµένου να ξεκαθαρίζουµε το το- πίο. Είναι ένα µεγάλο έργα για την Ηλεία µε ένα βαρύ προϋπολογισµό 41 εκατοµµύρια στον άξονα Κατάκολο – Πύργος - Αρχαία Ολυµπία και θα πρέπει να είµαστε σοβα- ροί στο έργο το οποίο έχουµε αναλάβει αλ- λά και να το φέρουµε εις πέρας. ∆εν έχουµε κανένα δικαίωµα να αποτύχουµε» δήλωσε ο κ. Γεωργιόπουλος. Μέσα στην άνοιξη θα ενταχθούν τα πρώτα έργα. Στόχος του, όπως είπε, είναι µέσα στον Μάρτιο να βγουν οι προσκλήσεις για να ενταχθούν έργα τα οποία είναι ώριµα.


> Νέος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου Την Κυριακή η ψηφοφορία


Μεθαύριο Κυριακή στις 11 το πρωί θα πραγµατοποι- ηθεί η διαδικασία εκλογής Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αγρινίου, που αναµένεται να σηµατοδοτή- σει αλλαγές στο δηµοτικό σχήµα. Ο ∆ήµαρχος Αγρινίου Γι- ώργος Παπαναστασίου ανα- µένεται να προτείνει τον εν ενεργεία Πρόεδρο Βασίλη Φωτάκη, ο οποίος προ µη- νών είχε πάρει τη θέση του παραιτηθέντα Κώστα Ρόκου. Όλα πάντως θα ξεκαθαρί- σουν σήµερα κατά τη συνε- δρίαση της ∆ηµοτικής Πλει-


οψηφίας όπου αναµένεται να «κλειδώσει» ή µη η εκ νέ- ου υποψηφιότητα Φωτάκη. Υπενθυµίζεται, ότι για την εκλογή Προέδρου χρειάζο- νται 23 ψήφοι, µε τα µέλη της πλειοψηφίας να ανέρχο- νται στα 25. Στη διαδικασία της Κυρια-


κής, θα εκλεγούν επίσης ο Αντιπρόεδρος και ο Γραµµα- τέας του Σώµατος, µε πρό- σωπα που θα προέρχονται από την µείζονα και ελάσσο- να αντιπολίτευση, καθώς και τα τακτικά και αναπληρωµα- τικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής


Ποιότητας Ζωής. Ο κ. Καζαντζής θα προεδρεύ- σει της Ειδικής Συνεδρίασης, καθώς στις εκλογές του 2014 εξελέγη πρώτος σε ψήφους µε την παράταξη της πλειο- ψηφίας, πριν αποπεµφθεί. Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει ζυµώσεις για τις αλλαγές στις θέσεις των αντιδηµάρχων. Ο Γιώργος Παπαναστασίου εδώ και καιρό, ζήτησε και έλαβε τις παραιτήσεις όλων των Αντιδηµάρχων και των Προ- έδρων των Οργανισµών και την επόµενη εβδοµάδα ανα- µένεται να ανακοινώσει τα σχέδιά του.


3 Μαρτίου 2017 17


> ΗΛΕΙΑ: Το απόγευµα της Καθαράς ∆ευτέρας, περίπου 40 φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστηµίου του Πόρτ- λαντ που συµµετέχουν σε ειδικό πρόγραµµα σε συνεργασία µε κολέγιο της Αυστρίας για την γνωριµία µε την Ευρωπα- ϊκή κουλτούρα, επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις της εται- ρίας «Έλαια Παπαδόπουλος» στην Ηλεία και ξεναγήθηκαν από τον Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο και τους συνεργάτες του. Παρακολούθησαν βήµα – βήµα την διαδικασία πα- ραγωγής και κατάφεραν να διαµορφώσουν άποψη και να ξεχωρίσουν τις διαφορετικές ποιότητες του ελαιόλαδου, λαµβάνοντας έτσι ένα σηµαντικό µάθηµα για ένα προϊόν που χρησιµοποιούν καθηµερινά στη διατροφή τους. Ο Dr. Rene Horcicka διευθυντής του πολιτιστικού προ- γράµµατος Πόρτλαντ στην Αυστρία, δήλωσε πως ήταν εξαιρετική εµπειρία αυτή η εβδοµάδα µε ξεναγήσεις στην Πελοπόννησο. Όπως τόνισε, αυτό που τους άρεσε πέραν από τις οµορφιές της περιοχής και τα έθιµα είναι το ότι είδαµε µέσα σε ένα τέτοιο χώρο πως γίνεται η παραγωγή και όλη η διαδικασία για το ελαιόλαδο». Ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος µιλώντας για την προ- σπάθεια που κάνει τα τελευταία τρία χρόνια σε αυτό τον τοµέα του τουρισµού που συνδυάζει ένα κορυφαίο αγροτι- κό προϊόν όπως το ελαιόλαδο µε την εκπαίδευση, τόνισε πως σκοπός του είναι να προβάλλει στο εξωτερικό το εξαι- ρετικό προϊόν που παράγει η περιοχή του και η χώρα µας.


> ΒρΑΒΕΥΣΗ: Από τον Εθελοντικό Οργανισµό MAKE A WISH, σε µια λαµπρή εκδήλωση γα την βραδιά του «ευ- χαριστώ» που φιλοξενήθηκε στην Γεννάδιο Βιβλιοθήκη στην Αθήνα, βραβεύτηκε και ο Ηλείος ορειβάτης Μάριος Κάρδαρης που ήταν και ένας εκ των οµιλητών της βρα- διάς. Στην εκδήλωση βραβεύτηκαν περισσότερες από 30 εταιρίες για την προσφορά τους, καθώς και δωρητές και εθελοντές µε µακροχρόνια συνέπεια στις ευχές και δράσεις του Οργανισµού, ενώ αναφέρθηκαν αξιέπαινες αθλητικές προσπάθειες που είχαν σκοπό την στήριξη και ενίσχυση του Make a Wish, όπως αυτή του Μάριου Κάρδαρη που είναι υποστηρικτής και του Make a wish και του Συλλόγου φίλων µε παιδικό καρκίνο «Ελπίδα». Με αφορµή την αναρρίχηση του στον παγοκαταρράκτη του Colorado στις Η.Π.Α τον Φεβρουάριο του 2016 και την κατάκτηση της κορυφής στο Μont blanc du tacul τον περσινό Αύγουστο, ο Ηλείος ορειβάτης παρουσίασε ένα εξαιρετικό video θέλοντας να ευαισθητοποιήσει τον κόσµο όσον αφορά τα προβλήµατα των παιδιών και παροµοίασε τις δυσκολίες και τις κακουχίες της ορειβασίας µε τον αγώ- να που δίνουν για τη ζωή τους. Μάλιστα µε την οµιλία του συγκίνησε το κοινό και καταχειροκροτήθηκε. «Όλοι νοµίζουν ότι το make a wish πραγµατοποιεί τις ευχές των παιδιών, όµως όλοι κάνουν λάθος. Το make a wish κάνει κάτι πολύ πιο σπουδαίο, δίνει ελπίδα στα παιδιά ότι ο κόσµος µπορεί να αλλάξει. Ευχαριστώ πολύ για την τιµή, που µε έβαλαν στην καρδιά τους, οι κορυφές είναι κι άλλες κι έρχονται…» σηµείωσε µεταξύ άλλων ο Μάριος Κάρδαρης.


> ΓρΙΜΠΟΒΟ: Ξεκίνησε από τις αρχές της εβδοµάδας η εκτέλεση του έργου από τη ∆ΕΥΑΝ και το ∆ηµοτικό Λιµε- νικό Ταµείο εξασφαλίζοντας άφθονο και δωρεάν νερό στο παραλιακό µέτωπο του Γριµπόβου, µε σκοπό να τροφοδο- τούνται οι ντουζιέρες. Το έργο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των παραλιακών αναγκών των επιχειρήσεων (καθαριότη- τα), αλλα και θα ποτίζονται τα πλατάνια. Τo νερό θα διοχετεύεται στο νέο αυτό δίκτυο από τα νερά των πηγών Νόβα που καταλήγουν στη θάλασσα, αποσυµ- φορίζοντας το δίκτυο ύδρευσης που ιδιαίτερα τους καλο- καιρινούς µήνες επιβαρυνόταν λόγω της αυξηµένης κατα- νάλωσης. Αυτό ωστόσο το γεγονός και µόνο, θα αποφέρει και τερά- στιο όφελος στην συνολική κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύµατος στις γεωτρήσεις της επιχείρησης που ανέρχεται σε ετήσιο κόστος των 800.000. Το έργο έχει προϋπολο- γιστεί στις 30.000 ευρώ και θα επιµεριστεί ανάµεσα σε ∆ΕΥΑΝ και δηµοτικό λιµενικό ταµείο.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24