search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


Θέματα >74,3 εκ. € για το τμήμα Σαγέικα - Βάρδα της Ε.Ο. Πατρών – Πύργου


Στις 4/4 η δημοπράτηση η 5ης εργολαβίας


Η µάχη των εργολαβιών στον αυτοκινητόδροµο Πάτρα - Πύργος συνεχίζεται. Ήδη, δροµολογούνται οι διαδικα- σίες για δηµοπράτηση της 5ης εργολαβίας (από τις συ- νολικά οκτώ) που αφορά το τµήµα Σαγέικα-Βάρδα, συνο- λικού κόστους 74.377.000 ευρώ. Πρόκειται για τµήµα κατα- σκευής νέου αυτοκινητόδρο- µου µήκους 14,460 χιλιοµέ- τρων (από ΧΘ23, 060-ΧΘ37, 500), το πλέον µεγαλύτερο τµήµα του νέου δρόµου. Με τη δηµοπράτηση αυτού του τµήµατος σύµφωνα µε πλη- ροφορίες του ypodomes.com ανοίγει ο δρόµος για την κα- τάθεση από το Υπουργείο Υποδοµών του Φακέλου Με- γάλου Έργου καθώς έτσι συ- µπληρώνεται η απαραίτητη δηµοπράτηση του 75% του φυσικού αντικειµένου του έργου (ο οδικός άξονας έχει µήκος 74,5 χλµ). Το τµήµα αυτό θα εκτελεστεί µέσα στα διοικητικά όρια των Ηλείας και για πρώτη φορά και στο Ν. Αχαΐας. Πρόκειται για την πλέον σηµαντική ερ- γολαβία και από οικονοµικής


άποψης. Η ηµέρα της δηµο- πράτησης είναι η 4η Απριλί- ου 2017. Η διάρκεια των έρ- γων έχει οριστεί σε 42 µήνες από την υπογραφή της σύµ- βασης και τα έργα ξεκινή- σουν µέχρι το τέλος της φετι- νής χρονιάς τότε θα µπορούν να ολοκληρωθούν µέχρι το τέλος του 2021. Η µεγάλη µάχη στο Πάτρα - Πύργος, ένα από τα ελάχιστα µεγάλα έργα νέας γενιάς, µέ- χρι σήµερα έχει απόλυτο νι- κητή τον όµιλο Καλογρίτσα, ο οποίος µέσω της Κ/Ξ Τοξό- της-Οµάδας Κατασκευών έχει µειοδοτήσει και στις 4 δηµο-


πρατηµένες εργολαβίες κό- στους 251,87 εκ. ευρώ που έχουν ως φυσικό αντικείµενο την κατασκευή των τµηµάτων του αυτοκινητόδροµου από την Βάρδα (Χ.Θ.37,500) µέ- χρι τον Πύργο (ΧΘ.74,500) δηλαδή το µισό του έργου. Οι εκπτώσεις που έχει δώσει η Κ/Ξ είναι από 50,39% µέχρι 57,45%. Έτσι, το ενδιαφέρον στρέφε- ται στο αν τελικά και σε αυτή την εργολαβία θα επικρατή- σει και πάλι ο όµιλος Καλο- γρίτσα ή κάποιο άλλο επι- χειρηµατικό σχήµα θα µπει «σφήνα» στην διαδικασία.


Αξίζει πάντως να αναφερ- θεί ότι λόγω των µεγάλων µέχρι σήµερα εκπτώσεων στην τελευταία εργολαβία ένας από τους µεγαλύτερους τεχνικούς οµίλους της χώ- ρας, η ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ απείχε, θεωρώντας ότι οι συγκεκρι- µένες εκπτώσεις είναι αυτό που στην αγορά ονοµάζεται «σκοτωµένες». Στο µεταξύ, «κλειστά χαρτιά» κρατά το Υπουργείο Υποδο- µών για τις τελευταίες εργο- λαβίες καθώς αναµένουµε την 6η εργολαβία από τα Σα- γέικα µέχρι την Κάτω Αχαΐα και µετά µπαίνουµε στην «δι- ακεκαυµένη ζώνη» εφόσον ο ∆ήµος Πάτρας και άλλοι φο- ρείς έχουν ζητήσει εναλλα- κτική χάραξη, που όµως φαί- νεται να απορρίπτεται µε το επιχείρηµα του κόστους και του χρόνου. Η χρηµατοδότηση του έργου θα προέλθει από το ΕΣΠΑ 2014-2020 µέσω του Ε.Π. ΥΜΕ-ΠΕΡΑΑ (Υποδοµές Με- ταφορές-Περιβάλλον Αειφό- ρος Ανάπτυξη), όταν και επί- σηµα θα εγκριθεί ο Φάκελος από την DG Regio στις Βρυ- ξέλλες.


> Απορρίφθηκε η προσφυγή της «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ» για το Ψαθόπυργος - Ρίο Μέσα στο Μάρτιο οι υπογραφές


Απερρίφθη από το ∆.Σ. της ΕΡΓΟΣΕ η προδικαστική προσφυγή της Ελληνικής εταιρείας ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ για το σιδη- ροδροµικό έργο και να πάρει από τους Ιταλούς το σιδηροδροµικό έργο Ψαθό- πυργος - Ρίο. Έτσι ανοίγει ο δρόµος για την υπογραφή του έργου, κάτι που θα συµβεί εντός του Μαρτίου. Σύµφωνα µε το ypodomes.com την περ. Παρασκευή, ελήφθη η απόφαση του ∆.Σ. και κατά συνέπεια δόθηκε τέλος στην προσπάθεια της εταιρείας να ανα- τρέψει την διαµορφωµένη κατάσταση. Πρόκειται για την σύµβαση κατασκευής για την υποδοµή του σιδηροδροµικού τµήµατος Ψαθόπυργος-Ρίο µήκους 10,5 χλµ που αναλαµβάνει να κατασκευάσει η Ιταλική εταιρεία GD Infrastrutture µε έκπτωση 45,2%. Το έργο έχει µεγάλη ιστορία πίσω του καθώς δηµοπρατήθηκε πριν από δύο χρόνια (Ιούνιος 2014), ακολούθησε ένας µεγάλος δικαστικός αγώνας µεταξύ των δύο πρώτων µειοδοτών (GD και Π. Καρράς) µε νικήτρια την Ιταλική εται- ρεία. Πριν περίπου 1,5 µήνα πέρασε η σύµβαση από το Ελεγκτικό Συνέδριο,


κυρώθηκε από τη Βουλή των Ελλή- νων και πλέον µε την προσκόµιση των απαραίτητων εγγράφων θα πάµε για τις υπογραφές. ∆υστυχώς, από την διαγωνιστική δι- αδικασία χαµένο βγήκε το έργο και κατ`επέκταση η προσπάθεια εκσυγχρο- νισµού που γίνεται στη χώρα καθώς το έργο πάει πίσω κατά τουλάχιστον 1,5 χρόνο από τον αρχικό προγραµµατι- σµό. Το έργο σύµφωνα µε την προκήρυξη πρέπει να ολοκληρωθεί µέσα σε 36 µή- νες δηλαδή θα πρέπει να ολοκληρωθεί στο πρώτο εξάµηνο του 2020, όµως αυ- τό θα εξαρτηθεί από τις γνωστές καθυ- στερήσεις σε απαλλοτριώσεις αλλά και των µελετών εφαρµογής. Μέχρι σήµερα κανένα από τα µεγάλα σιδηροδροµικά έργα της χώρας δεν έχει καταφέρει να τελειώσει στον προβλεπόµενο χρόνο µε την µέση καθυστέρηση που καταγράφε- ται να φτάνει τα 1-2 χρόνια στην καλύ- τερη περίπτωση. Να σηµειώσουµε πως το έργο αφορά την υποδοµή του τµήµατος σε εντελώς νέα χάραξη και όχι τις γραµµές, πράγµα


που σηµαίνει πως για να το δούµε να λειτουργεί απαιτείται άλλη µία εργολα- βία για γραµµές, ηλεκτροκίνηση, σηµα- τοδότηση και την κατασκευή σταθµών η οποία αναµένεται να βγει στον αέρα στα τέλη του 2018. Αυτό σηµαίνει ότι αν υπογραφεί το έργο ηλεκτροκίνησης στα µέσα του 2019 και µε 24 µήνες προθεσµία για την ολοκλή- ρωση της ηλεκτροκίνησης θα φτάσουµε περίπου στο 2021 για την πλήρη λει- τουργία της γραµµής µε τη νέα γραµµή να είναι διπλή, ηλεκτροκινούµενη, µε ανισόπεδες διαβάσεις και νέους σταθ- µούς, φέρνοντας µετά από αρκετά χρό- νια και πάλι τον σιδηρόδροµο στην αυ- λή της πόλης της Πάτρας. Τότε, το τρένο θα µπορεί να διανύει την απόσταση Ρίο-Αθήνα σε περίπου 2 ώρες αναπτύσσοντας ταχύτητες που κα- τά τόπους θα φτάνουν και τα 200χλµ. ενώ και η απόσταση Ρίο - Αεροδρόµιο Ελευθερίου Βενιζέλος θα είναι επίσης γύρω στις 2 ώρες εξυπηρετώντας σχε- δόν πλήρως τις ανάγκες των περιοχών της Βόρειας Πελοποννήσου από την Κόρινθο µέχρι και την Πάτρα.


3 Μαρτίου 2017 11 Για τους αυτοκινητόδρομους


Μήνας - ορόσημο ο Μάρτιος


Μήνας ορόσηµο είναι ο Μάρτιος του 2017 καθώς ανα- µένεται να δοθεί σε λειτουργία όλο το δίκτυο αυτοκι- νητόδροµων της χώρας. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην περιοχή µας καθώς η πολύπαθη Ολυµπία Οδός θα παραδοθεί προς χρήση στους οδηγούς, παρά τις µικρές ελλείψεις, µε αποτέ- λεσµα να µπει ένα τέλος στην µεγάλη ταλαιπωρία των πολιτών. Αναφέρουµε ότι στις αρχές Σεπτεµβρίου 2016 εγκαι- νιάστηκε το πρώτο τµήµα από Κόρινθο µέχρι Κιάτο µήκους 20 χλµ. Στο τέλος ∆εκεµβρίου 2016 δόθηκαν επιπλέον 9 χλµ στο τµήµα από Κιάτο µέχρι Ξυλόκα- στρο. Στο τέλος Φεβρουαρίου 2017 δόθηκαν οι Σήραγ- γες στα Μαύρα Λιθάρια. Τώρα αναµένεται τις επόµενες µέρες η συνολική παρά- δοση του τµήµατος µέχρι το Ξυλόκαστρο καθώς και οι Σήραγγες Παναγοπούλας. Σύµφωνα µε τους ειδικούς, το έργο είναι έτοιµο κατά 93% και θα γίνει αγώνας για να δοθεί η «λειτουργική Ολυµπία». Υπολογίζεται ότι για την περίοδο Μαρτί- ου-Αυγούστου 2017 θα παραµείνουν υπό κατασκευή περίπου 8 χλµ. ενώ µετά τον Αύγουστο θα συνεχιστεί η κατασκευή του υπερκόµβου Ρίου που θα ολοκληρωθεί προς το τέλος του έτους. Στην Ιόνια Οδό, τα έργα προχωρούν καλά, έχει υλο- ποιηθεί το έργο σε ποσοστό 89% και η αισιοδοξία πε- ρισσεύει αλλά τα µεγάλα νέα δεν έχουν έρθει ακόµα. Τον ∆εκέµβριο 2016 έγινε και η πρώτη παράδοση στο τµήµα Κουβαράς - Αµφιλοχία που µαζί µε την παρά- καµψη Αγρινίου δηµιουργούν ένα συνεχόµενο αυτοκι- νητόδροµο 59 χλµ. Στις 22 Φεβρουαρίου 2017 δόθηκε το τµήµα Καµπή-Πέρδικα που µαζί µε την Παράκαµψη Άρτας-Φιλιππιάδας δηµιουργούν ένα συνεχόµενο αυ- τοκινητόδροµο 53 χλµ. Για το τέλος Μαρτίου αναµένε- ται το Γαβρολίµνη-Κεφαλόβρυσο. Στο διάστηµα Μαρτίου-Αυγούστου θα δοθούν τµηµα- τικά τα τµήµατα Πέρδικα-Κοσµηρά (βόρειο άκρο µέχρι Εγνατία), Αντίρριο-Γαβρολίµνη και το πιο δύσκολο τµήµα Αµφιλοχία-Άγιος ∆ηµήτριος (αρχή παράκαµψης Άρτας). Ωστόσο µπορεί να έχουµε κάποιες διαφορο- ποιήσεις αν υπάρξουν κατασκευαστικές υπερβάσεις. Σε ό,τι αφορά στο σιδηροδροµικό δίκτυο, που θα προ- σφέρει µεγαλύτερη ασφάλεια και περισσότερη ταχύτη- τα. Τον Μάρτιο του 2018 θα ολοκληρωθεί το τελευταίο τµήµα του σιδηροδροµικού άξονα Αίγιο-Αθήνα-Θεσ- σαλονίκη-Ειδοµένη. Τώρα είµαστε 13 µήνες πριν την ολοκλήρωση αυτού του ονείρου που θα µεταµορφώσει τις σιδηροδροµικές µεταφορές της χώρας.


Για τη γραμμή Κιάτο - Ροδοδάφνη


Τέλος του 2017 έρχεται η εργολαβία –σκούπα


Στο τµήµα Κιάτο – Ροδοδάφνη (Αίγιο), που υλοποι- είται µια εργολαβία-σκούπα που ολοκληρώνει παλιές εργολαβίες και επιπλέον περιλαµβάνει και την επιδοµή (τις ράγες δηλαδή) αλλά και την ολοκλήρωση της κα- τασκευής των νέων σταθµών του τµήµατος. Η ολοκλήρωση του τοποθετείται στο τέλος του έτους δηλαδή σε 10 µήνες αλλά δεν θα περιλαµβάνει ηλε- κτροκίνηση καθώς η σχετική δηµοπράτηση είναι προ των πυλών. Έχει µήκος 70 χλµ και µε τη λειτουργία του η απόσταση Αθήνα-Αίγιο θα διανύεται σε περίπου 1 ώρα και 40 λεπτά, χρόνος που µελλοντικά µε την ηλε- κτροκίνηση θα µειωθεί περαιτέρω. Η µέγιστη ταχύτητα χωρίς ηλεκτροκίνηση θα είναι 120 χλµ/ώρα.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24