search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
> Αρνητικά τα μηνύματα και στην αγορά της Πάτρας κατά την χειμερινή εκπτωτική περίοδο


Πτώση 21%-30% στον τζίρο Θέματα


ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


3 Μαρτίου 2017 ΔΕΗ: «Πάγωμα» οφειλών


Για τους επόµενους δύο µήνες οι πελά- τες της ∆ΕΗ µε οφειλή έως 500 ευρώ στις 28.02.2017, µπορούν να ζητήσουν την ανα- στολή πληρωµής του ποσού αυτού για ένα έτος και να κερδίσουν έκπτωση 10% στους τρέχοντες λογαριασµούς που θα εκδοθούν στο εξής. Μόνη προϋπόθεση οι τρέχοντες λογαριασµοί να εξοφλούνται µέχρι και την ηµεροµηνία λήξης τους. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση στο 11770 ή σε οποιοδήποτε Κατάστηµα ∆ΕΗ από 01.03.2017 µέχρι και 30.04.2017. Εξαιρούνται οι πελάτες µε ειδι- κά εκπτωτικά τιµολόγια (Κοινωνικό Οικιακό Τιµολόγιο, Τιµολόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγ- γύης και Αγροτικό), καθώς απολαµβάνουν άλλων ευνοϊκών ρυθµίσεων.


σι είναι στα επίπεδα του 20%.


Το 83% των επιχειρηµατιών κα- τά τη διάρκεια των χειµερινών εκπτώσεων κατέγραψε πτωτική τάση στον τζίρο τους σε σύγκρι- ση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το ποσοστό αυτό άγγι- ξε το 21% για τις εµπορικές επι- χειρήσεις στο κέντρο της Πάτρας και στο 30% τα καταστήµατα που δραστηριοποιούνται στην περι- φέρεια. Τα παραπάνω αποκαλυπτικά και απογοητευτικά συνάµα στοιχεία καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της επίσηµης έρευνας του ΙΝΕ- ΜΥ της ΕΣΕΕ, το οποίο πραγ- µατοποίησε την καθιερωµένη περιοδική έρευνα για την κίνη- ση της αγοράς κατά τη χειµερινή εκπτωτική περίοδο του 2017. Η έρευνα έγινε τηλεφωνικά µε χρήση δοµηµένου ερωτη- µατολογίου σε τυχαίο δείγµα 300 επιχειρήσεων σε εµπορι- κές αγορές αστικών κέντρων της χώρας. Επιπλέον, οι συµ- βεβληµένες επιχειρήσεις στο πρόγραµµα Ανοιχτού Κέντρου Εµπορίου (Open Mall) σε Θεσ- σαλονίκη, Πειραιά, Πάτρα και Αλεξανδρούπολη διερευνήθη- καν ξεχωριστά, ενώ καταγρά- φηκαν οι εκτιµήσεις των οµο- σπονδιών και 63 Εµπορικών Συλλόγων-Μελών της ΕΣΕΕ σε όλη τη χώρα. Ειδικότερα, προέκυψαν τα πα- ρακάτω στοιχεία που αντικατο- πτρίζουν την δυσχερή οικονο- µική θέση των νοικοκυριών και την αδυναµία να καλύψουν ακό- µη και σηµαντικές ανάγκες, πα- ρά τις γενναίες εκπτώσεις και τις χαµηλές τιµές. Όπως προέκυψε από την έρευ- να µία στις δύο επιχειρήσεις, στο σύνολο του δείγµατος, επέ- λεξε να διαµορφώσει το ποσο- στό των εκπτώσεων µεταξύ 21% και 40%, µία στις τέσσερις µετα- ξύ 41% και 50%, δύο στις δέκα µικρότερη του 20% και µία στις δέκα πραγµατοποίησε εκπτώσεις µεγαλύτερες από 50%. Για τις


επιχειρήσεις που δραστηριοποι- ούνται στον κλάδο της ένδυσης - υπόδησης παρατηρείται διαφο- ροποίηση στο ύψος των εκπτώ- σεων σε σύγκριση µε τις υπόλοι- πες επιχειρήσεις. Συγκεκριµένα το ποσοστό των επιχειρήσεων που πραγµατοποίησε εκπτώσεις µεταξύ 41% και 50% είναι µεγα- λύτερο κατά 20 ποσοστιαίες µο- νάδες. Όσον αφορά τις πωλήσεις κα- τά την φετινή περίοδο των χει- µερινών εκπτώσεων το 83% των επιχειρηµατιών δήλωσε ότι ήταν σε χαµηλότερα επίπε- δα σε σύγκριση µε την αντίστοι- χη περσινή περίοδο, το 13% ότι κινήθηκε στα ίδια επίπεδα και 4% σε καλύτερα. Μία στις τέσσερις επιχειρήσεις πραγµα- τοποίησαν χαµηλότερες πωλή- σεις τις χειµερινές εκπτώσεις του 2017 σε σύγκριση µε πέρσι, άνω του 40%. Περίπου µία στις πέντε είχαν µείωση στις πωλή- σεις είτε µεταξύ 31% και 40%, είτε µεταξύ 21% και 30%. Τέλος µία στις τέσσερις επιχειρήσεις είχαν πτώση στις πωλήσεις της τάξης του 11% έως 20% και πε- ρίπου µία στις δέκα έως 10%. Μεγαλύτερες πιέσεις δέχονται οι επιχειρήσεις µε κύκλο εργα- σιών µικρότερο από 30.000 ευ- ρώ, αφού το 35% αυτών είχαν πτώση των πωλήσεων άνω του 40%. Ο µέσος όρος µείωσης των χειµερινών εκπτωτικών πωλήσεων συγκριτικά µε πέρυ-


Επισκεψιμότητα το πρώτο 10ήμερο Η άποψη της πλειονότητας των επιχειρηµατιών, για το ποιά ήταν η καλύτερη περίοδος των χειµερινών εκπτώσεων, εί- ναι το πρώτο δεκαπενθήµερο τις εκπτωτικής περιόδου, δη- λαδή από την έναρξη τους στις 9/1/2016 και η δεύτερη καλύ- τερη περίοδος ήταν η τελευταία εβδοµάδα του Ιανουαρίου έως 31/1/2016. Ο Φεβρουάριος έδειξε τη µεγα- λύτερη κόπωση από πλευράς επισκεψιµότητας και ενδιαφέ- ροντος καταναλωτών σε σύγκρι- ση µε πέρυσι. Επίσης ένας στους τέσσερις επιχειρηµατίες δήλωσε ότι δεν υπήρχε διαφορά όσον αφορά την αγοραστική κίνηση κατά τη διάρκεια των περίπου 50 ηµερών.


Η κίνηση της Κυριακής Για τα καταστήµατα που άνοι- ξαν την Κυριακή 15 Ιανουαρί- ου το 48% των επιχειρηµατιών πιστεύει ότι το άνοιγµα του κα- ταστήµατος την Κυριακή επηρέ- ασε αρνητικά τον συνολικό τζίρο της χειµερινής εκπτωτικής περι- όδου, το 38% ότι δεν τον επη- ρέασε και µόλις το 15% δηλώ- νει ότι συνέτεινε θετικά. Μόλις το 2% των επιχειρήσεων έχει προβεί σε πρόσληψη υπαλλήλου για να καλύψει την ανάγκη απα- σχόλησης προσωπικού για τη λειτουργία του καταστήµατος τις


Στις συµβεβληµένες εµπορικές επιχειρήσεις του Open Mall του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας και της Αλεξανδρούπολης, προέκυψαν τα παρακάτω ευρήµατα: Το ποσοστό των εκπτώσεων στα καταστήµατα των ΑΚΕ δεν διαφοροποιείται σηµαντικά από το γενι- κό πληθυσµό. Και εδώ η πλειονότητα των επιχει- ρήσεων πραγµατοποίησε εκπτώσεις της τάξης µε- ταξύ 21% και 40%, καθώς και µία στις τέσσερις επιχειρήσεις είχαν εκπτώσεις στα προϊόντα τους µεταξύ 41% και 50%. Η διαπίστωση ότι τη φετινή χειµερινή εκπτωτική


Κυριακές. Στο 31% έχει επεκτα- θεί το ωράριο εργασίας των ήδη υπαρχόντων υπαλλήλων και στο 67% ο ιδιοκτήτης έχει επωµι- στεί προσωπικά την κάλυψη αυ- τής της ανάγκης. Το 83% των επιχειρηµατιών που άνοιξαν το κατάστηµά τους την Κυριακή δη- λώνει ότι η κίνηση αυτή επιβα- ρύνει σε κάποιο βαθµό το λει- τουργικό κόστος. Συγκεκριµένα το 13% απάντησε πάρα πολύ, το 28% πολύ και το 43% λίγο. Πε- ρίπου δύο στους τρεις επιχειρη- µατίες δήλωσε ότι το γεγονός ότι ανοίγουν τις Κυριακές δεν έχει κανένα θετικό αντίκτυπο στην επισκεψιµότητα του καταστήµα- τός τους. Ένας στους πέντε απά- ντησε ότι η επισκεψιµότητα έχει αυξηθεί κατά λίγο και το υπόλοι- πο 8% είτε κατά πολύ.


Β. Κορκίδης: «Η κίνηση βαίνει μειούμενη» «Το 2017 είναι µια ακόµα χρο- νιά, που η εµπορική κίνηση της περιόδου των χειµερινών εκπτώσεων βαίνει µειούµενη, µε βάση και τις εκτιµήσεις 63 εµπορικών συλλόγων τοπικών αγορών από όλη την Ελλάδα, µε µέσο όρο πτώσης 20,2% στο 83% των εµπορικών καταστηµά- των» όπως αναφέρει ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνοµοσπονδίας Εµπορίου και Επιχειρηµατικό- τητας Βασίλης Κορκίδης σχετι- κά µε την έρευνα της ΕΣΕΕ για την εµπορική κίνηση των χειµε- ρινών εκπτώσεων.


ΑΚΕ: 1 στις 3 επιχειρήσεις με πτώση έως 20%


περίοδο οι επιχειρήσεις είχαν πτώση στις πωλή- σεις τους σε σύγκριση µε πέρσι, ισχύει και για τις επιχειρήσεις των ΑΚΕ. Συγκεκριµένα το 83% δή- λωσε ότι το 2017 οι πωλήσεις κινήθηκαν σε χα- µηλότερα επίπεδα και το 13% στα ίδια επίπεδα, ίδιο ποσοστό µε ότι παρατηρήθηκε στο σύνολο των επιχειρήσεων (εκτός των ΑΚΕ). Τέλος όσον αφορά το ύψος της µείωσης στις πωλή- σεις µεταξύ των δύο ετών για τις επιχειρήσεις των ΑΚΕ, µία στις τρεις είχε πτώση έως 20%, µία στις πέντε µεταξύ 21% και 30%, µία στις δέκα από 31% έως 40% και µία στις τρεις µεγαλύτερη από 40%.


Και «Δεύτερη Ευκαιρία» Εντωµεταξύ η ∆ΕΗ ανακοίνωσε ότι παρατεί- νει την προθεσµία ένταξης στο Πρόγραµµα «∆εύτερη Ευκαιρία» έως και σήµερα Παρα- σκευή 3 Μαρτίου 2017.


Κ. Αχαΐα: Άνοιξε γραφείο για φορολογούμενους


Ξεκίνησε προ ηµερών η λειτουργία του Γρα- φείου Εξυπηρέτησης Φορολογουµένων στον δήµο ∆υτικής Αχαΐας. Ο δήµαρχος ∆υτικής Αχαΐας Χρήστος Νικο- λάου σε δηλώσεις του τόνισε τα εξής: «Με την είσοδο της χώρας στην εποχή των µνηµονί- ων, η κεντρική εξουσία αποφάσισε να κλείσει σε πολλούς δήµους όπως και στον δικό µας, υπηρεσίες (Ο.Τ.Ε., ∆.Ε.Η., ∆.Ο.Υ., Ι.Κ.Α. κλπ) που λειτουργούσαν και εξυπηρετούσαν άµεσα τον δηµότη και να τις µεταφέρει προς τα αστικά κέντρα ώστε να µειωθεί το κόστος λειτουργίας τους, χωρίς βέβαια να υπολογίζε- ται η ταλαιπωρία και το κόστος του πολίτη για την µετάβαση εκεί, αλλά ούτε και η οικονοµι- κή επιβάρυνση της τοπικής κοινωνίας. Η ∆η- µοτική Αρχή ύστερα από την επαναλειτουργία του Ι.Κ.Α. το οποίο στεγάστηκε σε χώρο του ∆ηµαρχείου, συνεχίζουµε να συµβάλλουµε στην εξυπηρέτηση των συναλλασσόµενων συνδηµοτών µας, για θέµατα που άπτονται των αρµοδιοτήτων της ∆.Ο.Υ. ώστε να µην χρειάζεται να ταξιδέψουν ως την Πάτρα για απλά ζητήµατα και παραχωρήσαµε χώρο στο ισόγειο του νέου ∆ηµαρχείου ώστε να στεγα- στεί το Γ.Ε.Φ.». Το γραφείο στεγάζεται σε χώρο του νέου ∆η- µαρχείου και στελεχώνεται από την κ Πα- ναγοπούλου Τασία και τον κ. Νικολόπουλο Νικόλαο και οι υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτή τη φάση είναι: • Χορήγηση φορολογικών εντύπων και πα- ραλαβή τους. • Παροχή οδηγιών και υποστήριξη των πο- λιτών στη συµπλήρωση φορολογικών εντύ- πωνων. • Χορήγηση φορολογικών πιστοποιητικών, όπως φορολογικές ενηµερότητες. • Παραλαβή αδειών και πινακίδων κυκλοφο- ρίας οχηµάτων. • Χορήγηση Α.Φ.Μ. σε φυσικά πρόσωπα. • Κλειδάριθμους. • Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας. • Δηλώσεις γάμων & διαπιστευτηρίων διαζυ- γίων. • Μεταβολές στοιχείων. Προοδευτικά θα ενισχυθούν µε στόχο την πλήρη εξυπηρέτηση του δηµότη. Πληροφορίες στο τηλ : 26930 23577.


7


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24