search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
14


3 Μαρτίου 2017 Κατασχέθηκαν 29.652


Θέματα


είδη παραεμπορίου Συνολικά 29.652 είδη παραεµπορίου όπως σφυρίχτρες, καπέλα, αφροί και µάσκες και 1.547 φιάλες ποτών καθώς επίσης 500 γραµµάρια λαθραίου καπνού, κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριηµέρου της Αποκριάς στο κέντρο της Πάτρας από την Αστυνοµία. Το «κυνηγητό» της Αστυνοµίας µε τους εµπόρους που δεν είχαν άδεια στους κεντρικούς πεζοδρόµους και στις πλατείες ήταν µεγάλο, αλ- λά οι πλανόδιοι πωλητές δεν πτοήθηκαν. Πωλούσαν πα- ντού καρναβαλικά είδη και αλκοόλ, ακόµα και µέσα σε κα- ροτσάκια του σούπερ µάρκετ, σ’ όλο το κέντρο! Το γεγονός αυτό προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις του εµπορικού κόσµου και των καταστηµαταρχών, οι οποί- οι ανοίγοντας τα καταστήµατά τους το πρωί της περ. Τρίτης βρήκαν «βουνά» από γυαλιά και σπασµένα µπουκάλια. Συνολικά, η Αστυνοµία προχώρησε σε 2.000 ελέγχους, 279 προσαγωγές και 51 συλλήψεις, το τριήµερο της Απο- κριάς στην Πάτρα. Παράλληλα κατασχέθηκαν 41 γραµµά- ρια κάνναβης, µικροποσότητες κοκαΐνης και ηρωίνης και 4 ναρκωτικά δισκία.


Σε 307 περιστατικά


επενέβη ο ΕΕΣ Πάτρας Άµεση και αποτελεσµατική ήταν η ανταπόκριση του Σώµα- τος Εθελοντών Σαµαρειτών ∆ιασωστών και Ναυαγοσωστών Πατρών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στην αντιµετώ- πιση των 307 περιστατικών που κλήθηκε να αντιµετωπίσει, κατά τη διάρκεια του Πατρινού Καρναβαλιού 2017. Αναλυτικότερα, τα περιστατικά που αντιµετωπίστηκαν εί- χαν ως εξής: Μέθη 119, Παθολογικά 21, Ορθοπεδικά 45, Οφθαλµολογικά 19, Εκδορές 29, Θλαστικά Τραύµατα 25 Ρινορραγίες 4, Αναπνευστικά 19, Εγκαύµατα 25 και Καρ- διολογικά 1. Να σηµειωθεί πως για την υγειονοµική και διασωστική κά- λυψη των δύο τελευταίων παρελάσεων και της τελετής λή- ξης, το Σώµα Εθελοντών Σαµαρειτών, ∆ιασωστών και Ναυ- αγοσωστών του Πατρών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, κινητοποίησε φέτος δύναµη 140 Εθελοντών ανά ηµέρα, κα- λύπτοντας όλο το µήκος των παρελάσεων και τα σηµεία συ- γκέντρωσης των καρναβαλιστών και των θεατών. Στο άνω µέρος της πλατείας Γεωργίου, οργανώθηκε και λει- τούργησε όπως κάθε χρόνο, Υγειονοµικός Σταθµός στελε- χωµένος από Εθελοντές Σαµαρείτες και ∆ιασώστες µε ειδι- κότητες Ιατρών και Νοσηλευτών καθώς και Ειδικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Τηλεπικοινωνιών. Για τις ανάγκες της κάλυψης ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διέθεσε επίσης, ένα ασθενοφόρο όχηµα, ένα όχηµα µετα- φοράς και ένα διασωστικό όχηµα µε εξοπλισµό διάσωσης και τον απαραίτητο υγειονοµικό, διασωστικό και τηλεπικοι- νωνιακό εξοπλισµό. Επιπλέον, για την τελετή λήξης, διατέθηκε εκτός των άλλων και ένα ναυαγοσωστικό σκάφος µε το πλήρωµά του και οµά- δα Ναυαγοσωστών Αυτοδυτών του Σώµατος Εθελοντών Σα- µαρειτών, ∆ιασωστών και Ναυαγοσωστών Πατρών. Το Σώµα Εθελοντών Σαµαρειτών, ∆ιασωστών και Ναυαγο- σωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, σε ανακοίνωσή του, ευχαριστεί θερµά το ∆ήµο Πατρέων, την Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Πατρέων, το Ε.Κ.Α.Β., την αστυνοµία, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το προσωπικό του Πανεπι- στηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών «Παναγία η Βοή- θεια», του Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέ- ας» και του «Καραµανδανείου» Νοσοκοµείου παίδων για την άψογη συνεργασία! Επίσης, ευχαριστεί το κέντρο Επι- χειρήσεων της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης για την διάθεση των τεσσάρων µοτοσικλετιστών της Οµάδας ∆ίας, οι οποίοι συνόδευσαν το ασθενοφόρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυ- ρού κατά την µεταφορά του ανωτέρου περιστατικού. Ο Αρχηγός Σώµατος Εθελοντών Σαµαρειτών ∆ιασωστών και Ναυαγοσωστών Πατρών, Ανδριάνα Φιλοπούλου, απευ- θύνει ένα µεγάλο «ευχαριστώ» στους ακούραστους Εθε- λοντές Σαµαρείτες, ∆ιασώστες και Ναυαγοσώστες, που µε άφθαστο επαγγελµατισµό προσέφεραν τις υπηρεσίες τους.


ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ > Ο Δήμος είναι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα, όχι όμως οι επιχειρήσεις


Καρναβάλι κόντρα στην οικονομική κρίση


Η οικονοµική στενότητα των Ελλήνων αποτυπώθηκε κα- τά τη διάρκεια της κορύφω- σης της µεγάλης γιορτής της Πάτρας, κατά το τριήµερο του Καρναβαλιού. Αν και η επι- σκεψιµότητα ήταν µεγάλη, ο τζίρος στις επιχειρήσεις ήταν χαµηλότερος των προσδοκιών µε αποτέλεσµα οι παράγοντες της αγοράς να ζητούν επιτακτι- κά από το ∆ήµο να αναλάβει πρωτοβουλίες για την αναβάθ- µιση του θεσµού, προκειµένου να προσελκύσει ποιοτικότε- ρους επισκέπτες και να στηρι- χθεί η τοπική οικονοµία. ∆ιότι φέτος, µπορεί να επισκέ- φθηκαν το τελευταίο τριήµερο µόνο µέσω του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. Αχαΐας 20.000 πε- ρίπου επισκέπτες αλλά παρα- τηρήθηκε το φαινόµενο οι πε- ρισσότεροι να διασκεδάζουν στους δρόµους και όχι στα κα- ταστήµατα εστίασης και αναψυ- χής, µε αποτέλεσµα το ταµείο να δείχνει «µείον». Από την άλλη πλευρά, ο ∆ήµος υποστηρίζει πως «το Πατρινό Καρναβάλι έστειλε το δικό του µήνυµα, κόντρα στη ζοφερή πραγµατικότητα, την οικονοµι- κή κρίση και τα µνηµόνια». Τονίζει, πως χιλιάδες Πατρινοί και επισκέπτες απόλαυσαν ένα από τα καλύτερα Καρναβάλια των τελευταίων χρόνων, δι-


αψεύδοντας τις ζοφερές προ- βλέψεις διαφόρων Κασσαν- δρών! Η ∆ηµοτική Αρχή ανακοίνω- σε πως σύντοµα θα δηµοσιο- ποιήσει, όπως κάθε χρόνο, τα οικονοµικά στοιχεία και τον απολογισµό στο ∆.Σ. της Κοι- νωφελούς Επιχείρησης για το 2017, κάνοντας αναφορά στο γεγονός ότι ο Οργανισµός πα- ρελήφθη µε χρέη και µε ελά- χιστα χρήµατα έφερε µε επι- τυχία τον κορυφαίο θεσµό της χώρας. Στην ανακοίνωσή του, απαντώ- ντας στην κριτική που ασκήθη- κε στο ∆ήµο, αναφέρει τα εξής: «Τον Σεπτέµβρη του 2014 πα- ραλάβαµε ένα Οργανισµό µε χρέη. Με συντονισµένες ενέρ- γειες του ∆ήµου έγινε κατορ- θωτό, ένα σχετικά µεγάλο µέ- ρος των οφειλών αυτών να ενταχθεί σε σχετικό νόµο που


ψήφισε η κυβέρνηση και αφο- ρούσε ληξιπρόθεσµες οφειλές. Οι οφειλές-χρέη που παραλά- βαµε από τις προηγούµενες ∆ηµοτικές Αρχές, ανέρχονται σε ύψος περίπου ενός εκα- τοµµυρίου οκτακοσίων χιλιά- δων ευρώ και είναι προς επαγ- γελµατίες και επιχειρήσεις της πόλης µας. Η ∆ηµοτική Αρ- χή αξιοποίησε τη δυνατότητα που της δόθηκε προς όφελος των επαγγελµατιών και του λα- ού της Πάτρας. Με πρωτοβου- λία της ∆ηµοτικής Αρχής, τον Ιούνιο του 2015 έγινε λογιστι- κός έλεγχος των τριών τελευ- ταίων ετών, από ορκωτούς λο- γιστές, παραγραφή χρεών και µπήκε το ταµείο σε µια σειρά. Χρειάστηκε έκτακτη οικονοµι- κή ενίσχυση από τον προϋπο- λογισµό του ∆ήµου (δηλαδή τα λεφτά του Πατραϊκού λαού) στην Κοινωφελή Επιχείρηση


“Καρναβάλι Πάτρας” ύψους 500.000 ευρώ, ώστε να γί- νει δυνατή η οµαλή λειτουργία του Οργανισµού. Το Καρναβά- λι του 2015 στοίχισε περίπου 310.000 ευρώ, 100.000 ευ- ρώ λιγότερα από το Καρναβά- λι του 2014. Για το 2016 στοί- χισε περίπου 240.000 ευρώ, ενώ για το 2017 εκτιµάµε ότι θα κυµανθεί περίπου στο ίδιο ύψος. Στα κόστη αυτά συµπε- ριλαµβάνονται όλες οι εκδη- λώσεις και η κατασκευή αρµά- των. Θα δηµοσιοποιήσουµε, όπως κάθε χρόνο, τα οικονο- µικά στοιχεία και τον απολογι- σµό στο ∆.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης για το 2017». Καταλήγοντας, ο ∆ήµος τονί- ζει πως «το Πατρινό Καρναβά- λι έστειλε το δικό του µήνυµα, κόντρα στη ζοφερή πραγµατι- κότητα, την οικονοµική κρίση και τα µνηµόνια. Το µήνυµα της δηµιουργικής συµµετοχής, της διεκδίκησης καλύτερης ζω- ής. Θέλουµε το Καρναβάλι µας να συνεχίσει την ιστορική δι- αδροµή του, χωρίς εµπορευ- µατοποίηση, υποκουλτούρα και ουσίες. Η ∆ηµοτική Αρχή, παρά τη συνεχιζόµενη περικο- πή της κρατικής χρηµατοδότη- σης και τις µεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό, στηρίζει ανα- πτύσσει και ανανεώνει το Καρ- ναβάλι».


> Ζητά ο Εμπορικός Σύλλογος κάνοντας αποτίμηση της φετινής διοργάνωσης Διάλογο με τους φορείς σε νέες βάσεις


Η στόχευση της Πάτρας και των φορέων της για την πορεία του καρναβαλιού τα επό- µενα χρόνια πρέπει να αποτελέσει αντικεί- µενο συζήτησης. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Εµπο- ρικός και Εισαγωγικός Σύλλογος της Πά- τρας κάνοντας µια αποτίµηση των φετινών καρναβαλικών εκδηλώσεων που διοργά- νωσε ο ίδιος αλλά και για την γενικότερη αίσθηση που άφησε ο θεσµός στους πολί- τες. «Η συζήτηση για το Πατρινό Καρναβάλι πρέπει επιτέλους να ξεκινήσει σε νέες βά- σεις µε διάλογο και συνεργασία όλων των εµπλεκόµενων φορέων, ώστε να αποφασί- σουµε τι καρναβάλι θέλουµε.», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Εµπορικός & Εισαγωγι- κός Σύλλογος Πατρών, ο οποίος φέτος από κοινού µε το Επιµελητήριο Αχαΐας προ- σπάθησαν να βάλλουν το δικό τους στίγµα στην διοργάνωση. «Μετά την επιτυχηµένη ολοκλήρωση των εκδηλώσεων στα πλαίσια του Καρναβαλι- ού 2017, (παραστάσεις δρόµου, καρναβα- λικά δρώµενα, παράσταση Καραγκιόζη, κε-


ράσµατα, παιχνίδι κρυµµένου θησαυρού, διαγωνισµό καρναβαλικής βιτρίνας, κλπ) ο Εµπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Πα- τρών αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστή- σει θερµά το Επιµελητήριο Αχαΐας για την αγαστή συνεργασία. Επίσης, οφείλουµε ένα µεγάλο «ευχαριστώ» στην Ελληνική Λέσχη Ιστορικού Αυτοκινήτου (ΕΛΙΑ), στη Λέσχη Φίλων Vespa Αχαΐας, στο πλήρωµα 94, την ορχήστρα ΠΑΤΡΕΥΣ και στους χορη- γούς επικοινωνίας: ALPHA PATRAS 94.4, ΡΥΘΜΟ 9,49, RADIO 9.15 fm και 93 TOP FM, για την πολύτιµη βοήθειά τους. Ευχα- ριστούµε ιδιαιτέρως τις επιχειρήσεις των κ. κ. ΚΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και την Κ.Π. ΧΑ- ΧΑΛΗΣ ΟΕ, όλες τις επιχειρήσεις για τα δώρα που προσέφεραν στο παιχνίδι του κρυµµένου θησαυρού (ΕΥΤΥΧΕΙΤΕ..!!!)», αναφέρει σε ανακοίνωσή του.


«Καμία συνεργασία με το Δήμο» Παράλληλα, ο Εµπορικός Σύλλογος Πα- τρών εξαπολύει βέλη κατά της ∆ηµοτικής Αρχής για έλλειµµα συνεργασίας και παρα- θέτει τις παρακάτω περιπτώσεις:


- Ζητήσαµε ξύλινο πατάρι, φωτισµό και το αίθριο ΕΣΠΕΡΟΣ για την παράσταση Καρα- γκιόζη. Μας ενηµέρωσαν ότι ο ΕΣΠΕΡΟΣ είχε δοθεί σε bazaar που ποτέ δεν είδαµε όπως το ξύλινο πατάρι και τον φωτισµό. - ∆εν είχαµε ρεύµα στο περίπτερο του Εµπορικού Συλλόγου κατά τη διεξαγωγή του παιχνιδιού «ΕΥΤΥΧΕΙΤΕ» µε αποτέλε- σµα να µη λειτουργεί η µικροφωνική και ό,τι συνεπάγεται. Το ηλεκτρικό ρεύµα δό- θηκε στις 20.30. - Στη συνέντευξη τύπου καθώς και στην καρναβαλική βιτρίνα δεν παρευρέθηκε ο Πρόεδρος του Οργανισµού αν και είχε κα- λεστεί. - Στην απονοµή των βραβείων την Καθα- ρά ∆ευτέρα στην Αίγλη της VESO MARE , δεν αποδόθηκαν τα βραβεία της καρναβα- λικής βιτρίνας αν και έγκαιρα είχαµε δώσει τα ονόµατα των νικητών και η συµφωνία ήταν να απονεµηθούν εκεί. - ∆εν έγιναν από το ∆ήµο, ως όφειλε, έλεγ- χοι για άλλη µια φορά των πάγκων, αφήνο- ντας να πωλούν ασύδοτα, από πάνω σερ- παντίνες και από κάτω ποτά «µπόµπες».


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24