search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
2


3 Μαρτίου 2017


ολοΓραφία Βαθμοί και μάθηση


Ο Alfie Kohn είναι ένας διάσηµος αµερικάνος συγγρα- φέας µε διεπιστηµονικές σπουδές γύρω από τις κοι- νωνικές επιστήµες και ερευνητικά ενδιαφέροντα που εστιάζουν κυρίως σε θέµατα εκπαίδευσης, ανθρώπι- νης συµπεριφοράς και σχέσης γονιού-παιδιού. Εκτός από τα 14 βιβλία που έχει στο ενεργητικό του, και δυστυχώς κανένα µεταφρασµένο στα ελληνικά, αυτό που κάνει τον Alfie Kohn διάσηµο και να τυγχάνει ιδι- αίτερης αποδοχής από το κοινό, είναι οι διαλέξεις που δίνει σε πανεπιστήµια, ιδιαίτερα σε παιδαγωγικές σχο- λές, οµάδες γονέων αλλά και σε διάφορες εταιρείες, µε στόχο την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού. Ειδικότερα για την εκπαίδευση και τις απόψεις του Alfie Kohn, δεν είναι λίγοι αυτοί, που αντιµάχονται πολλές από τις απόψεις του, καθώς ο ίδιος είναι πολέµιος της παραδοσιακής παιδαγωγικής και των πρακτικών της, προκαλώντας συχνά αντιδράσεις καθώς ταράσσει τα νερά στους κόλπους της εκπαίδευσης, και ειδικότερα της αµερικάνικης, ένα σύστηµα εκπαίδευσης που καλ- λιεργεί έντονα τον ανταγωνισµό και την βαθµοθηρία. Σύµφωνα µε τον Alfie Khon, οι µαθητές δεν πρέπει να βαθµολογούνται. Και αυτό γιατί σχετικές έρευνες κατέ- ληξαν σε τρία βασικά συµπεράσµατα: 1. Οι µαθητές χάνουν το ενδιαφέρον τους για οτιδή- ποτε µαθαίνουν αν πρόκειται να βαθµολογηθούν σε αυτό. ∆ιαβάζουν για να πετύχουν µια καλή βαθµολο- γία και όχι για να µάθουν. 2. Θα κοπιάσουν όσο απαιτείται, προκειµένου να πετύ- χουν έναν καλό βαθµό, διαλέγοντας τον εύκολο δρό- µο και αποφεύγοντας ένα δυσκολότερο ενδεχοµένως πρότζεκτ που πιθανότατα θα τους προσφέρει περισσό- τερα σε επίπεδο καλλιέργειας γνώσης και δεξιοτήτων. 3. Αδιαφορούν για οτιδήποτε δεν συµπεριλαµβάνεται στην ύλη που πρόκειται να εξεταστούν. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν, σύµφωνα µε τον Alfie Kohn, τα καλύτερα σχολεία είναι αυτά που δεν βαθµολογούν τους µαθητές τους, ενώ οι καλύ- τεροι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που βάζουν τα δυνατά τους προκειµένου οι µαθητές τους να ξεχνούν τους βαθµούς. Οι βαθµοί δεν είναι ένα µέσο που σαν στόχο έχει να αξιολογήσει ή να παρουσιάσει τα αποτελέσµατα της διδακτικής διαδικασίας, είναι ένας τρόπος προκειµέ- νου οι µαθητές να αναγκαστούν να συµµορφωθούν µε τις απαιτήσεις της διδασκαλίας, καθώς συχνά, «κα- κοί» εκπαιδευτικοί χρησιµοποιούν τους βαθµούς ως πρακτική πίεσης και εξαναγκασµού. ∆εν είναι λίγες οι περιπτώσεις ατόµων που αναφέρουν πως κατά την διάρκεια της µαθητικής τους πορείας, το µόνο που τους ενδιέφερε ήταν να πετύχουν καλούς βαθµούς, µην έχοντας πολλές φορές τον παραµικρό ενδοιασµό να αντιγράψουν, διαπιστώνοντας πως αυτό δεν τους βοήθησε να αναπτυχθούν στο βαθµό που θα ήθελαν. Αντίθετα, µαθητές που προέρχονται από σχολικά περιβάλλοντα που αδιαφορούσαν για την βαθµολογία ή που δεν βαθµολογούσαν καθόλου, απέκτησαν µεγαλύτερο ενδιαφέρον για µάθηση και ανέπτυξαν περισσότερες δεξιότητες, προκειµένου να πετύχουν στην µετέπειτα επαγγελµατική τους σταδιο- δροµία. Οι βαθµοί και οι συνέπειες που ακολουθούν το «κυ- νήγι» τους, φέρουν σαν αποτέλεσµα οι µαθητές να εγκαταλείπουν τα ενδιαφέροντά τους, να µην ανα- πτύσσουν δεξιότητες έρευνας, να µην ανακαλύπτουν ή βρίσκουν λύσεις σε προβλήµατα, να µην ενδιαφέρο- νται ουσιαστικά για την µάθηση, να µην αντλούν κανέ- να είδος ικανοποίησης ή χαρά από το σχολείο. Πηγή: https://www.eduportal.gr/


ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


Του Παναγιώτη Γιαλένιου


> Έναν νέο «πολυδιάστατο δείκτη φτώχειας», επινόησε το «Ινστιτούτου Γερμανικής Οικονομίας της Κολωνίας»


(IW) με αναφορά και στην Ελλάδα. Με βάση τη σχετι- κή έρευνα στη χώρα μας κατέληξαν ότι δεν αρκεί να μετρά κανείς αποκλειστικά το χαμηλό εισόδημα για να οδηγηθεί σε συμπεράσματα, αλλά -όπως προτείνουν- πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και άλλες παράμετροι, όπως είναι λ.χ. οι στερήσεις υλικών αγαθών καθώς επίσης και το χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης, η υποαπασχόληση και οι περιορισμοί στην υγειονο- μική περίθαλψη. Έτσι για την περίοδο 2008-2015 «ο μεγάλος χαμένος είναι η Ελλάδα, με μια αύξηση της φτώχειας κατά 40%, ακολουθούμενης από την Ιρλανδία (28% αύξηση) και την Κύπρο 28,2%» λέει ο Κρίστοφ Σρέντερ, συντάκτης της έκθεσης, στο γερμανικό Reuters. Στην Ιταλία καταγράφεται μια αύ- ξηση της φτώχειας κατά 11% και στην Ισπανία κατά 18,2%. Αντιθέτως στην Γερμανία η φτώχεια καταγρά- φει μείωση 7,5%, στη Γαλλία 8,9% ενώ στην Πολωνία καταγράφεται μείωση 31%.


Καρναβάλι και Ανάπτυξη T


ην προηγούµενη εβδοµάδα σε κεντρικό άρθρο του Σ.Ε. για το Καρναβάλι της Πάτρας καταθέτα- µε τον προβληµατισµό µας για τον αναπτυξιακό προσανατολισµό του µεγαλύτερου πολιτιστικού


γεγονότος της πόλης, που ταυτόχρονα είναι και η κορυ- φαία Αποκριάτικη εκδήλωση της χώρας, µε σηµαντική αναγνωρισιµότητα διεθνώς...


Ναι μεν... Υποστηρίζουµε ότι ιδίως αυτήν την περίοδο, όπως κάθε


περιοχή της χώρας έτσι και η Πάτρα, οφείλει να αξιοποι- εί κάθε της πλεονέκτηµα, δηµιουργώντας υγιή οικονοµικά αποτελέσµατα προς όφελος γενικότερα των πολιτών της. Θεωρούµε ότι αυτήν τη συζήτηση πρέπει επιτέλους σοβα- ρά να οργανώσουµε ως πόλη, µε τον πρώτο λόγο σε αυτό να τον έχει ο ∆ήµος της Πάτρας. Μάλιστα αφετηρία µιας τέτοιας εκδήλωσης θα πρέπει να είναι το ερώτηµα: Αποτε- λεί το Καρναβάλι της Πάτρας εκτός από κέφι και χαρά και αναπτυξιακό θεσµό; Εκτιµούµε ότι αν σε αυτό το σηµείο προκύψει συµφωνία, µπορούµε να δούµε παρακάτω πως πορευόµαστε, αξιοποι- ώντας και την έως τώρα εµπειρία από κακούς «αναπτυξια- κούς πειραµατισµούς» του παρελθόντος. Κατά τη διάρκεια της εβδοµάδας από πολλές πλευρές τεθή- καν παρόµοιοι προβληµατισµοί. Φιλοξενούµε σήµερα σε άλλες σελίδες µας ορισµένους εξ αυτών. Υπάρχει σε πρώτη φάση και στο απόηχο των φετινών εκδηλώσεων και µια έµµεση απάντηση σε ένα σχόλιο της Κοινωφελούς Επιχεί- ρησης «Καρναβάλι Πάτρας» που µεταξύ άλλων επισηµαί- νει σχετικά: ...παραλάβαµε ένα Οργανισµό µε χρέη. Με συντονισµένες ενέργειες του ∆ήµου έγινε κατορθωτό, ένα σχετικά µεγάλο µέρος των οφειλών αυτών να ενταχθεί σε σχετικό νόµο που ψήφισε η κυβέρνηση και αφορούσε λη- ξιπρόθεσµες οφειλές. Οι οφειλές που ανέρχονταν σε ύψος περίπου ενός εκατοµµυρίου οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ, είναι προς επαγγελµατίες και επιχειρήσεις της πόλης και δηµιουργήθηκαν από τις προηγούµενες ∆ηµοτικές Αρχές. Η ∆ηµοτική Αρχή αξιοποίησε τη δυνατότητα που της δό- θηκε προς όφελος των επαγγελµατιών και του λαού της Πάτρας. Με πρωτοβουλία της ∆ηµοτικής Αρχής, τον Ιούνιο του 2015 έγινε λογιστικός έλεγχος των τριών τελευταίων ετών,


από ορκωτούς λογιστές, παραγραφή χρεών και µπήκε το ταµείο σε µια σειρά. Χρειάστηκε έκτακτη οικονοµική ενί- σχυση από τον προϋπολογισµό του ∆ήµου (δηλαδή τα λεφτά του Πατραϊκού λαού) στην Κοινωφελή Επιχείρηση “Καρναβάλι Πάτρας” ύψους 500.000 ευρώ, ώστε να γίνει δυνατή η οµαλή λειτουργία του Οργανισµού. Το Καρνα- βάλι του 2015 στοίχισε περίπου 310.000 ευρώ, 100.000 ευρώ λιγότερα από το Καρναβάλι του 2014. Για το 2016 στοίχισε περίπου 240.000 ευρώ ενώ για το 2017 εκτιµά- µε ότι θα κυµανθεί περίπου στο ίδιο ύψος. Το Πατρινό Καρναβάλι έστειλε το δικό του µήνυµα, κόντρα στη ζοφερή πραγµατικότητα, την οικονοµική κρίση και τα µνηµόνια. Το µήνυµα της δηµιουργικής συµµετοχής, της διεκδίκησης καλύτερης ζωής. Θέλουµε το Καρναβάλι µας να συνεχίσει την ιστορική διαδροµή του, χωρίς εµπορευµατοποίηση, υποκουλτούρα και ουσίες…


…αλλά Οι παραπάνω αναφορές είναι λογιστικού τύπου και θεω-


ρούµε ότι απαντούν περισσότερο και ορθώς, στους κακούς «αναπτυξιακούς πειραµατισµούς» του παρελθόντος. Μάλιστα η απάντηση θα ήταν πιο ολοκληρωµένη αν ο Κοινοφελής Οργανισµός µας εδινε περισσότερες πληροφορίες για την πορεία εξόφλησης των ληξιπρόθεσνων χρεών ύψους 1,8 εκ. του παρελθόντος και κυρίως τι έχει κάνει για τα περιπου 1,3 εκ, εξ αυτών, που όπως και άλλη φορά έχουµε επιση- µάνει, βρίσκονται στον αέρα λόγω παρέλευσης πενταετίας. Το ζητούµενο είναι αν ο ∆ήµος προτίθεται να ανοίξει µε τους δικούς του όρους τη συζήτηση για την αναπτυξιακή προοπτική του µεγαλύτερου πολιτιστικού πλεονεκτήµατος της πόλης που έχει στα χέρια του και που το διεκδικούν πλέον πολλοί άλλοι. Ένα ρεπορτάζ του τηλεοπτικού ΣΚΑΙ το βράδι της Κυριακής δείχνει τις σχετικές διαθέσεις άλλων. ∆υό όλες και όλες εικόνες µέσω κινητού από την Πάτρα (τη Βασίλισσα!!!) κά- µερες και ανταποκριτές σε µικρότερα δρώµενα αλλού. Σωστό το µήνυµα «Καρναβάλι χωρίς εµπορευµατοποίηση, υποκουλτούρα και ουσίες». Αυτό όµως δεν αρκεί για ένα Καρναβάλι που από τη µια οι χιλιάδες «νέοι» όλων των ηλικιών θα χορεύουν και θα διασκεδάζουν και από την άλλη η περιοχή στο σύνολό της θα ωφελείται πολλαπλώς προωθώντας ένα ποιοτικό brand name.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24