search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
20


3 Μαρτίου 2017 Συνέχεια από τη σελ. 9


Για τους Πυλώνες Υψηλής Τάσης


ακόµα να προκαλέσουµε και ευρεία σύσκεψη στο Υπουργείο Βιοµηχανίας-Ενέργειας µε την παρουσία και της ∆Ε∆∆ΗΕ προκειµένου να ωθήσουµε τις εξε- λίξεις στην υλοποίηση της κοινής απόφασης, δηλα- δή της υπογειοποίησης σε κατοικηµένες περιοχές των καλωδίων υψηλής τάσης. Επιπλέον έγινε γνω- στό και το κόστος της δαπάνης µετά από τις σχετι- κές µελέτες της ∆ΕΗ και ότι είχε εξασφαλιστεί σε κεντρικό επίπεδο, η δαπάνη των είκοσι και πλέον εκατοµµυρίων ευρώ. Ίσως και περισσότερο. Από το 2008 που λήφθηκε αυτή η απόφαση δεν γνωρίζουµε απολύτως τίποτα για την υλοποίηση αυ- τού του έργου ή σε ποιο επίπεδο βρίσκεται. Στο πα- ρελθόν υπήρξαν κάποια δηµοσιεύµατα όχι πάντως και τόσο ενθαρρυντικά. Εµείς ωστόσο σαν Σύλλο- γος Προστασίας της Υγείας και του Περιβάλλοντος είµαστε παντελώς ανηµέρωτοι και ούτε ποτέ κλη- θήκαµε να ενηµερωθούµε γι’ αυτήν την 15χρονη εµπλοκή µας. Με την ευκαιρία όµως της πραγµατοποίησης του 6ου Forum Ενέργειας στην Πάτρα στις 3 & 4 Φε- βρουαρίου 2017 ανάµεσα στους εισηγητές της πολύ ενδιαφέρουσας διηµερίδας ήσαν και αρκετοί εκπρόσωποι ∆ΕΗ, ∆Ε∆∆ΗΕ, Τεχνικού Επιµελητη- ρίου και άλλων. Εκεί ήταν και ο εκπρόσωπος της ∆ΕΗ κ. Σπύρος Μυλωνάς µε τον οποίο αρκετές φο- ρές δηµόσια διαφωνήσαµε στο παρελθόν λόγω των διαφορετικών θέσεων που υποστηρίζαµε για την παρουσία των πυλώνων στην περιοχή µας. Σε σχε- τική δηµόσια ερώτηση από εκπρόσωπο του Συλλό- γου για την πορεία του έργου της υπογειοποίησης, µας δήλωσε τα εξής καταπληκτικά: Το έργο αυτό τελείωσε χωρίς να υλοποιηθεί. Αναζητήστε αλλού τους υπευθύνους και ότι το έργο πια βρίσκεται στην αρµοδιότητα της Α∆ΜΗΕ. Αυτός είναι και ο λόγος της σηµερινής µας αναφοράς, της σηµερινής µας προσφυγής. Θέλουµε να σας παρακαλέσουµε να µας ενηµερώ- σετε που βρίσκεται αυτό το καυτό για την περιοχή µας πρόβληµα. Θέλουµε και εµείς ως αρµόδιος φο- ρέας να ενηµερώσουµε τον κόσµο που µας ρωτά- ει αφενός και αφετέρου να ανταποκριθούµε στους σκοπούς του Συλλόγου σύµφωνα µε την ευθύνη που µας αναλογεί.


ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.-ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜ. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Πάτρα 2/3/2017


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ


Αρ. Πρωτ. 296/ΔΠ1136 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ∆ήµαρχος Πατρέων σύµφωνα µε τις διατά-


ξεις του Π.∆ 270/81, θα διενεργήσει φανερό, προφορικό, πλειοδοτικό διαγωνισµό, ενώπιον της Επιτροπής ∆ηµοπρασιών, προκειµένου να εκµισθώσει ακίνητο ιδιοκτησίας του (∆ηµοτικό Περίπτερο). To εκµισθούµενο ακίνητο (∆ηµοτικό Περίπτερο) βρίσκεται στην περιοχή του ∆ασυλλί- ου της Πόλης των Πατρών σε χώρο συνολικού εµβαδού 2.353 τµ και περιλαµβάνει αναλυτικώς: 1. Υπόγειο εµβαδού Ε= 129,26 τµ 2. Ισόγειο και WC Α ορόφου εµβαδού Ε= 702,39 τµ 3. Χώρο ταράτσας µε ηµιυπαίθριο χώρο (κιό- σκι), εµβαδού Ε= 606,05 τµ 4. Περιβάλλον χώρος, εµβαδού Ε = 1.682,11 τµ Το µίσθιο ακίνητο θα λειτουργήσει ως κατά- στηµα εστίασης και αναψυχής. Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί την 27/3/2017 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ. στο επί της οδού Μαιζώνος 147 ∆ηµοτικό κτήριο, αίθουσα συνεδριάσεων 3ου ορόφου. Η τιµή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των Χιλίων εξακοσίων ευρώ (1.600 €) πλέον χαρτοσήµου 3,6%. Τα έξοδα της δηµοπρασίας θα βαρύνουν


τον τελευταίο πλειοδότη. Η κατάθεση των δικαι- ολογητικών θα γίνει επί ποινή αποκλεισµού την ίδια ηµέρα της δηµοπρασίας. Για περισσότερες πληροφορίες και τους υπόλοιπους όρους της διακήρυξης καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να απευθύνονται στο Τµήµα ∆ηµοτικής Περιουσίας Παντανάσσης αρ. 28 -2ος όροφος, προκειµένου να παραλάβουν την διακήρυξη ή µπορούν να επισκεφθούν την επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ή- µου Πατρέων www.e-patras.gr. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2613 610 320 & 2613610107. Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΛΕΤΙ∆ΗΣ


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Πάτρα 22/02/2017 Αρ. Πρωτ. 24122


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ


Ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν4412/2016 για την ανάθεση του έργου: «Συμπληρωματικά έργα


βελτίωσης οδού Κανακάρη από Νόρμαν έως Αράτου»


Ο ∆ήµαρχος Πατρέων προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου : «ΣΥΜΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ο∆ΟΥ ΚΑΝΑΚΑΡΗ ΑΠΟ ΝΟΡΜΑΝ ΕΩΣ ΑΡΑΤΟΥ», µε προϋπολογισµό 630.000,00€ (µε αναθεώ- ρηση και Φ.Π.Α.) µε χρηµατοδότηση: ΣΑΤΑ µε ΚΑΕ:30-7333.00001 1) Το έργο είναι κατηγορία Οδοποιίας µε συ- νολικό προϋπολογισµό 630.000,00 Ευρώ (µε


Θέματα - Ανακοινώσεις


ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ > Έκθεση στο Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών «Το νερό σε όλες του τις καταστάσεις»


Το Μουσείο Επιστηµών και Τεχνολογί- ας του Πανεπιστηµίου Πατρών σε συ- νεργασία µε το Γαλλικό Ινστιτούτο Πά- τρας διοργανώνουν έκθεση µε θέµα «Το νερό σε όλες του τις καταστάσεις» στο Μουσείο Επιστηµών και Τεχνολογίας, από 1 Μαρτίου - 5 Μαΐου 2017. Η έκθεση αυτή έχει σχεδιαστεί από τον «Κήπο των Επιστηµών», µια ιδιαίτερα καινοτόµα δοµή για τη διατήρηση και διάχυση της ακαδηµαϊκής κληρονοµίας του Πανεπιστηµίου του Στρασβούργου, στη Γαλλία. Η έκθεση αποκαλύπτει και φέρει στο προσκήνιο αυτό το µοναδικό


στοιχείο, που είναι απαραίτητο για τη ζωή. Αυτή η έκθεση προτείνει ένα δι- ευρυµένο πανόραµα από την αρχή της ύπαρξης του νερού µέχρι την άφιξή του στις βρύσες µας. Μέσα από αυτή ο επι- σκέπτης οδηγείται να θέσει ερωτήµα- τα σε διάφορες θεµατικές: γεωπολιτικά προβλήµατα που συνδέονται µε το νε- ρό, το δικαίωµα πρόσβασης στο πόσι- µο νερό, τη δυσκολία διαχείρισης του χρησιµοποιηµένου νερού…! Πολλά ερ- γαλεία για να συνειδητοποιήσουµε ότι το νερό είναι ένα παγκόσµιο αγαθό που οφείλουµε να µοιραζόµαστε.


> Ανακοινώθηκε από τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Πατρών Σχολή ιστιοπλοΐας ανοιχτής θαλάσσης


Οι εγγραφές στην 87η Σχο- λή Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θάλασσας του Ιστιοπλοϊκού Οµίλου Πατρών, που θα ξε- κινήσει τον Μάρτιο, έχουν αρχίσει. Η πολυετής εµπειρία του Ιστιοπλοϊκού Οµίλου Πα- τρών εγγυάται ποιοτική και


αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 2) Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το N. 4412/2016 3) Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 21/3/2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα λήξης παρά- δοσης προσφορών την 10:00 π.µ., σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 4412/2016. 4) Στην δηµοπρασία γίνονται δεκτοί : α) Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτι- κών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.., εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ 1ης Τάξης & Άνω β. Προερχόµενες από κράτη - µέλη της Ευρω- παϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπο- γράψει την συµφωνία για τις ∆ηµόσιες Συµ- βάσεις (Σ.∆.Σ.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διµερείς συµφωνίες σύνδεσης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί µε σχετική απόφαση του αρ- µοδίου οργάνου, στα οποία τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφό- σον είναι εγγεγραµµένες στους καταλόγους αυ- τούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη µε τις καλούµενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. γ. Προερχόµενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον αποδει- κνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόµοια µε το δηµοπρατούµενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 5) Το έργο χρηµατοδοτείται από Πιστώσεις ΣΑΤΑ µε ΚΑΕ: 30-7333.00001 6) Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε 6 µήνες 7) Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτεί-


ουσιαστική εκµάθηση. Η σχολή είναι αναγνωρισµέ- νη από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού και τα διπλώµα- τα που εκδίδονται είναι έγκυ- ρα και διεθνή. Ο Ιστιοπλοϊκός Όµιλος Πα- τρών διαθέτει κατάλληλα σκάφη για την εκµάθηση της


ται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 10.161,29 ευρώ, και ισχύ τουλάχιστον 9 µηνών και 30 ηµερών, µετά την ηµέρα διεξαγωγής του. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 µηνών. 8) Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονοµικής προσφοράς από την έδρα της ∆/νσης Έργων Υποδοµής του ∆ήµου Πατρέων- Παντανάσσης 30, 4ος Όροφος. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜ∆ΗΣ και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου (www.Patras.gr). Πληροφορίες όσον αφορά τα τεύχη δηµοπρά- τησης και τη µελέτη θα δίδονται από τη ∆/νση Έργων Υποδοµής, Αρµόδια: κα Κόττικα στο τηλ:2613-610330. 9) Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή. Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΛΕΤΙ∆ΗΣ


ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.-ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜ. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Πάτρα 2/3/2017


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ


Αρ. Πρωτ. 298/ΔΠ1138 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Ο ∆ήµαρχος Πατρέων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆ 270/81, θα διενεργήσει φανερό, προ- φορικό, πλειοδοτικό διαγωνισµό, ενώπιον της Επιτροπής ∆ηµοπρασιών, προκειµένου να εκ-


ιστιοπλοΐας, έµπειρους προ- πονητές, αίθουσα διδασκαλί- ας, ενώ για όσους επιθυµούν περισσότερη ιστιοπλοΐα υπάρχει πάντα συνέχεια… Οι ενδιαφερόµενοι -υποψή- φιοι ιστιοπλόοι ανοικτής θά- λασσας- µπορούν να επικοι- νωνούν για πληροφορίες και


µισθώσει ένα ισόγειο κατάστηµα (Ν2) το οποιο βρίσκεται στο βόρειο τµήµα της χερσαίας λιµε- νικής ζώνης ∆ήµου Πατρέων και επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου. To εκµισθούµενο ισό- γειο κατάστηµα (Ν2) είναι εµβαδού Ε: 169,42τ.µ και θα λειτουργήσει ως χώρος εστίασης και αναψυχής. Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί την 24/ 3/2017 ηµέ- ρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ στο επί της οδού Μαιζώνος 147, ∆ηµοτικό κτήριο, αίθουσα συνεδριάσεων 3ου ορόφου. Η τιµή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των Χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 €) πλέον χαρτοσή- µου 3,6%. Τα έξοδα της δηµοπρασίας θα βαρύ- νουν τον τελευταίο πλειοδότη. Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει επί ποινή αποκλει- σµού την ίδια ηµέρα της δηµοπρασίας. Για πε- ρισσότερες πληροφορίες και τους υπόλοιπους όρους της διακήρυξης καλούνται οι ενδιαφερό- µενοι να απευθύνονται στο Τµήµα ∆ηµοτικής Περιουσίας Παντανάσσης αρ. 28 -2ος όροφος, προκειµένου να παραλάβουν την διακήρυξη ή µπορούν να επισκεφθούν την επίσηµη ιστοσε- λίδα του ∆ήµου Πατρέων www.e-patras.gr. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2613 610 320 & 2613 610 107. Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΛΕΤΙ∆ΗΣ


ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.-ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜ. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ


εγγραφές µε τη Γραµµατεία του Οµίλου, στη Μαρίνα Τερ- ψιθέας (δίπλα στην πρώην καφετέρια Λάγιος), καθηµε- ρινά ∆ευτέρα έως Παρασκευή 9:00-17:00, στα 2610- 423939, 6974157853. Ιστο- σελίδα Ι.Ο.Πατρών http:// www.sailingclub.gr.


Αρ. Πρωτ. 297/ΔΠ1137 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Ο ∆ήµαρχος Πατρέων σύµφωνα µε τις διατά- ξεις του Π.∆ 270/81, θα διενεργήσει φανερό, προφορικό, πλειοδοτικό διαγωνισµό, ενώπιον της Επιτροπής ∆ηµοπρασιών, προκειµένου να εκµισθώσει ένα ισόγειο κατάστηµα (Ν5) το οποιο βρίσκεται στο βόρειο τµήµα της χερσαί- ας λιµενικής ζώνης ∆ήµου Πατρέων και επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου. To εκµισθούµενο ισόγειο κατάστηµα (Ν5) είναι εµβαδού Ε: 181,11 τ.µ και θα λειτουργήσει ως χώρος εστίασης και αναψυχής. Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί την 23/ 3 /2017 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ στο επί της οδού Μαιζώνος 147 ∆ηµοτικό κτήριο, αίθουσα συνεδριάσεων 3ου ορόφου. Η τιµή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των Χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 €) πλέον χαρτοσή- µου 3,6%. Τα έξοδα της δηµοπρασίας θα βαρύ- νουν τον τελευταίο πλειοδότη. Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει επί ποινή αποκλει- σµού την ίδια ηµέρα της δηµοπρασίας. Για πε- ρισσότερες πληροφορίες και τους υπόλοιπους όρους της διακήρυξης καλούνται οι ενδιαφερό- µενοι να απευθύνονται στο Τµήµα ∆ηµοτικής Περιουσίας Παντανάσσης αρ. 28 -2ος όροφος, προκειµένου να παραλάβουν την διακήρυξη ή µπορούν να επισκεφθούν την επίσηµη ιστοσε- λίδα του ∆ήµου Πατρέων www.e-patras.gr. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2613 610 320 & 2613 610 107. Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΛΕΤΙ∆ΗΣ


Πάτρα 2/3/2017


Η έκθεση εµπλουτίζεται µε υλικό από το Μουσείο Επιστηµών και Τεχνολογί- ας. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης προ- γραµµατίζονται εκπαιδευτικές δράσεις για οµάδες µαθητών Πρωτοβάθµιας (συµπεριλαµβανοµένου του Νηπιαγω- γείου) και ∆ευτεροβάθµιας, ∆ηµοτι- κού. Οι εκπαιδευτικές δράσεις είναι ει- δικά προσαρµοσµένες στις παραπάνω ηλικίες. Κάθε δράση µπορεί να υλοποιηθεί µε 1 σχολικό Τµήµα. Η διάρκεια των δρά- σεων είναι περίπου 1 ώρα και 15 λε- πτά. Οι ώρες έναρξης των δράσεων εί- ναι 09:00 και 11:00. Για πληροφορίες ή/και ραντεβού σχε- τικά µε τις εκπαιδευτικές δράσεις των σχολικών οµάδων της Π.Ε και ∆.Ε. στην έκθεση «Το νερό σε όλες του τις καταστάσεις» µπορείτε να επικοινω- νήσετε µε το προσωπικό του Μουσεί- ου στο τηλ.: 2610-969.973, 969.972, 969.732 και στο mail: stmuseum@ upatras.gr. (Το Μουσείο Επιστηµών και Τεχνολογίας βρίσκεται στην Πανε- πιστηµιούπολη κάτω από το Πάρκο της Ειρήνης και πίσω από το Εκκρεµές του Φουκώ. Είναι ανοιχτό στο κοινό από ∆ευτέρα έως Παρασκευή 09:00-14:00, εκτός από τις επίσηµες αργίες).


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24