search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


Το θέμα τα εισαγόμενα


οποία πρωτίστως εστιάζει το Επιµελητήριο Αχαΐας για λό- γους που σχετίζονται µε τα µε- ρίδια αλλά και τα χαρακτη- ριστικά της τοπικής αγοράς είναι τα επεξεργασµένα τυ- ποποιηµένα τρόφιµα - ποτά, όπως επίσης τα µη τυποποιη- µένα τρόφιµα – κυρίως οπω- ροκηπευτικά. Αξίζει να επισηµανθεί ότι τα τρόφιµα αναδεικνύονται ως «κλάδος - πρωταθλητής» το 2015, αφού οι εξαγωγές του κλάδου αυξήθηκαν σε έντεκα από τις δεκατρείς περιφέρειες συγκριτικά µε το προηγούµε- νο έτος, ενώ µε θετικό πρόση- µο κυµάνθηκαν οι εξαγωγές και για τον βιοµηχανικό κλά- δο των µηχανών-συσκευών σε δέκα από τις δεκατρείς πε-


ριφέρειες. «Θα είναι µια τεχνική βοή- θεια στα χέρια µας που είναι βέβαιο ότι θα µας δώσει εν- διαφέροντα στοιχεία από τα οποία θα προκύψουν σηµα- ντικές κατευθύνσεις. Εν συνε- χεία είναι απαραίτητη η ανά- πτυξη ενός παρατηρητηρίου προκειµένου να υπάρχουν µετρήσιµα στοιχεία κατά πό- σο ο στόχος µας επιτυγχάνε- ται» προσθέτει ο κ. Κούστας. Αντικείµενο του έργου είναι ο εντοπισµός και η εφαρµογή του κατάλληλου µεθοδολογι- κού πλαισίου που θα οδηγή- σει στον υπολογισµό των ει- σαγόµενων προϊόντων που καταναλώνονται στην Αχαΐα. «Απαιτείται ακριβής καταγρα- φή σε λεπτοµερές επίπεδο έτσι


ώστε να είναι δυνατή η αξιο- λόγηση των δεδοµένων και η χάραξη µίας οραµατικής αλλά ρεαλιστικής στρατηγικής» το- νίζει στη σχετική προκήρυξή του το Επιµελητήριο Αχαΐας. Οι απαιτήσεις του έργου είναι υψηλές καθώς το µεθοδολογι- κό πλαίσιο που θα εφαρµοστεί απαιτεί συνδυασµό τεχνικών και πηγών πληροφόρησης. Προϊόντα που προορίζονται για κατανάλωση στην Αχαΐα µπορεί να εισάγονται στο λιµά- νι του Πειραιά, ενώ αντίστρο- φα προϊόντα που εισάγονται στην Αχαΐα µπορεί να κατανα- λώνονται σε άλλη περιοχή. «Τέτοια ζητήµατα και πλήθος άλλων οφείλουν να αντιµετω- πιστούν µε άρτιο και επιστη- µονικό τρόπο ώστε η µελέτη να καταλήγει σε πραγµατικά και ασφαλή συµπεράσµατα» αποσαφηνίζεται στην προκή- ρυξη η οποία έχει καταλυτική ηµεροµηνία την 7η Μαρτίου 2017 και ώρα 10 το πρωϊ. Το έργο διαρθρώνεται σε τρία επίπεδα και απαιτεί συνδυα- σµό πρωτογενών και δευτε- ρογενών δεδοµένων. Συγκε- κριµένα: -1ο επίπεδο: Εντοπισµός και υπολογισµός εισαγόµενων


προϊόντων που καταναλώνο- νται στην Αχαΐα. -2ο επίπεδο: Προτάσεις για µέτρα και αντικατάσταση εισα- γωγών. -3ο επίπεδο: Προδιαγραφές µεθοδολογικού εργαλείου για την παρακολούθηση των ει- σαγωγών σε τοπικό επίπεδο. Ο ανάδοχος, προκειµένου να συλλέξει το απαραίτητο υλικό και πρωτογενείς πληροφορί- ες τόσο για τον υπολογισµό των εισαγόµενων προϊόντων που καταναλώνονται όσο και για τον σχεδιασµό των προ- τεινόµενων µέτρων, πρέπει να υλοποιήσει τις εξής έρευ- νες πεδίου: • Ποσοτική έρευνα στα δίκτυα λιανικής πώλησης (super market) της Αχαΐας. • Ποσοτική έρευνα στις επι- χειρήσεις χονδρικής πώλη- σης του νοµού. • Ποσοτική έρευνα σε δείγ- µα 600 νοικοκυριών της πε- ριοχής ενδιαφέροντος, στο- χεύοντας στην καταγραφή των καταναλωτικών τους συνηθει- ών σχετικά µε τα εισαγόµενα και µη προϊόντα αλλά και των κριτηρίων επιλογής των ση- µείων αγοράς και των αγορα- ζόµενων προϊόντων.


3 Μαρτίου 2017 13


«Πρωταγωνιστές» τα τρόφιμα


Σε περαιτέρω αύξηση της αξίας των εξαγωγών της, προ- σβλέπει η ∆υτική Ελλάδα, καταφέρνοντας να µείνει στην οµάδα των περιφερειών της χώρας που παρουσίασαν θετικό εµπορικό ισοζύγιο, παρά τα capital control και την παρατεταµένη οικονοµική κρίση. Η θετική πορεία του 2015, οπότε καταγράφηκε αύξη- ση κατά 11%, φαίνεται ότι διατηρήθηκε και το 2016. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα έρευνας του Ινστιτούτου Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών» (ΙΕΕΣ), οι εξαγω- γές της ∆υτικής Ελλάδας έφτασαν σε αξία το 2015, τα 514.021.000 ευρώ. Ενθαρρυντικό είναι ακόµα το γεγο- νός ότι η περιοχή εµφανίζει συνεχώς θετικό εµπορικό ισοζύγιο την τελευταία πενταετία 2011 - 2015. Όσον αφορά τις εξαγωγές, παρατηρούµε µια συνεχή άνο- δο κατά µέσο όρο 9%, µε εξαίρεση το 2014, όπου ση- µειώνεται µια κάµψη. Προκαλεί επίσης εντύπωση ότι το 2015, χρονιά επιβολής των capital control, οι εξαγωγι- κές επιχειρήσεις τις περιοχές µας, είχαν µια πολύ καλή επίδοση, στοιχείο που πρέπει να µελετηθεί περαιτέρω. Παρά τα τεράστια προβλήµατα που προκάλεσαν οι περι- ορισµοί στην κίνηση κεφαλαίων, η αξία των εξαγωγών της ∆υτικής Ελλάδας εµφανίζεται το 2015 να σπάει ρε- κόρ πενταετίας, καθώς οι πωλήσεις των τοπικών προϊ- όντων προς ξένες αγορές έφτασαν σε αξία τα 514 εκατ. ευρώ, όταν το 2014 η αξία των εξαγωγών είχε φτάσει τα 463,7 εκατ. ευρώ.


Αιγίου για την επόμενη 5ετία


ξύ τους µε τις σκάλες Γερο- κωστοπούλου, µε την Κάτω Πόλη να βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα και την Άνω να κα- λύπτει την περιοχή των πα- λαιότερων οικισµών, γύρω από το φρούριο. To Ρωµα- ϊκό Ωδείο, το Ρωµαϊκό Αµ- φιθέατρο, το θέατρο «Απόλ- λων» το παλιότερο από τα σωζόµενα κλειστά θέατρα των νεοτέρων χρόνων και τα Λουτρά – Χαµάµ Πατρών που χτίστηκαν επί ενετοκρα- τίας αποτελούν ορισµένα µό-


νο από τα πλούσια αξιοθέα- τά της.


Το Αίγιο Το Αίγιο αποτελεί τη δεύτερη µεγαλύτερη πόλη της Αχαΐ- ας, ενώ η θέση του, του έχει χαρίσει τον τίτλο «µπαλκόνι του Κορινθιακού» που χρη- σιµοποιείται συχνά πυκνά σε αναφορές σε αυτό. Οι περισ- σότεροι τουρίστες εντυπωσι- άζονται από το παλιό τµήµα της πόλης, αρχιτεκτονικής αρχών του 20ου αιώνα, αλλά


και από την παραλία από το σιδηροδροµικό σταθµό, µέ- χρι την εκκλησία της Παναγί- ας της Τρυπητής. ∆ιάσπαρτα στην πόλη υπάρχουν αρχαι- ολογικά του ευρήµατα, ενώ στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Αιγίου αναπαριστάται η ιστορία του, καθώς σηµαντι- κά αρχαία κτίσµατα της πό- λης έχουν καταστραφεί από σεισµούς, αλλά και από κα- τακτητές. Τα νεοκλασικά του και τα διατηρητέα του κτίρια (όπως το Μέγαρο του Πανα- γιωτόπουλου, ο Πύργος των Υψηλών Αλωνίων, το αρ- χοντικό του Γ. Σ. Μεσσηνέ- ζη κ.ά.) κάνουν το Αίγιο πιο ατµοσφαιρικό και οι βόλτες στις πλατείες και τα πάρκα του (Πάρκο παραλίας Αιγίου, Ψηλά Αλώνια, πλατεία Αγίας Λαύρας, πλατεία ∆εξαµενής κ.λπ) δίνουν τον παλµό και το χρώµα της πόλης. Μέσα από τη µελέτη που θα εκπονηθεί το Επιµελητήριο εστιάζει και στα χρήσιµα συ-


µπεράσµατα που θα προκύ- ψουν για κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς της περιοχής. Ζητούµενο είναι ο στρατηγικός σχεδιασµός για την ανάπτυξη τουρισµού πό- λεων, οι συνέργειες και πο- λιτικές τουριστικής ανάπτυ- ξης, όπως επίσης Branding, προβολή και προώθηση προορισµών city break. Παράλληλα, στο πλαίσιο της διακήρυξης που έχει ανα- κοινώσει το Επιµελητήριο ζητείται η περιγραφή δέκα τουλάχιστον τουριστικών πακέτων city break, όπως επίσης η βραχυπρόθεσµη και µεσοπρόθεσµη στοχο- θέτηση δράσεων ανάδει- ξης της περιοχής ως City Breaks Προορισµούς. Τέλος, προβλέπεται η προβολή και προώθηση της Πάτρας και του Αιγίου ως City Break Προορισµών µέσω ηλεκτρο- νικής έκδοσης σε στοχευµέ- νες αγορές στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.


Βέβαια, η βελτίωση του εµπορικού ισοζυγίου οφείλεται και στη µείωση των εισαγωγών, λόγω της µείωσης της κατανάλωσης. Αυτή η τάση έχει µια σταθερή πορεία από το 2011 έως το 2014 όπου η αξία των εισαγωγών µει- ώνεται, γεγονός απόλυτα φυσιολογικό, αφού µειώθηκε η αγοραστική δύναµη των κατοίκων της περιφέρειας λό- γω της οικονοµικής κρίσης και κατ’ επέκταση η κατανά- λωση. Σε κάθε περίπτωση για να συνεισφέρει κανείς στο πα- ραγωγικό δυναµικό της περιοχής, εκτός από τις δράσεις ενίσχυσης της εξωστρέφειας τους καθίσταται απαραίτη- τη η µείωση των εισαγωγών, µε παράλληλη αντικατάστα- ση, της κατανάλωσης των εισαγόµενων από «δικά» µας προϊόντα. Επιπλέον, αν λάβουµε υπόψη την γενικότερη πορεία της ∆υτικής Ελλάδας, σε σχέση µε άλλους οικονοµικούς δεί- κτες, διαπιστώνεται ότι οι εξαγωγές έχουν ακόµα µεγα- λύτερα περιθώρια ανάπτυξης, µιας και η περιοχή αντι- προσωπεύει µόλις το 2% των εξαγωγών όλης της χώρας. Μάλιστα, η περιοχή που έσπασε όλα τα ρεκόρ σε αύξηση εξαγωγών το 2015, ήταν η Περιφέρεια Ηπείρου µε πο- σοστό αύξησης 50%. Όσον αφορά τους κλάδους που εξάγουν από την ∆υτι- κή Ελλάδα, τα τρόφιµα είναι ο κυρίαρχος κλάδος των εξαγωγών, καθώς αποτελεί το 71% αυτών. Ακολουθεί µε 10% ο κλάδος ποτών και καπνών από 5% αντίστοι- χα έχουν τα χηµικά – πλαστικά και τα µέταλλα, ενώ από 4% έχουν οι κλάδοι των µη µεταλλικών ορυκτών και άλ- λα προϊόντα.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24