search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
4


3 Μαρτίου 2017 Απονέμονται βραβεία


Θέματα


σε μαθηματικά μυαλά Το Παράρτηµα Αχαΐας, της Ελληνικής Μαθηµατικής Εται- ρείας, διοργανώνει εκδήλωση, την ερχόµενη Κυριακή και ώρα 18.00, στο Μέγαρο Λόγου & Τέχνης (πλ. Γεωργίου). Θα βραβευθούν µαθήτριες και µαθητές Γυµνασίων και Λυ- κείων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας που διακρίθηκαν στους Μαθηµατικούς διαγωνισµούς της Ε.Μ.Ε.: ΘΑΛΗΣ -ΕΥΚΛΕΙ∆ΗΣ - ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ κατά το σχολικό έτος 2016- 2017. Μαθηµατικό χαιρετισµό θα απευθύνει ο κ. Παναγής Καρα- ζέρης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τµήµατος Μαθηµατι- κών του Πανεπιστηµίου Πατρών.


Ενημερωτική εκδήλωση


για τραπεζοϋπαλλήλους Οι εξελίξεις στις Τράπεζες και την Οικονοµία θα βρεθούν στο επίκεντρο της ενηµερωτικής εκδήλωσης – συζήτησης που δι- οργανώνει η Ο.Τ.Ο.Ε. την Τρίτη 7/3/2017 και ώρα 18:30 στο Ξενοδοχείο «Αστήρ» στην ΠΑΤΡΑ (∆/νση Αγίου Ανδρέου 16) Από την ΟΤΟΕ θα παρευρεθούν: Ο Πρόεδρος σ. Σταύρος Κού- κος, ο Γεν. Γραµµατέας, σ. Αχιλλέας Μυλωνόπουλος και η Γραµ- µατέας Ασφαλιστικού, σ. Βάσω Βογιατζοπούλου. Στην εκδήλωση, στην οποία προσκαλούνται όλοι οι εργαζόµε- νοι στις Τράπεζες, θα συζητηθούν ακόµη, ζητήµατα που σχε- τίζονται µε την: • Υλοποίηση ρυθμίσεων της Κλαδικής Σ.Σ.Ε., που εκκρεμούν. • Ψηφιοποίηση τραπεζικών εργασιών και προστασία της απα- σχόλησης. • Ενέργειες αντιμετώπισης των συνεπειών της κρίσης και των µέτρων, που πλήττουν το εισόδηµα, τις συντάξεις και τα εργα- σιακά δικαιώµατα.


Παράταση για μείωση


δημοτικών τελών Παρατείνεται µέχρι και την Παρασκευή 10 Μαρτίου, η ηµερο- µηνία υποβολής δικαιολογητικών για τις κατηγορίες των ∆ηµο- τών που µε απόφασή του το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έχει µειώσει τα δηµοτικά τέλη ή τους έχει απαλλάξει από αυτά. ∆εδοµένου ότι µετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµερο- µηνίας ο ∆ήµος δεν θα µπορέσει να αποστείλει στην ∆ΕΗ άλλη συγκεντρωτική κατάσταση, καλούνται οι δικαιούχοι να προσέλθουν στην αρµόδια υπηρεσία (Τµήµα Τ.Α.Π., τηλέφωνα 2613 610239, 2613 610254, 2613 610257) και να υποβάλ- λουν τις αιτήσεις µε τα δικαιολογητικά τους µέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία.


Ενημέρωση για εξωδικαστικές λύσεις


∆ιεξοδική συζήτηση για τα θέµατα που αφορούν τους δανειο- λήπτες και ειδικότερα τα δάνεια των επιχειρήσεων των πυρό- πληκτων Νοµών καθώς και το Νοµοσχέδιο που έθεσε το Υπουρ- γείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης σε δηµοσία διαβούλευση για τον Εξωδικαστικό Μηχανισµό Ρύθµισης Οφειλών Επιχειρηµα- τιών πραγµατοποιήθηκε κατά την διάρκεια ενδιαφέρουσας συ- νάντησης που έγινε στο Τµήµα ∆ιαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους στην Αθήνα. Η συνάντηση ήταν µεταξύ του Ειδικού Γραµµατέα ∆ιαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους κ. Φώτη Κουρµούση, του βουλευτή Ηλεί- ας και Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής της Βουλής κ. Μάκη Μπαλαούρα, του Προέδρου του Επιµελητηρίου Ηλείας κ. Κώστα Νικολούτσου και του Αντιπροέδρου του ΕΒΕ κ. Κώ- στα Λεβέντη. Στα πλαίσια αυτής της ενηµέρωσης το Επιµελητήριο Ηλεί- ας συµφώνησε να πραγµατοποιήσει στην Ηλεία σε σύντοµο χρονικό διάστηµα ενηµερωτική εκδήλωση όπου στελέχη του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης θα ενηµερώσουν και παρουσιάσουν τις δυνατότητες που υπάρχουν για την ευνοϊκή ρύθµιση των επιχειρηµατικών δανείων των επιχειρήσεων.


ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ > Απομένει η υπογραφή της «Σύμβασης Οριστικής Παραχώρησης»


«Αποχώρησε» ο ΟΛΠΑ από το θαλάσσιο μέτωπο


∆ηµοσιεύθηκε στην εφηµερίδα της Κυ- βερνήσεως (ΦΕΚ 45∆/ 24-02-2017) η απόφαση έγκρισης της τροποποίησης και του επανακαθορισµού των ορίων της Χερ- σαίας Ζώνης Λιµένα Πατρών. Με την ως άνω απόφαση της Αποκεντρω- µένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτ. Ελ- λάδας και Ιονίου, περατώθηκε το σύνολο των νοµικών και διοικητικών πράξεων στις οποίες καθ’ οιονδήποτε τρόπο εµπλέ- κονταν ο Ο.Λ.ΠΑ., είτε για τη λήψη απο- φάσεων, είτε ως επισπεύδων, για την υλο- ποίηση ή την επιτάχυνση των διαδικασιών αποχαρακτηρισµού τµηµάτων της Χερσαί- ας Ζώνης Λιµένα, προκειµένου αυτά στη συνέχεια να παραχωρηθούν από το Υπουρ- γείο Οικονοµικών στο ∆ήµο Πατρέων. Για την ολοκλήρωση της απόδοσης των 270 στρεµµάτων παραλιακής έκτασης, της πρώην πλέον, µετά την δηµοσίευση της ως άνω απόφασης, Χερσαίας Ζώνης Λιµέ-


να στο ∆ήµο Πατρέων για την ένταξη στο Συνολικό Πολεοδοµικό Σχεδιασµό της Πόλης αποµένει, η Υπογραφή της «Σύµβα- σης Οριστικής Παραχώρησης» µεταξύ του Υπουργείου Οικονοµικών που κατά το σύ- νταγµα είναι ο ιδιοκτήτης της έκτασης και του ∆ήµου Πατρέων. Ο Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ µετά την επιτυχή περαίωση της διαδικασίας τροποποίησης και επανα- καθορισµού της Χερσαίας Ζώνης Λιµένα, µε ανακοίνωσή του, αισθάνεται την ανά-


γκη να ευχαριστήσει θερµά όλους όσους µε διάφορες ιδιότητες και ρόλους, συµµε- τείχαν στη µακρά, επίπονη, πολυεπίπεδη διαβούλευση, καταδεικνύοντας την ανα- ντικατάστατη χρησιµότητα και αποτελε- σµατικότητα του διαλόγου, της εποικοδο- µητικής συνεργασίας και της δηµιουργικής σύνθεσης των απόψεων. «Η λύση που τελικά επετεύχθη, και έτυχε της οµόφωνης απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της πόλης µας, θεωρούµε ότι ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πο- λιτών και υπηρετεί το κοινό όφελος και το δηµόσιο συµφέρον. Παράλληλα έδω- σε την ευκαιρία στον Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ και τους εργαζόµενους σε αυτόν να αποδείξουν, για άλλη µια φορά, ότι εργάζονται για να υπη- ρετούν µε συνέπεια την κοινωνία και την οικονοµία της πόλης µας» τονίζεται χαρα- κτηριστικά στη σχετική ανακοίνωση του Οργανισµού.


> Νομικές ενέργειες κατά του ασφαλιστικού νόμου και του ΕΦΚΑ Προσέφυγε στο ΣτΕ ο Ιατρικός


Στο Συµβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε στις 28/02/2017 ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών κατά του νέου ασφαλιστικού νόµου, εκπροσωπώντας ως ΝΠ∆∆ το σύνολο των ιατρών µελών του, καθώς η εφαρµογή του παραβιάζει σωρεία διατάξε- ων και αρχών τόσο του Ελλη- νικού Συντάγµατος όσο και της Ευρωπαϊκής Σύµβασης ∆ικαι- ωµάτων του Ανθρώπου. Παρατέθηκαν εµπεριστατωµέ- νοι νοµικοί λόγοι ακυρώσεως των εφαρµοστικών διατάξεων του Ν4387 / 2016: 1. Έλλειψη νοµοθετικής εξουσι- οδότησης, άλλως υπέρβαση νο- µοθετικής εξουσιοδότησης. 2. Έλλειψη ειδικής, εµπεριστα- τωµένης και επιστηµονικά τεκ- µηριωµένης µελέτης. 3. Παράβαση της επαγγελµατι- κής ελευθερίας ως ειδικότερης όψης της οικονοµικής ελευθε- ρίας (άρθρο 5 παρ. 1 του Συ-


ντάγµατος). 4. Παράβαση της αρχής του κράτους δικαίου και της αρχής της αναλογικότητας. 5. Παράβαση της αρχής της ισότητας (άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγµατος) και της αρχής της ισότητας ενώπιον των δηµοσί- ων βαρών (άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγµατος). 6. Παράβαση του δικαιώµατος κοινωνικής ασφάλισης (άρθ 22 παρ. 5 του Συντάγµατος) αντα- ποδοτικότητα – αναλογικότητα.


7. Παράβαση του δικαιώµατος προστασίας της υγείας (άρθρα 21 παρ. 3 και 5 παρ. 5 Συντ.). 8. Παραβίαση του ελαχίστου αξιοπρεπούς διαβίωσης (άρ- θρο 2 παρ. 1 του Συντάγµατος). 9. Παράβαση του Πρώτου Πρό- σθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣ- ∆Α (Ευρωπαϊκή Σύµβαση ∆ι- καιωµάτων του Ανθρώπου). Κατατέθηκε επίσης υπογεγραµ- µένη εξώδικη διαµαρτυρία εκ µέρους τους Ι.Σ. Πατρών ως ΝΠ∆∆ και εκατοντάδων ιατρών


µελών του, µε ρητή δήλωση επιφύλαξης κατά των σηµειω- µάτων ΕΦΚΑ. Επίσης αναµένονται εκατοντά- δες ατοµικές προσφυγές ιατρών στα ∆ιοικητικά Πρωτοδικεία κατά της εφαρµογής του κατα- στροφικού νόµου µε τις πρωτο- φανείς σε ύψος, ασφαλιστικές εισφορές που, σε συνδυασµό µε τις φορολογικές επιβαρύν- σεις, δηµεύει το εισόδηµα των ελευθεροεπαγγελµατιών ιατρών και εξαφανίζει το βιοποριστικό του χαρακτήρα. «Το νέο ασφαλιστικό νοµο- σχέδιο (είχε απασχολήσει το Forum Υγείας) καταποντίζει την ιδιωτική ΠΦΥ, το δίκτυο των συµβεβληµένων ιατρών του ΕΟΠΥΥ, στερεί το µέλλον από τους νέους ιατρούς και απαξιώ- νει την προσφορά των ιατρών του ΕΣΥ και του ΠΕ∆Υ» τονίζει σε σχετική ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος.


> Σε σύσκεψη στην Περιφέρεια συμμετείχε το Eργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πάτρας «Όχι» στις τοπικές εκπτώσεις


Το Eργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πάτρας συµµετείχε στη συνά- ντηση που πραγµατοποιήθη- κε την 01/03/2017 στο Γρα- φείο του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας σχετικά µε τις από- ψεις των εµπλεκόµενων φορέ- ων όσον αφορά την υπ’ αριθµ. 45/20-01-2017 Εγκύκλιο της Γενικής Γραµµατείας Εµπορί- ου του Υπουργείου Οικονοµί-


ας & Ανάπτυξης για τον ακριβή προσδιορισµό των ενδιάµεσων εκπτώσεων. Το Ε.Κ.Πάτρας εξέφρασε την αντίθεσή του στις ενδιάµεσες συνεχόµενες (30 ηµέρες) εκ- πτωτικές περιόδους, εκτιµώ- ντας ότι απορρυθµίζουν την αγορά δηµιουργώντας πληθω- ριστικές τάσεις και αρνητικά αποτελέσµατα.


«Αυτές οι οικονοµικές διακυ- µάνσεις έχουν ως αποτέλεσµα να χάνουν οι καταναλωτές την αξιοπιστία τους και να νεκρώ- νει η αγορά τους υπόλοιπους µήνες. Οι ενδιάµεσες συνεχό- µενες εκπτώσεις µπορούν να υποστηριχτούν από τα πολυ- καταστήµατα και όχι από τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις µε αποτέλεσµα να έχουµε περισ-


σότερα λουκέτα» τονίζει το Ερ- γατικό Κέντρο σε σχετική ανα- κοίνωσή του. Σε ό,τι αφορά το θέµα απελευθέρωσης των Κυ- ριακών, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πάτρας υπενθυµίζει ότι έχει τοποθετηθεί διατηρώντας πάγια τη θέση του: «Είµαστε κά- θετα αντίθετοι στο άνοιγµα των καταστηµάτων την Κυριακή» καταλήγει η ανακοίνωση.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24