search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


Παιδεία - Νέες Τεχνολογίες > «Η στρατηγική της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, 2016-2020»


Τα δυνατά και αδύναμα σημεία των ΑΕΙ της χώρας


Μια ενδιαφέρουσα µελέτη µε τίτλο «Η στρατηγική της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, 2016-2020» έδωσε στη δη- µοσιότητα του Υπουργείο Παιδείας. Από τα βασικά συµπεράσµατα της µελέτης αξί- ζουν προβληµατισµού και τα παρακάτω: • Κάθε χρόνο τα πανεπιστήμια και ΤΕΙ δέχονται περίπου 70.000 µε 80.000 νέους φοιτητές. Ο συνολικός αριθµός των τακτικών φοιτητών (πρόκειται για εκείνους που φοιτούν σε κανονικό εξά- µηνο σπουδών και δεν έχουν υπερβεί την προβλεπόµενη για το τµήµα/σχο- λή διάρκεια σπουδών) µειώθηκε κα- τά 15,7%, από το µέγιστο των 311.616 φοιτητών το 2005-6 στο ελάχιστο των 262.753 του 2009-10, για να σταθερο- ποιηθεί την τελευταία πενταετία στο επί- πεδο των 270.000-280.000 φοιτητών. Το 2014-15 ήταν 279.871 φοιτητές. • Ο αριθμός, ωστόσο, των φοιτητών, που έχουν ολοκληρώσει τα προβλεπόµε-


να από τον νόµο έτη σπουδών (π.χ. για τις νοµικές σχολές 4 χρόνια, για τις ια- τρικές 6 χρόνια) και οφείλουν µαθήµα- τα, έχει διπλασιαστεί την τελευταία δω- δεκαετία, από 163.037 το 2003-04 σε 328.742 το 2014-15. • Ο μέσος ρυθμός αποφοίτησης πα- ρουσιάζει σχετική σταθερότητα. Από το 2004 έως το 2014 λαµβάνουν πτυ- χίο κάθε χρόνο κατά µέσον όρο περίπου 50.000 φοιτητές, αριθµός που αντιστοι- χεί στο 66,5% των εισακτέων ετησίως. Το ποσοστό, όµως, των αποφοίτων ανά έτος τα τελευταία χρόνια είναι περίπου στο 18% του συνόλου των ενεργών φοι- τητών, µε αποτέλεσµα τη ραγδαία αύξη- ση των φοιτητών πέραν των κανονικών εξαµήνων, εκ των οποίων όσοι έχουν ξεπεράσει και τα 2 επιπλέον χρόνια (δη- λαδή, το 4+2) χαρακτηρίζονται «αιώ- νιοι». Για τα χαµηλά ποσοστά έγκαιρης αποφοίτησης σηµαντικό ρόλο έχουν η


οικονοµική κρίση, τα προβλήµατα διοί- κησης των ιδρυµάτων, η δοµή και η ποι- ότητα της διδασκαλίας, η ελλειµµατική φοιτητική µέριµνα (ενδεικτικά, εκτιµάται ότι οι φοιτητικές εστίες µπορούν να φι- λοξενήσουν περί του 20% των φοιτητών που σπουδάζουν µακριά από το πατρι- κό τους) καθώς επίσης και οι ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας κάθε ιδρύµατος (π.χ. υπάρχουν τµήµατα σε αποµακρυ- σµένες περιοχές). • Καταγράφεται εκρηκτική αύξηση των µεταπτυχιακών προγραµµάτων την τε- λευταία δωδεκαετία, µε αποτέλεσµα να υπάρχει αύξηση των µεταπτυχιακών φοιτητών, κατά 119% στα πανεπιστή- µια και κατά 257,8% στα ΤΕΙ. Βέβαια, ο ρυθµός αποφοίτησης είναι πολύ µικρός: περίπου το 20% των µεταπτυχιακών στα πανεπιστήµια λαµβάνει τελικά µεταπτυ- χιακό δίπλωµα, ενώ στα ΤΕΙ το αντί- στοιχο ποσοστό κινείται µεταξύ 25% µε 50%. Παροµοίως, οι υποψήφιοι διδά- κτορες έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από το 2013 στο 2014 (+90%) αλλά λιγότε- ρο από το 10% ολοκληρώνει τελικά τη διατριβή του. • Το διδακτικό προσωπικό έχει μειω- θεί δραµατικά από το µέγιστο 24.636 το 2009-10 σε 14.686 το 2014-15. Η µείωση είναι µικρότερη στα πανεπιστή- µια (περίπου 21%) και µεγαλύτερη στα ΤΕΙ (περίπου 65%) λόγω της µη ανα- νέωσης των συµβάσεων του προσω- πικού µε σύµβαση ορισµένου χρόνου. Αυτό εκτίναξε την αναλογία φοιτητών/ διδασκόντων στο 17,11 για τα πανεπι- στήµια και 24,01 για τα ΤΕΙ (19,06 ο µέσος όρος) επιβαρύνοντας τα προβλή- µατα των ιδρυµάτων.


> ΚΙΠΑΝ: Υποτονικό χωρίς ουσιαστικές αντιπαραθέσεις Το 13ο Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ


Το 13ο Συνέδριο της ΠΟΣ- ∆ΕΠ, (Πανελλήνια Οµοσπον- δία Συλλόγων ∆ιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού) πραγµατοποιήθηκε στις 19 Φε- βρουαρίου µε µειωµένη συµ- µετοχή συνέδρων. Κατά την ΚΙΠΑΝ (Κίνηση για την Πα- νεπιστηµιακή Αναβάθµιση) το


Συνέδριο πραγµατοποιήθη- κε σε µια περίοδο αυξανόµε- νης αδράνειας και κόπωσης των µελών ∆ΕΠ για τα θεσµι- κά προβλήµατα των Τµηµά- των, Σχολών και Ιδρυµάτων αλλά ακόµα και για τα οικονο- µικά θέµατα που συνδέονται µε τους µισθούς και τις συντάξεις


των µελών ∆ΕΠ. Το κλίµα αυ- τό εκφράστηκε και µε τη σηµα- ντικά περιορισµένη συµµετοχή των µελών ∆ΕΠ στις εκλογές των τοπικών συλλόγων και τις εκλογές συνέδρων για το Συνέ- δριο της Οµοσπονδίας. Στους περισσότερους Συλλόγους ση- µειώθηκε µείωση της συµµε-


τοχής, ενώ αρκετοί Σύλλογοι, που συµµετείχαν στο προηγού- µενο Συνέδριο αυτή τη φορά δεν έκαναν εκλογές. Έτσι τελι- κά παρατηρήθηκε µια µείωση της τάξης του 20% στη συµµε- τοχή στις εκλογικές διαδικασί- ες. Παρά το γεγονός αυτό η ΚΙ- ΠΑΝ είναι η µόνη από τις τρεις µεγάλες παρατάξεις που διατή- ρησε και ενίσχυσε τις δυνάµεις της. Έλαβε 38 ψήφους (όσες και το 2015) όταν οι σύνεδροι µειώθηκαν κατά 20%. Κατά την ΚΙΠΑΝ ήταν το πιο σύντοµο, υποτονικό και χωρίς ουσιαστι- κές αντιπαραθέσεις Συνέδριο, που έδινε έντονα την εντύπω- ση ότι για πολλούς ενδιέφερε µόνο η τελική ψηφοφορία της Κυριακής. Στον πινακα αποτυπώνονται οι ψήφοι που πήραν οι παρατά- ξεις στις εκλογές της ΠΟΣ∆ΕΠ.


3 Μαρτίου 2017


15


ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤρΟ ΤΕΚΜΗρΙωΣΗΣ: Kεντρική πρόσβα- ση και ενιαία αναζήτηση σε ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόµενο που παράγεται στη χώρα µας από έγκριτους φορείς προσφέρει η νέα διαδικτυακή πύλη, SearchCulture.gr που αναπτύχθηκε και διατίθεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης (ΕΚΤ). Σε ένα φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον, παρέχονται προηγ- µένες δυνατότητες αναζήτησης, εξελιγµένες δυνατότητες πλοή- γησης και ελκυστική παρουσίαση και ανάδειξη περιεχοµένου. Tο www.SearchCulture.gr παρέχει πρόσβαση και ενιαία ανα- ζήτηση σε περισσότερα από 160.000 τεκµήρια από 55 συλ- λογές 43 πολιτιστικών φορέων, µε το περιεχόµενο αυτό να εµπλουτίζεται συνεχώς µε υλικό από νέους φορείς. Αξιοποιώ- ντας τις εθνικές υποδοµές που εκ του ρόλου του διασφαλίζει το ΕΚΤ, οι φορείς αυξάνουν την ευρεσιµότητα του περιεχοµένου τους, ενισχύουν την αξία της τεκµηρίωσής του και εξασφαλί- ζουν τις βέλτιστες προϋποθέσεις επανάχρησής του. Το περιε- χόµενο του SearchCulture.gr, σε συµφωνία µε τους φορείς, τροφοδοτεί αναγνωρισµένες διεθνείς πλατφόρµες πολιτιστι- κού περιεχοµένου, όπως η ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana, προβάλλοντας την πολιτιστική κληρονοµιά της χώρας µας διεθνώς. Το Searchculture.gr υποστηρίζει προηγµένες δυνατότητες αναζήτησης, καθώς και δυνατότητα φιλτραρίσµατος των απο- τελεσµάτων, βάσει µιας µεγάλης γκάµας πεδίων, που περιλαµ- βάνει τον οµογενοποιηµένο από το EKT τύπο τεκµηρίου, τον πρωτότυπο τύπο, τη θεµατική κατηγορία, την άδεια χρήσης, τον τύπο της Europeana και τη συλλογή.


ΕΛΚΕ: Το υπουργείο Παιδείας µε έγγραφο προς τα ΑΕΙ προ- τρέπει τις διοικήσεις τους για τον προσδιορισµό των οφειλών του κάθε καθηγητή οι ΕΛΚΕ να απευθύνονται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., η οποία υποχρεούται να παρέχει κάθε αναγκαίο στοιχείο σχετικό µε το ύψος των εισοδηµάτων των υπόχρεων από την άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας κατά τα κρίσιµα έτη. Το υπουργείο Παιδείας σηµειώνει πως κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη οι οφειλές παραγράφονται µε την πάροδο εικοσαετίας από το τέλος του οικονοµικού έτους εντός του οποίου βεβαιώθηκαν ως έσοδα του οικείου ΕΛΚΕ, ενώ µπορούν να εισπράττονται και να διεκδικούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΕ∆Ε. Η σχετική κοινή υπουργική απόφαση, η οποία έχει τύχει αρχικής επεξεργασίας από το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, βρίσκεται σε τελικό στάδιο επεξεργασίας από το υπουργείο Οικονοµικών. Αµέσως µετά τη δηµοσίευση της σχετικής υπουργικής απόφασης και εντός του επόµενου εξαµήνου οι ΕΛΚΕ θα πρέπει να προβούν στην αντιµετώπιση όλων των εκκρεµών οφειλών που έχουν δηµιουργηθεί µέχρι σήµερα προβαίνοντας στην έκδοση των αντίστοιχων πράξεων βεβαίωσης.


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


Για την πλήρωση θέσεων καθηγητών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης


Τα παρακάτω Τµήµατα του Πανεπιστηµίου µας αποφάσισαν την προκήρυ- ξη των εξής θέσεων καθηγητών: ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ. Γραµµατείας 2310999295 e-mail: gnikifor@auth.gr) - Μιας (1) καθηγητή στη βαθµίδα του καθηγητή πρώτης βαθµίδας µε γνωστικό αντικείµενο «Φυσιολογία» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00002254788) ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ. Γραµµατείας 2310995231 e-mail: info@ vet.auth.gr) - Μιας (1) καθηγητή στη βαθµίδα του αναπληρωτή καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο «Μοριακή Μικροβιολογία» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛ- ΛΑ: 00002255254) ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ. Γραµµατείας 2310991354 e-mail: charvani@enl.auth.gr) - Μιας (1) καθηγητή στη βαθµίδα του καθηγητή πρώτης βαθµίδας µε γνωστικό αντικείµενο «Εφαρµοσµένη Γλωσσολογία: ∆ιδακτική και εκµάθηση ∆εύτερης/ Ξένης Γλώσσας»(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00002255524) Οι προκηρύξεις δηµοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 133/15-02-2017 τ.Γ΄ (κυκλοφο- ρία 16-02-2017) και η προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 24-4-2017. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας µαζί µε όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολο- γητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης ) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστηµα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη µορφή στις Γραµµατείες των παρα- πάνω Τµηµάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail. Θεσσαλονίκη, 24-2-2017 Με εντολή του Πρύτανη Η Προϊσταµένη της Γενικής ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών


α.α. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΛΙΑΡΙ∆ΟΥ


15


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24