search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


Επιχειρήσεις > Νέο ψήφισμα για τον ειδικό φόρο στο τσίπουρο


Μεγάλο πλήγμα για τους μικρούς παραγωγούς


Η Αχαΐα πρωτοστατεί στις αντι- δράσεις για την παραποµπή της Ελλάδας στο ∆ικαστήριο της ΕΕ, επειδή δεν εφαρµόζει τον κανονικό συντελεστή ειδι- κού φόρου κατανάλωσης στο τσίπουρο και την τσικουδιά, που ανακοινώθηκε την Τετάρ- τη 15/2/2017 από Ευρωπα- ϊκή Επιτροπή. Η Ε.Ε από τον Σεπτέµβριο του 2015 έχει ζητή- σει επίσηµα από την Ελλάδα να τροποποιήσει τη νοµοθεσία της περί ειδικών φόρων κατανά- λωσης για τα αλκοολούχα πο- τά «τσίπουρο» και «τσικουδιά». Έτσι µε ευρεία συµµετοχή (φω- το) πραγµατοποιήθηκε συνά- ντηση των Πολιτιστικών Συλ- λόγων της ευρύτερης περιοχής των Πατρών µε σκοπό την έγκριση κοινού ψηφίσµατος δι- αµαρτυρίας για την επικείµενη φορολογία. Μετά από πρόσκληση του Συλ- λόγου Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος της περιοχής Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας συγκεντρώθηκαν 35 και πλέ- ον Πολιτιστικοί Σύλλογοι στο Πνευµατικό Κέντρο του Ι.Ν. Κοίµησης της Θεοτόκου Οβρυ- άς, την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου. Μετά τα όσα εισαγωγικά ακού- στηκαν από το προεδρείο του Συλλόγου ανεγνώσθη το σχε- τικό ψήφισµα και ακολούθησε διεξοδική συζήτηση. Το ψήφισµα ενεκρίθη από το σύνολο των εκπροσώπων των παρισταµένων Πολιτιστικών Συλλόγων. Οι Σύλλογοι ζητούν το όλο θέ- µα να απασχολήσει άµεσα τα ∆ηµοτικά και Περιφερειακά


Συµβούλια των περιοχών που παράγουν τσίπουρο και τσικου- διά και να σταθούν ενάντια στις απαιτήσεις της Ε.Ε. αλλά και αλληλέγγυοι στους απειλούµε- νους παραγωγούς και επαγγελ- µατίες του κλάδου. Παράλληλα δε να απασχολήσουν επίσης τις αντίστοιχες περιφερειακές Ενώσεις ∆ήµων και Περιφε- ρειών της χώρας µας, καθώς και τα κατά τόπους εµπορικά Επιµελητήρια για να αποτραπεί η επερχόµενη φορολογική λαί- λαπα µε καταστροφικά αποτελέ- σµατα γι’ αυτόν τον τοµέα. Τέλος στη σηµαντική συνάντη- ση των πολιτιστικών Συλλόγων απεφασίσθη να προσκληθούν στις 16 Μαρτίου στο Πολιτι- στικό Κέντρο του Σταροχωρί- ου όσοι αποστάζουν τσίπουρο, είτε διαθέτουν, είτε δεν διαθέ- τουν αποστακτική µονάδα, για ενηµέρωσή τους και συστρά- τευσή τους. Η πλειοψηφία των Συλλογων που υπογράφουν και το τωρινό ψήφισµα ήδη από τον Οκτώ- βριο του 2015 στην 5η Γιορτή Τσίπουρου είχαν υπογράψει και


τότε σχετικό ψήφισµα. Βασικά αιτήµατα και στο ψήφισµα της 18ης Οκτωβρίου 2015, που εί- ναι επίκαιρα και σήµερα ήταν: -Πριν από οποιαδήποτε θέσπι- ση νέου καθεστώτος για την επιβολή ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά να µην καταπατηθούν οι ευεργετικές για τους µικρούς πα- ραγωγούς, διατάξεις των Οδηγι- ών για τον ΕΦΚ στην αλκοόλη και ιδίως αυτές που αφορούν τα εθνικά µας προϊόντα Προστα- τευόµενης Προέλευσης, τσίπου- ρο και τσικουδιά. -Σε κάθε περίπτωση βεβαίως δεν είµαστε αντίθετοι σε συ- µπληρωµατικές νοµοθετικές και ελεγκτικές παρεµβάσεις για τα παραπάνω προϊόντα που προστατεύουν την υγεία των καταναλωτών, ενισχύουν τον ανταγωνισµό και αποτρέπουν την ανεξέλεγκτη παράνοµη ει- σαγωγή (τσίπουρου) από γειτο- νικές χώρες κα την εκτεταµένη φοροδιαφυγή. -Συµφωνούµε στο να διαχωρι- στούν και να παταχθούν οι πα- ράνοµοι-φοροδιαφεύγοντες και παράνοµοι εισαγωγείς, οι οποί-


οι δεν είναι παραγωγοί, που αποστάζουν και διακινούν µε- γάλες ποσότητες αποσταγµά- των, δηµιουργώντας ζηµία στον νόµιµο κλάδο των µικρών αµ- βυκούχων παραγωγών αλλά και στο κράτος. -Οι όποιες όµως αλλαγές στο υπάρχον καθεστώς, οφείλουν να επαναξιολογηθούν µέσα από έναν τελικό κύκλο διαλό- γου µε όλους τους ενδιαφερό- µενους, που θα περιλαµβάνει απαραιτήτως όµως και τους εκ- προσώπους των µικρών πα- ραγωγών της χώρας µας και συλλογικότητες (επιστηµονικοί φορείς, πολιτιστικοί σύλλογοι) που έχουν ασχοληθεί πολύ- πλευρα µε το θέµα. Κατέληγε µάλιστα ως εξής: «Είναι φανερό ότι αυτός ο τε- λικός διάλογος δεν µπορεί να εξαντληθεί στα στενά χρονικά περιθώρια του διµήνου που έθεσε από τις 25/9/2015 η Κοµισιόν, που πρέπει να ανα- θεωρηθούν, χωρίς να διαιω- νίζουν βεβαίως τις αποφάσεις και την επίλυση των υπαρκτών προβληµάτων». Μετά από τις αντιδράσεις που προέκυψαν και στις οποίες οι Σύλλογοί µας µέσω του κοι- νού ψηφίσµατος (που απεστά- λη σε κάθε ενδιαφερόµενο και έτυχε ευρείας προβολής δια του τύπου) πρωτοστάτησαν σε πανελλαδικό επίπεδο, υπήρξε µια περίοδος «παγώµατος» των απαιτήσεων της Ε.Ε , που θε- ωρήσαµε ότι όλες οι πλευρές έσκυψαν µε σοβαρότητα στο πρόβληµα αναζητώντας δίκαια λύση.


> Η Celestyal Cruises «σάρωσε» στα βραβεία Cruisers’ Choice Awards Καθοριστική η γνώμη των επιβατών


Η Celestyal Cruises, η κορυφαία ελληνι- κή εταιρία κρουαζιέρας που επικεντρώ- νεται στους προορισµούς που επισκέπτε- ται, απέσπασε πέντε κορυφαία διεθνή βραβεία, που της δόθηκαν ουσιαστικά από το επιβατικό κοινό ως µια έµπρα- κτη αναγνώριση και επιβράβευση για το υψηλότατο επίπεδο των υπηρεσιών της! ∆εν είναι υπερβολή αλλά απτό γεγο- νός ότι η Celestyal Cruises «σάρωσε» στα ετήσια βραβεία Cruisers’ Choice Awards του Cruise Critic, που βασί- ζονται αποκλειστικά στις αξιολογήσεις που προκύπτουν από τις κριτικές των επιβατών κρουαζιέρας. Τα βραβεία αυτά περιλαµβάνουν ερωτη- µατολόγια που υποβλήθηκαν και αφο-


ρούν κρουαζιέρες που πραγµατοποιή- θηκαν κατά τη διάρκεια του 2016, ενώ αφορούν την εξαιρετική εµπειρία κρου- αζιέρας και την αξία που οι επιβάτες της Celestyal Cruises βιώνουν καθηµερινά µέσα από τις αξιολογήσεις τους για την εταιρία, οι οποίες στη συνέχεια καθορί- ζουν και τις βαθµολογίες στα βραβεία Cruisers’ Choice. Η Celestyal Cruises κατέκτησε τέσσερα βραβεία στις κορυφαίες κατηγορίες για κρουαζιερόπλοια µεσαίου µεγέθους, συ- µπεριλαµβανοµένων των: «Αξία», «Ψυ- χαγωγία», «Επιβίβαση» και «Εκδροµές». Παράλληλα, όµως, κέρδισε και µια θέση στην κορυφαία δεκάδα για τη συνολική κατηγορία «Καλύτερη Εταιρία Κρουαζι-


έρας». Αξιοσηµείωτο είναι ότι αυτές οι διεθνείς διακρίσεις έρχονται σε µια πε- ρίοδο που η Celestyal Cruises εµφανίζει µια δυναµική ανάπτυξη, φτάνοντας πλέ- ον µέχρι και την Κούβα! Το θρυλικό νησί των Κάστρο συµπερι- λαµβάνεται στους νέους προορισµούς της Celestyal Cruises, η οποία επιβεβαι- ώνει και την «κυριαρχία» της στο Αιγαίο µε µια ακόµη κρουαζιέρα που ονοµάζε- ται «Πανοραµικό Αιγαίο». Να σηµειώσουµε ότι Εµπορικός Αντι- πρόσωπος ∆υτ. Ελλάδος, Πελοπον- νήσου & Ιονίων Νήσων της Celestyal Cruises είναι το Cruise Center - G. Telonis, Όθωνος Αµαλίας 12, Πάτρα, Τηλ: 2610 634034.


3 Μαρτίου 2017


19


> ΕΛΤΑ: Τα Ελληνικά Ταχυδροµεία δικαιώνονται ακόµα µία φορά στην προσπάθειά τους να παρέχουν στους πο- λίτες ποιοτικές υπηρεσίες. Με ανακοίνωσή τους τα Ελληνικά Ταχυδροµεία ενηµε- ρώνουν ότι η 41/2017/20.02.2017 δικαστική απόφα- ση επί ασφαλιστικών µέτρων διατάσσει τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας για τα διαβατήρια και δίνει τη δυνατότητα στα Ελληνικά Ταχυδροµεία να συµµετέχουν σε αυτήν. Σύµφωνα µε τα ΕΛΤΑ η θετική αυτή εξέλιξη έρχεται σε µία εποχή που τα Ελληνικά Ταχυδροµεία πλήττονται από κύκλους που επιθυµούν την απαξίωσή τους. Η ∆ιοίκηση και οι Εργαζόµενοι της εταιρείας συνεχίζουν αθόρυβα και υπεύθυνα την προσπάθειά τους, µε στόχο την ανάπτυξη της εταιρείας και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πο- λιτών σε κάθε γωνιά της χώρας, διαδικασία στην οποία θα επιθυµούσαµε να λειτουργήσουν και οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων. Στην ανακοίνωση των ΕΛΤΑ επισηµαίνονται και τα ακό- λουθα: Το τελευταίο χρονικό διάστηµα πολύ µελάνι έχει χυθεί, µε διάφορα προσχήµατα - τα οποία δεν αντικατοπτρίζουν την ουσία των γεγονότων - και καταβάλλεται µία προσπά- θεια να φανεί ότι τα ΕΛΤΑ «βρίσκονται στο χείλος της κατάρρευσης», λειτουργώντας υπό την πίεση «ανάλγητων διαδικασιών», χωρίς καν οι συντάκτες να έχουν απευθυν- θεί στη ∆ιοίκηση των ΕΛΤΑ για να ενηµερωθούν. Η αλήθεια απέχει παρασάγγας. Τα Ελληνικά Ταχυδροµεία εξακολουθούν να διαδραµατίζουν σπουδαίο κοινωνικό ρόλο και κινούνται µε στόχο την ανάπτυξη της εταιρείας, την αποτελεσµατική επαφή µε τον πελάτη και την επι- χειρησιακή στρατηγική που γεφυρώνει το παρόν µε το µέλλον. Η ∆ιοίκηση, δέκα µήνες τώρα, εργάζεται µεθοδικά και αθόρυβα και από επιλογή, προωθεί το «επιχειρείν», χω- ρίς να µπαίνει σε ανούσιες αντιπαραθέσεις σκοπιµότητας. Το εποπτεύον Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπι- κοινωνιών και Ενηµέρωσης - όπως και το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων στο πρόσφατο πα- ρελθόν - συµβάλλει καθοριστικά και αποφασιστικά µε βάση τις αρµοδιότητές του και την ευθύνη του. Όσον αφορά τα διάφορα ευφάνταστα σενάρια που είδαν το φως της δηµοσιότητας για προβλήµατα µε τον µέτοχο του 10%, να σηµειωθεί ότι η συνεργασία µε τη Eurobank είναι άριστη και συνεχίζεται µε τις καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης.


> ΕΠΙΜΕΛΗΤΗρΙΟ ΚΟρΙΝΘΙΑΣ: Η εταιρεία Financial Business Systems, υπό την αιγίδα του Επιµελητήριου Κορινθίας, στο πλαίσιο των δράσεων τους, για την υποστήριξη της επιχειρηµατικότητας κατά την περίο- δο της ύφεσης, διοργανώνουν ειδική ηµερίδα την 6η Μαρτίου 2017, ηµέρα ∆ευτέρα, στον α΄ όροφο του Επιµελητηρίου Κορινθίας (αίθουσα εκδηλώσεων) και ώρα 6 µ.µ. µε τίτλο: «Η εξυγίανση και βιωσιµότητα των επιχειρήσεων εν µέσω κρίσης και η ανάπτυξη τους σε άλλες αγορές» Στο πρώτο µέρος της εκδήλωσης ο ∆ηµοσιογράφος- Οικονοµολόγος και Υπεύθυνος Επικοινωνίας και Ανά- πτυξης της FBS κ. Κώστας Πορτοκάλης θα αναπτύξει το θέµα: «Η Ανάπτυξη των Ελληνικών εξαγωγών στη Ρωσία και των Ρωσικών επενδύσεων στην Ελλάδα». Στο δεύτερο µέρος ο Γενικός ∆ιευθυντής της FBS Dr. ∆η- µήτρης Καµπούρης θα αναπτύξει το θέµα: «Οι επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στη βιωσιµότητα των επιχειρή- σεων του Ν. Κορινθίας, µέθοδοι και τεχνικές διατήρησης της βιωσιµότητας των επιχειρήσεων ακόµη και πολύ µι- κρών επιχειρήσεων». Θα παρουσιασθούν τα αποτελέσµατα της ειδικής έρευνας για τις επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στις επιχειρή- σεις του νοµού Κορινθίας. Η µελέτη (έρευνα) προσδιορίζει το επίπεδο βιωσιµότητας των επιχειρήσεων του νοµού, εξετάζει και αναλύει τους προσδιοριστικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη βιωσι- µότητα των επιχειρήσεων. Στο τέλος των θεµατικών θα δοθεί χρόνος για τοποθετή- σεις και ερωτήσεις των συµµετεχόντων.


19


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24