search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


Θέματα > Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η ημερίδα του ΤΕΕ/ΤΔΕ για τους δασικούς χάρτες


Παραμένει η ανησυχία, πιέσεις για παράταση


Την ανησυχία τους για τα λά- θη που υπάρχουν στους δασι- κούς χάρτες και την ταλαιπω- ρία που συνεπάγεται για τον πολίτη, εξέφρασαν κατά την διάρκεια της ενηµερωτικής ηµερίδας που διοργάνωσε το ΤΕΕ ∆υτικής Ελλάδας, οι εκ- πρόσωποι αρχών και φορέ- ων αλλά και του τεχνικού κό- σµου, που γέµισαν ασφυκτικά την αίθουσα του ΤΕΕ ∆υτικής Ελλάδας. Ο τµηµατάρχης ∆ασολογί- ου και Θεµατικής Υποστήρι- ξης ∆ικαιωµάτων ∆ηµοσίου, ∆ιεύθυνσης ∆ασικών Έργων και Υποδοµών του Υπουργεί- ου Περιβάλλοντος και Ενέρ- γειας Σταύρος Τσιλίκουνας µιλώντας στο ακροατήριο ανέ- φερε πως µε το ∆ασικό Χάρ- τη µπαίνει ένα νοικοκύρεµα στη χώρα και τα οφέλη θα εί- ναι σηµαντικά για τους πολί- τες. Υπεραµύνθηκε του έργου των ∆ασικών Υπηρεσιών, λέ- γοντας πως ο ∆ασικός Χάρτης της χώρας είναι σωστός και θα διευκολύνει τους πολίτες, γνωστοποιώντας πως αποτε- λεί έργο πρώτης προτεραιότη- τας για τους πολίτες. «Ο ∆ασικός Χάρτης είναι σω- στός, µε τα τεχνικά στοιχεία που έχουν ληφθεί υπ’ όψιν. Υπάρχουν κάποια σφάλµα- τα, που αποτελούν το ελάχι- στο ποσοστό µε το σύνολό του», παρατήρησε και ανακοί- νωσε πως ήδη το Υπουργείο έχει προχωρήσει σε παρεµβά- σεις για την άρση των λαθών, όπως µε την ένταξη των σχε- δίων πόλεων των οικισµών, αλλά και της ρύθµισης για τα αναδασωτέα, κ.ά., γνωστοποι- ώντας πως και µετά το πέρας των αντιρρήσεων εάν υπάρ- χουν νόµιµες αποφάσεις θα µπορούν να γίνουν οι όποιες διορθώσεις. Την ηµερίδα συντόνισε ο πρό- εδρος του ΤΕΕ/Τ∆Ε Βασίλης Αϊβαλής, ο οποίος στον χαι- ρετισµό του παρουσίασε τις θέσεις του τεχνικού κόσµου για το ζήτηµα. Χαιρετισµό απηύθυνε ο Γε- νικός ∆ιευθυντής ∆ασών & Αγροτικών Υποθέσεων Αντώ- νης Καντραντζόπουλος, ο οποίος ανέφερε πως τα λά- θη θα διορθωθούν και κάλε- σε τους πολίτες να µην ανη- συχούν. Ωστόσο, τόσο η πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβου-


λίου ∆υτικής Ελλάδας Ανα- στασία Τογιοπούλου όσο και ο αντιδήµαρχος Εργων Παύ- λος Στάµος, έθεσαν επί τά- πητος την αγωνία του κόσµου και ζήτησαν από το διευθυντι- κό στέλεχος του Υπουργείου να δοθεί παράταση προκειµέ- νου να ενηµερωθεί ο κόσµος και να προλάβει να υποβάλλει τις αντιρρήσεις του, ενώ έθε- σαν και το αίτηµα της ατέλει- ας για τους πολίτες, εφόσον λόγω οικονοµικής δυσκολίας δεν µπορούν να επωµιστούν ένα ακόµη βάρος. Ο πρόεδρος του ∆ικηγορικού Συλλόγου Πατρών Νίκος Πα- πάκος πρότεινε να δοθεί τρι- ετής παράταση καθώς ο χρό- νος δεν επαρκεί και ήδη το ποσοστό των πολιτών που έχουν υποβάλλει αντίρρηση είναι πολύ µικρό, ενώ γνω- στοποίησε πως ο Σύλλογος κρατά επιφύλαξη για το εάν θα συµµετάσχει στην Τριµε- λής Επιτροπή θέλοντας µε αυτή τη στάση να µην νοµιµο- ποιήσει την όλη διαδικασία. Παράλληλα, πρότεινε να αλ- λάξει το καθεστώς στα παρά- βολα και να επιβαρύνονται οι πολίτες µετά την εξέταση των αντιρρήσεων και όχι εκ των προτέρων. Η αναπληρώτρια γραµµατέ- ας του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ευτυχία Μπάρ- λου στην τοποθέτησή της ανέ- φερε πως ο χάρτης δεν είναι σωστός και αυτό καταδεικνύ- εται από τις διορθώσεις που γίνονται εκ των υστέρων, ενώ χαρακτήρισε απαράδεκτη την προθεσµία των 60 ηµερών για αντιρρήσεις. Ο Χρήστος Φαλλιέρος, πρό- εδρος του Συλλόγου Αγρονό- µων Τοπογράφων Μηχανι- κών Ν. Αχαΐας έκανε λόγο για «µεγάλες παραλείψεις» όπως την µη ένταξη των οικισµών στο Χάρτη αλλά και για ασά- φειες που δηµιουργούν προ- βλήµατα στους πολίτες.


Οι πολίτες ζήτησαν πιεστι- κά να δοθεί παράταση από το Υπουργείο και ο κ. Τσιλίκου- νας έσπευσε να δηλώσει πως εάν θα δοθεί θα είναι πολύ µι- κρή καθώς µέχρι τις 30 Ιου- νίου 2017, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Μάλιστα, ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Προαστείου Πανα- γιώτης Κάββουρας πήρε το λόγο και τόνισε πως όλα τα Μποζαΐτικα θεωρούνται δασι- κά και θα πρέπει να γίνει άµε- ση διόρθωση από την πολι- τεία καθώς οι ιδιοκτήτες είναι ανάστατοι. Ο εκπρόσωπος του Υπουργεί- ου ανέφερε πως για τα όποια λάθη δεν ευθύνονται οι δα- σικές υπηρεσίες αλλά είναι προϊόν των γραφειοκρατι- κών αγκυλώσεων και κάλεσε τους πολίτες να αγκαλιάσουν το νέο αυτό εγχείρηµα, που θα είναι σηµαντικό εργαλείο προς όφελος όλων. Νωρίτερα, τις αλλαγές που έχουν επέλθει όπως τις µειώ- σεις των τελών και χρήσιµες διευκρινίσεις προς τους πολί- τες παρουσίασε ο ∆ιευθυντής ∆ασών Αχαΐας, της Αποκε- ντρωµένης ∆ιοίκησης Πελο- ποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίων Νήσων Γιώργος Παναγιωτόπουλος, κάνοντας αναφορά στα νέα δεδοµένα που ισχύουν. Στα προβλήµατα που αντι- µετωπίζουν οι κάτοικοι της Ηλείας αναφέρθηκε ο Αρι- στείδης Μίχος, Τµηµατάρχης ∆ασικών Χαρτογραφήσεων, ∆/σης ∆ασών Ν. Ηλείας και της Μεσσηνίας, ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, Τµηµατάρχης ∆ασικών Χαρτογραφήσεων, ∆/σης ∆ασών Ν. Μεσσηνίας. Εγινε αναφορά και στη ρύθ- µιση που δόθηκε αναφορικά µε τις εκτάσεις που είχαν κα- ταστραφεί από τις πυρκαγιές του 2017, µε την ανάκληση της κήρυξης γεωργικών εκτά- σεων ως αναδασωτέων που


προχωρά το υπουργείο Περι- βάλλοντος, σε µια προσπάθεια να επιλύσει ένα από τα σηµα- ντικά προβλήµατα που δηµι- ούργησε η ανάρτηση των δα- σικών χαρτών. Τα προβλήµατα εντοπίστηκαν κυρίως σε Ηλεία και Μεσση- νία, όπου όλες οι περιοχές που κάηκαν το 2007, κηρύ- χθηκαν συλλήβδην αναδασω- τέες, χωρίς να διαχωριστούν οι δασικές από τις αγροτικές. Οι δασικές υπηρεσίες ανά την Ελλάδα περιέλαβαν στα περι- γράµµατα των αναδασωτέων εκτάσεων και εκτάσεις που εί- χαν ανέκαθεν γεωργικό χα- ρακτήρα. Το ζήτηµα προκάλε- σε θύελλα αντιδράσεων, µε το υπουργείο Περιβάλλοντος να επιχειρεί να βάλει τώρα τάξη στο χάος. Στην εγκύκλιο που απέστει- λε προς όλους τους προϊστα- µένους των ∆ιευθύνσεων ∆α- σών και των ∆ασαρχείων και τους αρµοδίους στις Αποκε- ντρωµένες ∆ιοικήσεις δίνει διευκρινίσεις: (α) Για τις µη δασικού χαρα- κτήρα εκτάσεις που έχουν κη- ρυχθεί αναδασωτέες, µε απο- φάσεις που τις εξαιρούν µε λεκτική διατύπωση, χωρίς να έχουν αποτυπωθεί τα όριά τους στα συνοδεύοντα αυτές τοπογραφικά διαγράµµατα και (β) για εκτάσεις ευρισκόµε- νες σε καθεστώς νόµιµης αλ- λαγής χρήσης ή που έχουν αλλάξει χρήση και συµπερι- λαµβάνονται εντός ευρύτερων περιοχών κηρυγµένων ως αναδασωτέων, που λεκτικά εξαιρούν από την αναδάσω- ση εκτάσεις, χωρίς να έχουν αποτυπωθεί τα όριά τους στα τοπογραφικά διαγράµµατα τα οποία τις συνοδεύουν. Ο κ. Φάµελλος δίνει εντολή στις υπηρεσίες να µεριµνή- σουν ώστε να ενεργοποιη- θούν άµεσα και κατά προτε- ραιότητα στις περιοχές όπου αναρτώνται δασικοί χάρτες οι διαδικασίες του άρθρου 44 παρ. 4 ν. 998/1979. Σύµφω- να µε τη συγκεκριµένη διάτα- ξη, η ανάκληση ή η τροποποί- ηση της απόφασης κήρυξης έκτασης ως αναδασωτέας γί- νεται µε απόφαση του γενικού γραµµατέα της οικείας Αποκε- ντρωµένης ∆ιοίκησης, ύστε- ρα από εισήγηση του αρµόδι- ου δασάρχη ή του διευθυντή ∆ασών.


3 Μαρτίου 2017


3


Κατάργηση του «τεκμηρίου ιδιοκτησίας» ζητά η ΠΟΜΙΔΑ


Την κατάργηση του «τεκµηρίου ιδιοκτησίας» του Ελληνικού ∆ηµοσί- ου επί κάθε εκτάσεως που το ∆ηµόσιο την δηλώνει ως δασική, και άρα δική του, και την άµεση παράταση της προθεσµίας άσκησης αντιρρήσεων κατά των αναρτουµένων δασικών χαρτών, µε ταυτό- χρονη ενηµέρωση των πολιτών για τις συνέπειες από την ανάρτηση αυτή, ζήτησε από τον Αναπληρωτή Υπουργό ΥΠΕΝ κ. Σωκράτη Φάµελλο, η ΠΟΜΙ∆Α µε επιστολή του Προέδρου της, Στράτου Παραδιά. «Παρά τις πρόσφατες διαβεβαιώσεις σας ότι οι δασικοί χάρτες δεν θα αµφισβητήσουν την περιουσία των πολιτών, αλλά και τις επιµέρους σηµαντικές προσπάθειές σας, που έγιναν έστω και µε µεγάλη καθυστέρηση για την επίλυση ορισµένων από τα πολύ σο- βαρά προβλήµατα που συνδέονται µε αυτούς, η ΠΟΜΙ∆Α οφείλει να επισηµάνει και να προειδοποιήσει όλους τους ενδιαφερόµενους, όπως έκανε και στο πρόσφατο συνέδριό της, ότι ο κίνδυνος να χά- σουν τις περιουσίες τους είναι άµεσος και υπαρκτός», επισηµαίνει ο πρόεδρος της ΠΟΜΙ∆Α. Ζητά, µετά από την επίλυση σε µεγάλο βαθµό του προβλήµατος των αγροτικών εκτάσεων που χαρακτηρίσθηκαν ως αναδασωτέες επειδή κάηκαν σε κάποια από τις πυρκαγιές των περασµένων δεκαετιών να δοθεί λύση και σε ό,τι αφορά στο σύνολο των ιδιοκτητών αστικών περιουσιών σε περιοχές όπου η ∆ασική Υπηρεσία, χρησιµοποιώ- ντας παλιούς χάρτες εξακολουθεί να τις θεωρεί ως δασικές. «Επιπλέον είναι δεκάδες χιλιάδες οι πολίτες σε όλη τη χώρα που δεν γνωρίζουν αν πρέπει να κάνουν ένσταση ή όχι, και επίσης πάρα πολλοί εκείνοι που δεν µπορούν να κάνουν ένσταση λόγω του συ- νολικού υψηλού κόστους που απαιτείται για την άσκησή της, δεδο- µένου ότι για να ασκηθεί µια ένσταση µε αξιώσεις και πιθανότητες επιτυχίας θα πρέπει να έχει συνταχθεί από απόλυτα εξειδικευµένο δασολόγο. Αυτές οι τεράστιες αδυναµίες του συστήµατος, που δεν µπορεί να θεραπευτούν ενόσω «τρέχουν» οι ασφυκτικές προθεσµίες υποβολής ενστάσεων σε πολλές περιοχές της χώρας ασφαλώς θα οδηγήσουν σε απώλεια (ουσιαστική «δήµευση») περιουσιών, όπως έχει κατ’ επανάληψη καταγγείλει η ΠΟΜΙ∆Α. ∆ύο πολύ σηµαντικά εργαλεία, απαραίτητα για την οικονοµία και χρήσιµα για τους ιδιοκτήτες, το Κτηµατολόγιο και οι ∆ασικοί Χάρτες µετατρέπονται δυστυχώς σε αφορµή απώλειας περιουσιακών στοι- χείων από ιδιοκτήτες που έχουν ανεπίληπτη νοµή και κατοχή επί ολόκληρες γενεές, εξ αιτίας της απαράδεκτης νοµοθεσίας που ισχύει σήµερα», καταγγέλλει ο κ. Παραδιάς. Για τους παραπάνω λόγους ζητούµε µε νοµοθετική σας παρέµβαση: 1. Την κατάργηση του «τεκµηρίου ιδιοκτησίας» του Ελληνικού ∆η- µοσίου επί κάθε εκτάσεως που το ∆ηµόσιο την δηλώνει ως δασική, και άρα δική του, µε αποτέλεσµα ο ιδιώτης που διαθέτει νόµιµους τίτλους πολλών δεκαετιών και ανεπίληπτη νοµή, να πρέπει να απο- δείξει την κυριότητά του µε τίτλους που να ανατρέχουν στο 1885 (!), πράγµα που είναι αδύνατον για τους περισσότερους και θα οδη- γήσει νοµοτελειακά στη δήµευση των περιουσιών τους, και 2. Την άµεση παράταση της προθεσµίας άσκησης αντιρρήσεων κατά των αναρτουµένων δασικών χαρτών, µε ταυτόχρονη ενηµέρω- ση των πολιτών για τις συνέπειες από την ανάρτηση αυτή.


Κτηματολόγιο: Λήγει η προθεσμία στις 13 Μαρτίου


Στις 13 Μαρτίου 2017 έχει γνωστοποιηθεί από την ΚΤΗΜΑ- ΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ πως θα ολοκληρωθεί η περίοδος υποβολής δη- λώσεων για τα ακίνητα που βρίσκονται εντός των ορίων του Καλλικρατικού ∆ήµου Πατρέων και του Καλλικρατικού ∆ήµου ∆υτικής Αχαΐας της Π.Ε. Αχαΐας, µετά την απόφαση του ∆Σ της εταιρίας ΕΚΧΑ ΑΕ.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24