search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
12


3 Μαρτίου 2017


Το θέμα


ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μπαίνουν στην… μπάντα


Με δύο νέες σημαντικές δράσεις το Επιμελη- τήριο Αχαΐας επιδιώκει να αναδείξει κατά το δυνατό περισσότερο το νομό, επενδύοντας σε δυναμικούς κλάδους, όπως τα τρόφιμα – ποτά, τα μη τυποποιημένα προϊόντα, κυρίως τα οπωροκηπευτικά, αλλά και τον τουρισμό πόλης. Προχωρά στην υλοποίηση αποφάσεων με σκοπό την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημά- των της περιοχής.


«Χαρτογράφηση της κατα-


νάλωσης εισαγόµενων τρο- φίµων και ποτών στην πε- ριφερειακή ενότητα Αχαΐας» είναι η µελέτη που πρόκει- ται να εκπονήσει το Επιµελη- τήριο Αχαΐας, ώστε στη συ- νέχεια να προχωρήσει στην ανάπτυξη µεθοδολογίας για τη δηµιουργία δυναµικού ερ- γαλείου παρακολούθησης του ισοζυγίου κατανάλωσης εισα- γοµένων σε σχέση µε τα τοπι- κά τρόφιµα ποτά της περιοχής, αλλά και τη διαµόρφωση πρό- τασης αναπροσαρµοζόµενων δράσεων µε στόχο την υποκα- τάσταση τµήµατος των εισαγω- γών. Σε πρώτη φάση η δράση αφορά πιλοτική εφαρµογή για επεξεργασµένα τυποποιηµένα, τρόφιµα - ποτά, όπως επίσης µη τυποποιηµένα τρόφιµα – κυρίως οπωροκηπευτικά.


«Με αυτόν τον τρόπο θα επι- τύχουµε δύο στόχους. Αφε- νός θα µειώσουµε την κα- τανάλωση των εισαγοµένων προϊόντων, αφετέρου θα ενι- σχυθούν οι τοπικές επιχειρή- σεις» εξήγησε στον «Σ.Ε.» το εγχείρηµα ο Θανάσης Κού- στας ειδικός σύµβουλος του Επιµελητηρίου Αχαΐας. Ενδιαφέροντα στοιχεία για την πορεία των ελληνικών εξαγωγών σε περιφερειακό επίπεδο προκύπτουν από τη µελέτη που καταρτίζει σε ετή- σια βάση το Ινστιτούτο Εξαγω-


γικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ. Σύµφω- να µε τη µελέτη το εµπορικό ισοζύγιο στις δέκα από τις δε- κατρείς περιφέρειες το 2015 εµφάνισαν πλεόνασµα, σε αντίθεση µε το 2011 όπου πλεονασµατικές ήταν µόλις οι επτά. Συγκεκριµένα, εµπορι- κό έλλειµµα εµφάνισαν η Ατ- τική (€16,7 δις.), η Κεντρική Μακεδονία (€1,2 δις.) και η Πελοπόννησος (€683 εκατ.). Το µεγαλύτερο εµπορικό πλε- όνασµα καταγράφεται για τη Θεσσαλία και σε αξία ξεπερ-


νάει τα €500 εκατ. Σκοπός της µελέτης ήταν η ανάδειξη του βαθµού εξωστρέφειας της κάθε περιφέρειας, των κλά- δων που εµφανίζουν δυνα- µική και των αγορών αιχµής που µπορούν µε τις κατάλ- ληλες ενισχύσεις να συντελέ- σουν στην αύξηση της εξαγω- γικής επίδοσης της ελληνικής περιφέρειας. Ωστόσο, δεν προκύπτει από τις µέχρι τώρα µελέτες, αν αλ- λά και σε ποιο βαθµό συµ- µετέχει η µείωση των εισα- γωγών στη βελτίωση του


εµπορικού ισοζυγίου. Επί- σης, δεν προκύπτει η κατα- γραφή των προϊόντων που εισάγουµε ως νοµός (περιφε- ρειακή ενότητα) και πως αυτά µπορούν να υποκατασταθούν από την κατανάλωση προϊό- ντων που παράγονται από Ελ- ληνικές επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό και προκει- µένου να εκτιµηθεί η εισα- γωγική δραστηριότητα στην Αχαΐα, αλλά και περαιτέρω το Επιµελητήριο Αχαΐας να καταλήξει σε τεκµηριωµένες προτάσεις ενίσχυσης της το- πικής παραγωγής και περαι- τέρω βελτίωση του εµπορι- κού ισοζυγίου µειώνοντας τη συµµετοχή των εισαγω- γών, στην εκπόνηση του συ- γκεκριµένου έργου. Σκοπός του είναι ο εντοπισµός και ο υπολογισµός της κατανάλω- σης εισαγόµενων τροφίµων –ποτών που καταναλώνονται στην Αχαΐα και η αξιολόγη- ση των δεδοµένων µε στόχο τη χάραξη µίας στρατηγικής. Η στρατηγική θα καταλήγει σε προτεινόµενα µέτρα για την αντικατάσταση της κατανάλω- σης των εισαγόµενων προϊό- ντων από προϊόντα τοπικής παραγωγής. Τα προϊόντα στα


> Στρατηγική ανάδειξης City Βreak προορισμών και προσφορά ολοκληρωμένων τουριστικών πακέτων «Χτίζεται» το τουριστικό προφίλ Πάτρας και


Στην ανταγωνιστική αγο- ρά των City Breaks επιδιώ- κει το Επιµελητήριο Αχαΐας να εντάξει την Πάτρα και το Αίγιο µε στόχο να αναπτυ- χθεί ένα είδος τουρισµού, το οποίο παρουσιάζει άν- θηση στην Ευρώπη. «Απο- τύπωση στρατηγικής ανά- δειξης της Πάτρας και του Αιγίου ως City Βreak προ- ορισµών» είναι ο τίτλος της µελέτης που έχει προκηρύ- ξει ο φορέας σκοπεύοντας στην παράλληλή ανάπτυξη ενός δυναµικού συστήµατος για την στοχευµένη προσφο- ρά ανάλογων ολοκληρωµέ- νων τουριστικών πακέτων στην ελληνική ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά. Επίσης επιδιώκει να υπάρξει προσ- διορισµός µεθοδολογικών εργαλείων παρακολούθησης και αναπροσαρµογής δράσε- ων για την αποτελεσµατικό- τερη διείσδυση στην συγκε- κριµένη τουριστική αγορά την επόµενη πενταετία.


Αρχαιολογικοί χώροι, µου- σεία, Ιεροί Ναοί και Ιερές Μονές, αξιοθέατα, αγορές, παραθαλάσσιες περιοχές, γαστρονοµία είναι ορισµέ- να µόνο από τα πλεονεκτή- µατα που θα µπορούσαν να προσελκύσουν τουρισµό δι- ηµέρου, κάτι που ήδη «που- λάει» σε Αθήνα, Θεσσαλονί- κη, τελευταία σε Ιωάννινα ή εξασφαλίζει τουρισµό όλο το χρόνο στη Ρόδο. Το City Βreak είναι η τάση που επιτρέπει σύντοµες απο-


δράσεις χαµηλού κόστους ιδανική για όσους επιθυ- µούν να χαλαρώσουν και να ξεφύγουν από την καθηµε- ρινότητα. Θεωρείται ο καλύ- τερος τρόπος για να γνωρί- σει κανείς µια πόλη που δεν την έχει επισκεφτεί ποτέ εί- τε πρόκειται για οικογένεια, είτε για ζευγάρι, ή ακόµη κι αν κάποιος επιλέγει µοναχι- κές διακοπές του Σαββατο- κύριακου. Μέσα από το έργο που πρό- κειται να υλοποιήσει το Επι-


µελητήριο Αχαΐας πρόκειται να εστιάσει στους αστικούς τουριστικούς προορισµούς, στην τουριστική ανάπτυξη σε σχέση µε τις εναλλακτικές µορφές τουρισµού, αλλά και να σκιαγραφήσει το προφίλ του σύγχρονου τουρίστα των πόλεων µε βάση την Ευρω- παϊκή εµπειρία. Σε ότι αφορά την Πάτρα και το Αίγιο ως city breaks προο- ρισµoύς, η µελέτη µεταξύ άλ- λων θα καταγράφει την του- ριστική προσφορά των δύο πόλεων, τη γεωγραφική θέ- ση-κλίµα- την οικονοµική τους θέση, τις υποδοµές πο- λιτισµού, τους χώρους ψυχα- γωγίας, αρχαιολογικούς τό- πους - µνηµεία τουριστικές υποδοµές – καταλύµατα, του- ριστική ζήτηση, προέλευση τουριστών, προτάσεις ανά- πτυξης - επένδυσης στα ση- µεία κλειδιά του τουριστικού προϊόντος των δύο πόλεων. Ήδη Πάτρα και Αίγιο ξεχω- ρίζουν ανάµεσα στους προο-


ρισµούς της Πελοποννήσου, καθώς η κάθε πόλη διαθέτει τα δικά της ιδιαίτερα χαρα- κτηριστικά, αλλά αυτό που θα επιχειρηθεί είναι µία πιο οργανωµένη προβολή και ανάδειξή τους


Η Πάτρα Η Πάτρα, µοιάζει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο ανά- µεσα στις πόλεις της Πελο- ποννήσου, αφού αφενός εί- ναι η πολυπληθέστερη, και αφετέρου αποτελεί το µεγα- λύτερο αστικό κέντρο και λιµάνι της Πελοποννήσου. Πρωτεύουσα του νοµού Αχα- ΐας, η Πάτρα έχει πιο έντο- νο το αστικό στοιχείο από τις υπόλοιπες πελοποννησιακές πόλεις, παρ’ όλα αυτά, όµως, διαφέρει από την Αθήνα κα- θώς είναι αρκετά µικρότερη σε µέγεθος και πληθυσµό, και έχει αρκετά πιο δυνατό το στοιχείο της θάλασσας. Χωρίζεται σε Άνω και Κάτω Πόλη που συνδέονται µετα-


ρεπορτάζ


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24