search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
8


3 Μαρτίου 2017 Aπόψεις Αλλαγή σελίδας


Με χθεσινή του ανακοίνωση ο ΟΛΠΑ γνωστοποίησε ότι δηµοσιεύθηκε στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 45∆/ 24-02-2017) η απόφαση έγκρισης της τροποποί- ησης και του επανακαθορισµού των ορίων της Χερσαίας Ζώνης Λιµένα Πατρών. Πρόκειται για την αναµενόµενη απόφαση της Αποκεντρω- µένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτ. Ελλάδας και Ιονί- ου, µε την οποία περατώθηκε το σύνολο των νοµικών και διοικητικών πράξεων στις οποίες καθ’ οιονδήποτε τρόπο εµπλέκονταν ο Ο.Λ.ΠΑ. είτε για τη λήψη αποφάσεων, εί- τε ως επισπεύδων, για την υλοποίηση ή την επιτάχυνση των διαδικασιών αποχαρακτηρισµού τµηµάτων της Χερ- σαίας Ζώνης Λιµένα, προκειµένου αυτά στη συνέχεια να παραχωρηθούν από το Υπουργείο Οικονοµικών στο ∆ή- µο Πατρέων. Πλέον, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση για την απόδο- ση των 270 στρεµµάτων παραλιακής έκτασης, αποµένει, η Υπογραφή της «Σύµβασης Οριστικής Παραχώρησης» µετα- ξύ του Υπουργείου Οικονοµικών που κατά το σύνταγµα εί- ναι ο ιδιοκτήτης της έκτασης και του ∆ήµου Πατρέων. Φαίνεται εποµένως ότι η ευχή του ∆ηµάρχου κατά την προ- χθεσινή καύση του Βασιλιά του Καρναβαλιού, του χρόνου η αντίστοιχη γιορτή να γίνει στο Μώλο ιδιοκτησίας του πα- τρινού λαού, είναι πλέον εφικτή. Η συνεργασία και η συνεννόηση των φορέων της πόλης για ένα τόσο σύνθετο θέµα βαίνει αισίως προς ολοκλήρω- ση και αυτό αποτελεί ένα ιδιαίτερα θετικό δεδοµένο, που αξίζει όχι µόνο επισήµανση αλλά και µίµηση. Και αφορµές για κάτι τέτοιο υπάρχουν πολλές στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή, όπως τακτικά επισηµαίνουµε µέσω του «Σ.Ε.» αλλά και στις εργασίες των πολλαπλών αναπτυξιακών µας πρωτοβουλιών. Η παραλιακή ζώνη στη νέα της σελίδα είναι ένας χώρος τον οποίο η συνεργασία ολόκληρης της πόλης µπορεί να µεταµορφώσει σε ένα ελκυστικό και χαµογελαστό πρόσω- πο της Πάτρας. Η εικόνα της Καθαράς ∆ευτέρας µε τους χιλιάδες Πατρι- νούς να ζωντανεύουν για πρώτη φορά σε τέτοια έκταση τόσο το Νότιο Πάρκο της παραλιακής ζώνης όσο και την απέραντη πλαζ της Αγυιάς, προσδίδει αισιοδοξία για το µέλλον. Ας ελπίσουµε ότι η νέα εποχή που φαίνεται να ξεκινάει µε τη χθεσινή ολοκλήρωση των γραφειοκρατικών διαδικασι- ών και θα επισφραγιστεί µε την τελική υπογραφή µεταξύ ΥΠΟΙΚ και ∆ήµου (ελπίζουµε πολύ σύντοµα), να έχει ορί- ζοντα µε πλάτος και βάθος ανάλογο µε αυτόν που ανοίγε- ται στην πόλη από µια παραλιακή ζώνη χωρίς τείχη και προστριβές...


ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


λμύιε η Πτα αό κσο κτ η δάκι ο εετίυ τιμρυ τς Αορά, γα ν ισεάον σο Πτιό Κραάι μς ι φτνί εικπε ε ία αί χσ ε τυ πσέτς πλιτρν εώ. Δν ήθν οκγνις γα ν πλύον τ έμ, αλ τν σνρπιή πεοηί ελίι ι οοο ε λγ ρμτ ρα α ξφνώον σος δόος ρέτκν μ ν πυάι ακό τ έι κι μ η μυιή αό τ χί τυ εορμυ α τς παεε όεα α ισέαα α ρεά κτσήαα εταη α νψχς αακσηα α κεσυ. Είη, πρτρθκ εάη άθσ ο ααμοίυ ες βρς τν ειερσω. Οο ααού η νγη ν αίον όο ο οες σο ίι ρπζ, ν υηήον γα τ ι κραάι θλυε γα τ πμν ρνα ρκιέο α ααεθί ο θσό α α ποεκσι ξν οοιος εικπε. Γαί υτχς α τλυαα χόι, η πιττ άεα α αί μ ατν κι η «όωη η οιή ιοοίς τν κρι ο εμν, όο ρσ χι «αώε» τν αοά


Πημρσ άρ π όμ αά τ ιρεα τυ τλυαο ρηέο η πκις ι α δακδσυ τ αρν ανβλ. Όω, ο ειο πσέτς δν εχν κμα σέη μ ος εικπε ααόεω τν ε ρα ιοέεε ι α αοασυ ο θαα λά ση υτιτκ λιψφα νοαο, ο πίι μ ία χήαα ήθν ν εατσυ τυ ρμυ… Ακσηα ’ έα μοκλ λολ σο χρ α ε τ οσκ π α ηεα σος πζδόος κι σι λτίς χρψν κι δακδσν κι ακτ αατμτ σίσς κι ααυή νγάτκν ν λίον πσς ααηήηε μγλ νιη τυ πρεπρο ι άο ω πχιήεν λι κτνον τν αάκ α κθσυ λι ι φρί τ δο ταέι α σζτσυ ι ο τ ανβλ έομ ι α εόεα χόι, ποεμνυ ν ννωε εμς κι ν ρσλύε αά πιτκύ πσέτς ιτ, δσυώ, τ εετί ρνα οόηα χντι κι μζ ’ υή α τνσ» τς τπκς οκνμα, ση αδά τυ χιώα πυ η κίη έε πγσι η γρ…


Συμβουλευτικά Νέα εποχή «Σκλαβενίτη»


Η Eβδοµαδιαία Oικονοµική Eφηµερίδα της Aχαΐας Aρ. Φύλλου 996 | Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017


I∆IOKTHΣIA: ΣYMBOYΛOΣ EK∆OTIKH ∆IAΦHMIΣTIKH EΠE Mαιζώνος 94 | 262 21 ΠATPA | 2610 620574-2610 240720 Fax : 2610 240724 | e-mail:symboulo@otenet.gr


Eκδότης - ∆ιευθυντής: Παναγιώτης Γιαλένιος Φιλµογράφηση: Unitype


B & M. Σουβαλιώτης O.E., Tηλ. 2610 341770


Eκτύπωση: Λιθογραφικό Eργαστήρι | Παναγιωτόπουλος Tηλ. 2610 643492


ΣYN∆POMEΣ: Eτήσια (50 τεύχη) 40,00 € Oργανισµοί - Tράπεζες - ∆ήµοι - Aν. Eταιρείες 50,00 €


Hλεκτρονική έκδοση: www.symboulos.gr


Στην κυριότητα του Οµίλου «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ» από 1η Μαρτίου όλα τα καταστήµατα του «Μαρινό- πουλου». Η εξέλιξη αφορά και τα καταστήµατα της «ΚΡΟΝΟΣ» στην Πάτρα, που βεβαίως όλο αυτό το διάστηµα είναι σηµαντικό ότι είχαν δι- αφορετική αντιµετώπιση από το καταναλωτικό κοινό και δεν παρουσίασαν ελλείψεις παρόµοιες µε τα αλλά καταστήµατα. Σύµφωνα µε πληροφορίες η «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ» προχώρησε και στην εξόφληση οφειλοµένων µι- σθών στους εργαζόµενους, ανοίγοντας πλέον µια νέα σελίδα στο χώρο των super market, αφού αποτελεί πλέον τον leader στην αγορά. Ελπίζου- µε και στην υγιή µακροηµέρευση του τολµηρού εγχειρήµατος, από έναν Όµιλο που έχει δείξει να γνωρίζει καλά που «πατάει». Κόντρα και στη συρρίκνωση των εσόδων συνολικά στο χώρο αυτό , που σύµφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ την περίοδο 2009-2016 φτανει το 18%!!!


Σημαντική διάκριση


Οι ιπτάµενοι της Πολεµικής Αεροπορίας και συγκεκρι- µένα της 336 Μοίρας της 116ης Πτέρυγας Μάχης του Αράξου, πρώτευσαν σε τοµείς της εκπαίδευσης, µεταξύ των πληρωµάτων των χωρών του ΝΑΤΟ. Συγκεκριµένα, συµµετείχαν στην 1η εκπαιδευτική σειρά Αέρος για το 2017, του Tactical Leadership Programme – Τακτικού Προγράµµατος Ηγεσίας (TLP), που διεξήχθη από τις 30 Ιανουαρίου έως τις 24 Φεβρουαρίου, στην αεροπορική Βάση Los Llanos, στο Albacete της Ισπανίας. Η Π.Α. συµµετείχε µε τέσσερα αεροσκάφη F-16 Block 52+ advance της 336 Μοίρας και ανάλογο ιπτάµενο και τεχνικό προσωπικό, καθώς και ελεγκτές Αεράµυνας και προσωπικό ειδικότητας Πληροφοριών. Οι πιλότοι ανέλαβαν αποστολές προστασίας µικτών σχηµατισµών σύνθετων αεροπορικών επιχειρήσεων (COMAO), µε σκοπό την εξοικείωση και την συνεργασία όλου του προσωπικού, που υποστηρίζει τέτοιου είδους αποστολές, σύµφωνα µε τα πρότυπα και τις διαδικασίες του ΝΑΤΟ. Πρόκειται για µια διάκριση που µας κάνει υπερήφανους!


Μυαλό – ξυράφι!


Παίζει τα Μαθηµατικά στα δάχτυλα και κατάφερε να διακριθεί στον 77ο Πανελλήνιο ∆ιαγωνισµό «Ευκλεί- δης» της Ελληνικής Μαθηµατικής Εταιρείας. Ο λόγος για τον µαθη- τή Μιχάλη Λώλη ο οποίος είναι ο µοναδικός επιτυχών από το νοµό Αχαΐας. Η προσπάθειά του θα συ- νεχιστεί το Σάββατο 4 Μαρτίου στην Αθήνα, όπου θα διαγωνιστεί στην


34η Εθνική Μαθηµατική Ολυµπιά- δα «Ο Αρχιµήδης». Του ευχόµαστε καλή επιτυχία και στην επόµενη φάση του διαγωνισµού. Η επιτυχία του είναι αποτέλεσµα µεθοδικότη- τας, επιµέλειας και µακροχρόνιας προσήλωσης του µαθητή. Στη φω- τογραφία διακρίνεται µε τον διευ- θυντή σπουδών του φροντιστηρίου «ΠΡΟΣΗΜΟ», Αν. Παπαδόπουλο.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24