search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
18


3 Μαρτίου 2017 Επιχειρήσεις 3 Μαρτίου 2017 • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


> ΟΑΕΔ: Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΟΑΕ∆ καθό- ρισε την Τρίτη, σε εφαρµογή της υπουργικής απόφα- σης του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στα 304,41 ευρώ το τ.µ. την ενιαία τιµή παραχώρησης 11.134 κατοικιών του πρώην ΟΕΚ, σε 150 οικισµούς πανελλαδικά. Με τον καθορισµό της ενιαίας τιµής παραχώρησης, ξεκινάει η διαδικασία έκδοσης και παράδοσης των Οριστικών Τίτλων Κυριότητας των κληρωθεισών κατοικιών σε όσους οικισµούς εκκρεµεί και δεν έχει ακόµα ξεκινή- σει η έκδοση οριστικών παραχωρητηρίων. Με σκοπό την ισόνοµη και δίκαιη αντιµετώπιση όλων


των οικιστών, η ενιαία τιµή θα εφαρµοστεί και για όλους όσοι έχουν στην κατοχή τους οριστικούς τίτλους µε τιµή παραχώρησης άνω των 304,41 ευρώ ανά τε- τραγωνικό µέτρο και δεν έχουν εξοφλήσει το τίµηµα. “Ο ΟΑΕ∆ συµµετείχε στην Επιτροπή του Υπουργείου


Εργασίας για την διαµόρφωση του τρόπου υπολογι- σµού της ενιαίας τιµής παραχώρησης κατοικιών που καθόρισε η υπουργική απόφαση. Για το καθορισµό της τιµής σε χαµηλά επίπεδα, λάβαµε υπόψιν τη δυσχερή οικονοµική κατάσταση των οικιστών, την αλλαγή των χαρακτηριστικών των δικαιούχων (αύξηση ποσοστού ανέργων, αύξηση ποσοστού συνταξιούχων, αλλαγή οικογενειακής κατάστασης), ενώ αποφύγαµε να µετα- κυλίσουµε στους δικαιούχους οικιστές το κόστος από τυχόν αδυναµίες και αστοχίες του κράτους. Στοίχηµα για τον ΟΑΕ∆ είναι να µπορέσει να επιταχύνει τη δια- δικασία έκδοσης των οριστικών παραχωρητηρίων, δε- δοµένου ότι αυτή είναι αρκετά χρονοβόρα, καθώς χρει- άζεται να επιλυθούν συσσωρευµένα προβλήµατα και εκκρεµότητες τεχνικής και νοµικής φύσεως” δήλωσε η διοικήτρια του ΟΑΕ∆ Καθηγήτρια Μαρία Καραµεσίνη.


> ΛΟΥΞ: Το παρών ως χορηγός του Greek Gastronomy Guide έδωσε η Λουξ, σε µία βραδιά αφιερωµένη στη µοναδική γαστρονοµική ταυτότητα της χώρας µας, που διοργάνωσε ο γνωστός οδηγός ελληνικής γαστρονοµί- ας τη ∆ευτέρα 13 Φεβρουαρίου στον πολυχώρο πολιτι- σµού Αθηναΐς, στο Βοτανικό. Το Greek Gastronomy Guide, η δηµοφιλής διαδικτυ- ακή πλατφόρµα γαστρονοµίας, αποτελεί τον πολύτιµο οδηγό για τον ταξιδιώτη, τον παραγωγό, τον επαγγελ- µατία της εστίασης και του τουρισµού, µε επίκεντρο την ελληνική γαστρονοµία και στόχο την ανάδειξη και καθιέρωση της Ελλάδας σε κορυφαίο τουριστικό προορισµό µέσα από τον Γαστρονοµικό της πλούτο και πολιτισµό.


> Εμπορικός - Επιμελητήριο: Αναγκαία η άμεση ρύθμιση για τα χρέη Σε αναμονή του νομοσχέδιου


Επιµελητήριο Αχαΐας και Εµπορικός Σύλλογος Πατρέων συµµετέχουν µε προ- τάσεις στη διαβούλευση για τον εξωδικα- στικό συµβιβασµό. Απέστειλαν σχετικά υποµνήµατα – επιστολές στους Υπουρ- γούς Οικονοµίας και Ανάπτυξης ∆ήµο Παπαδηµητρίου, Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο και Περιβάλλοντος και Ενέρ- γειας Γεώργιο Σταθάκη καθώς και στον Αναπλήρ. υπουργό Οικονοµικών Γεώρ- γιο Χουλιαράκη.


Το Επιμελητήριο Στην επιστολή του Επιµελητηρίου Αχα- ϊας εκτός από τις επιµέρους παρατηρή- σεις και προτάσεις που καταθέτει, επι- σηµαίνει: «Αιτούµαστε την ταχεία ολοκλήρωση των διαδικασιών και ψήφισή του, καθώς, όπως καταγράφεται και στην πρόσφατη έκθεση του ∆ιοικητή της Τραπέζης Ελ- λάδος, το ήµισυ σχεδόν των δανείων µε καθυστέρηση άνω των 90 ηµερών (χω- ρίς να συµπεριλαµβάνονται οι καταγγελ- µένες απαιτήσεις) αφορούν περιπτώσεις


µε καθυστέρηση µεγαλύτερη των δύο ετών και σηµαντικό ποσοστό των δανεί- ων που είχαν τεθεί σε καθεστώς ρύθµι- σης εµφανίζουν εκ νέου καθυστέρηση. Αυτό κατά κύριο και βασικό λόγο, οφεί- λεται στην σε απόλυτο βαθµό, συρρί- κνωση της οικονοµίας µε αποτέλεσµα η εσωτερική καταναλωτική δαπάνη να βρί- σκεται σε απόλυτα χαµηλά επίπεδα. Σε συνδυασµό δε µε την παντελή απουσία ρευστότητας, οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε οριακά επίπεδα βιωσιµότητας. Ο επιχειρηµατικός κόσµος ζητά αναπτυ- ξιακές πολιτικές, που θα αυξήσουν το Εθνικό εισόδηµα, την κατανάλωση και την απασχόληση αλλά παράλληλα οι επι- χειρήσεις που έχουν πληγεί θα πρέπει να παραµείνουν βιώσιµες. Στα πλαίσια αυτά, στηρίζουµε την προ- σπάθειά σας µε την παρουσίαση του σχε- τικού σχεδίου νόµου και εκφράζουµε την ικανοποίησή µας, καθώς στην παρ.2(δ) του πρώτου άρθρου, έχει συµπεριληφθεί το αίτηµα που σας είχαµε διατυπώσει µε την 34/10.1.2017 επιστολή µας, για την


ένταξη στον σχετικό νόµο και των πιστω- τικών ιδρυµάτων που βρίσκονται σε κα- θεστώς ειδικής εκκαθάρισης».


Ο Εμπορικός Σύλλογος Αντιστοίχως ο ΕΕΣΠ, παρατηρεί: «Το εν λόγω νοµοσχέδιο είναι κάτι που περιµέ- νει εναγωνίως ο επιχειρηµατικός κόσµος και σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να δώσει ευκαιρία διαφυγής για όσους µε σκοπιµότητα και δόλο χρεοκόπησαν, υπερχρέωσαν τις επιχειρήσεις τους και µετέφεραν τον πλούτο στο εξωτερικό κλπ. Όµως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δίνεται η ευκαιρία να συγκεντρωθούν όλα τα χρέη και βασικό κριτήριο απο- πληρωµής των να είναι η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ των επιχειρήσεων να κα- ταβάλλουν τις δόσεις τους και όχι η θέ- ληση των πιστωτών. Ο συµβιβασµός θα είναι επιτυχηµένος όταν ο επιχειρηµατί- ας νιώσει απερίσπαστος να ασχοληθεί µε το αντικείµενό του, έχοντας τον διαρ- κή έλεγχο και έτσι οι πιστωτές θα µπορέ- σουν να λάβουν τα συµφωνηθέντα».


> Προτάσεις Κ. Λεβέντη Αντιπροέδρου Eπιμελητηρίου Ηλείας


Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών


Ο κ. Κώστας Λεβέντης


Το πρόσφατο νοµοσχέδιο που τέθηκε στις 21.2.2017 έως την 3.3.2017, σε δη- µόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης µε τίτλο «Εξωδι- καστικός Μηχανισµός Ρύθµι- σης Οφειλών Επιχειρήσεων» [http://www.opengov.gr/ ypoian/?p=8036], ενδιαφέρει ιδιαιτέρως τις επιχειρήσεις µέλη του Επιµελητηρίου µας. ∆εδοµένου δε ότι οι επιχειρή- σεις του Νοµού Ηλείας τυγχά- νουν και ανεξάρτητα της οι- κονοµικής κρίσης, σε µεγάλο βαθµό, πυρόπληκτες, σεισµό- πληκτες και πληµµυρόπλη- κτες, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την επιλεξιµότη-


τά τους, οι ιδιαίτερες συνθή- κες του τραπεζικού τους δα- νεισµού, δηλαδή το ότι αυτός συνοδεύεται σε πολλές περι- πτώσεις από την εγγύηση του ελληνικού ∆ηµοσίου. Προτείνεται, µετά την υποβο- λή αίτησης για ρύθµιση των οφειλών στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραµµατείας ∆ιαχεί- ρισης Ιδιωτικού Χρέους, η εν λόγω αίτηση να αποστέλλεται από την Ειδική Γραµµατεία ∆ι- αχείρισης Ιδιωτικού Χρέους στο Επιµελητήριο στο οποίο είναι εγγεγραµµένος ο αιτών. Το εκάστοτε Επιµελητήριο θα αναθέτει άµεσα κατ’ ελεύθε- ρη κρίση την αίτηση και τον συντονισµό της διαπραγµά- τευσης σε ∆ιαπιστευµένο ∆ι- αµεσολαβητή από τον πίνακα ∆ιαπιστευµένων ∆ιαµεσολα- βητών του υπουργείου ∆ικαι- οσύνης ∆ιαφάνειας και Αν- θρωπίνων ∆ικαιωµάτων και ο οποίος οφείλει να ασκεί τα καθήκοντά του σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Νόµου, του Κώδικα ∆εοντολογίας ∆ιαπι- στευµένων ∆ιαµεσολαβητών και τον κανονισµό λειτουργίας


του Κέντρου ∆ιαµεσολάβησης του Επιµελητηρίου κατ’ ανά- θεση του οποίου και ενεργεί. Πλην όµως, για να µπορέ- σει το όλο εγχείρηµα να είναι αποτελεσµατικό και να επιτύ- χει το σκοπό του, δηλαδή τη διάσωση πολλών βιώσιµων, αλλά κατάχρεων, επιχειρήσε- ων, το Επιµελητήριό Ηλείας θεωρεί ότι θα πρέπει να διευ- ρυνθούν, τόσο το πεδίο εφαρ- µογής, όσο και τα κριτήρια επιλεξιµότητας των επιχειρή- σεων, αφού, όπως αυτά πε- ριγράφονται στα άρθρα 2 και 3 του νοµοσχεδίου, κρίνονται αδικαιολόγητα στενά και πε- ριοριστικά. Ιδίως, όµως, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι δεν συνιστά πρόσκοµµα για την υπαγωγή ενός τραπεζικού δανείου στον υπό θεσµοθέτη- ση εξωδικαστικό µηχανισµό, η τυχόν εγγύησή του από το Ελληνικό ∆ηµόσιο, όπως µέ- χρι σήµερα έχει συµβεί, για οποιαδήποτε τυχόν ρύθµισή του. Κατά την άποψη του Επιµελη- τηρίου µας, απαιτείται, η διεύ- ρυνση του πεδίου εφαρµογής


του νοµοσχεδίου και τα κρι- τήρια επιλεξιµότητας των επι- χειρήσεων, στα ακόλουθα ση- µεία: • απάλειψη της ανάγκης μί- ας τουλάχιστον κερδοφόρας χρήσης κατά την τελευταία τρι- ετία στις υπό ένταξη επιχειρή- σεις (άρθρο 3 νοµοσχεδίου). • απάλειψη της πρόβλεψης πε- ρί ρύθµισης της οφειλής προς τράπεζα µετά την 1.7.2016, ως προϋπόθεση ένταξης επιχεί- ρησης στο πεδίο εφαρµογής του νοµοσχεδίου (άρθρο 2, παρ. 1, περ. α). • απάλειψη της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του νοµοσχε- δίου που προβλέπει την αδυ- ναµία υποβολής αίτησης υπα- γωγής στον µηχανισµό, σε επιχείρηση που οφείλει σε έναν πιστωτή το 85% και πλέ- ον των οφειλών της, αφού µε αυτό τον τρόπο, εξαιρείται ο µεγαλύτερος αριθµός µικρο- µεσαίων επιχειρήσεων, που είτε εξ αρχής, είτε µετά τις τρα- πεζικές συγχωνεύσεις των τε- λευταίων ετών, έχουν έναν µόνον πιστωτικό φορέα απέ- ναντί τους.


18


ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24