search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
6


3 Μαρτίου 2017 Ο Γ. Τσιρώνης


Θέματα


στον Ερύμανθο Παρουσία του αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης Γ. Τσι- ρώνη ξεκινά από σήµερα τις εργασίες της η ηµερίδα και το τριήµερο σεµινάριο εργασίας που συνδιοργανώνουν από τις 3 έως τις 5 Μαρτίου, στις Φαρρές, ο ∆ήµος Ερυµάνθου Αχαΐας µε τη ΠΕΣΚΟ «Πανελλήνια Ένωση Συµπράξεων Κοινωνικής Οικονοµίας», µε την υποστήριξη του Υπουρ- γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας και υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης. Στην ηµερίδα έχει ανακοινώσει ότι θα είναι παρών και θα µιλήσει ο Αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Τσιρώνης και ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Γρη- γόρης Αλεξόπουλος. Στο ∆ήµο Ερυµάνθου το τριήµερο θα συναντηθούν και θα λάβουν µέρος 45 κοινωνικές επιχειρήσεις και στελέχη Τ.Α. από όλη την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας πέραν του ∆ήµου που φιλοξενεί τους συµµετέχοντες. Το πρόγραµµα «Μέντορες για την κοινωνική οικονοµία» είναι ένα πρόγραµµα ειδικά διαµορφωµένο για την επι- µόρφωση στελεχών, σε θεσµούς και εφαρµογές της Κοι- νωνικής Οικονοµίας, σε συνεργασία τόσο µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση όσο και µε συνέργειες µεταξύ των κοινωνι- κών επιχειρήσεων για τη δηµιουργία ευνοϊκού περιβάλλο- ντος µέσα στο οποίο διευκολύνεται η ανάπτυξή τους.


Τα ηνία ξανά στον


Γ. Πανταζόπουλο Την προεδρία του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ν. Αχαΐας (ΣΑ- ΝΑ) µετά και την πρώτη θέση που κατέλαβε η παράταξή του στις πρόσφατες εκλογές ανέλαβε ο Γιάννης Πανταζό- πουλος κατά την συνεδρίαση του ∆.Σ. το βράδυ της περ. Τρίτης για την συγκρότηση σε Σώµα του προεδρείου. Η πλειοψηφία αποφάσισε τα εξής: Πρόεδρος, Γιάννης Πανταζόπουλος, αντιπρόεδρος, Κων- σταντίνος Μπάρλας, γραµµατέας, Κωνσταντίνος Καλογερό- πουλος, ταµίας, Ελένη Παπαδηµητρίου και µέλη, Χρυσαν- θοπούλου Παρθενόπη (η οποία καταλαµβάνει τη θέση της Μάγδας Κυριάκου που παραιτήθηκε), Τσονάκα Αγγελική και Παπανδρέου Γιώργος (ο οποίος καταλαµβάνει τη θέση του Βασίλη Ρίτη που παραιτήθηκε).


6ο σημείο εξυπηρέτησης


από το Δήμο Πατρέων Από τον Κοινωνικό Οργανισµό του ∆ήµου Πατρέων, ανα- κοινώνεται για τους ωφελούµενους του προγράµµατος ΚΕΑ πως από προχθές 1η Μαρτίου, µπορούν να εξυπη- ρετούνται και στο Παµπελοποννησιακό Στάδιο, στην είσο- δο του Βοηθητικού. Υπενθυµίζεται ότι τα υπόλοιπα σηµεία, στα οποία µπορούν να προσέρχονται, είναι: • Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας Δήμου Πατρέων (ΝΕΟ Πα- τρών Αθηνών 15 3ος όροφος) • Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων (Γούναρη 76) • Γραφεία Νότιου Τομέα (Αιήτου 3) • Επιπλέον από αύριο λειτουργεί το κέντρο στο κτίριο της Α∆ΕΠ (γωνία Ελ. Βενιζέλου και Σολωµού) • Γραφεία Δημοτικής Ενότητας Οβρυά (Δημοκρατίας 209).


Χωρίς νερό την Κυριακή


Από την ∆ΕΥΑΠ ανακοινώνεται ότι µεθαύριο Κυριακή 5 Μαρτίου και από ώρα 7.00 έως 10.00 το πρωί λόγω εργα- σιών στο κεντρικό δίκτυο µεταφοράς νερού επί των οδών Αγ. Νικολάου και Αλ. Υψηλάντου, στα πλαίσια του έργου: «Κατασκευή ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης πί- εσης και τηλεελέγχου τηλεχειρισµού για τον έλεγχο των διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του ∆ήµου Πάτρας» θα υπάρχει πληµµελής υδροδότηση έως και πλήρης διακοπή νερού στο Κέντρο της Πόλεως.


ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ > Επαφές Μπαξεβανάκη προχθές σε Πάτρα και Μυρσίνη


Ανοίγουν δρόμοι για επαγγελματική εκπαίδευση


H επαγγελµατική εκπαίδευ- ση αποτελεί προτεραιότη- τα του Υπουργείου Παιδείας και της κυβέρνησης, ανέφερε από την Πάτρα, ο Υφυπουρ- γός Παιδείας, υπεύθυνος για την επαγγελµατική εκπαίδευ- ση, ∆ηµήτρης Μπαξεβανά- κης κατά την επίσκεψή του την περ. Τετάρτη. «Θέλουµε τα ΕΠΑΛ να απο- τελούν ισότιµη επιλογή για τους µαθητές κι όχι λύση ανάγκης», ανέφερε χαρακτη- ριστικά και επικεντρώθη- κε στην καινοτοµία του προ- γράµµατος του µεταλυκειακού έτους, το οποίο αφορά απο- φοίτους των ΕΠΑΛ. «Ξεκινάµε το νέο αυτό πρό- γραµµα του µεταλυκειακού έτους για αποφοίτους ΕΠΑΛ, το οποίο θα υλοποιηθεί από τον ερχόµενο Σεπτέµβριο σε συνεργασία µε φορείς του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα. Το πρόγραµµα εβδο- µαδιαίως θα περιλαµβάνει τέσσερις ηµέρες εκµάθησης στο χώρο εργασίας και µία εργαστηριακά µαθήµατα. Οι απόφοιτοι θα λαµβάνουν το 75% του κατώτατου θεσµοθε- τηµένου µισθού και θα έχουν πλήρη ασφαλιστικά δικαι- ώµατα. Σε πρώτη φάση θα ανοίξουν 2.000 θέσεις µαθη- τείας πανελλαδικά», τόνισε ο Υφυπουργός. Στη ∆υτική Ελλάδα, σύµφω-


να µε τον περιφερειακό διευ- θυντή εκπαίδευσης, Κ. Γιαν- νόπουλο έχουν προκηρυχθεί 35 θέσεις σε πέντε κέντρα (δύο στην Αχαΐα, δύο στην Ηλεία και ένα στην Αιτωλοα- καρνανία). Για τις ελλείψεις εκπαιδευ- τικού προσωπικού, ο Υφυ- πουργός, δήλωσε πως ο Υπουργός Παιδείας εντός του Μαρτίου κι αφού έλθει σε συ- νεννόηση µε το οικονοµικό επιτελείο θα ανακοινώσει συ- γκεκριµένο αριθµό προσλή- ψεων και στις δύο βαθµίδες εκπαίδευσης για την επόµενη τριετία.


Πρωτόκολο συνεργασίας με ΕΑΠ Παρουσία του Υφυπουργού Παιδείας, ∆ηµήτριου Μπαξε- βανάκη, υπεγράφη το Πρω- τόκολλο Συνεργασίας ανάµε-


σα στον πρόεδρο της ∆.Ε. του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπι- στηµίου, Καθηγητή Βασίλη Καρδάση, και του Περιφ. ∆/ ντή Π/θµιας και ∆/θµιας Εκ- παίδευσης ∆υτικής Ελλάδας, Κωνσταντίνο Γιαννόπουλου στις εγκαταστάσεις του Ε.Α.Π. στην Περιβόλα Πατρών. Έτσι, ανοίγει ο δρόµος για κοινές δράσεις στο πεδίο της εκπαίδευσης, της έρευνας, της ενηµέρωσης και της µε- ταφοράς τεχνογνωσίας, αλλά και της διασύνδεσης της δευ- τεροβάθµιας εκπαίδευσης µε την Ανώτατη εκπαίδευση και την αγορά εργασίας. Το εν λόγω εγχείρηµα θα αποτελέσει πρόκριµα κι για τις άλλες περιφερειακές διευ- θύνσεις εκπαίδευσης. Στο µεταξύ, από το ΕΑΠ δό- θηκαν ηλεκτρονικοί υπολο- γιστές στον καταυλισµό της


Μυρσίνης για την ενίσχυ- ση του εκπαιδευτικού έργου. Ο κ. Μπαξεβανάκης επισκέ- φθηκε το χώρο και δήλωσε πως θα είναι στο πλευρό των προσφύγων Στο κέντρο προ- σφύγων στη Μυρσίνη Ηλεί- ας βρέθηκε χθες το µεσηµέ- ρι ο Υφυπουργός Παιδείας, ∆ηµήτρης Μπαξεβανάκης, προκειµένου να ενηµερωθεί για την εξέλιξη της εκπαίδευ- σης των προσφυγόπουλων, η οποία τις τελευταίες ηµέρες λόγω κρουσµάτων ανεµοβλο- γιάς διεξαγόταν µερικώς. Ο Υφυπουργός, βρέθηκε χθες το µεσηµέρι στο κέντρο προ- σφύγων στη Μυρσίνη, προ- κειµένου να ενηµερωθεί για την εξέλιξη της εκπαίδευ- σης των προσφυγόπουλων, η οποία τις τελευταίες ηµέρες λόγω κρουσµάτων ανεµο- βλογιάς διεξαγόταν µερικώς. Ο Υφυπουργός, δήλωσε ικα- νοποιηµένος και συνεχάρη στους επτά εκπαιδευτικούς αναπληρωτές που όπως είπε, δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους για την εκπαίδευση των προσφυγόπουλων. Τέλος, αναφορικά στις καταγ- γελίες περί προβληµάτων στη σίτιση των µεταναστών, ανέ- φερε κατηγορηµατικά πως «δεν υπάρχει πρόβληµα µε την ποιότητα, ούτε µε την πο- σότητα».


> Με πρωτοβουλία του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφιλιάς Συντονισμός για τη φύλαξη


Με πρωτοβουλία του Φορέα ∆ιαχείρισης Υγροτόπων Κο- τυχίου Στροφυλιάς (Φ∆ΥΚΣ) πραγµατοποιήθηκε συνάντη- ση στα γραφεία του Φ∆ΥΚΣ στο Λάππα Αχαΐας µε σκο- πό την συνεργασία και τον συντονισµό των αρµόδιων φορέων για τη φύλαξη του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς.


Εγινε αποτίµηση της συνερ- γασίας των τελευταίων ετών µεταξύ των συναρµοδίων υπηρεσιών που εµπλέκο- νται στην φύλαξη του Εθνι- κού Πάρκου καθώς επίσης ιδιαίτερη αναφορά στα πε- ριστατικά λαθροθηρίας που έχουν παρατηρηθεί το τελευ- ταίο διάστηµα και συζητήθη- καν προτάσεις για τη φύλα-


ξη σε επίπεδο πρόληψης για όλα τα περιστατικά που λαµ- βάνουν χώρα στη προστατευ- όµενη περιοχή. Παράλληλα, καταγράφηκαν τα προβλήµατα που αντιµετω- πίζουν οι ∆ασικές Υπηρεσί- ες το τελευταίο χρόνο όπως η έλλειψη πιστώσεων για καύ- σιµα των οχηµάτων τους κα- θώς και η µη έγκαιρη έγκριση του προγράµµατος υπερωρι- ών για τις Κυριακές και εξαι- ρέσιµες µέρες του τρέχοντος έτους από τους αρµόδιους Υπουργούς ΠΕΝ. Επίσης, τέθηκαν επί τάπητος και νέες προτάσεις τόσο από πλευράς Ελληνικής Αστυ- νοµίας, ∆ασικής υπηρεσί- ας, ΟΙΚΙΠΑ όσο και από τον Φ.∆.Υ.Κ.Σ. ώστε να υλοποιη-


θούν άµεσα µε κύριο στόχο τη πάταξη της λαθροθηρίας. Στην σύσκεψη συµµετείχαν ο Πρόεδρος του ∆Σ του Φ∆ΥΚΣ Καραβάς Νικόλαος, ο Αντι- πρόεδρος του ∆Σ του Φ∆Υ- ΚΣ Πολυχρονόπουλος Λυ- κούργος, ο ∆ιοικητής του Α.Τ. Κάτω Αχαΐας Σταθό- πουλος Ηλίας, ο ∆ιοικητής του Α.Τ. Βάρδας ο Γεωργού- λιας Παναγιώτης, ο ∆ασο- πόνος ∆ασαρχείου Πατρών Ντεµίρης Βασίλης, ο ∆ασο- φύλακας ∆ασαρχείου Πα- τρών Μπεζεριάνος Κων/νος, ο ∆ασοφύλακας ∆ασαρχείου Πατρών Μπαχράς Θεόδω- ρος, ο εκπρόσωπος της ΟΙΚΙ- ΠΑ Μαµάσης ∆ιονύσης και η Καραµπέρου Γεωργία, Συντο- νίστρια του Φ∆ΥΚΣ.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24