search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
10


3 Μαρτίου 2017


Θέματα


ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ > Ο νέος πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΔΕ Βασίλης Αϊβαλής μιλάει στον «Σ.Ε.» για τα προβλήματα των μηχανικών και τους στόχους του


«Να σταματήσει η... αιμορραγία του κλάδου προς το εξωτερικό»


Να μπει «φρένο» στην ανεργία που έχει χτυπήσει τον κλάδο των μηχανικών και στην «αιμορραγία» προς το εξωτερικό, καθώς το επιστημονικό δυναμικό της χώρας αναζητά μια θέση εργασίας εκτός Ελλάδας, αποτελεί κυρίαρχο μέλημα του νέου προέδρου του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας Βασίλη Αϊβαλή.


Ο κ. Κώστας Αϊβαλής


> Κύριε Αϊβαλή αναλάβατε πρό- σφατα µια θέση ευθύνης, την προεδρία στο ΤΕΕ ∆υτικής Ελλά- δας, ενός από τους µεγαλύτερους επιστηµονικούς φορείς της πόλης µας. Τί σηµαίνει για σας; Πράγµατι, πριν από δύο µήνες περίπου στην Ειδική συνεδρί- αση της πρώτης Αντιπροσω- πείας του ΤΕΕ/ Τµήµα ∆υτικής Ελλάδας οι συνάδελφοι µε µια ευρύτατη συµµαχία έξι παρατά- ξεων µε εξέλεξαν Πρόεδρο για την νέα περίοδο. Προφανώς και η ικανοποίηση µου από την ευρεία αυτή στήριξη είναι µεγά- λη και ευχαριστώ όλους του συ- ναδέλφους για την συµµετοχή τους στο σύνολο της εκλογικής διαδικασίας ανεξάρτητα από την επιλογή τους. Ως άνθρω- πος, είµαι πρόσωπο, της ειλι- κρίνειας, της σύνθεσης, και της συµπόρευσης όλων εκείνων οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν στον τόπο τους. Σε όλους αυ- τούς η πόρτα µου θα είναι πά- ντα ανοιχτή. Προφανώς η θέση είναι ιδιαί- τερης ευθύνης, πόσο δε µάλλον αυτή την εποχή που τα προβλή- µατα των µηχανικών είναι τε- ράστια και η ανεργία µαστίζει τον κλάδο προσεγγίζοντας δυ- σθεώρητα ύψη. Όµως αναλαµ- βάνω αυτή την µεγάλη ευθύνη και θα προσπαθήσω από την πλευρά µου να φανώ αντάξιος των απαιτήσεων των καιρών και της απεριόριστης εκτίµησης που έδειξαν οι συνάδελφοι στο πρόσωπό µου. Για µένα η θέση αυτή είναι ένα προσωπικό στοίχηµα. Γεννή- θηκα και µεγάλωσα σε µία οι- κογένεια όπου ο παππούς εί- χε πάντα να διηγηθεί ιστορίες από τεχνικά έργα όντας ο ίδιος υδραυλικός και πάντα θαύµαζε και σεβόταν τους µηχανικούς. Με τέτοιες αναφορές µεγάλωσα και έτσι γαλουχήθηκα. Γι’ αυτό όσο περνάει από την δική µου δικαιοδοσία θα προσπαθήσω να δηµιουργήσω όλες εκείνες τις συνθήκες έτσι ώστε ο µη- χανικός να ανακτήσει την θέση που του αρµόζει στην κοινωνία. (µεσότιτλος) «Να κάνουµε επι- τέλους το ΤΕΕ/Τ∆Ε το Σπίτι του κάθε Μηχανικού»


> Ποιό είναι το κυριότερο µέληµά σας, δεδοµένου ότι τα προβλήµα- τα στον κλάδο των µηχανικών εί- ναι µεγάλα. Από την διακήρυξη µας ως πα- ράταξη είχαµε στοχεύσει σε κά- ποιους βασικούς άξονες τους οποίους και θα πρέπει να υπη- ρετήσουµε µιας και πέρα από τις προσωπικές σχέσεις που υπάρχουν σε µία εκλογική δια- δικασία υπάρχουν και οι πολι- τικές θέσεις οι οποίες δόθηκαν προς κρίση στους συναδέλφους και επιδοκιµάστηκαν σε αυτήν. Όµως πέρα από τις δικές µας θέσεις στην ευρεία αυτή συµµα- χία για την προεδρία του ΤΕΕ/ Τ∆Ε συµµετέχουν και άλλες 5 παρατάξεις οι οποίες και αυτές είχαν προτάξει πριν τις εκλογές τις δικές τους προτεραιότητες. Με δεδοµένο ότι έχουµε µάθει να σεβόµαστε απόλυτα τους συ- νεργάτες µας µιας και έτσι επι- βάλουν όχι µόνο οι δηµοκρα- τικές διαδικασίες αλλά και οι κανόνες ηθικής όλοι µαζί θα συνθέσουµε τις θέσεις µας και από κοινού θα δηµιουργήσου- µε το σχέδιο δράσης του ΤΕΕ/ Τ∆Ε για την νέα περίοδο. Είναι πάντως δεδοµένο ότι τα µεγαλύτερα προβλήµατα σή- µερα για τον µηχανικό είναι τα οικονοµικά προβλήµατα που έχουν οι συνάδελφοι για να βι- οπορίσουν. Όσοι από τους συ- ναδέλφους εργάζονται, δύσκο- λα τα «φέρνουν βόλτα» µε τις υπέρογκες υποχρεώσεις που υπάρχουν. Όσοι υποαπασχο- λούνται ψάχνουν να δραστηρι- οποιηθούν και σε άλλον κλάδο δραστηριότητας ή να φύγουν στο εξωτερικό, και οι νέοι οι οποίοι τελειώνουν τις σπουδές τους στα Ελληνικά Πανεπιστή- µια έχουν ως µοναδική στόχευ- ση πριν ακόµη τις ολοκληρώ- σουν να εξασφαλίσουν εργασία σε άλλους τόπους. Στο πρόβλη- µα αυτό της αιµορραγίας των συναδέλφων προς το εξωτερι- κό πρέπει να παρέµβουµε σθε- ναρά. Πρέπει να βοηθήσουµε πέρα από αυτό που µας αναλο- γεί. Να δηµιουργήσουµε εκεί- νες τις προϋποθέσεις και συν- θήκες οι οποίες δηµιουργούν νέους δρόµους επαγγελµατικής απασχόλησης των µηχανικών στην περιοχή. Έχουµε τις ιδέ- ες, έχουµε την γνώση, έχουµε την θέληση και όλοι µαζί µέσα από ευρύτατες συνεργασίες µε θεσµικούς φορείς της περιοχής µπορούµε να τα καταφέρουµε.


Αντίστοιχα πρέπει να τονίσου- µε ότι το ΤΕΕ/Τ∆Ε στέκεται αλ- ληλέγγυο στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι µηχανικοί στη καθηµερινότητα τους. Από τις πρώτες µέρες της, η νέα δι- οίκηση θα προβεί σε µια σειρά επαφών µε υπηρεσίες και φο- ρείς της περιοχής µας έτσι ώστε να συµβούν όλες εκείνες οι απαραίτητες ενέργειες οι οποίες θα βελτιώσουν την επαγγελµα- τική καθηµερινότητα των µηχα- νικών είτε αυτοί είναι ελεύθε- ροι επαγγελµατίες, είτε είναι εργαζόµενοι στον δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα. Όλοι εµείς πιστεύουµε ότι µέ- σα από συµµαχίες µπορούµε όλοι µαζί να δώσουµε έναν άλ- λο «αέρα» στο µεγαλύτερο επι- στηµονικό φορέα της περιο- χής. Να κάνουµε το ΤΕΕ ακόµη πιο µεγάλο, να το κάνουµε ση- µείο αναφοράς για όλη την κοι- νωνία, να κάνουµε επιτέλους το ΤΕΕ/Τ∆Ε το Σπίτι του κάθε Μηχανικού.


«Ύψιστη προτεραιότητα η έλευση Φυσικού Αερίου» > Η απερχόµενη διοίκηση του ΤΕΕ ∆υτ. Ελλάδας, στην οποία συµµε- τείχατε στη θέση του γενικού γραµ- µατέα είχε πρωτοστατήσει στο θέµα της έλευσης του φυσικού αερίου. Σε ότι αφορά το θέµα του φυ-


σικού αερίου, το ΤΕΕ ∆υτικής Ελλάδας είναι αυτό που το δη- µιούργησε και το διεκδικεί για την περιοχή της ∆υτικής Ελλά- δας της Κεφαλλονιάς και της Ζακύνθου από το 2010. Από τότε µαζί µε τον Περιφερειάρ- χη ∆υτικής Ελλάδας Απόστο- λο Κατσιφάρα είχαµε χτυπήσει την πόρτα του τότε Υπουργού ΠΕΚΑ, κ. Μανιάτη, και ζητού- σαµε το δικαίωµα της περιοχής στην χρήση του φυσικού αερί- ου. Μία προσπάθεια που χάρη σε συνεχείς ενέργειες της προ- ηγούµενης διοίκησης του ΤΕΕ/ Τ∆Ε και ιδιαίτερα του πρώ- ην προέδρου της έχουν πλέον µπει σε σωστό δρόµο. Άλλωστε από τις πρώτες ήδη µέρες θη- τείας της νέας διοικούσας και µετά την επίσκεψη δύο Υπουρ- γών στο ΤΕΕ/Τ∆Ε, και την θε- µατολογία των συναντήσεων αυτών, θα έχετε ήδη αντιλη- φθεί ότι το θέµα της έλευσης του Φυσικού Αερίου στην ∆υ- τική Ελλάδα για το ΤΕΕ/Τ∆Ε ήταν και είναι θέµα υψίστης προτεραιότητας. Εδώ θα πρέπει να σηµειωθεί η ζεστή ανταπό- κριση που έχουµε βρει σε όλη αυτή την προσπάθεια από υψη- λόβαθµα στελέχη της ∆ΕΠΑ και ∆Ε∆Α, χωρίς την αµέριστη συ- µπαράσταση τους τα πράγµατα θα ήταν ασφαλώς πιο δύσκολα.


> Το ασφαλιστικό παραµένει κυρίαρχο ζήτηµα για τους µηχανικούς. Το 2016 µηχανικοί αναγκάστη- καν να κλείσουν τα γραφεία τους; Τί πιστεύετε για το 2017, θα αντέξει ο κλάδος; Ο κλάδος των µηχανικών αλλά και ευρύτερα του τεχνικού κόσµου τα τελευταία χρόνια έχει επωµι- στεί το µεγαλύτερο φορτίο της οικονοµικής κρί- σης. Φορτίο το οποίο µεταφράζεται σε µείωση της οικοδοµικής δραστηριότητας και γενικότερα της υλοποίησης των κατασκευών και συνεπώς ελαχιστοποίηση των εισοδηµάτων των µηχα- νικών. Αποτέλεσµα του γεγονότος αυτού είναι πολλοί µηχανικοί, οι οποίοι ασκούσαν για χρό- νια το επάγγελµα ως ελεύθεροι επαγγελµατίες να κλείνουν τα γραφεία τους και να προσπαθούν να δραστηριοποιηθούν σε άλλες εκτός των τεχνι- κών επαγγελµάτων δραστηριότητες ενώ άλλοι να φεύγουν στο εξωτερικό αναζητώντας ένα καλύτε- ρο επαγγελµατικά αύριο. Μέσα σε αυτό το οικονοµικό περιβάλλον έρχε- ται και το νέο ασφαλιστικό το οποίο µπορεί κατ’ αρχήν να είναι βασισµένο σε σωστές αρχές έχο- ντας ανταποδοτικό και αναδιανεµητικό χαρακτή- ρα αλλά σε καµία περίπτωση δεν είναι βιώσιµο. Με ασφαλιστικές εισφορές στο 38% επί του κα- θαρού φορολογητέου εισοδήµατος, µε 29% φο- ρολογία, µε τέλος επιτηδεύµατος και ειδική ει- σφορά αλληλεγγύης το να είναι πλέον κάποιος


Ανεξάρτητος και ακομμάτιστος φορέας > Ποιό στίγµα θέλετε να δώσετε κατά τη διάρκεια της θητείας σας; «Β.Α.»: Από την µία πλευρά θα ήθελα το ΤΕΕ/Τ∆Ε να γίνει ση- µείο αναφοράς για κάθε πολί- τη. Ο καθείς να γνωρίζει ότι το ΤΕΕ/Τµήµα ∆υτικής Ελλάδος είναι εκείνος ο επιστηµονικός φορέας ο οποίος ως τεχνικός σύµβουλος της πολιτείας συµµε- τέχει σε όλα τα τεχνικά ζητήµα- τα, πάντα ακηδεµόνευτος, ανε- ξάρτητος και ακοµµάτιστοςστο πλευρό της πολιτείας. Από την άλλη το ΤΕΕ/Τ∆Ε να γίνει το σπίτι του µηχανικού. Να γίνει µια µεγάλη ζεστή αγκαλιά για όλον τον τεχνικό κόσµο. Να είναι ο χώρος που ο µηχανικός µπορεί να εκφράζεται, να συµ- µετάσχει και να ενεργεί σε δρά- σεις του ΤΕΕ/Τ∆Ε. Μόνο µέσα από την ανιδιοτελής συµµετο- χή, την διάθεση για προσφορά µε βάση την διαφάνεια, την αξι- οκρατία και τα δηµοκρατικά ιδε- ώδη µπορούµε Όλοι Μαζί να τα καταφέρουµε. Στο τέλος της νέα περιόδου που µόλις άρχι- σε θα πρέπει να παραδώσουµε ως διοικούσα στην επόµενη ένα ΤΕΕ/Τ∆Ε µεγαλύτερο, δυνατό- τερο και πιο αγαπητό σε κάθε πολίτη παρά το αρνητικό περι- βάλλον που υπάρχει.


«Το νέο ασφαλιστικό δεν είναι βιώσιμο»


ελεύθερος επαγγελµατίας µηχανικός είναι τουλά- χιστον άξιος συγχαρητηρίων. Έτσι, οι µηχανικοί κλείνουν τα γραφεία τους δια- γράφονται από τον ασφαλιστικό τους φορέα µι- ας και δεν έχουν να καταβάλουν τις αντίστοιχες εισφορές, και είτε στρατολογούνται άνεργοι είτε αλλάζουν επάγγελµα. Έτσι το πρόβληµα πολλα- πλασιάζεται κάνοντας πλέον και τον ασφαλιστικό τους φορέα µη βιώσιµο. Όσο για τους νέους µηχανικούς πριν ακόµη την απόκτηση του πτυχίου τους κλείνουν συµφωνί- ες στο εξωτερικό προκειµένου να ταξιδέψουν για άλλες πατρίδες ως επαγγελµατικοί µετανάστες. Προφανώς αυτή η κατάσταση θα πρέπει άµε- σα να αλλάξει. Είναι υποχρέωση της πολιτείας να βρει εκείνους τους τρόπους και διαδικασίες να κρατήσει τα καλύτερα µυαλά στην χώρα τα οποία να δουλέψουν για αυτή για να µπορέ- σει να έλθει όσο το δυνατόν γρηγορότερα η οι- κονοµική ανάκαµψη και η ανάπτυξη της. Αυτό µπορεί να γίνει µόνο µέσα από την αναδια- µόρφωση του παραγωγικού µοντέλου της χώ- ρας και σε αυτό προφανώς και οι µηχανικοί θα πρέπει να είναι µπροστάρηδες, εφόσον βέ- βαια µέχρι τότε…… υπάρχουν σε αυτήν.Είναι υποχρέωση της πολιτείας να συµπεριφερθεί µε λιγότερη εχθρότητα απέναντι στον κλάδο των µηχανικών.


συνέντευξη


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24