search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ > Παραγωγή του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων


Ολοκληρώθηκε η έκθεση τριών σύγχρονων δημιουργών


Μία ακόµα παραγωγή του Πο- λιτιστικού Οργανισµού ∆ήµου Πατρέων ολοκλήρωσε το κύ- κλο της φιλοξενώντας από τις 7 Νοεµβρίου 2016 έως τις 18 Φεβρουαρίου 2017 στη ∆ηµο- τική Πινακοθήκη Πατρών, έργα των τριών σηµαντικών σύγχρο- νων δηµιουργών ∆ασκαλάκη, Μαδένη και Ρόρρη. Η έκθεση προσέλκυσε το εν- διαφέρον εκατοντάδων φίλων της εικαστικής τέχνης από την Πάτρα και την υπόλοιπη ∆υτι- κή Ελλάδα. Στη διάρκεια της λειτουργίας της, την έκθεση επισκέφθηκαν περισσότερα από 3.000 άτοµα, εκ των οποίων 1.000 µαθητές της πρωτοβάθµιας και δευτερο-


βάθµιας εκπαίδευσης, επικαι- ροποιώντας µε αυτόν τον τρό- πο τη συνεργασία που υπάρχει, µεταξύ του Πολιτιστικού Οργα- νισµού και τους επίσηµους φο- ρείς εκπαίδευσης της περιοχής. Παράλληλα, οι προγραµµατι-


σµένες συναντήσεις – οµιλίες µε το φιλότεχνο κοινό της πό- λης από τους τρεις σπουδαίους καλλιτέχνες, ενίσχυσαν την δυ- ναµική της έκθεσης και το ενδι- αφέρον των πολιτών, καθιστώ- ντας αυτές πολύτιµα µαθήµατα


«Η μαγεία του πτυχίου»


Οι εκδόσεις Βιβλιόραµα, το βιβλιοπωλείο Το ∆όντι, το ∆ιαπανεπιστηµιακό ∆ίκτυο Πολιτι- κών Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΠΑΕ) και η Ένω- ση Συλλόγων Γονέων ∆ήµου Πάτρας πραγµα- τοποιούν εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του Παντελή Κυπριανού µε τίτλο «Η µαγεία του πτυχίου»: Πανεπιστήµια, απόφοιτοι κοινωνικές τροχιές (1837-2015) θα πραγµατο- ποιηθεί σήµερα Παρασκευή, στις 19:00, στην Αγορά Αργύρη (Αγ. Ανδρέου 12, Πάτρα). Οµιλητές της εκδήλωσης θα είναι οι Βασίλης


Καρδάσης, Προέδρος Ελληνικού Ανοικτού Πα- νεπιστηµίου, Πανωραία Μαυρόγιαννη, Εκπαι- δευτικός Αρσακείων Σχολείων, Φοιτήτρια στο ∆ιαπανεπιστηµιακό Μεταπτυχιακό «Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης» και Γιώργος Παναγι- ωτάκης, τ. Πρύτανης Πανεπιστηµίου Πατρών. Συντονίζει ο Γιώργος Σταµέλος, Καθηγητής ΠΤ∆Ε Πανεπιστηµίου Πατρών, συντονιστής ΠΑΕ και χαιρετίζει η Φωτεινή Συριώτη - Κυ- πραίου, Πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γο- νέων ∆ήµου Πάτρας.


> Κοινωνικού χαρακτήρα παραστάσεις από το Θεατρικό Εργαστήρι της Πολυφωνικής


«Γουρουνάκια Κουμπαράδες» ανεβαίνουν για κάλο σκοπό


∆ύο κοινωνικού χαρακτήρα παραστάσεις ετοι- µάζει το ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ της ‘’ΠΟΛΥ- ΦΩΝΙΚΗΣ’’ µε στόχο τη συγκέντρωση τρο- φίµων για το ‘’ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ’’. Οι παραστάσεις αφορούν στην παρουσίαση του έργου: ‘’Γουρουνάκια Κουµπαράδες’’ του Ευγένιου Τριβιζά, που θα γίνουν στο ∆ηµο- τικό Θέατρο ‘’Απόλλων’’, 11 και 12 Μαρτίου στις 6 το απόγευµα, µε ελεύθερη είσοδο για το κοινό [κρατήσεις θέσεων στο Ταµείο του Θεάτρου 9,10,11 και 12 Μαρτίου]. 50 άτοµα επί σκηνής µεταµορφώνονται και ως Λύκοι, Γουρουνάκια, Ανεµοδούρηδες, Ξε- νοδόχοι, τραγουδούν, χορεύουν, χαρίζουν χαµόγελα σε µικρούς και έξυπνους µεγάλους. Μία παράσταση- musical, επίκαιρη, βασι- σµένη στο ευφάνταστο θεατρικό κείµενο του σηµαντικότερου νεοέλληνα συγγραφέα παιδι- κών βιβλίων, το οποίο πραγµατεύεται µε ζω- ντανό και ευφυή τρόπο πανανθρώπινες αξίες, όπως τη δικαιοσύνη, την ισονοµία, τη φιλία, την αγάπη, τον αλτρουισµό, αναφέρεται στην µετανάστευση, καταδικάζει την εκµετάλλευση του ανθρώπου από άνθρωπο και την επίπλα- στη αξία του χρήµατος που καταδυναστεύει τον σύγχρονο κόσµο. Οι συντελεστές των παραστάσεων:


∆ιασκευή-Σκηνοθεσία: Αθηνά Καλλιµά-


νη-Γεωργιτσοπούλου Σύνθεση πρωτότυπης µουσικής: Βασι- λική Σκέντζου Ενορχήστρωση: Κώστας Θεοδώρου Ενδυµατολογική επιµέλεια: Τούλα Οι- κονοµόπουλου & ∆όµνα Τεκτονίδου Κινησιολογία: Αθηνά Καλλιµάνη – Γεωρ- γιτσοπούλου Videoart: Γιάννης Παππάς Φωνητική Υποστήριξη: Φαίη Τράκα, Χρυσάνθη Αβραµόπουλου Ρύθµιση του ήχου: Νάντια Ζέρβα Βιντεοπροβολή: Μαρία Καναβάκη Μακιγιάζ: Έφη Πρέµπτο, Χριστίνα Γαλάνη, Ραφέλα Κουτσούκη Φιλοτέχνηση αφίσσας & προγράµµα- τος: Αθανασία Παπασταύρου Υπεύθυνες παρασκήνιων: Οι βοηθοί δ/νσης του θεατρικού εργαστηρίου: Ιωάν- να Ξανθή, Παναγιώτα Μπεντενίτη, ∆έσποινα Σταυροπούλου. Παίζουν µε σειρά εµφάνισης: Αρχίλυκος: Καλυψώ Γαλάνη Ανθυπόλυκος: Ελισσάβετ Γκόγλη Αρχίλυκος Β΄: Χρύσανθος Αβραµόπουλος Λύκοι: Νίκος ∆ιαµαντόπουλος, ∆έσποινα Παναγοπούλου, Ιάσονας Πανέτας-Φελούρης, Γιώργος Χριστοδούλου


Λύκοι-γουρουνάκια: Μαρία Ανδρικό- πουλου, Μαρίζα Αντωνοπούλου, Ανδριάν- να ∆ηµοπούλου, Νικόλας Έξαρχος, Εβελίνα Ζαµπέτα, Ηλιάνα Κουνέτα, Βασιλική Λουκό- πουλου, Αναστασία Μαλαγκωνιάρη, Στέλιος Μαλαγκωνιάρης, Μαρία Μιλάνου, Μαρίνα Σκούτα, Αφροδίτη Βαρθάλη, Ιωάννης Βαχα- ρίκος, Ελένη Γεωργίου, Ιωάννα Καραγιάννη, Χαρά Καραχάλιου, ∆ηµήτρης Κολιόπουλος, Κατερίνα Κουνέτα, Χρήστος-Μάριος Κρανι- της, Μυρτώ Λέγγα, Λυδία Μότσου, Γιάννης Ντάλτας, Περικλής Ντάλτας, Ναταλία Ξανθή, Μαρίνα Τζούδα, Μαρία Γαλάνη, Κατερίνα Κυριακόπουλου, Ντέσι Μπούσι, Έφη Πρέ- µπτο, Βασίλης Σκαράµαγκας, Βασιλίνα Τζίµα, Ελένη Τούρλη Γουργουριστός: Φωτεινή ∆ηµακοπούλου Φουκαριάρης: Κων/νος Οικονοµόπουλος Ανεµοδούρηδες-Ξενοδόχοι: Χρυσάνθη Αβραµόπουλου, Αγγ. Νάκου, Μαρίνα Τζούδα Κελεπούραινα: Αγγ. Παναγιωτακοπούλου Κουµασηδες: Αµαλία Ζαµπέτα, Κωνστα- ντίνος Βλαχογιάννης Κατίνα και Βαγγέλης: Τούλα Οικονοµό- πουλου και ∆ιονύσης Τουλιάτος Γριά µε τα τρία πρόσωπα: Θεοδώρα Κόρδα, Έφη Πρέµπτο, Ροδάνθη Τριανταφυλ- λάκη


ρασκευή 3 Μαρτίου, στις 20:00, στην αίθουσα διαλέξεων του ∆ικηγορικού Συλλόγου Πατρών (Φιλοποίµενος 24, 3ος όροφος). Στην εκδήλωση θα µιλήσουν ο Μαρίνος Σκαν- δάµης, ∆ικηγόρος, ο Σωτήρης Λυκουργιώτης, Συγγραφέας και ένα µέλος της Κίνηση Υπεράσπισης των ∆ικαιωµάτων Προσφύγων & Μεταναστών/Μεταναστριών.


Κάνε θέατρο µε ό,τι βρεις… Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Γιώργος Νανούρης µοιράζεται


σε ένα σεµινάριο τα µυστικά και τις τεχνικές για να κάνεις θέ- ατρο µε ό,τι έχεις, µε λίγα µέσα, µε τους φίλους σου ή µόνος σου. Με σχεδόν µηδενικό budget και µε µοναδικά όπλα ένα βιβλίο, ένα φακό και µια κιθάρα και δυο σπουδαίους συνερ- γάτες, δηµιούργησε την «Κατερίνα» µια απ τις πιο πολυσυ- ζητηµένες παραστάσεις των τελευταίων χρόνων, την οποία παρακολούθησαν περισσότεροι από 40.000 θεατές, που έχει πάρει 5 θεατρικά βραβεία και που παρουσιάστηκε δυο χρονι- ές, µε sold out παραστάσεις στην κεντρική µας σκηνή. Το σεµινάριο θα διεξαχθεί από τις 8 µέχρι και τις 11


Μαρτίου και θα έχει 3 ώρες διάρκεια ανά ηµέρα, (σύνολο 12 ώρες), στην Κεντρική Σκηνή και τον Πάνω Χώρο του Θεάτρου Λιθογραφείον. Πληροφορίες µπορείτε να έχετε στο τηλ.: 2610-328.394.


ιστορίας της τέχνης. Ιδιαίτερα σηµαντική για την µό- νιµη συλλογή της Πινακοθήκης είναι η δωρεά από τον εικαστι- κό Μιχάλη Μαδένη του πίνακα µε τίτλο «ο άνεργος», από την προσωπική του συλλογή. Οι τρεις καλλιτέχνες ευχαρίστη- σαν τον Πολιτιστικό Οργανισµό του ∆ήµου Πατρέων για την θερµή υποδοχή που έτυχαν και για το επίπεδο της συνεργασίας. Η ∆ηµοτική Πινακοθήκη έχει προγραµµατίσει σηµαντικές εκ- θέσεις για το έτος 2017, αρχής γενοµένης από τις 22 Μαρτί- ου µε τη φιλοξενία της έκθεσης «Μέµος Μακρής - Από την Αθήνα στο Παρίσι (1934- 1950)».


3 Μαρτίου 2017 23 «Όταν οι γυναίκες…» Η ερασιτεχνική θεατρική οµάδα του Επίκεντρο+ (Νόρµαν


16 & Αγ. ∆ιονυσίου, Πάτρα), γιορτάζει την «Ηµέρα της γυ- ναίκας», παρουσιάζοντας στην κεντρική σκηνή του, στις 6, 7 και 8 Μαρτίου 2017, στις 21:15, την παράσταση «Όταν οι γυναίκες…». Μια παράσταση µε πρωτόλεια κείµενα γραµ- µένα από τις ίδιες τις γυναίκες που πρωταγωνιστούν. Κείµε- να µε γυναικείους προβληµατισµούς και όχι µόνο. Κείµενα βιωµατικά, δικά τους αλλά και φτιαγµένα από ιστορίες που


έχουν ακούσει. Κείµενα που πιστεύουν ότι αξίζει να τα µοι- ραστούν µε τους θεατές, λόγω της ηµέρας. Πρωταγωνιστούν οι Ειρήνη ∆οργιάκη, Άννα Μαρία Κα-


ραβαγγέλη, Όλγα Καραµπέρη, Σταµατία Μαριεττή, Μαρία Ραυτοπούλου και Πηνελόπη Χατζή.


Παρουσίαση βιβλίου Η Κίνηση Υπεράσπισης των ∆ικαιωµάτων Προσφύγων


& Μεταναστών / Μεταναστριών πραγµατοποιεί εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του Βασίλη Λαδά, µέλους της Κίνησης, µε τίτλο «Μουσαφεράτ - Οι χίλιες και µια νύ- χτες ενός καταυλισµού προσφύγων» το οποίο εκδίδεται για δεύτερη φορά από τον εκδοτικό οίκο futura, σήµερα Πα-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24