search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
24


3 Μαρτίου 2017 Π


ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ επτνα τν Άω Πλ ραώτς ση ν όη


Η Οµάδα Εθελοντισµού και Ενεργο- ποίησης Patrinistas, µε τη συνδροµή του Ξενοφώντα Παπαευθυµίου, αντα- ποκρινόµενη θετικά σε σχετικό αίτηµα του 5ου Λυκείου Πατρών, στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράµµατος, διοργα- νώνουν περιήγηση στην Άνω Πόλη και τα Προσφυγικά της Πάτρας, για µαθητές του 5ου Λυκείου Πατρών και των συ- νοδών καθηγητών τους, την προσεχή Κυριακή στις 11 π.µ., µε σηµείο συνά- ντησης – εκκίνησης την πλατεία Αγίου Γεωργίου δίπλα στο Αρχαίο Ωδείο. Πρόκειται για δύο από τις πιο παλι- ές - ιστορικές συνοικίες της Πάτρας µας, που διατηρούν ακόµη και σήµερα αναλλοίωτο το ιδιαίτερο χρώµα τους. Οι συµµετέχοντες θα ενηµερωθούν για την ιστορία, την αρχιτεκτονική και την ονοµατολογία των δρόµων της περιο- χής!!! Πρόκειται για µια πολύ ενδιαφέ- ρουσα συνάντηση – πρωτοβουλία των Patrinistas.


Ο υακς δν ενι κττρς. ε ία αώεε.. ι γνίε


Ο αγώνας για την ισότητα των γυναικών πρέπει να είναι καθηµερινός καθώς µπορεί να έχει νοµοθετηθεί αλλά στην πράξη πρέπει να γίνουν πολλά ακόµη... Και αυτό δεν είναι µόνον υπόθεση γυ- ναικών, αλλά των ανδρών και ολόκλη- ρης της κοινωνίας. Σ’ αυτό το συµπέρα- σµατα κατέτειναν όλοι οι οµιλητές στην εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκδήλωση που διοργάνωσε ο Σύλλογος Νέων Καλ- λιτεχνών, µε θέµα: «Γυναίκες της Ελλά- δας, γυναίκες της ανθρωπότητας», το


προµηθευτή για πλήρη και ουσιαστική προσυµβατική ενηµέρωση του κατανα- λωτή, η οποία περιλαµβάνει το σύνολο των κρίσιµων πληροφοριών που αφο- ρούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Με τον Κώδικα αναδεικνύεται, επίσης, η σηµασία της διαµεσολάβησης και της εξωδικαστικής επίλυσης των καταναλω- τικών διαφορών, την οποία οι ενώσεις προµηθευτών και καταναλωτών υπο- χρεούνται να προωθούν στα µέλη τους. Η παρακολούθηση της τήρησης του Κώ- δικα ανατίθεται στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή», η οποία θα συντάσσει σχετική ετήσια έκθεση.


Τ ία ο πήωα 8


Με εντυπωσιακό και φαντασµαγορικό τρόπο έπεσε η αυλαία του Πατρινού Καρναβα- λιού 2017 το βράδυ της Κυριακής 26 Φεβρουαρίου ενώπιον χιλιάδων Πατρινών και επισκεπτών, που γέµισαν το Μόλο της Αγίου Νικολάου. Η τελετή λήξης, που παρουσία- σαν η Νατάσα Τραγουστή και ο Γιώργος Λογαράς, άρχισε µε τους ρυθµικούς ήχους latin, samba, jazz, disco και τις µουσικές επιλογές από τους Αbba, τα τραγούδια «Copacabana», «Livin’ La Vida Loca», «Sing Sing Sing», «El Cumbanchero» από την 35µελή Ορχήστρα Πνευστών «Πατρεύς». Aκολούθησε η συναυλία των Boney M, µε την ανανεωµένη σύν- θεσή τους και την front woman της ένδοξης εποχής Maizie Williams. Το σύνθηµα της καύσης του Βασιλιά Καρνάβαλου έδωσε, µε δικό του τρόπο, ο ∆ήµαρχος της Πάτρας Κώστας Πελετίδης. Κάτι που έγινε µε ένα φαντασµαγορικό τρόπο στη θάλασσα. Το µεγαλόπρεπο θέαµα έγινε χαιρετισµός για τους απανταχού καρναβαλιστές και ταυτόχρονα ανανέωση του ραντεβού για του χρόνου. Και όπως είπε ο δήµαρχος µε την πίστη ότι ο χώρος της γιορτής, η παραλιακή ζώνη θα είναι του πατραϊκού λαού και θα έχει ξεκινήσει η ανάπλαση.


Λμνκί μ υουί ιειο ε ατθσα


απόγευµα της Τετάρτης, στο ∆ηµοτικό Θέατρο «Απόλλων» παρουσία της συ- ζύγου του προέδρου της ∆ηµοκρατίας, Σίσσυς Παυλοπούλου. Ο Σύλλογος τίµησε τρεις γυναίκες µε µεγάλη προσφορά στα Γράµµατα, στον Πολιτισµό και τις Τέχνες, τη Μαρία ∆ε- λιβάνη – Νεγρεπόντη, πρώην πρύτα- νη, καθηγήτρια Οικονοµικών Παν/µί- ου Μακεδονίας, την Λίλα ντε Τσάβες, αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Φόρουµ Μουσείων (EMF) του Συµβουλίου της Ευρώπης και την καταξιωµένη ηθοποιό Έλλη Φωτίου, οι οποίες έστειλαν το µή- νυµα πως πρέπει η γυναίκα να βρει τη θέση που της αρµόζει στην κοινωνία και να προσφέρει µαζί µε τον άνδρα στην πρόοδο του τόπου µας..


Το Λιµενικό Σώµα που έχει επιδείξει µε- γάλη ευαισθησία και αυτοθυσία και την προσφορά του στην κοινωνία, επέλεξε να τιµήσει ο Μητροπολίτης Αιγιαλείας και Καλαβρύτων κ. Αµβρόσιος, την Κυ- ριακή, στον Ι.Ν. Φανερωµένης Αιγίου. Συγκεκριµένα, θα βραβεύσει τον Κε- ντρικό Λιµενάρχη Πατρών, αντιπλοίαρ- χο Λ.Σ. ∆ηµήτριο Κυριακουλόπουλο, Λιµενάρχη Πατρών καθώς επίσης τα στελέχη και το Προσωπικό του Κεντρι- κού Λιµεναρχείου Πατρών, διότι την 5η Φεβρουαρίου κατέσχεσαν µεγάλη πο- σότητα ναρκωτικών και συνέλαβαν τους δράστες. Επίσης, θα τιµήσει τους αρχι- κευλευστές του Α΄ Λιµενικού Σταθµού Ρίου Σταµάτιο Λέκκα και Θωµά Τσονά- κα, καθώς και τον ναύτη πληρώµατος του πλοίου ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ Στέφανο Μαγιάτη, οι οποίοι την 4η Φεβρουαρί- ου 2017 έσπευσαν να διασώσουν από πνιγµό µια 52χρονη γυναίκα στα νερά του Πατραϊκού κόλπου, καθώς επίσης τον Ιωάννη Νικολακόπουλο, αρχιφύλα- κα του Τµήµατος Ασφαλείας Αιγίου, ο οποίος εν ώρα υπηρεσίας και εκτελώ- ντας τα καθήκοντά του, τραυµατίσθηκε σοβαρά από επίθεση συµπολίτη µας, θέτοντας σε κίνδυνο την ζωή του.


Βάεσ ι τν Αώα Δόο ο γν ρμυ ρβυη γα


Το Υπουργείο και το Γενικό Επιτελείο, Εθνικής Άµυνας και στην οποία θα βρα-


βευθεί και ο ∆ήµος Καλαβρύτων για τη συνδροµή του στον Αγώνα ∆ρόµου Κα- λαβρυτινού Ολοκαυτώµατος. Υπενθυµί- ζουµε ότι από το έτος 2015 ο ∆ήµος Κα- λαβρύτων, καθιέρωσε και διοργανώνει σε συνεργασία µε το Ανώτατο Συµβού- λιο Αθλητισµού των Ενόπλων ∆υνάµε- ων (ΑΣΑΕ∆) κάθε αρχές ∆εκεµβρίου, στις ηµέρες της επετείου του Ολοκαυτώ- µατος, τον Αγώνα ∆ρόµου Καλαβρυτι- νού Ολοκαυτώµατος, 10.000 µέτρων, σε ένδειξη τιµής και σεβασµού στη µνή- µη των άδικα εκτελεσθέντων Καλαβρυ- τινών από τα ναζιστικά στρατεύµατα κα- τοχής, στις 13-12-1943.


Κδκς κτνλτ ώια αααωή


Κυρώθηκε µε προεδρικό διάταγµα, µε- τά από πρόταση του υπουργού Οικο- νοµίας και Ανάπτυξης, ∆ηµήτρη Πα- παδηµητρίου και δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ο Κώδι- κας Καταναλωτικής ∆εοντολογίας (π.δ. 10/2017 Α΄ 23). Mε τον Κώδικα θεσπίζονται, για πρώτη φορά, αρχές και κανόνες που διέπουν τις σχέσεις µεταξύ των καταναλωτών και των προµηθευτών και των ενώσε- ών τους, καλύπτοντας το σύνολο των εµπορικών κλάδων του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα και µε δεσµευτική ισχύ. Με τον κώδικα, ο οποίος απο- σκοπεί στη δηµιουργία κλίµατος εµπι- στοσύνης στην αγορά, µεταξύ άλλων δίνεται έµφαση στην υποχρέωση του


ι ενι τ λρμ 6


Με αφορµή την τιµωρία του πληρώ- µατος 86 του Πατρινού Καρναβαλιού να παρελάσει τελευταίο φέτος και όσον αφορά την περσυνή παρέλαση, εξαιτί- ας την κωλυσιεργίας που προκάλεσε µε τον αργό ρυθµό του το «Cubious» (αυτή ήταν η περσυνή θεµατολογία του πλη- ρώµατος), ο Λεωνίδας Κουλιαβέτας Σκηνοθέτης - Πτυχιούχος Σχολής Κοι- νωνικών Επιστηµών – Τµήµατος Πολι- τισµικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας – Πανεπιστηµίου Αιγαίου, σε σχολια- σµό του αναφέρεται σε πολλά ερωτηµα- τικά για το πόσο εν τέλει έχουµε αντι- ληφθεί την αποστολή και τον ρόλο του


Πατρινού Καρναβαλιού. Μεταξύ άλλων τονίζει ότι «υπάρχει πλήρης απαξίωση και τιµωρητική διάθεση στο αισθητι- κά διαφορετικό, το οποίο υπηρετεί µια υψηλή κουλτούρα, κόντρα στο στερεο- τυπικό πρότυπο (το οποίο έγινε κακέ- κτυπο και σε άλλες πόλεις) ενός ξεπε- ρασµένου Πατρινού Καρναβαλιού µε γουνάκια, κολλάν, καπνογόνα, άφθονο αλκοόλ και ανθρώπους σε τρελό ξεφά- ντωµα, «απόδειξη» του ότι ντε και κα- λά διασκεδάζουν». Και δίνοντας τη δι- κή του ερµηνεία για το τι πρεσβεύει το πλήρωµα 86 σηµειώνει: «Το θέα- τρο δρόµου που ουσιαστικά επιτελεί το group 86 µε την αργόσυρτη τελετουρ- γική ποµπή του, καµουφλαρισµένο µε ιδιαίτερες στολές και µάσκες υψηλής αισθητικής, εξαϋλώνει την ανθρώπινη υπόσταση και έρχεται πιο κοντά µε µια µυστηριακή τελετή κάθαρσης, η οποία εκτυλίσσεται µπροστά στα µάτια των θεατών κατά µήκος των δρόµων της πόλης…».


Τελευταία σελίδα...


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24