search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


Θέματα > Πλήθος κόσμου στη διάλεξη του Νίκου Σαραφόπουλου στη Διακίδειο


«Η βιομηχανία στην Πάτρα έσφυζε, τώρα έσβησε»


Στους σηµαντικότερους σταθ- µούς της βιοµηχανίας που επηρέσασαν την οικονοµική ζωή της Πάτρας και της Αχα- ΐας µέχρι σήµερα, που αυτός ο κλάδος, δυστυχώς, έσβη- σε..., αναφέρθηκε ο γνωστός συµπολίτης µας, διπλωµατού- χος µηχανολόγος µηχανικός και συγγραφέας Νίκος Σαρα- φόπουλος. Ο κ. Σαραφόπουλος µίλησε σε εκδήλωση που διοργάνω- σε ο ΣΕΒ Πελοποννήσου και ∆υτικής Ελλάδας, το απόγευµα της Τετάρτης, στην αίθουσα της ∆ιακιδείου Σχολής Πατρών, όπου παραβρέθηκαν αρκετοί βιοµήχανοι της πόλης µας και εκπρόσωποι αρχών και φορέ- ων της Πάτρας. Τον οµιλητή προλόγισε ο ∆ι- ευθυντής του ΣΕΒ Πελοποννή- σου και Ν.∆. Ελλάδος, Νίκος Κοτσώνης, ο οποίος, µάλιστα, ανακοίνωσε ότι το 2018 µε αφορµή τη συµπλήρωση 100 χρόνων του Συνδέσµου ο κ. Σαραφόπουλος θα αναλάβει την επιµέλεια ενός νέου λευ- κώµατος, µε τους σηµαντικότε- ρους ιστορικούς σταθµούς του ΣΕΒΠ∆Ε. Ο κ. Σαραφόπουλος έκανε µια ενδιαφέρουσα οµιλία µε εµπε- ριστατωµένα στοιχεία βάσει των οποίων καταγράφονται οι


διακυµάνσεις της βιοµηχανίας στην Πάτρα, µέχρι τη δεκαε- τία του 1990, όπου σταµάτησε η βιοµηχανική δραστηριότητα, παρουσιάζοντας βασικά στοι- χεία από το λεύκωµα της Αχαϊ- κής Βιοµηχανίας (1840-1940) που εκδόθηκε το 1998 από το Επιστηµονικό Πάρκο Πατρών. Κάνοντας µια αναδροµή στην ιστορία των 150 ετών της βι- οµηχανίας στην περιοχή µας αναφέρε, µεταξύ άλλων, τα εξής: «Η βιοµηχανία στηρί- χτηκε στην πρόωρη εκβιοµη- χάνιση στη σταφίδα και την µεταποίηση της. Αργότερα, αναπτύχθηκαν µονάδες αλεύ- ρων, τροφίµων, ζαχαροπλα- στικής κ.λ., αλλά παράλληλα έπρεπε να αναπτυχθούν και µονάδες είτε της µηχανοποιίας, είτε να αναπτυχθούν συµπλη-


ρωµατικές µονάδες σε σχέση µε την σταφίδα και την εξαγω- γή της, όπως ήταν η κατασκευή ξυλοκιβωτίων. Έτσι έκλεισε ο 19ος αιώνας. Μετά την επανά- σταση το 1909 στο Γουδί, και τον ερχοµό του Βενιζέλου στην Ελλάδα άρχισαν να αναπτύσ- σονται και καινούριοι κλάδοι. Ένα απ’ αυτούς που στην πε- ριοχή µας απέκτησε σηµαντική βάση ήταν η κλωστοϋφαντουρ- γία. Με την Πατραϊκή εµπορο- βιοµηχανική ένωση το 1917, που το 1932 έγινε η γνωστή µας Πειραϊκή Πατραϊκή. Με- τά το 1925 ήρθε και ένας και- νούριος βιοµηχανικός κλάδος στην περιοχή µας, οι χαρτο- ποιίες. Παρόλα τα δύσκολα τότε χρόνια, τις φτωχεύσεις και τους πολέµους η Βιοµηχα- νία, είχε σταθεροποιηθεί. Με-


τά το ‘50 αρχίζει ένας καινού- ριος κύκλος σταθεροποίησης και µεγέθυνσης της Βιοµηχανί- ας µε καινούριες µονάδες, ρεύ- µατος, ξυλείας, τσιµέντου µέχρι και το ’74 που ήρθε η Coca- Cola. Τα καλά χρόνια ήταν πε- ρίπου µέχρι το ’80. Από εκεί και µετά άρχισε µια στενότητα στην χρηµατοδότηση, υπήρξε ένας υπερδανεισµός τον οποίο προσπάθησαν να λύσουν τότε µε την δηµιουργία ενός Οργα- νισµού ∆ιαχείρισης Προβλη- µατικών Επιχειρήσεων χω- ρίς όµως αποτέλεσµα, και έτσι έκλεισαν βασικές µονάδες της περιοχής ενώ άλλες απαξιώθη- καν. Μετά το 1995 σηµειώνε- ται καθοδική πορεία, και ενώ κάποτε η Βιοµηχανία έσφυζε, τώρα έσβησε. Η αλήθεια εί- ναι ότι διαφοροποιήθηκε ση- µαντικά η παραγωγή ως προς τον τριτογενή τοµέα κα την πα- ροχή υπηρεσιών. Κι αυτό φαί- νεται και από την ανάπτυξη του Πανεπιστηµίου και των ερευ- νητικών ινστιτούτων και εν γέ- νει από την οικονοµία της πε- ριοχής». Τη διάλεξη παρακολούθη- σαν εκπρόσωποι της βιοµη- χανικής και επιχειρηµατικής κοινότητας, µέλη του ∆.Σ. του ΣΕΒΠ&∆Ε, µέλη φορέων και αρκετοί Πατρινοί.


> Τα καταστήματα «Μαρινόπουλος» ανήκουν πλέον στον Όμιλο Σκλαβενίτη Ομαλά η μετάβαση στη νέα εποχή


Τέλος εποχής για την Όµι- λο Μαρινόπουλο που τυπικά από την Τετάρτη 1η Μαρτίου, το δίκτυο των καταστηµάτων του ανήκει στην θυγατρική εταιρεία του Σκλαβενίτη «Ελ- ληνικές Υπεραγορές Σκλαβε- νίτης». Τα καταστήµατα της «Μαρινό- πουλος» και του «Carrefour» στην Περιβόλα παρέµειναν κλειστά την περ. Τρίτη προκει- µένου να γίνουν οι αναγκαίες αλλαγές στις ταµειακές µηχα- νές και να λειτουργήσουν πλέ- ον ενσωµατωµένα στο δίκτυο Σκλαβενίτης. Σε πρώτη φάση έγιναν αλλα- γές στις ταµειακές µηχανές µε βάση το νέο ΑΦΜ, ενώ το επόµενο στάδιο είναι να ξεκι- νήσει η τροφοδοσία των κα- ταστηµάτων τα οποία υπολει- τουργούσαν τους τελευταίους µήνες αλλά και να επιστρέ- ψουν οι καταναλωτές στα κα-


ταστήµατα. Παράλληλα, προχωρούν οι εργασίες ανακαίνισης των κα- ταστηµάτων της πρώην Μαρι- νόπουλος στην Πάτρα, όπως και στο Carrefour προκειµέ- νου τις επόµενες ηµέρες να ξε- κινήσει η λειτουργία του υπο την εταιρεία Ελληνικές Υπερα- γορές Σκλαβενίτη. Ήδη στα καταστήµατα είχε αναρτηθεί σχετική ανακοίνω- ση µε την οποία ενηµερώνο- νται οι καταναλωτές για το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Η νέα ∆ιοίκηση γνωστοποιεί ότι «Βασική µας αρχή είναι ο «Σεβασµός στον Πελάτη» και για αυτό προσπαθούµε καθη- µερινά να παρέχουµε την κα- λύτερη εξυπηρέτηση και να δι- αθέτουµε προϊόντα σε άριστη ποιότητα, σε µεγάλη ποικιλία και µε τιµές «τόσο φθηνά όσο πουθενά». Ως εκ τούτων και µε γνώµονα πάντα την εξυπη-


ρέτησή σας, καταβάλλουµε κά- θε δυνατή προσπάθεια ώστε να επαναφέρουµε το συντο- µότερο δυνατόν το κατάστηµα σε οµαλή λειτουργία, µε επάρ- κεια προϊόντων, αλλά και να δηµιουργήσουµε ένα ακόµη πιο ευχάριστο και φιλικό πε- ριβάλλον». Η επαναλειτουργία των κατα- στήµατων θα γίνει σταδιακά µε την εταιρεία να ρίχνει το µεγάλο βάρος στα καταστήµα- τα της περιφέρειας, όπου µέ- χρι σήµερα ο Οµιλος Σκλαβε- νίτη δεν έχει παρουσία, όπως αυτά της Πάτρας.


Ν. Καρακίτσος: «Δικαίωση στην επιλογή μας» Ο Πατρινός επι- χειρηµατίας Νί- κος Καρακίτσος, που υπενθυµίζε- ται είχε προχω-


ρήσει πριν από περίπου ένα


χρόνο στην πώληση της οι- κογενειακής αλυσίδας Σου- περ Μαρκετ «Κρόνος» στην εταιρεία Μαρινόπουλος, χαιρέτησε το εγχείρηµα της «Σκλαβενίτης», αναφέροντας µεταξύ αλλων πως «για εµάς είναι µια δικαίωση της επιλο- γής µας». Ο ίδιος εύχεται καλή επιτυχία στην οικογένεια Σκλαβενί- τη και στη θυγατρική «Ελλη- νικές Υπεραγορές Σκλαβενί- της». Για τον «Κρόνο» είναι µια δικαίωση της επιλογής µας τόσο για µας αλλά και για τους εγραζόµενους». Ο Οµιλος «Σκλαβενίτης» εκτι- µά πως η µετάβαση θα γίνει οµαλά χωρίς ιδιαίτερα προ- βλήµατα. Πρόκειται για το µεγαλύτε- ρο δίκτυο σούπερ µάρκετ της αγοράς, το οποίο θα αριθµεί πεντακόσια εξήντα καταστή- µατα σε Ελλάδα και Κύπρο.


3 Μαρτίου 2017 Eκλογή νέου Προεδρείου


στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νέο προεδρείο καλείται να εκλέξει το Περιφερειακό Συµβούλιο ∆υ- τικής Ελλάδας βάσει σχετικής νοµοθεσίας, για το δεύτερο µισό της Περιφερειακής Περιόδου 2014-2019. Για αυτό το λόγο, πραγµα- τοποιείται ειδική συνεδρίαση του Σώµατος την προσεχή Κυριακή 5 Μαρτίου 2017 και ώρα 12 το µεσηµέρι στην Πάτρα, στην αί- θουσα του Περιφερειακού Συµβούλιου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. Επιπλέον, θα εκλεγούν τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας.


ΙΟΒΕ: Επιδείνωση


του κλίματος Μετά από την πρόσκαιρη σταθεροποίησή του στις 95,1 µονάδες στην αρχή του τρέχοντος έτους, ο ∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος που εκπονεί


το Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ)


υποχωρεί σηµαντικά τον Φεβρουάριο, στις 92,9 µονάδες. Στους επιµέρους τοµείς, µε εξαίρεση τη Βιοµηχανία, σηµειώνεται πτώση, η οποία είναι ισχυρή στο Λιανικό Εµπόριο και τις Κατασκευ- ές. Σηµαντική κάµψη σηµειώνεται και στην καταναλωτική εµπιστοσύ- νη, η οποία πλησιάζει το επίπεδο του Απριλίου πέρυσι, που ήταν και το χαµηλότερο από τον Αύγουστο του 2013. Το αβέβαιο οικονοµικό περιβάλλον, κυρίως λόγω της παρατεταµένης αξιολόγησης του προγράµµατος, οδηγεί τις επιχειρήσεις σε επί τα χείρω αναθεώρηση του προγραµµατισµού τους για το τρέχον έτος. Η διαφοροποίηση στις προσδοκίες του βιοµηχανικού τοµέα οφείλε- ται κυρίως στις καλύτερες προβλέψεις για την εξαγωγική του δραστη- ριότητα στους προσεχείς µήνες. Στον αντίποδα, η φθίνουσα τάση της καταναλωτικής εµπιστοσύνης αντανακλά και την προσδοκία µελλο- ντικών δηµοσιονοµικών µέτρων όσο η συµφωνία για την αξιολόγηση καθυστερεί. Αναλυτικότερα: - στη Βιοµηχανία, οι θετικές προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς µήνες βελτιώθηκαν αισθητά, ενώ το ισοζύγιο στις εκτι- µήσεις για τα αποθέµατα υποδηλώνει διόγκωσή τους. Οι αρνητικές εκτιµήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση ενισχύθηκαν ελαφρώς. - στις Υπηρεσίες, οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα κατάσταση µετα- βλήθηκαν αρνητικά, σε αντίθεση µε τις προβλέψεις για τη βραχυ- πρόθεσµη ζήτηση οι οποίες καλυτέρευσαν, µε τις εκτιµήσεις για την τρέχουσα εξέλιξη της ζήτησης να είναι σχεδόν αµετάβλητες. - στο Λιανικό Εµπόριο, οι θετικές εκτιµήσεις για τις τρέχουσες πω- λήσεις αποκλιµακώθηκαν, όπως και οι προβλέψεις για τη βραχυπρό- θεσµη εξέλιξή τους, ενώ οι εκτιµήσεις για το ύψος των αποθεµάτων µεταβλήθηκαν ελαφρώς αρνητικά. - στις Κατασκευές, οι δυσµενείς προβλέψεις για το πρόγραµµα ερ- γασιών των επιχειρήσεων εντάθηκαν, αλλά οι αρνητικές προβλέψεις απασχόλησης εξοµαλύνθηκαν ελαφρώς. - στην Καταναλωτική Εµπιστοσύνη, ο σχετικός δείκτης υποχώρησε κυρίως λόγω των αισθητά δυσµενέστερων προβλέψεων των νοικοκυ- ριών. Οι προβλέψεις για την ανεργία επίσης επιδεινώθηκαν, αλλά ήπια, ενώ η πρόθεση για αποταµίευση παρέµεινε στο ιστορικά χα- µηλό επίπεδο του Ιανουαρίου


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Ν. ΑΧΑΪΑΣ


«Ο ΒΑΤΤ»


Καραϊσκάκη 157 Πάτρα 262.25, Τηλ./Fax 2610 220-326 & 2610 275-293 e-mail: info@wattpatras.gr


Συνάδελφε, Καλείσαι να προσέλθεις την 8η Μαρτίου 2017 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 6.30 µ.µ. εις την αίθουσα της Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ν.Α. Αράτου 21, 1ος όροφος, για την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2016, µε θέµατα ηµερήσιας διάταξης τα κάτωθι: 1. Εκλογή Προεδρείου


Α.Π.: 59, Πάτρα: 1/3/2017


2. Έγκριση Πρακτικών Προηγούµενης Τακτικής Γεν. Συνέλευσης 3. ∆ιοικητικός Απολογισµός Έτους 2016 4. Οικονοµικός Απολογισµός Έτους 2016 5. Προϋπολογισµός Έτους 2017 6. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής 7. Τοποθετήσεις Συναδέλφων 8. Προτάσεις – Ανακοινώσεις 9. Ψηφοφορία για ∆ιοικητικό & Οικονοµικό Απολογισµό 2016, Προϋπολογι- σµό 2017 & Απαλλαγή ∆.Σ. από κάθε ευθύνη Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επα- ναληφθεί την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και µε τα ίδια θέµατα, στις 15 Μαρτίου 2017, και αν πάλι δεν υπάρχει απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 22 Μαρτίου 2017 την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και µε τα ίδια θέµατα.


Πάτρα 1 Μαρτίου 2017 Με Συναδελφικούς Χαιρετισµούς


Ο Πρόεδρος Φωτόπουλος Γ. Νικόλαος


Ο Γεν. Γραµµατέας Παυλόπουλος ∆. Αλέξιος


5


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24