search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
16


3 Μαρτίου 2017


> ΑΓρΙΝΙΟ: Κατηγορία για «απιστία στην Υπηρεσία σε βάρος ΟΤΑ από κοινού και κατ΄ εξακολούθηση» σε βαθµό κακουργή- µατος αντιµετωπίζουν 44 άτοµα, 27 αιρετοί (κατά κύριο λόγο πρώην και κάποιοι τυγχάνουν εν ενεργεία) του δήµου Αγρινίου και 17 εργολήπτες δηµοσίων έργων. Πρόκειται για εξέλιξη που σχετίζεται µε τις καταγγελίες και εν συνεχεία τη µήνυση (κατά παντός υπευθύνου) που υπέβαλλε το 2006 ο δηµοτικός σύµ- βουλος ∆ηµήτρης Λυµπουρίδης σχετικά µε αναθέσεις και κα- τατµήσεις έργων στο δήµο Αγρινίου κατά το διάστηµα δυο αυ- τοδιοικητικών θητειών, 1998-2002 και 2003-2006. Σύµφωνα µε πληροφορίες την 14η Φεβρουαρίου εκδόθηκε βούλευµα του Συµβουλίου Εφετών του Εφετείου ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας µε το οποίο παραπέµπονται σε δίκη οι αυτοδιοικητικοί και οι εργο- λήπτες µετά από πρόταση του Εισαγγελέα. Η πρόταση του Εισαγ- γελέα στα 44 αυτά άτοµα κοινοποιείται αυτές τις ηµέρες και εντός του 2017 εκτιµάται πως θα ορισθεί η ακροαµατική διαδικασία.


> ΓΙΟρΤΗ ΕΣΠΕρΙΔΟΕΙΔωΝ: Hµερίδα µε θέµα: «Τα εσπε- ριδοειδή, Καλλιέργεια και ∆ιατροφική Αξία», διοργανώνει ο ∆ή- µος Αγρινίου σε συνεργασία µε τον Πολιτιστικό Περιβαλλοντικό και Μορφωτικό Σύλλογο Παντάνασσας «Πυγµαίος ο Τριχώνιος» στο πλαίσιο της 2ης Γιορτής Εσπεριδοειδών. Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στην αίθουσα του κοινοτικού γραφείου στην Παντάνασσα, την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017 και εντάσσεται στο πλαίσιο των ενηµερωτικών ηµερίδων γεωργικού ενδιαφέροντος που οργανώνει το Τµήµα Αγροτικής Παραγωγής της ∆/νσης Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης στις ∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου. Το πρόγραµµα των εκδηλώσεων περιλαµβάνει οµιλίες, παρουσίαση ποιηµάτων, παραδοσιακά τραγούδια και χορούς καθώς και γευσιγνωσία.


> ΑΓρΙΝΙΟ: Το ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Κ∆ΗΦ) Αγρινίου του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ», στο πλαίσιο του Ε.Π. «∆υτική Ελλάδα 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ανά- πτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέµηση της Φτώχειας και των ∆ιακρίσεων» θα παρέχει υπηρεσίες ηµερήσιας φροντίδας και παραµονής σε 24 ωφελούµενα ΑΜΕΑ. Η πρόσκληση απευθύνεται σε άτοµα µε νοητική υστέρηση του νοµού Αιτωλ/νίας, άνεργα, ηλικίας άνω των 16 ετών και θα υλοποιηθεί από 1/4/2017 έως 31/3/2020. θα παρέχονται υπηρεσίες ηµερήσιας φροντίδας και παραµονής και θα υλοποιηθούν υποστηρικτικά προγράµµατα, µε τρεις κυ- ρίως βασικούς άξονες: α) την παροχή κατάρτισης στα τµήµατα ραπτικής, παλαίωσης εικόνων και κεραµικής, β) την εφαρµο- γή προγραµµάτων Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Σ.Υ.Υ.), γ) την παροχή προγραµµάτων κοινωνικοποίησης και εµπλουτιστικών προγραµµάτων κοινωνικής ένταξης. Η επιλογή των ωφελουµένων θα γίνει από επιτροπή του Εργα- στηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» µε τη διαδικασία της µοριοδό- τησης βάσει κριτηρίων όπως τύπος πλαισίου διαµονής, ασφα- λιστική ικανότητα του ωφελούµενου, ατοµικό ή οικογενειακό εισόδηµα, οικογενειακή κατάσταση ωφελούµενου και εργασια- κή κατάσταση του γονέα/νόµιµου κηδεµόνα. Χρονική διάρκεια υποβολής αιτήσεων: 1/3/2017-21/3/2017.


Διαπεριφερειακά «Let’s do it Greece»


Φέτος για έκτη συνεχή χρονιά διοργανώνεται η Πανελλήνια Εθελοντική Εκστρατεία Let’s Do It Greece, η οποία έχει υι- οθετηθεί από χιλιάδες εθελο- ντές και φορείς σε όλη τη χώ- ρα. Στόχος είναι ένας: Μέσα σε µία ηµέρα να συντονιστού- µε ταυτόχρονα σε ολόκληρη την Ελλάδα πραγµατοποιώ- ντας εθελοντικές δράσεις κα- θαρισµού, εξωραϊσµού και αισθητικής αναβάθµισης σε κάθε γωνιά της χώρας. Ζητούµενο είναι να ενεργο- ποιηθούν 100.000 εθελοντές από 3.000 οµάδες σε πάνω από 1.500 σηµεία σε όλη την Ελλάδα µέσα σε µία ηµέρα. Για την Κυριακή 2 Απριλί- ου έχουν ήδη δηλώσει συµ- µετοχή και υποστήριξη εκα- τοντάδες φορείς σε όλη την Ελλάδα. Ανάµεσά τους εθε- λοντικές οµάδες, σύλλογοι, αθλητικά σωµατεία, το σύ- νολο των µεγάλων περιβαλ- λοντικών οργανώσεων, Πε- ριφέρειες και Περιφερειακές Ενότητες, ∆ήµοι, φορείς δι- αχείρισης προστατευόµενων


περιοχών, εταιρίες, ιδιώτες, µουσεία, σχολεία, το Σώ- µα Ελλήνων Προσκόπων, το Σώµα Ελληνικού Οδηγι- σµού, το Μουσείο Κυκλαδι- κής Τέχνης, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται συνεργασία µε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Παιδείας, την Ένωση Περιφερειών Ελλά- δας και την Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδας. Επίσης, µε έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας, θα υλο- ποιηθεί και φέτος η «Σχολι- κή Εβδοµάδα Εθελοντισµού Let’s Do It Greece 2017» σε


όλα τα σχολεία της χώρας, µε κορύφωση την ηµέρα της πα- νελλήνιας δράσης. Κάθε χρόνο η ∆υτική Ελλά-


δα ξεχωρίζει ανάµεσα στις υπόλοιπες περιοχές της χώ- ρας, για τη µεγάλη συµµετο- χή της στην Πανελλήνια Εθε- λοντική ∆ράση «Let’s Do Ιt Greece». Eτσι και φέτος, η Περιφέ- ρεια ∆υτικής Ελλάδας στη- ρίζει ενεργά το «Let’s do it Greece», διευκολύνοντας και προβάλλοντας τις δράσεις εθελοντών και φορέων στη ∆υτική Ελλάδα.


Η Περιφέρεια λαµβάνοντας υπόψη, τις υψηλές απαιτή- σεις του εγχειρήµατος και µε γνώµονα τη διάδοση του εθε- λοντισµού και την επιτυχή προετοιµασία και πραγµατο- ποίηση δράσεων από εθελο- ντές και φορείς της περιοχής µας, έχει θέσει υπό την αιγί- δα της το «Let’s do it Greece». Παράλληλα, διοργανώνει τη ∆ευτέρα 13 Μαρτίου, στις 11:30 π.µ. στην αίθουσα του Περιφερειακού Συµβουλίου, µε τη στήριξη του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης «Europe Direct Πάτρας», κε- ντρική συντονιστική συνάντη- ση για την εθελοντική εκστρα- τεία, όπου θα παρευρεθεί ο Εθελοντής – Οραµατιστής και Συντονιστής του «Let’s Do It Greece» Νίκος Κιούσης και σηµαντικοί εθελοντές της ορ- γανωτικής οµάδας. Μπορείτε να δηλώσετε τη συµµετοχή σας στη ∆ράση, είτε είστε φορέας είτε ιδιώ- της, στον παρακάτω σύνδε- σµο: http://letsdoitgreece. org/δήλωστε-συµµετοχή/.


> Το Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης στο λιμάνι της Ναυπάκτου Άνοιξε τις πύλες του...


Εγκαινιάστηκε την περ. Τετάρτη 1 Μαρτί- ου το Κέντρο Τουριστικής και Πολιτιστι- κής Πληροφόρησης του δήµου Ναυπα- κτίας στο ισόγειο του κτιρίου Ναυπακτία στο λιµάνι της Ναυπάκτου. Στην συνέ- χεια ακολούθησε εισήγηση από την δι- ευθύνοντα σύµβουλο της MTC κ. Μαρτά- κη µε θέµα: «Οι τουριστικές προοπτικές της Ναυπακτίας και η συµβολή του κέ- ντρου πολιτιστικής και τουριστικής πλη- ροφόρησης». Τα εγκαίνια τελέστηκαν από τον Μητρο- πολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεο και παρευρέθηκαν ο δήµαρχος


Ναυπακτίας κ. Λουκόπουλος, ο πρόε- δρος του ∆ηµοτικού συµβουλίου κ. Σιαµα- ντάς, ο αντιδήµαρχος κ. Ράπτης, ο αντιδή- µαρχος κ. Σύψας, ο πρώην δήµαρχος κ. Μπουλές, ο υπεύθυνος επικοινωνίας της Γέφυρας Α.Ε. κ. Φρέρης και άλλοι φορείς της Ναυπακτίας.


Και επέκταση του Βιολογικού Στο µεταξύ, σε καλό δρόµο βρίσκεται η επέκταση του Βιολογικού Καθαρισµού της Ναυπάκτου. Το έργο, παρά τα όσα συνέ- βησαν το προηγούµενο χρονικό διάστη- µα και παρά τις πειθαρχικές διαδικασίες


> Θα ενώνει Αιτωλοακαρνανία με Ευρυτανία Νέα γέφυρα στον ορεινό Βάλτο


Τους όρους διακήρυξης έρ- γων συνολικού προϋπολο- γισµού 2,6 εκ. ευρώ ενέκρι- νε η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελ- λάδας. Μεταξύ αυτών είναι και η κατασκευή νέας γέφυ- ρας πλησίον της υφιστάµε- νης στη θέση Τέµπλα επί της επαρχιακής οδού Βελαώρα – Τοπόλιανα – Βρουβιανά που ενώνει Ευρυτανία και Αιτω- λοακαρνανία, βόρεια της Λί- µνης Κρεµαστών.


Η νέα γέφυρα, προϋπολογι- σµού 1.690.000 ευρώ, θα κατασκευαστεί 130 µέτρα νο- τιότερα της υφιστάµενης πέ- τρινης Γέφυρα Τέµπλας στον κάµπο Βρουβιανών, επί της κοίτης του Αχελώου σε στε- νό σηµείο του ποταµού (50- 55 µέτρα). Η προθεσµία εκτέ- λεσης του έργου ανέρχεται σε 18 µήνες από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης και εκτιµάται πως οι εργασίες θα ξεκινήσουν το φθινόπωρο.


Πρόκειται για µια εξέλιξη που ικανοποιεί ιδιαίτερα τους κα- τοίκους του Ορεινού Βάλτου Αιτωλοακαρνανίας οι οποίοι τα τελευταία χρόνια υπογραµ- µίζουν την ανάγκη το σηµερι- νό γεφύρι Τέµπλας να αντιµε- τωπισθεί όπως του αρµόζει, ως διατηρητέου µνηµείου. Το γεφύρι έχει καταπονηθεί από το πέρασµα του χρόνου και τα πληµµυρικά φαινόµενα ενώ η κατασκευή του είναι τέ- τοια που επιτρέπει τη διέλευ-


ση ενός µόνο οχήµατος. Η νέα γέφυρα θα καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες κυκλοφορί- ας ενώ θα έχει και πεζοδρόµιο. Όπως και η σηµερινή θα απο- τελεί το δεύτερο σηµείο οδικής διέλευσης µεταξύ Αιτωλοακαρ- νανίας και Ευρυτανίας, πάνω από την κοίτη του Αχελώου πο- ταµού, ανάντη της λίµνης των Κρεµαστών. Το πρώτο σηµείο είναι η Γέ- φυρα Τατάρνας σε απόσταση 25 χιλιοµέτρων.


που βρίσκονται σε εξέλιξη, φαίνεται πως δεν θα χαθεί. Ήδη έχει αναρτηθεί στο δι- αδίκτυο η απόφαση του Υπουργείου Οικο- νοµίας και Ανάπτυξης, σύµφωνα µε την οποία η Επέκταση του Βιολογικού ενοποι- είται µε την κατασκευή του δικτύου απο- χέτευσης της Άνω Χώρας, βήµα που σύµ- φωνα µε τη ∆ηµοτική Αρχή οδηγεί στην ένταξη του συνολικού έργου –προϋπολογι- σµού περίπου 6 εκατοµµυρίων ευρώ- στο ΕΣΠΑ. Επόµενο στάδιο η οριστική έντα- ξή του στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Χρη- µατοδότησης και η εντολή σύµβασης από το ΕΠΠΕΡΑΑ.


ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ > Στις 13 Μαρτίου η συντονιστική συνάντηση στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24