search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
W


Wie ouder wordt, krijgt vaak te maken met allerlei kwalen. Wordt u doorverwezen naar de geriater (specialist voor senioren) dan bespreekt die uw klachten, maar ook welke zaken voor u belangrijk zijn in het leven. En dat is belang- rijk, want mensen willen vaak ook andere zaken naast de klachten aanpakken. U wilt bijvoorbeeld mobieler worden. Dan kan een cursus valpreventie of hulp van de fysio- therapeut iets zijn voor u. Of u wilt hulp bij neerslachtige gevoelens. Om een goed beeld te krijgen van wat echt belangrijk is, vraagt de geriater in veel gevallen naar het cijfer dat u uw leven op dat moment geeft en wat nodig is om dit omhoog te krijgen. Dit geeft de arts zicht op hoe de kwaliteit van uw leven kan worden verbeterd.


Als ik maar zelfstandig blijf Ruth Pel, werkzaam bij Vilans – de landelijke kennisor- ganisatie voor langdurige zorg – deed samen met twee ziekenhuizen in Amsterdam onderzoek naar hoe gesprek- ken tussen ouderen en geriaters verlopen. Ze zag dat de gesprekken vaak gaan over de problemen die patiënten hebben en minder over waar iemand nu echt mee gehol- pen is. De verschillende behandelingen werden niet altijd goed doorgesproken en de inbreng van de patiënt niet voldoende benadrukt. En juist dat laatste is belangrijk. Het helpt namelijk om het gesprek thuis goed voor te bereiden. Schrijf alle vragen die u de arts wilt stellen op en vraag of u het gesprek mag opnemen. Zo kunt u de adviezen van de arts later thuis nog eens rustig terugluisteren. Bedenk ook wat u het belangrijkste vindt om te bespreken. Uit onder- zoek blijkt dat zorgverleners vaak denken dat pijnbestrij- ding het belangrijkste is, terwijl ouderen vaak het belang- rijkste vinden dat ze zelfstandig kunnen functioneren. U kunt ook vragen om bedenktijd voordat u een beslissing neemt over uw behandeling. Dan kunt u thuis de informa- tie nog eens rustig laten bezinken en bespreken.


Gebruik een vragenlijst Steeds meer ziekenhuizen bieden patiënten hulp bij het voorbereiden van het gesprek door speciale vragenlijsten, zoals de TOPICS-SF. Een vragenlijst kan u helpen om meer grip te krijgen op het gesprek. U vult de vragenlijst voor- afgaand aan het gesprek of samen met de zorgverlener in. Niet alleen uw klacht komt aan bod, maar ook allerlei aspecten van uw persoonlijke situatie, zoals mobiliteit, zelfstandig wonen en omgaan met stress.


Informatie van de naaste is belangrijk Een partner, familielid of vriend heeft vaak waardevolle informatie voor een arts over hoe het met iemand gaat.


Wilt u zich ook beter voorbereiden op een gesprek met de arts? Lees dan de patiëntenfolder Samen beslissen van Vilans en KBO- PCOB. U kunt hem downloaden op www.kbo-pcob.nl/ academie en dan onder ‘zorg’.


Heeft u geen internet? Bel dan onze Ledenservice, dan sturen zij hem naar u op. T: 030-3 400 600 (ma t/m vrij, 9.00- 17.00 uur)


Soms ziet de naaste het anders. Vindt deze bijvoorbeeld dat het helemaal niet zo goed gaat, of dat het geheu- gen slechter is dan iemand zelf in de gaten heeft. Valt het geven van zorg zwaar? Ook dat is goed om te laten weten, zodat er tijdig ondersteuning voor de mantelzorger kan worden geregeld.


Oefendokter Tijdens een consult moet vaak veel besproken worden. Misschien bent u zenuwachtig voor het gesprek of over de uitslag van een onderzoek. Vertel dit aan de zorgverlener, zodat deze hier rekening mee kan houden. Als de arts veel medische termen gebruikt die u niet begrijpt, kunt u gerust vra- gen om het nogmaals of eenvoudiger uit te leggen. Het is belangrijk dat u goed snapt waar de arts het precies over heeft. Alleen dan kunt u de juiste beslissing nemen over uw gezond- heid. Vindt u het gesprek lastig, oefen dan met de Oefendokter - www. oefendokter.nl - een website waar u een oefengesprek voert met een on- line voorbeelddokter. En dat werkt, aldus onderzoeker Johan Jeuring van de Universiteit Utrecht: ‘Als patiënten de juiste vragen stellen aan hun arts houden ze hun therapie beter vol, worden ze minder vaak in het zieken- huis opgenomen en leiden ze uitein- delijk een gezonder leven.’


SAMEN BESLISSEN IN CORONATIJD


De interviews in dit artikel zijn gehouden voordat de corona- crisis in Nederland uitbrak. Om- dat het in deze tijden extra be- langrijk is om met uw naasten te praten over uw wensen, gaan we op pagina 32 daar verder op in.


29


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75