This page contains a Flash digital edition of a book.
MUG MAGAZINE JANUARI 2015 ACTUEEL


5


blijft bestaan als de arts je daarheen verwijst. Voor acute zorg blijven alle ziekenhui- zen sowieso toegankelijk. Ook mogen zorgverzekeraars geen drempels opwerpen voor patiënten die veel kosten (risicoselectie).


MINISTER ASSCHER PAST DE FRAUDEWET AAN Na stevige kritiek van de Nationale Ombudsman, Frank van Dooren, past minister Lodewijk Asscher (PvdA) van Sociale Zaken de Frau- dewet aan. Dat meldt NRC Handelsblad. Voortaan zullen uitkeringsinstanties UWV en SVB bij kleine overtredingen meer naar de omstandighe- den kijken. Nu wordt een klein foutje, bijvoorbeeld een


verkeerd ingevuld formulier, keihard afgestraft met een torenhoge boete. Volgens de Ombudsman beschouwt de overheid iedere burger in be- ginsel als uitkeringsfraudeur, tenzij hij of zij kan aantonen dat niet te zijn: ‘Waar in het strafrecht het OM moet bewij- zen dat er sprake is van opzet, ligt de bewijslast hier bij de burger.’ De aanpassingen: er wordt alleen nog een boete van 100 procent van het ge-


Joep Bertrams


fraudeerde bedrag opgelegd als er met opzet is gefraudeerd; bij grove schuld moet de frau- deur een boete van 75 procent betalen; in de overige gevallen is de boete de helft van het gefraudeerde bedrag; de mini- mumboete van €150,- vervalt en UWV, SVB en gemeenten kunnen, als de wet is aan- gepast, in meer situaties een waarschuwing geven.


FNV-MANIFESTATIE ‘ECHTE BANEN’ Op 31 januari organiseert de FNV de Echte banen manifestatie in Utrecht, meldt fnv.nl. FNV wil dat verdringing van echte banen stopt en dat mensen een eerlijk loon krijgen. Op het pamflet FNV in beweging voor koopkracht en echte banen


staat een lijst met klachten van on(der)betaalde werkers: er vallen ontslagen, terwijl er wel werk blijft. Er worden slechte resultaten geboekt omdat collega’s zijn wegbe- zuinigd en er is steeds meer arbeidsverdringing omdat goedkope arbeidskrachten of bijstandsontvangers worden ingezet. Sociale werkplaatsen verdwijnen vanwege bezuini- gingen. Werkgevers en over- heden kiezen voor de laagste prijs. Vooral in de laagst be- taalde banen zijn er veel mis- standen. In het transport, de bouw, thuiszorg, vleessector, pakketbezorging en agrarische sector zijn er steeds minder banen. Deze ‘georganiseerde uitbuiting’ drijft op een leger van ruim 600.000 werklozen, stelt FNV. Werkgevers zouden jaarlijks miljoenen in hun zak houden door gebruik te ma- ken van payroll en contracting: de werkgever werft mensen maar neemt ze niet in dienst. Op de hoogte blijven van de manifestatie? info@koopkrachtenechtebanen.nl


MUG MAAKT PAGINA VOOR LAAGGELETTERDEN Primeur:MUG Magazine schept als enig nieuwsblad in Nederland ruimte voor men- sen die slecht kunnen lezen en schrijven. Die groep wordt almaar groter, en dat komt niet alleen door de komst van immigranten. Steeds meer Ne- derlanders hebben moeite met taal. Volgens de stichting Le- zen & Schrijven zijn 250.000 Nederlanders analfabeet, nog eens 1,3 miljoen Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar heb- ben grote moeite met lezen en schrijven. Zij heten ‘laaggelet- terd’ en hebben de grootste moeite met bijvoorbeeld uit- keringsregels, contracten en formulieren. MUG maakt in samenwerking met stichting Lezen & Schrijven een pagina in eenvoudig Nederlands over praktische taalproblemen.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36