This page contains a Flash digital edition of a book.
16 MUG MAGAZINE JANUARI 2015 ACHTERGROND


Strijden voor ongedeelde stad


De Huurdersvereniging zet in op 30 procent sociale huurwoningen binnen de ring, in onderhandeling met de wethouder en de corporaties. Interim-voorzitter Winnie Terra: ‘We zijn voor een ongedeelde stad.’ Tekst Marcel Schor Beeld George Maas/Fotonova


Wat vindt u van de stevige huurverhogingen van de afgelopen jaren? “Ik begrijp die voor scheefwoners. Bij een jaarinkomen van €43.000 of meer woon je scheef, oftewel te goedkoop. Dat geldt voor een kwart van de Amsterdamse huurders. De verhogingen voor die groep moeten wel ten goede komen aan armere huurders. Voor minima zou alleen infla- tiecorrectie moeten gelden. Dit doen wo- ningcorporaties helaas niet. Jammer.”


Winnie Terra: ‘De nieuwe Woningwet geeft ons ook een formele positie’


Interim-voorzitter Winnie Terra (41) praat op het kantoor van de Huurdersver- eniging Amsterdam (HA) gepassioneerd


over haar ideeën en vergezichten rond be- taalbare huurwoningen. “Om dit te berei- ken hebben we de corporaties nodig. Die houden sinds kort van ons, dankzij de nieuwe Woningwet”, knipoogt Terra naar het eind december door de Tweede Kamer aangenomen besluit om huurders meer zeggenschap over de corporaties te geven.


Is Amsterdam nog steeds een stad waar mensen met een laag inkomen kunnen wonen? “Vooralsnog wel. Wij letten er scherp op dat woonwethouder Laurens Ivens oog houdt voor armere huishoudens. Hij wil dat er minimaal 187.000 sociale huur- woningen overblijven tegen het eind van deze collegeperiode in 2018. Wij houden hem hieraan.” Daarmee legt Terra zich neer bij het verlagen van het aantal so- ciale huurwoningen. Dat zijn er nu nog 230.000, inclusief particuliere verhuur.


De hoogte van de huur wordt per 1 oktober 2015 voor een belangrijker deel bepaald door de WOZ-waarde (Wet waardering Onroerende Zaken). Moeten nieuwe huurders in populaire buurten daardoor forse huren gaan betalen? “Ja, dat kan. Dat hangt af van het sociale gezicht van de verhuurder. Particulie- ren zullen de huren bij nieuwe verhuur maximeren. Op corporaties hebben we via de prestatieafspraken invloed. Wij zijn principieel voor een ongedeelde stad. Voor arm en rijk. Binnen de ring moet in elk stadsdeel minimaal 30 procent van de woningen sociaal blijven. Dat is onze inzet als we vanaf januari met de woning- corporaties en de wethouder om de tafel gaan zitten.”


Met de nieuwe Woningwet, sinds deze maand, krijgen huurdersverenigingen meer invloed. “Zeker. In Amsterdam zijn we altijd al betrokken bij het maken van prestatie- afspraken. De nieuwe Woningwet geeft ons nu ook een formele positie. Wij zijn niet alleen een ‘technische’ partner maar ook een inhoudelijke met sterke ideeën over hoe de stad zich moet ontwikkelen. In de ideale wereld betalen huurders met een bijstandsinkomen maximaal €100,- per maand aan huur, vind ik. Dat geeft ze ruimte om mee te kunnen doen in de samenleving. Nu niet, en dat vind ik schrijnend. Wij gaan uit van een gelijk- waardige samenwerking met de corpo- raties, maar als het moet mobiliseren we onze achterban, de koepels en huurders- verenigingen.”


Waarom is die ongedeelde stad zo belangrijk? “Ik geloof dat je andere groepen mensen moet tegenkomen om zelf tolerant te blij- ven. Die ander kan iedereen zijn met wei- nig geld: een zzp’er zonder opdrachten, iemand die is ontslagen, een ondernemer die failliet is gegaan, een zwerver, iemand met een WIA- of bijstandsuitkering.”


Ook weer uitgaande van een ideale wereld... want uit een recent rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat mensen met lage en hoge inkomens elkaar zelden tot nooit tegenkomen. “Dat klopt. Je zal maar een wijk hebben met alleen be- leidsadviseurs of corporatie- directeuren.” Ze lacht. “Die


‘Maximaal 100,- huur voor iemand in de bijstand’


worden wereldvreemd, die komen geen migrant tegen. Diversiteit is zo belangrijk om je te kunnen verplaatsen in de ander. Het verkoopconvenant moet daarom ook worden herzien.”


U wil dus het liefst stoppen met het afstoten van huurwoningen? “Ja, er zou niet meer moeten worden ver- kocht. Dat is voor de wethouder de enige manier om die 187.000 sociale huurwo- ningen te behouden. Sociale woningen in de particuliere sector verdwijnen vanzelf omdat de wethouder daar niets over te zeggen heeft.”


Hoe denkt u als HA-bestuurder de huurders achter uw standpunten te krijgen en uw idealen te verwezenlijken? “Sowieso via onze leden, de actieve huur- ders. Verder gaan we de komende vier jaar nog meer huurders mobiliseren. Meer actieve huurders betekent meer kennis en effectiever én ludieker actievoeren. Ik ben ervoor om huurders per buurt te verenigen. De betrokkenheid van bewo- ners bij hun eigen buurt is namelijk veel groter dan bij het stadsdeel.” Doelend op de lokale huurdersverenigingen: “We streven naar energieke, optimistische en constructieve organisaties, waar het leuk is om actief te zijn.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36