This page contains a Flash digital edition of a book.
4 MUG MAGAZINE JANUARI 2015 ACTUEEL DE MAAND MUG


NA JAREN VAN FORSE STIJGING LIJKT ARMOEDE LICHT AAN HET AFNEMEN Het lijkt beter te gaan met de economie. Het nieuwe jaar belooft meer werkgelegenheid en koopkracht. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cul- tureel Planbureau (SCP) zijn dan ook voorzichtig optimis- tisch over de armoede in ons land. In hun eind december verschenen Armoedesignalement 2014 voorspellen zij een lichte daling van de armoede in 2014 en 2015. Hoewel de titel van het rapport suggereert dat SCP en CBS een verslag van 2014 geven, betreft het een raming. De meest actuele armoedecijfers van SCP/CBS gaan over 2013. In dat jaar steeg de armoede nog fors, net als de twee jaar daarvoor.


Van de ruim 7 miljoen huis- houdens in 2013 moesten er 726.000 (10,3 procent) rondkomen van een inkomen onder de lage-inkomensgrens. Het aantal arme huishoudens steeg ten opzichte van 2012 met 70.000. Maar met ge- raamde armoedepercentages van 10,2 procent in 2014 en 10,1 procent in 2015 is er geen sprake meer van een verdere toename van de armoede. De crisis lijkt op z’n retour. ‘Wel blijven de armoederisico’s vooralsnog op een relatief hoog niveau gehandhaafd’, waarschuwen SCP en CBS. De armoede is ook hardnek- kig. Ruim 190.000 huishou- dens hadden in 2013 al ten minste vier jaar achtereen een laag inkomen. SCP/CBS: ‘On- danks deze negatieve ontwik- keling is het percentage huis-


houdens met langdurig kans op armoede nog steeds flink lager dan in de beginjaren van deze eeuw toen de percentages ruim boven de 4 procent uit- kwamen.’


PROEF MET PERSPECTIEFBANEN De gemeente wil nog in janu- ari met een proef beginnen voor 425 perspectiefbanen, waarvan 115 voor jongeren. Perspectiefbanen zijn tij- delijke, door de gemeente gesubsidieerde banen, die


twee jaar duren (inclusief een stageperiode) en uitzicht moeten bieden op betaald werk. De banen zijn bedoeld voor ‘werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt’. Zij krijgen het minimumloon. Het idee is dat de werkgever die een werkzoekende een perspectiefbaan biedt deze na afloop in een reguliere baan omzet. De werkgever krijgt maximaal twee keer een half jaar om te beoordelen of het wat gaat worden. Het ‘per- spectiefcontract’ wordt na dat jaar niet verlengd. Op die manier wordt voorkomen dat werkgevers misbruik maken van de subsidie. Zo komen er in ieder geval perspectiefba- nen in het Amsterdamse Bos, maar ook wordt gedacht aan scholen, sportverenigingen of culturele instellingen. Met de proef is 4,3 miljoen gemoeid.


GRATIS OV UITGEBREID


De Amsterdamse gemeenteraad geeft groen licht voor het voortzetten en uitbreiden van het gratis Openbaar Vervoer voor ouderen met een minimuminkomen. Ouderen kunnen vanaf deze maand op alle tijden gratis reizen in plaats van alleen op daluren. De inkomensgrens om voor gratis OV in aanmerking te komen is verhoogd van 110 procent naar 120 procent van het wettelijk sociaal minimum. Beeld George Maas/Fotonova


‘SECOND OPINION’ GERED Dankzij verzet van drie Eerste Kamerleden van de PvdA, gaat het kabinet de zorgwet aanpas- sen. Premier Rutte bezwoer de Tweede Kamer dat iedereen straks, met wat voor zorgver- zekering ook, een second opinion aan kan vragen. Zo’n extra opinie vraag je als je arts vindt dat jij bent uitbehandeld en jij dat zelf niet vindt. Adri Duive- steijn, een van de drie PvdA- senatoren die tegen de nieuwe zorgwet van VVD-minister Edith Schippers stemden, leidt aan kanker. Hij was uitbehan- deld, maar dankzij de second opinion vond hij een specialist die nog wel mogelijkheden zag, waardoor hij nog steeds leeft. Duivesteijn gunt dat iedereen, ook mensen die weinig geld hebben voor een dure zorg- verzekering. Naar zijn mening maakt Schippers’ voorstel de weg vrij naar ongelijkheid tus- sen arme en rijke mensen. Om de senaat te paaien heeft het kabinet nog twee wijzigingen beloofd: specifieke zorg in de academische ziekenhuizen


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36