This page contains a Flash digital edition of a book.
Porada Prawnika
Prawo w Polsce Regulacje prawne
dotyczące pracowników pracujących dla
pracodawcy z własnego domu
Niektóre stanowiska lub zadania stawiane pracownikom nie pociągają za
sobą konieczności przebywania w siedzibie firmy (lub innym, wyznaczonym
w jej ramach miejscu) pracownika w godzinach jej świadczenia. Dotyczy to w
szczególności sytuacji, gdy pracownik może wykonywać swoje zadania oraz
dostarczać ich rezultaty w formie elektronicznej. Ramy prawne stosunku
zwanego telepraca wyznacza Kodeks pracy w art. 67 5-17.
Na podstawie przytoczonych przepisów wystąpi z takim wnioskiem to pracodawca stanowiącym ryczałt amortyzacyjny czy inne,
należy stwierdzić, że telepracownikiem powinien owy wniosek uwzględnić, natomi- dodatkowe świadczenie „odszkodowawcze”.
jest pracownik wykonujący regularnie ast jeżeli to pracodawca postanowi powrócić Pracodawca w takiej sytuacji powinien jed-
swoje obowiązki poza zakładem pracy do poprzednich warunków zatrudnienia, jest nak pamiętać, że umożliwiając pracown-
za pośrednictwem teleinformatycznych to możliwe jedynie w drodze wypowiedzenia ikowi pracę na prywatnym sprzęcie nadal
kanałów łączności oraz dostarczający efekty zmieniającego (art. 67 8 KP). Art. 67 9 KP odpowiada on za bezpieczeństwo danych
swojej pracy również w tej formie. Należy tu- wprowadza dodatkową ochronę pracown- przechowywanych i transferowanych przez
taj zauważyć, że telepraca nie musi być stale ika w przypadku, gdy nie wyraził on zgody pracownika. W prezentowanym przypadku
wykonywana poza siedzibą zatrudniającego na przejście na świadczenie telepracy lub dobrze jest przeprowadzić stosowny audyt
pracownika przedsiębiorstwa. Umowa może zaprzestał świadczenia pracy w omawianej bezpieczeństwa przed przystąpieniem pra-
określać w jakim zakresie pracownik będzie formie. W sytuacji wyżej opisanej pracodaw- cownika do wykonywania powierzonych mu
pracował zdalnie – mogą to być jedynie ca nie może zastosować wobec takiego pra- zadań. Swobodę kształtowania wzajemnych
poszczególne dni w tygodniu pracowniczym, cownika wypowiedzenia umowy, której uza- rozliczeń z tytułu użytkowania sprzętu, jego
odpowiednie okresy w miesiącu itd. Podob- sadnieniem będą przytoczone wydarzenia. ubezpieczenia, amortyzacji itp. reguluje art.
nie wygląda sprawa dostarczania efektów 67 11 KP.
pracy – efekty te muszą dać się przedstawić Pracodawca wprowadzający telepracę
w sposób umożliwiający ich prezentacje już na etapie zatrudniania pracownika W celu odpowiedniego zabezpieczenia
w formie elektronicznej, co nie wyłączą powinien pamiętać o odpowiednim zmo- informacji, na których pracuje lub wyt-
nałożenia na pracownika obowiązku oso- dyfikowaniu zasad świadczenia pracy. W warza je telepracownik, pracodawca win-
bistego stawiennictwa w celu przekazania szczególności jest on zobowiązany określić ien jest wprowadzić odpowiednie zasady
lub zreferowania efektów swojej pracy. położenie stanowiska w strukturze organ- bezpieczeństwa oraz zapoznać z nimi tel-
izacyjnej firmy, jak również wskazanie osób epracownika. Udokumentowanie przeprow-
Sposób świadczenia telepracy uzależniony lub organów współpracujących z telepra- adzenia takiego instruktażu bądź szkolenia
jest od treści umowy, jaką strony zawrą cownikiem, nadzorujących jego prace oraz odbywa się poprzez pisemne potwierdzenie
między sobą. Telepraca może zostać wprow- uprawnionych do przeprowadzania kontroli przez pracownika zapoznania się z przytoczo-
adzona już na etapie zatrudniania pracowni- w miejscu pracy (art. 67 10 KP). Należy tu nymi regulacjami. Odnośnie bezpieczeństwa
ka, jak również i w późniejszym terminie pod wskazać, że do przeprowadzenia kontroli w informacji należy wskazać, że nie istnieją
postacią dodatkowego porozumienia (art. miejscu świadczenia pracy przez telepra- żadne ograniczenia, by zawierać z telepra-
67 7 KP). W obu przypadkach pracodawca cownika, którym jest jego miejsce zamiesz- cownikami umowy o zakazie konkurencji czy
obowiązany jest określić warunki, zgodnie kania, wymagana jest zgoda zatrudnionego o zachowaniu poufności. W omawianej sytu-
z którymi ma być wykonywana telepraca. na przeprowadzenie kontroli wyrażona na acji można pokusić się o stwierdzenie, że w
W tym miejscu należy zauważyć, że o ile piśmie lub za pomocą teleinformatycznych odniesieniu do telepracowników dodatkowe
wprowadzenie telepracy na etapie zatrudni- środków łączności uzgodnionych przez st- regulacje dotyczące ochrony tajemnic
ania pracownika jest inicjatywą pracodawcy, rony (art. 67 14 KP). przedsiębiorstwa, danych osobowych itd.,
o tyle w odniesieniu do późniejszego poro- zasługują na szczególne uwzględnienie.
zumienia inicjatywa świadczenia pracy w O ile strony nie postanowiły inaczej, to
omawianej formie może wyjść od samego obowiązkiem pracodawcy w odniesieniu Na koniec należy podkreślić, że do telepra-
zatrudnionego. W przypadku zaproponow- do wprowadzonej telepracy jest odpow- cowników stosuje się te same zasady, co
ania telepracy przez pracownika, pracodaw- iednie wyposażenie telepracownika w do personelu świadczącego pracę w siedzi-
ca powinien owy wniosek w miarę swoich środki i narzędzia niezbędne do realiza- bie przedsiębiorstwa. W obu przypadkach
możliwości uwzględnić (art. 67 7 §3 KP). cji powierzonych mu zadań. Mowa tu w Kodeks Pracy przewiduje takie same prawa
Pracodawca odmawiając uwzględnienia wni- szczególności o sprzęcie komputerowym i obowiązki, co z resztą znalazło swoje odzw-
osku o świadczenie powinien swoją decyzję oraz sprzęcie łączności, takim jak telefony ierciedlenie w dyrektywie art. 67 15 i 16.
należycie uzasadnić. komórkowe, łącze internetowe itp. Na praco-
dawcy spoczywa również obowiązek pokry- Mgr Piotr Migas
Co do zasady, telepracę wprowadza się cia kosztów instalacji urządzeń, ubezpiec- Dyrektor Departamentu Prawnego KDBiP
na okres 3 miesięcy. Jest to niejako okres zenia ich, należytego zabezpieczenia oraz Kraków
próbny w czasie którego obie strony mogą serwisowania, jak również i zapewnienia Kancelaria Doradców Biznesowych i
zapoznać się z tą formą zatrudnienia oraz pracownikowi należytego wsparcia technic- Prawnych
sprawdzić jej efektywność. W omawianym znego oraz instruktażu. W ramach swobody CRFK & KDBiP Group
terminie każda ze stron może wystąpić o kształtowania owego stosunku dopuszc- Os. Złotego wieku 91/3
przywrócenie poprzednich warunków pracy. zalne jest, by pracownik wykorzystywał 31-618 Kraków
Należy tu zwrócić uwagę na fakt, że jeżeli swoje wyposażenie w celu świadczenia www.kdbip.com.pl
po upływie wskazanego terminu pracownik pracy np. za dodatkowym wynagrodzeniem sekretariat@kdbip.com.pl
2009 Pazdziernik METROPOLIA 23
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65
Produced with Yudu - www.yudu.com