This page contains a Flash digital edition of a book.
Komentarz prawnika: jak zapewnić
owym faktem na gruncie umowy i przepisów.
bezpieczeństwo kontraktowe
W rozwiązaniu sporu tutaj opisanego znac-
znie pomaga materiał dowodowy pozyskany
Bezpieczeństwo zawierania umów (nie tylko
w trakcie etapu III.
handlowych) rządzi się tą samą zasadą, co
prawo o ruchu drogowym, tj. zasadą ogran-
• Etap V – dochodzenie roszczeń. Może
iczonego zaufania. Kształtując stosunek
odbywać się na drodze przed procesowej
umowny należy przewidywać okoliczności,
(windykacja, negocjacje, mediacje) lub
które mogą nastąpić i odpowiednio się przed
procesowej (postępowanie zwykłe lub up-
nimi zabezpieczać. W związku z tym, należy
roszczone). W obu przypadkach niezbędne
The Windmill Pub & Restaurant
stosować pewną uniwersalną procedurę za-
są odpowiednie argumenty, podparte dowo-
wierania umów, modyfikowaną w zależności
dami.
od wartości jej przedmiotu i stopnia ryzyka. Polska Disco every Sunday from
• Etap VI – windykacja lub egzekucja. Celem 8 till late. DJ Bakima
• Etap I – weryfikacja rzetelności kontra-
działań windykacyjnych jest polubowne
Karaoke- Every Friday Night
henta za pomocą informacji pozyskanych z
rozwiązanie sporu w drodze dobrowolnego
from 9 till late.
odpowiednich rejestrów (np. KRS), badanie
spełnienia świadczenia przez dłużnika lub
Disco Karaoke –
referencji lub pozyskanie informacji z baz in-
zawarcia stosownej ugody wraz z jej wyko-
Every Saturday 9 till late
formacji gospodarczych.
naniem. Egzekucja następuje po uprawom-
ocnieniu się orzeczenia sądu i przekazaniu
We do a wide range of
Polish Beers and
• Etap II – konstrukcja lub dostosowanie
sprawy do właściwego komornika. W obu
Selection of Polish Food
umowy regulującej: prawa i obowiązki stron,
przypadkach istnieje możliwość umieszcze-
Show live sporting
przedmiot umowy, procedury reklamacyjne,
nia danych dłużnika w odpowiednim rejestrze
events from Poland;
rozstrzyganie sporów, dochodzenia roszczeń
informacji gospodarczej przy spełnieniu
Polsat Sports, C+
z tytułu płatności. Na tym etapie należy gen-
wymagań przewidzianych prawem.
eralnie unikać darmowych wzorów umów
Address: 50 High Street. Acton. W3 6LG. London
na rzecz dokumentów opracowanych przez
Powyższa procedura postępowania znajduje
Tel: 02089920234
podmioty profesjonalne, uwzględniając
zastosowanie zarówno w kontaktach stricte
specyfikę projektowanego stosunku prawne-
handlowych, pomiędzy podmiotami gospo- www.windmilllondon.co.uk
go. W razie wątpliwości, co do znaczenia
darczymi, jak i w stosunkach pomiędzy kon- Transport: Acton Town Tube. Acton Central Stations
zapisów czy zupełności umowy nie należy
sumentem i podmiotem gospodarczym, oraz
Buses: 207. 607. N11. N7.266. E3. 70
unikać konsultacji z prawnikiem.
pomiędzy osobami fizycznymi zawierającymi
umowę bez związku ze swoją działalnością
• Etap III – realizacja umowy. Należy tu
zawodową.
położyć szczególny nacisk na pisemne
potwierdzenia dodatkowych ustaleń,
Mgr Piotr Migas Are you looking for an attractive place to invest?
zgłaszania nieprawidłowości czy powstałych
Dyrektor Departamentu Prawnego KDBiP
na gruncie umowy roszczeń. Działanie takie
powinno mieć na celu pozyskanie jak najsz-
Kancelaria Doradców Biznesowych i
With a big domestic market, highly
erszego zakresu dowodowego w przypadku
Prawnych
konieczności wystąpienia na drogę sądową.
CRFK & KDBiP Group
skilled and motivated workforce,
est in Poland

Os. Złotego wieku 91/3
Inv
an economy that is one of the fastest
• Etap IV – zakończenie umowy. Odbywa się
31-618 Kraków
growing in the EU and a business
z powodu wykonania umowy przez obie st-
www.kdbip.com.pl
rony, jednostronnego jej wypowiedzenia z za-
sekretariat@kdbip.com.pl
friendly environment —
chowaniem odpowiedniego terminu lub bez.
Poland is just the place. Contact us or visit
W przypadku dwóch ostatnich, należy mieć
Use our free and comprehensive
na uwadze konsekwencje, jakie wiążą się z
advice to learn more about Poland,
www.london.trade.gov.pl
including information on business
and investment opportunities,
administrative regulations,
Trade and Investment Promotion Section
macroeconomic factors, legal
Embassy of the Republic of Poland in London
support or business incentives
available for new companies
E-mail: weh@polishemb-trade.co.uk
setting up in Poland.
Trade and Investment Promotion
15 Devonshire Street, London W1G 7AP
Section of the Embassy of the Republic
of Poland in London is a point of first
contact for potential investors and
Tel: +44 (0)20 758 05481
companies looking for business
partners in Poland.
Fax: +44 (0)20 732 30195
2009 Pazdziernik METROPOLIA 15
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65
Produced with Yudu - www.yudu.com