search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
936 | WEEK 18-19 29 APRIL 2020


Duitse verbanden BÖB en VBW werken nauwer samen


DUISBURG Het Bundesverband der öffentlichen Binnenhäfen (BÖB) en de Vereniging voor Europese Binnenvaart en Waterwegen (VBW), twee belangrijke verban- den voor het ‘waterwegsysteem’ versterken hun samenwerking. Ze voegen hun bureaus samen. Marcel Lohbeck, nu secretaris VBW, wordt manager van beide organisaties.


JUDITH STALPERS


Deze administratieve ‘samensmelting’ van twee belangrijke binnenvaartverbanden kwam maandag 20 april als een verrassing. De BÖB was na de plotselinge dood van zijn secretaris Boris Kluge op zoek naar een nieu- we bureauleider. In december begonnen de beide verbanden BÖB en VBW eerste ge- sprekken over een intensievere samenwer- king. Dit mondde uit in een administratieve samenvoeging.


“Samen kunnen we de druk op de politiek ver- groten en hopelijk ook sneller verbeteringen


Beide bureaulocaties in Duisburg (VBW) en Berlijn (BÖB) blijven behouden, maar zul- len als één organisatie optreden. Marcel Lohbeck is sinds september 2019 vaste co- lumnist voor de Duitstalige pagina’s van onze Scheepvaartkrant.


Masterplan Beide verbanden verwachten in hun commis- siewerk van elkaars kracht en know how te profiteren. Prioriteit heeſt de uitvoering van het Masterplan Binnenschifffahrt en het or- ganiseren van politieke, danwel financiële steun voor de binnenvaart, waarmee de ge- volgen van de coronacrisis kunnen worden opvangen.


Marcel Lohbeck krijgt de dagelijkse leiding over beide organisaties.


van het systeem waterweg voor elkaar krij- gen”, aldus Joachim Zimmermann, voorzitter van de BÖB. De besturen van beide verbanden benadrukken dat het niet om een fusie gaat. Iedere vereniging blijſt juridisch zelfstandig.


Havencongres kleinschaliger in september


ROTTERDAM Het 38e Havencongres Rotterdam is niet alleen verplaatst naar eind september dit jaar, maar zal ook minder deelnemers verwelkomen vanwege de coro- namaatregelen. Dat meldt de organisatie.


Het congres is op dinsdag 29 september in Lantaren Venster in Rotterdam. Wat er precies op het programma staat, is nog onbekend. Zeker is wel dat belangrijke economische ont- wikkelingen en de impact van het virus aan bod komen. Sprekers zijn onder meer Allard


Castelein (Port of Rotterdam), Atzo Nicolaï (Deltalinqs), Alan Wolff (WTO) en Cuno Vat (Neele-Vat Logistics).


De eerste negentig reserveringen zijn al bin- nen. Het aantal deelnemers is voorlopig ge- maximaliseerd tot 140 deelnemers in verband met de zogeheten 1,5-meter-samenleving. De organisatie gaat in ieder geval nu nog uit van een live-event, maar zal bij voldoende animo ook zorgen voor een livestream, zodat het ge- heel kan worden teruggekeken.


Schippersinternaten starten weer op


ROTTERDAM Samen met de basisscholen ma- ken de internaten en ligplaatsscholen in ons land zich op voor een veilige heropening op maandag 11 mei. Net als de tien sinds 16 maart gesloten Meander-internaten zijn de drie reformatorische internaten van stich- ting Limena in de meivakantie druk bezig met een stappenplan.


“Alleen als we kunnen voldoen aan de veilig- heidsvereisten willen we open gaan”, vertelt Limena-directeur Abco Fierloos vanuit inter- naat De Driemaster in Krimpen aan den IJssel. “In nauw overleg met de scholen en ouders en zeker niet ten koste van alles”. Kind-veiligheid en de gezondheid van de medewerkers staan daarbij voorop. Als praktische punten om nog in te vullen, noemt Fierloos de vele varianten voor de roos- tering van de lesdagen en de periode na 1 juni, als ook het voortgezet onderwijs mogelijk lang- zaam aan weer begint. De Limena-organisatie is verder verantwoordelijk voor internaat Eben-Haëzer in Dordrecht en De Merwede in Werkendam.


Collega-directeur Lienke van Dijk van de stichting LOVK (Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen) werkt deze meivakantie even- eens door, om de di- verse protocollen voor heropening con- creet te maken. Het gaat dan niet zozeer om het afstandson- derwijs, maar om het opstarten van drie ei- gen ligplaatsscholen in Dordrecht, Krimpen aan den IJssel en Werkendam, alsmede samenwer- kingsverbanden in Terneuzen en Zwolle. Van Dijk: “Dat we opengaan, is een feit”.


Lienke van Dijk: “Dat we opengaan, is een feit”.


Terwijl de internaten hierover spreken met het LOVT (Landelijk Oudercontact Voor Trekkende beroepsbevolking), heeſt het onderwijsveld vooral overleg met de medezeggenschapsraden.


Lintje voor mensenredder


ENKHUIZEN Drie inwoners van Enkhuizen zijn vrijdag 24 april benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Een van hen is Peter Kulk, zich al sinds 1998 inzet voor de KNRM Enkhuizen, waar hij jarenlang uitrukte als motordrijver en 24 uur per dag oproepbaar was.


Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het juiste onderhoud van de reddingsboten, een taak die tijdens elke reddingsactie het verschil kan maken tussen leven en dood. Sinds 2013 is hij als ’helper aan de wal’ bezig met het al- gemene materieel. Peter nam zelf deel aan 673 acties, waarbij 1781 mensen veilig aan wal werden geholpen. Door de coronacrisis is het dit jaar niet mogelijk om de versierselen direct op te spelden.


De contractondertekening met videoverbinding, rechts Jan Kweekel.


ROTTERDAM Twee mijlpalen zijn be- reikt in de totstandkoming van het nieu- we opleidingsschip Ab Initio voor de STC Group (Scheepvaart en Transport College). Allereerst heeſt het STC 142.707 euro toege- kend gekregen uit de stimuleringsregeling ‘Schone binnenvaart en duurzame logistiek in Rotterdam’. De tweede mijlpaal betreſt de officiële ondertekening van het contract met bouwwerf Concordia Damen in Werkendam.


Het Expertise- en Innovatie Centrum Binnenvaart (EICB) voert de subsidierege- ling uit. Khalid Tachi, manager van het EICB: “De duurzame ambities van het Ab Initio- project sluiten goed aan bij de doelstellin- gen die Havenbedrijf Rotterdam en EICB met deze stimuleringsregeling willen ondersteu- nen. Dit is onderkend door de onafhankelijke Innovatieraad Binnenvaart, die geadviseerd heeſt de aanvraag te honoreren. Het EICB kijkt met verwachting uit naar de resultaten van het project”. STC Group is verheugd over de bijdrage. Jan Kweekel, lid van het College van


Bestuur van STC Group: “De subsidietoeken- ning is een mooie stimulans voor de totstand- koming van het opleidingsschip. Op dit mo- ment is onze ambitie voor de bouw van zeer duurzaam en een state-of-art schip groter dan onze financiële middelen. We zijn dan ook erg dankbaar. Tot het einde van dit jaar werken we hard aan de financiering van het schip”.


Sponsoring De komende maanden worden gebruikt om het scheepsontwerp verder uit te werken, naar een bestek waarin alles helder is vastgelegd. Daarnaast verwacht STC Group in deze pe- riode het bedrijfsleven, door middel van spon- soring, aan dit project te verbinden en aan- spraak te maken op aanvullende subsidies en fondswerving.


De Ab Initio wordt naar verwachting in 2022 in de vaart genomen. Het hotelschip gaat een be- langrijke rol spelen in de opleiding van vmbo- leerlingen en van mbo- en hbo-studenten die bij STC Group een maritieme opleiding volgen.


Vervuiling door dambreuk komt de Schelde afzakken


HASSELT Bij een suikerfabriek in de buurt van het Franse Cambrai heeſt op 9 april een dijk- breuk plaatsgevonden, waarbij een grote hoeveelheid bezinksel of restfractie, terecht- kwam in de Schelde. De vervuiling komt met de rivier mee.


De bacteriën die zich hierin bevinden, doen zich tegoed aan deze voedselrijke restfractie en onttrekken massaal zuurstof aan het water. Hierdoor kan het zuurstofgehalte in het water naar nul zakken, met ernstige gevolgen voor het waterleven. Dat kan onder meer leiden tot massale vissterſte.


De vervuiling verplaatste zich van Frankrijk via Wallonië naar Vlaanderen. Daar trof De Vlaamse Waterweg nv maatregelen om de im- pact van de vervuiling op het watersysteem te beperken, in nauwe samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos en de Vlaamse Milieumaatschappij. Om te bepalen waar de vervuiling zich be- vindt en hoe snel ze zich verplaatst, zijn er op verschillende plaatsen zuurstofmeters van de Vlaamse Milieumaatschappij in het Scheldewater gekomen. Tevens zijn er op een aantal strategische plaatsen beluchters in het water geplaatst.


Foto VBW


Vanaf 1 mei is Marcel Lohbeck benoemd als bureauleider van beide verbanden. Hij wordt twee maanden begeleid door de huidige BÖB-interim-secretaris, Rainer Schäfer, die voor wijlen Boris Kluge was ingesprongen.


In de BÖB zijn ongeveer 100 binnenhavens vertegenwoordigd. Van de VBW zijn ongeveer 100 publieke en particuliere organisaties lid, voornamelijk uit Duitsland, maar ook uit an- dere Europese landen. Daarnaast zijn er nog eens circa 100 individu- ele leden.


Contractondertekening en subsidie opleidingsschip


5


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32