search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
936 | WEEK 18-19 29 APRIL 2020


SCHEEPVAART I Agenda


Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van de landelijke coronamaatregelen tot 20 mei en die wellicht worden verlengd. Blijf zo veel mogelijk thuis en houd ten minste 1,5 meter afstand van elkaar.


MEI Datum - 28 mei - 29 mei


JUNI Datum


Wekelijks Wekelijks - 2 jun - 2 jun - 4 jun


- 13 jun - 18 jun - 26 jun


JULI Datum


Wekelijks Wekelijks - 3 jul


- 3 - 5 jul - 7 jul


Evenement


Schippersver. St. Nicolaas Schipperscafé Museumwerf


Plaats


Millingen ad R. Vreeswijk


Aanvullende informatie


Soos in café De Kastanje, 14.00 uur Theehuys, 15.00 – 18.00 uur


KSCC I Agenda


KSCC NIJMEGEN Vaste activiteiten (onder voorbehoud): Spreekuur directeur/aalmoezenier zondags na de eucharistieviering en/of telefonische afspraak.


Zo Ma


Do


11.00 uur Eucharistieviering (via livestream thuis te volgen)


10.30 uur Stafvergadering


15.30 uur Verzorgen Christoffelnieuws (oneven weken)


Evenement Binnenvaartmuseum


Maas Binnenvaartmuseum Binnenvaartsoos-haringparty Soos Maasbracht De Buurman


Meanderkids voetbaltoernooi Sociëteit De Wandelgang Schipperscafé Museumwerf


Plaats


Dordrecht Maasbracht Zwijndrecht Maasbracht Werkendam


Rotterdam


Heerjansdam Vreeswijk


Aanvullende informatie


elke do en za van 10.00 tot 16.00 uur elke wo, za en zo van 14.00 - 17.00 uur Julia internaat, 13.30 – 15.30 uur MBM, Havenstraat 2, 14.00 - 17.00 uur


17.00 uur, wisselende locaties, zie www.businessclubdebuurman.nl VVOR sportpark De Venhoeve, va 9.00 uur


Waal Restaurant, Molenweg 37, 17.00 uur - Haringparty Theehuys, 15.00 – 18.00 uur


KSCC HET ZUIDEN TE RAAMSDONKVEER Geen gezamenlijke gebedsdiensten


KSCC ROTTERDAM Geen gezamenlijke gebedsdiensten


Helpdesk KSCC I Het KSCC en het RK Schip- perspastoraat zetten zich in voor schippers- gezinnen en opvarenden van de Europese Rijn- en binnenvaartvloot.


De alarmnummers van de sociale helpdesk zijn dag en nacht bereikbaar. T: +31 (0)24 377 75 75 M: +31 (0)655 35 66 66 I: www.kscc.nl


Evenement Binnenvaartmuseum


Maas Binnenvaartmuseum De Buurman


Houten Boten Festival Soos Maasbracht


Plaats


Dordrecht Maasbracht Werkendam


Den Helder Maasbracht


Ook uw evenement hier? Mail naar redactie@scheepvaartkrant.nl o.v.v. agenda. AMVV I Agenda


GRONINGEN - WITTE ZWAAN Wekelijkse activiteiten: Maandag 14.00 uur Volksdansen onder lei- ding van mvr. Girbes.


Dinsdag 19.30 uur Sjoelen en kaarten. Woensdag 13.30 uur Sjoelen en kaarten. 19.30 uur tot 21.00 uur Franse les. Hiervoor moet men zich wel aanmelden. Donderdag 19.30 uur Repetitie zangkoor. Vrijdag 19.30 uur Cursus stijldansen (niet elke vrijdag) onder leiding van mvr. Girbes.


Bijzondere activiteiten Op woensdagavond: Crosswind NTC met diverse cursussen, waar- onder Vaarbewijzen 1 en 2.


Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de heer Krul, telefoon 0566 689 520 of met de Witte Zwaan, Eemskanaal N.Z., tegenover Praxis, Groningen. Telefoon 050 311 64 77.


Het Landelijk Bureau is bereikbaar op het mobiele telefoonnummer 06 50 28 52 61. E: amvv@quicknet.nl


STEUNPUNT BINNENVAART Wie vragen of problemen heeſt op sociaal- maatschappelijk of financieel gebied kan bellen met Steunpunt Binnenvaart. T: 06 20 112 319 E: info@steunpuntbinnenvaart.nl I : www.steunpuntbinnenvaart.nl


Admiraalsloep pronkstuk internationale bootveiling


AMSTERDAM Bootveiling.com heeſt de op- dracht gekregen ruim vijſtig boten afkomstig uit particulier bezit door middel van een lan- delijke online-veiling te verkopen. Bijzonder object op deze veiling is een voormalige Admiraalsloep, gebouwd in 1928.


Deze boot heeſt


dienst ge- daan bij de


com hoopt opleving van


ling voor recreatie


Koninklijke Nederlandse Marine. Bootveiling. op een sterke de belangstel- dit jaar in eigen


land - zowel voor dagrecreatie als plannen om gehele vakanties op de Nederlandse wateren door te brengen.


Veilingmeester Bolweg verwacht dat de Admiraalsloep de nodige belangstelling van zowel sloepvaarders als liefhebbers van ma- ritieme historie zal krijgen. Zaterdag 18 april van 11.00 tot 14.00 uur zijn er kijkdagen door heel Nederland. Aanmelden is noodzakelijk in verband met de Coronabeperkingen via de website van bootveiling.com. De veiling is ‘as is where is’ - dus in de staat waarin de boot zich bevindt. De koper zal zelf moeten zorgen voor het ophalen na gunning. Dit ophalen gebeurt natuurlijk in overleg in verband met de restricties op basis het RIVM.


BLN-Schuttevaer moet schipperen met vergaderdata voor zijn leden


ZWIJNDRECHT Binnenvaart- branchevereniging Koninklijk BLN- Schuttevaer moet flink schipperen met de reeds geplande vergaderdata. Vanwege co- ronabeperkingen zijn veel geplande statutair verplichte ledenbijeenkomsten in het voor- jaar uitgesteld of afgezegd.


Zo dient er jaarlijks ten minste één algemene ledenvergadering te worden gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het vori- ge boekjaar van de vereniging, derhalve voor 1 juli 2020. De ALV zou aanvankelijk gecombi- neerd worden met de beurs Maritime Industry, maar die wordt verplaatst naar oktober la- ter dit jaar. Komende maand beslist het alge- meen bestuur over een andere datum of zelfs een mogelijk ‘afwijkende organisatievorm’.


Ledengroep Na lang beraad met de voorzitters van de ledengroep en de organiserende afdeling Noord-Nederland, Marjan van der Aart, is besloten het congres van de Ledengroep Koninklijke Schuttevaer van 19 juni te cance- len. Er is geen intentie om het congres op een later tijdstip dit jaar nog te laten plaatsvinden, maar door te schuiven naar 2021. De organisa- tie blijſt dan in handen van de afdeling Noord- Nederland en ook de locatie wijzigt niet.


CBOB De algemene ledenvergadering van de


ledengroep CBOB (Christelijke Bond van Ondernemers in de Binnenvaart), die gepland stond gepland voor mei 2020, kan eveneens niet plaatsvinden. Wel heeſt er al een digitale stemronde plaatsgevonden onder de stemge- rechtigde leden voor de aanstelling van Marco Oosterwijk als nieuwe voorzitter van de CBOB. De overgrote meerderheid heeſt te kennen gegeven dat de Ridderkerkse wethouder aan de slag kan. Oosterwijk neemt daarmee per direct de voorzittershamer over van de in fe- bruari afgetreden Jan van Belzen, scheidend burgemeester van Barendrecht. Oosterwijk komt uit Krimpen aan den IJssel en is SGP- wethouder financiën/ruimtelijke ordening in Ridderkerk.


Tevens staat voor zaterdag 19 september 2020 de jaarlijkse Binnenvaartontmoetingsdag (BOD) op het programma op vakantiepark de Heigraaf. Op uiterlijk 1 juni wordt besloten of het evenement doorgaat. Als dat zo is, wordt deze gelegenheid geschikt geacht om daar ook de ledenvergadering van de CBOB te laten plaatsvinden.


Sleep- en Duwvaart/VEB Vanwege de beperkingen die de coronacri- sis met zich meebrengt, heeſt de ledengroep Sleep- en Duwvaart/VEB de geplande leden- vergadering van 15 mei moeten annuleren. Aangesloten leden worden geïnformeerd over een nieuwe datum - zodra die bekend is.


Aanvullende informatie


elke do en za van 10.00 tot 16.00 uur elke wo, za en zo van 14.00 - 17.00 uur


17.00 uur, wisselende locaties - zie www.businessclubdebuurman.nl


Willemsoord gebouw 65, va 10.00 uur www.dutchwoodenboatfestival.nl MBM, Havenstraat 2, 14.00 - 17.00 uur


Virtuele rondleidingen door Dordts Binnenvaartmuseum


DODRECHT Ondanks dat de musea in Nederland zijn gesloten als gevolg van de coronamaatre- gelen, biedt het nationaal Binnenvaartmuseum in Dordrecht een alternatief bezoek aan. Op de website van vereniging De Binnenvaart (www. debinnenvaart.nl) kan een virtuele rondlei- ding gemaakt worden door de museumschepen René Siegfried en Lashbak CGS 6013.


“Op deze wijze wandelt men door het Binnenvaartmuseum, bijna alsof er echt door- heen gelopen wordt en op een zelfgekozen snelheid. U mist de deskundigheid van een gids en ook onze lekkere koffie maar kan wel ervaren hoe het zal zijn als u na de coronaslui- ting daadwerkelijk op bezoek komt”, aldus Jos Hubens van het museum. Op deze manier ver- wacht hij ook weer in 2020 boven de 10.000 museumbezoekers uit te komen.


Zondagse eucharistieviering aan boord KSCC standaard via livestream te volgen


NIJMEGEN In lijn met de aanvullende corona- maatregelen heeſt ook het KSCC schippers- centrum in Nijmegen alle liturgische vierin- gen tot en met Pinksteren (31 mei) afgelast. Belangstellenden kunnen de Heilige Mis aan boord van het schipperscentrum tot eind mei via een livestream thuis volgen.


Men kan daarvoor gaan naar www.youtube. com en zoeken op KSCC Nijmegen; daar zijn alle livestream uitzendingen te vinden. Voor de komende drie zondagen – de diensten be- ginnen telkens om 11.00 uur – volgen hier de digitale codes: zondag 26 april: youtu.be/ao0qHT45xSM; zondag 3 mei: youtu.be/coG2vd2qROA en zondag 10 mei: youtu.be/k1mdRGhKHfY


NVB-jaarcongres op 2 oktober


ROERMOND De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens houdt het jaarcongres op vrij- dag 2 oktober in Roermond.


Gesproken wordt er onder meer over de ont- wikkelingen in de regio, zoals de havenuitbrei- ding in Wanssum en de innovaties op duurzaam en circulair gebied op onder meer bedrijven- terrein Willem-Alexander in Roermond. Ook thema’s als digitalisering, (agro)logistiek en ge- biedsontwikkeling (ruimte voor de rivier) ko- men aan bod tijdens het congres. In juni volgt de officiële uitnodiging met meer informatie over het programma, de locatie en aanmelding: een en ander is mogelijk afhankelijk van de ont- wikkelingen rondom het coronavirus.


31


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32