search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
936 | WEEK 18-19 29 APRIL 2020


OVERSLAG DAALT; SOMBERHEID OVER 2020


Omzet en winst haven Duisburg gestegen


WAAR LIG JE?


Een plek om te schuilen


Coronavirus of niet… Het is voorjaar en wei- devolgels storen zich niet aan lockdowns of gesloten grenzen. Ze zijn, geheel onwe- tend van een heersende pandemie, van hun overwinteringsplekken in Afrika naar de Kalverpolder gekomen.


DUISBURG Havenbedrijf Duisburg, duis- port, presenteerde dinsdag 21 april mooie resultaten over het jaar 2019; vijf procent meer omzet, 6,8 procent meer winst en ook 6,8 miljoen euro extra aan investerin- gen. De stemming werd echter door de ge- volgen van de corona-crisis sterk gedrukt. Bestuursvoorzitter Erich Staake rekent voor het lopend jaar met een krimp van 10 pro- cent, maar ziet voor de duisport-groep op langere termijn herstel en groei.


JUDITH STALPERS


Voor het eerst in zijn geschiedenis moest ook het havenbedrijf duisport voor de presen- tatie van zijn jaarcijfers teruggrijpen op di- gitale media. Op 21 april kon de pers online aanschuiven bij de drie duisport-bestuurs- leden Erich Staake (ceo), Professor Thomas Schlipköther en Markus Bangen. In een ef- ficiënt en nuchter gemodereerde sessie bracht Staake op zijn gebruikelijke, altijd iet- wat norse manier de ontwikkelingen van de duisport-groep. Voor 2019 waren de resultaten uitermate po- sitief, vooral gezien de algemene conjunctu- rele afzwakking van de Duitse resp. Europese economie. Maar voor Staake woog bij zijn presentatie het moment van de dag en de blik op morgen zwaarder. De coronacrisis zorgt wereldwijd voor een recessie. Duisport wordt hierdoor ook zwaar getroffen. Met een grote slag om de arm voorspelt Staake voor 2020 een vermindering van de omzet van 10 procent. “Met heel veel geluk kan dat min- der worden, maar het zou in een worst case scenario ook dubbel zo veel kunnen zijn”.


Successen in 2019 De overslag in de haven nam weliswaar met 4,2 miljoen ton af naar 61,1 miljoen ton. Dat is vooral een gevolg van minder kolen- en staaloverslag, maar ook van een algeme- ne afzwakking van activiteiten in de indus- trie. De duisport-groep als geheel, met een breed scala aan dochterondernemingen in de dienstverlening, zag zijn omzet groei- en naar 292,6 miljoen euro (+5,1 procent). Winst voor belastingen verbeterde met 2,1 procent naar 43,4 miljoen euro. De net- to winst kwam uit op 13 miljoen euro, een plus van 6,8 procent. Staake kijkt daarmee terug op 21 succesvolle jaren van groei, met altijd een positief resultaat voor de aandeel- houders (de stad Duisburg en de deelstaat Noordrijn-Westfalen).


De sterkste bijdrage leverde de sector ver- pakkingslogistiek: 8,9 procent groei met een omzet van 102 miljoen euro. Ook contractlo- gistiek, o.a. voor de nieuwste klant Heineken, groeide naar 29,7 miljoen euro omzet. Het segment infra- en supra-structuur als ook de


omzet in andere logistieke dienstverlenin- gen zwakten beide licht af met 1,6 resp. 1,5 procent.


Binnenvaart stabiel De krimp in goederenoverslag van 65 naar 61 miljoen ton had vooral gevolgen voor het goederenspoor en wegtransport. Beiden ken- den een minus twee miljoen ton. Voor de bin- nenvaart bleef het volume met 14 miljoen ton op het niveau van 2018.


Containeroverslag in Duisburg bleef even- eens stabiel op vier miljoen teu. Container- overslag geldt nu als de grootste ladingssec- tor in de haven. In het verleden was dat altijd de kolenoverslag.


Zijderoutes bieden toekomst Duisburg is voor de zijderoutes over land, te weten de goederenspoorverbindingen tussen West-Europa en verschillende eindpunten in China, het belangrijkste eindpunt. Meer dan 30 procent van alle goederen over deze verbindingen rijden naar, of vertrekken uit Duisburg. In 2019 ging het volgens Chinese cijfers om pakweg 220.000 teu.


Duisburg zet voor zijn groei op verdere samenwerking met Chinese partners. In Duisburg zelf wordt dit en komend jaar in de nieuwe intermodale Duisburg Gateway Terminal op het voormalige Kohleinsel sterk geïnvesteerd. Partners zijn de staatsbedrij- ven COSCO en de China Railway Container Transport Corp en het Zwitserse transport- concern Hupac.


Dit jaar worden enkele nieuwe centra in China aan de zijderoute aangesloten. Ook de bouw van het grote overslag- en logis- tiekcentrum in Wit-Rusland, Great Stone, langs de zijderoute, dat onder vedervoering van duisport staat, zal in 2020 grotendeels af komen. De duisport-groep ziet zijn groei- kansen in de connecties met China. De kan- sen liggen in e-commerce-import en de ex- port van hoogwaardige Duitse machines en auto(onderdelen).


Corona-hulp Net als andere bedrijven, onderstreept Erich Staake, heeſt duisport zijn bijdrage geleverd in de coronacrisis, en zal dat ook de komen- de maanden blijven doen. Het heeſt voor 50.000 euro aan hoogwaardige gezichts- maskers en beschermkleding voor de medi- sche sector gedoneerd aan ziekenhuizen in Duisburg en omgeving. Het kon de goederen dankzij zijn zakenpartner COSCO ook op de krappe markt krijgen. Afgelopen week kwa- men de eerste containers met deze goederen aan, die Staake en zijn team deels persoon- lijk afleverden.


David Roodenburg nieuwe CEO Huisman


SCHIEDAM Huisman Equipment heeſt vandaag bekend gemaakt dat David Roodenburg (36), derde generatie van de fa- milie Roodenburg binnen het bedrijf, door de Raad van Commissarissen is benoemd tot de nieuwe statutair CEO van Huisman.


De nieuwe CEO is afgestudeerd aan de TU Delſt. Zijn vader, Joop Roodenburg, bouw- de het bedrijf uit van een regionale speler tot gerenommeerd multinational - een lei- der in zware constructie installaties in met name de offshore. Nadat hij in april 2018 Theo Bruijninckx als CEO had benoemd, bleef Joop Roodenburg actief als President om het bedrijf voor te bereiden op de volgende generatie.


Theo Bruijninckx blijſt actief binnen Huisman in zijn rol als CFO van het bedrijf. Huisman is sinds 1980 eigendom van de familie Roodenburg. Onder leiding van de fami- lie groeide het bedrijf uit van 20 naar 2.000


medewerkers. Joop nam op zijn beurt in 1990 het roer over van diens vader Ies Roodenburg.


Vlak naast de dijk met de vele molens van de Zaanse Schans, waar het normaliter een drukte van belang is, scharrelt de grutto nu in volstrekte rust zijn kostje bij elkaar. Het is een prachtig gezicht als daarboven de kieviten met hun bijzondere zwart-witte verenkleed ons verblijden met de typische kieviten-roep. We voelen de overeenkomst: de grutto wordt al jarenlang bedreigd in haar voortbestaan, en wij mensen voelen ons nu bedreigd door iets onzichtbaars, iets ontastbaars, iets waar- voor we een veilige plek zoeken om te schui- len. Laat hier de veilige plek voor de bedreig- de weidevogels zijn; een toevluchtsoord voor de grutto die hier de noodzakelijke rust, voedsel, een partner en een veilige broedplek vindt. Voor deze vogel is dit gebied grenzend aan het Wormer- en Jisperveld, van levensbe- lang; er broeden elk jaar honderden paartjes. De boodschap aan ons; degenen die zich be- dreigd voelen, is dat het leven doorgaat, de lente zich aandient, ondanks alle zorgen en problemen.


Als er 1,5 meter afstand gehouden dient te worden, is het misschien het verstandigste om een fietstochtje te maken. Dan is fiet- sen via de dijk langs de Zaan met zijn molens een mooi ritje. Het is hier indrukwekkend rustig. Het grote parkeerterrein is leeg: alle bussen met (veelal Aziatische) toeristen zijn


verdwenen. De rondvaarboten liggen er stil- letjes bij. Opeens kun je over het fietspad fiet- sen wat anders onmogelijk is, omdat het smal- le voetpaadje langs de molens de drommen mensen niet kan verwerken en zij - al selfies makend - zich rustig voor de fietsers werpen.


De rondslenterende mensen zijn nu op een hand te tellen en zo wordt de Zaanse Schans een dromerige plek. Een plek om te schui- len voor alles wat op ons afkomt. Niet alleen angst voor ziekte voor jezelf of je geliefden, maar ook de angst van wat ons nog te wach- ten staat. Gaan we weer in een crisis gera- ken? Of zitten we daar al in?


Niet alleen de vogels worden hier beschermd. Ook waardevolle gebouwen verdienen be- scherming. De Zaanse Schans is dan ook op- gezet met de bedoeling het historisch erfgoed te bewaren. Naast de molens die hier al ston- den, zijn er veel molens en oude houten ge- bouwen tussen 1961 en 1974 met diepladers gebracht en geplaatst om ze te beschermen tegen hun teloorgang. Gelukkig is het geen afgesloten openluchtmuseum, maar wordt er nog gewoon (nou gewoon… iedere dag toeristen in je tuin is ook niet echt gewoon) gewoond tussen de vele kleine (nu geslo- ten) musea, molens, winkeltjes en dergelijke - waarlangs je kan fietsen langs de Zaan op weg naar Wormer.


De Zaanse Schans is in 1961 vernoemd naar de schans die Diederik Sonoy, gouverneur in dienst van Willem van Oranje, in 1574 liet bouwen om de Spaanse troepen tegen te houden. Een (Zaanse) Schans om je achter te verschansen tegen alle gevaren die ons be- dreigen, was het maar zo makkelijk…


23


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32