search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
936 | WEEK 18-19 29 APRIL 2020


Verzekeraars sluiten aan op coulanceregeling binnenvaart


ROTTERDAM Ook de verzekeraars hebben zich aangesloten bij de coulanceregeling rondom onder meer de certificaten in de bin- nenvaart. Deze coulanceregeling is ingesteld door minister Van Nieuwenhuizen.


Door de coronacrisis kunnen sommige be- wijzen, certificaten en vergunningen voor


beroepsvervoer (code 95) en binnenvaart niet op tijd verlengd worden. Met de coulancere- geling blijven binnenvaartschippers nog wel gewoon verzekerd, ook als de bewijzen, certi- ficaten of vergunningen al verlopen zijn. Het verbond van verzekeraars benadrukt dat het verlopen van de documenten wel een gevolg moet zijn van de coronacrisis.


Port of Antwerp test slimme ‘social-distancing’-armband


ANTWERPEN Port of Antwerp gaat aan de slag met een nieuw ontwikkelde digitale armband bedoeld om social distancing en contact tracing te kunnen waarborgen. De armband is bedoeld om besmetting met het coronavirus op de werkvloer te voorkomen.


Maritime Awards Gala uitgesteld naar 2021


ROTTERDAM De 15de editie van het Maritime Awards Gala die dit jaar in november zou worden gehouden, is in verband met de co- ronacrisis uitgesteld naar 2021.


“Hoewel velen uitkijken naar het spectacu- laire gala, is het duidelijk dat men er dit jaar anders voor staat”, laat de organisatie we- ten. De coronacrisis raakt namelijk ook de Nederlandse maritieme bedrijvigheid.


Het Maritime Awards Gala viert jaarlijks de in- novatieve gezamenlijke kracht van de mari- tieme sector. “Deze kracht moet nu ingezet worden om deze crisis zo goed mogelijk door te komen. Daar gaat voor alle bedrijven in onze sector nu alle aandacht en energie naar uit”, aldus de organisatie. Om die reden heeſt de Stichting Maritime Awards Gala besloten de 15de editie van het gala te verzetten naar 2021.


De armband is ontwikkeld in samenwerking met techonologiebedrijf Rombit. Speciaal voor het virus, is een al bestaande digita- le armband verder uitgebreid. Als werkne- mers te dicht bij elkaar komen, krijgen zij een waarschuwingssignaal.


“Dit zal werkgevers helpen om de strenge voorschriſten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) na te leven, met respect voor de privacy van de werknemer. Bovendien onderschrijſt het hier- mee de oproep van de Vlaamse Overheid om digitale oplossingen te creëren die de sa- menleving door de coronacrisis kunnen lood- sen. Het is van essentieel belang dat de ha- ven blijſt draaien en dat onze medewerkers op een veilige manier kunnen werken. Daarom zien we veel waarde in deze oplossing”, zo legt Port of Antwerp uit. De armband voldoet aan de privacyregels: er wordt geen locatie- of


andere gevoelige data – doorgegeven van de werknemers.


Wel kan de armband helpen bij mensen die besmet zijn met het virus: een gemachtigd ver- trouwenspersoon of preventieadviseur kan dan nagaan met welke collega’s de geïnfec- teerde persoon in contact is geweest.


Er wordt hard aan gewerkt om de armband in een grote oplage op de markt te brengen. Volgens de makers is de internationale inte- resse groot.


Casco nieuwe duwbak Succession op weg naar oplevering


MAASBRACHT Bewoners van Maasbracht heb- ben het misschien wel vaker gezien, maar het blijſt toch altijd een spektakel als er een schip van Scheepswerf Peter Tinnemans over de weg richting het water voorbij komt. Dinsdag 21 april was het casco van duwbak Succession aan de beurt.


De containerduwbak is er een uit een serie van drie: de Oosterhout 1 is al opgeleverd, de Tilburg 1 komt nog en nu is de Succession on- derweg naar haar oplevering. De eerste twee zijn gebouwd bij Armasteel. De Succession is gebouwd bij Scheepswerf Peter Tinnemans en zal gaan varen tussen Moerdijk en Rotterdam.


Bedrijfsleider Fabian Fijneman zegt erover: “Wij bouwen de containerduwbak in drie delen. Het voorschip is nu klaar, we zijn nu met het mid- denschip en achterschip bezig”. Tot nu toe gaat


COLUMN


Recht in zicht


Ynke Ooijkaas


E ynke.ooijkaas@boonkvanleeuwen.com T 010 2811 815 I www.boonkvanleeuwen.nl


dat nog allemaal redelijk volgens planning - ondanks de coronacrisis: “Gelukkig zijn er bij ons geen mensen ziek. Wij werken met diverse uitzendbureaus samen, met bijvoorbeeld men- sen uit Roemenië en Polen, en sommigen zijn wel terug naar huis gegaan uit voorzorg, waar- door ze door alle maatregelen rondom het co- ronavirus niet meer terug kunnen en of willen komen. Het is niet anders: we roeien met de riemen die we hebben. We hebben nog redelijk genoeg personeel gelukkig, maar het heeſt wel gevolgen voor de levertijd van de klussen die we doen. Maar leveren doen we altijd; dat gaat gewoon door natuurlijk!”


De bedoeling is dat de containerduwbak turn- key wordt opgeleverd in juli dit jaar. Fijneman hoopt dat er dan weer als vanouds volop pu- bliek langs de kant van de weg staat om het nieuwste schip voorbij te zien komen.


‘Betaal alleen je echte contractspartner’


Piet Zwart zucht. Het valt niet mee personeel te krijgen voor zijn ms Dananka. Via een col- lega komt hij in contact met uitzendbureau X Ltd in Singapore. Hij heeſt gehoord dat het een Nederlandse organisatie is, hij wordt in het Nederlands te woord gestaan, dus durſt hij het wel aan. Zwart tekent de contracten en betaalt de factuur voor de borgsom van 5000 euro aan X GmbH in Duitsland.


Na ruim een jaar komt Zwart in contact met een uitzendbureau dat betere tarieven en voorwaarden heeſt. Hij besluit over te stap- pen. Direct nadat hij dat gemeld heeſt, haalt het X Ltd het personeel van zijn schip af. Dat zorgt niet alleen voor de nodige stress, maar ook voor een vervelende discussie over de borgsom.


Het lukt Zwart snel personeel van het nieu- we uitzendbureau te krijgen, maar dan ont- staat er een probleem over de borgsom. Uitzendbureau X Ltd stuurt een laatste factuur en Zwart betaalt die onder aſtrek van de borg.


Hij krijgt per kerende post een brief terug. X Ltd eist het volledige bedrag. Die borg heeſt hij aan een ander bedrijf betaald, te weten X GmbH en wanneer hij die borg terug wil hebben, moet hij contact opnemen met dat bedrijf.


Piet is hoogst verbaasd. Hij is er voetstoots vanuit gegaan dat het om hetzelfde bedrijf ging. Nu blijken het twee bedrijven te zijn: een X Ltd in Singapore en een X GmbH in Duitsland.


Wat nu?


In Nederland bestaat het zogenaamde ‘leer- stuk van vereenzelviging’. De ene vennoot- schap kan, onder bijzondere omstandig- heden, als voortzetting van een andere vennootschap worden gezien. Dat leerstuk lijkt in dit geval echter lastig toe te passen om- dat het hier om twee verschillende rechtsper- sonen gaat, die ook nog eens zijn opgericht in verschillende landen. Een Gemeinschaſt mit beschrankter Haſtung (GmbH), opgericht naar Duits recht, te vergelijken met de Nederlandse b.v. en een Ltd, Limited opgericht naar het Engels recht.


Aan wie moet Zwart nu de borgsom betalen en terugvragen? De hoofdregel is dat je moet betalen aan je contractspartner. Betaling aan iemand an- ders, die geen partij is bij de overeenkomst, staat daar buiten. Wat zelfs kan betekenen dat


je ook de contractspartij nog een keer moet betalen.


Er zijn uitzonderingen op deze hoofdregel. Als je, in plaats van aan de contractspartner, aan een derde betaalt, kan je toch aan je verplichtingen hebben voldaan. In de volgende gevallen heb je, zoals dat juridisch heet: bevrijdend betaald. - De oorspronkelijke schuldeiser heeſt (liefst schriſtelijk) aangegeven dat betaling aan die derde akkoord is.


- Je betaalt een derde en de oorspronkelijke schuldeiser heeſt daar voordeel van omdat het geld is doorbetaald. Dat moet wel te be- wijzen zijn.


- Je hebt betaald aan iemand waarvan je op redelijke gronden mocht aannemen dat de oorspronkelijke schuldeiser het geld heeſt ontvangen.


In het geval van Zwart heeſt uitzendbureau X Ltd nooit een herinnering voor de borgsom gestuurd waardoor hij er van uit kon gaan dat er geen probleem was. Maar kijk dus altijd goed wie je contractspartner is en aan wie je betaalt! Dat voorkomt ergernis en problemen.


Ynke Ooijkaas is advocaat bij Boonk Van Leeuwen Advocaten te Rotterdam en gespecialiseerd in vervoers-, binnenvaart- en handelsrecht. Ynke heeſt vrijwel haar hele werkzame carrière in een op scheepvaart gerichte werkomgeving doorgebracht en geeſt juridische ondersteuning aan diverse binnenvaartorganisaties als ook aan de zogenaamde ‘bruine vloot’.


25


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32