search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
936 | WEEK 18-19 29 APRIL 2020


Minister: Schippers op de hoogte brengen van fosfinebehandeling van hun lading


ROTTERDAM Minister Van Nieuwenhuizen pleit ervoor dat ook schippers van binnen- vaartschepen op de hoogte worden gebracht als er gebruik wordt gemaakt van fosfineta- bletten bij het behandelen van de lading. Ze is er geen voorstander van om op interna- tionale schaal te pleiten voor het toevoegen van geur aan gasvormige biociden.


Dat blijkt uit haar antwoorden op vragen van Tweede Kamerleden Remco Dijkstra (VVD) en Cem Laçin (SP) naar aanleiding van het in- cident met de ms Fox begin december 2019 waarbij schippersechtpaar De Waardt levens- gevaarlijk vergiſtigd raakte.


De minister is wel in overleg met de haven- meesters van onder meer Amsterdam en Rotterdam om incidenten zoals in december


Overige incidenten In 2018 waren er twee calamiteiten (geen be- drijfsongevallen) waarbij mogelijk een bioci- de met fosfine een rol speelde. In de context van schepen waarbij een lading behandeld was met biociden, zijn in de periode 2017 tot en met 2019 twee meldingen binnen geko- men bij Inspectie SZW (ISZW). Het ging hierbij om te hoge concentraties biociden, waarbij werknemers daadwerkelijk zijn blootgesteld, onwel geworden en/of op- genomen geweest in het ziekenhuis. In de ha- vens van Amsterdam en Rotterdam zijn en- kele incidenten bekend waarbij biociden een rol spelen. In 2000 heeſt zich in Rotterdam een incident voorgedaan na overslag van een zeeschip naar een binnenvaartschip.


2019 met het giſtige gas fosfine in de toekomst te voorkomen. De minister zegt: “Het werken met bestrijdingsmiddelen moet zorgvuldig en veilig plaatsvinden. Mijn inzet zal erop gericht zijn de uitkomsten uit dit overleg te harmoni- seren met andere Nederlandse havens”.


Op de hoogte In principe is het nu al zo dat bij aanmelding bij de havenmeester van de haven bekend moet zijn of de lading van het schip met ont- smettingsmiddelen is behandeld, welke rui- men er dan zijn behandeld en welk ontsmet- tingsmiddel is gebruikt. Gasmeetdeskundigen zijn vervolgens beschikbaar als het nodig is om nog extra onderzoek te doen.


In Amsterdam is het protocol aangescherpt naar aanleiding van onderzoek naar het


Eén van de schippers had een vermoeden dat er te hoge waarden van een biocide in de la- ding aanwezig waren. Dit vermoeden werd bevestigd. Naar aanleiding van dit incident heeſt de Havenmeester de procedure aan- gescherpt. Sinds 2000 zijn er (op basis van de bij de Havens beschikbare informatie) in de Rotterdamse haven geen incidenten meer geweest met gasvormende biociden. In Amsterdam hebben sinds 1999 twee inciden- ten plaatsgevonden tijdens de afhandeling van ter vernietiging aangeboden en tijdelijk op het scheepsdek opgeslagen fosfidetablet- ten, beide aan boord van zeeschepen.


Bron: Antwoorden op Tweede Kamervragen door minister Van Nieuwenhuizen.


incident met de ms Fox. Zo is er een meldings- plicht opgenomen in de havenbeheersveror- dening van Amsterdam en Rotterdam. In het Rijkshavenmeesteroverleg zal aan de orde ko- men dat alle Nederlandse zeehavens gebruik gaan maken van een meldingsplicht.


De Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) pleitte er al eerder voor dat schippers op de hoogte worden gebracht als er sprake is van fosfinebehandelingen aan boord.


Aansprakelijkheid Het Openbaar Ministerie doet nog onderzoek naar het incident. Dit onder meer om te be- palen wie er mogelijk aansprakelijk gesteld kan worden voor de geleden schade en wie mogelijk fouten zou hebben gemaakt in de afhandeling.


Fosfine-incident De bemanning van het ms Fox raakte begin december 2019 onwel. De schippersvrouw is wekenlang kunstmatig in coma gehouden in het ziekenhuis, haar echtgenoot kon al eerder uit het ziekenhuis worden ontslagen. Beiden hadden hartklachten door het gas. Het gas kwam aan boord toen het schip uit een zeeboot sunpellets had geladen. In het ruim was 15 ppm fosfine (rattengif) gemeten, waar dat eigenlijk maar 0,2 ppm mocht zijn.


Fosfine is een gas dat in de zeevaart wordt gebruikt om lading tegen ongedierte te be- schermen. Behalve het bewuste schip, wa- ren ook andere binnenvaartschepen onder- zocht: vijf ervan werden tijdelijk stilgelegd.


11


SAIL Amsterdam 2020 gaat niet door vanwege corona


AMSTERDAM SAIL Amsterdam 2020 gaat niet door. Daarmee volgt SAIL de verleng- de coronamaatregelen vanuit de bevoeg- de instanties. Met de nieuw aangekondigde maatregelen, inclusief een verbod op grote evenementen tot 1 september is het onmoge- lijk geworden om SAIL Amsterdam 2020 te or- ganiseren. In zorgvuldige afstemming met de gemeente Amsterdam, Port of Amsterdam, provincie Noord-Holland en andere betrok- ken partners is de lastige beslissing genomen om SAIL pas weer te organiseren in 2025.


We bedanken iedereen die de afgelopen tijd zo hard heeſt gewerkt aan de voorbereiding van #SAIL2020. “Met pijn in het hart zijn we ge- dwongen deze beslissing te nemen, waarvan we overtuigd zijn dat dit de enig juiste is”, al- dus Arie Jan de Waard, voorzitter Stichting SAIL Amsterdam. “Aan alle liefhebbers die reikhal- zend naar SAIL hebben uitgekeken, vragen we begrip voor deze uitzonderlijke situatie. Dank aan alle Tall Ships, het varend erfgoed, schip- pers, bemanningen, sponsoren, partners, vrij- willigers en het SAIL-team voor al hun ongelo- felijke inzet en betrokkenheid. Samen met de Gemeente Amsterdam gaan we hard aan het werk om SAIL in 2025 groots terug te laten ke- ren. SAIL is dan één van de hoogtepunten in de viering van 750 jaar Amsterdam, als we boven- dien 50 jaar én de 10e editie van SAIL vieren”.


Uitstel onhaalbaar Uiteraard is intensief onderzocht of uitstel naar een tussenliggend jaar mogelijk is. Helaas bleek dat geen realistisch scenario: zo is op dit mo- ment niet met zekerheid te zeggen dat een groots evenement als SAIL volgend jaar wél vei- lig en verantwoord georganiseerd kan worden.


PLAN DE KAMPANJE


Project Afval over water Het BVB is onlangs gestart met een aanvul- lend onderzoek naar de mogelijkheden van vervoer van afval over water. In een eerder onderzoek dat het BVB heeſt uitgevoerd langs de belangrijke corridors bleken drie stromen zeer kansrijk en deze worden bin- nen deze vervolgopdracht nu verder uitge- werkt. Daarnaast voeren we een inventa- risatie uit naar kansrijke ladingstromen bij de andere gemeenten in Nederland die niet langs de corridor liggen maar wel aan vaar- water. Eerst zullen we de precieze locaties, volumes, samenwerkingsverbanden, con- tactpersonen en lopende concessies ach- terhalen en vervolgens kijken of en welke afvalstromen in aanmerking komen voor een modal shiſt, al dan niet gebundeld met andere stromen.


Opdracht technasium


studenten Studenten van het Technasium te Alphen a/d Rijn hebben voor het BVB een opdracht uitgevoerd. Ze hebben een analyse gedaan naar de schakels in de transportketen voor het vervoeren van containers. Dit is ver- volgens verwerkt in een soort infograp- hic waarin duidelijk wordt welke schakels in zo’n keten actief zijn, waar elke scha- kel goed in is en wat deze belangrijk vindt. Centraal hierin staat de rol van de binnen- vaart. Dit hebben de studenten ook ver- werkt in informatieposter die door het BVB gebruikt kan worden bij promotie van de binnenvaart aan verladers. Dit als onder- steuning in het verhaal over hoe een bin- nenvaarttransport proces er uit ziet.


The Blue Road Map Het BVB heeſt al enige tijd op de plan- ning staan om de erg veel geraadpleegde the Blue Road Map (www.blueroadmap. nl) uit te breiden met containerlijndien- sten. Tevens moeten we de nodige updates doorvoeren. De soſtwareontwikkelaar is hier nu mee aan de slag gegaan achter de schermen. Dit levert echter op dit moment wel een verminderde werking van the Blue Road Map. Mocht u de applicatie vaak ge- bruiken: onze excuses voor het ongemak. We zitten nu in de testfase van de nieuwe functionaliteiten. Dit geeſt nog wat punt- jes de i die gezet moeten worden om een zo goed mogelijk resultaat aan te bieden. De verwachting is dat we in mei de Blue Road Map weer volledig operationeel kunnen hebben.


Met deze uitbreiding krijgt de verlader die vervoer met binnenvaart overweegt een nog duidelijker beeld van de mogelijkhe- den en maakt dit de overstap wellicht wat kleiner.


Kantoor BVB Het kantoor van het BVB is aanko- mende periode op een aantal da- gen gesloten. Zo is dit het geval op Koningsdag en Bevrijdingsdag. Deze laatste aangezien 2020 een lustrum- jaar is. Ook Hemelvaartsdag 21 mei, de dag na Hemelvaart op 22 mei en tweede Pinksterdag op 1 juni is het kantoor ge- sloten. De andere dagen zijn wij gewoon bemand. Wel werken wij volgens RIVM- richtlijnen met minder personen op kan- toor en op gepaste afstand van elkaar.


Bureau Voorlichting Binnenvaart • Tel: 010 - 4 12 91 51 • Vasteland 78, 3011 BN Rotterdam www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nlinfo@bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32