search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
936 | WEEK 18-19 29 APRIL 2020


Urkersluis en -brug na renovatie weer open


13 Laagwatertoeslag


vervoer op de Rijn KAUB Het waterpeil op de Rijn krimpt in deze droge en zonnige april weer zodanig dat op de Bovenrijn op het vrachtverkeer weer een laagwatertoeslag van toepassing is. De pe- gel bij Kaub ligt nu sinds enkele dagen onder de 150 centimeter, het vastgestelde niveau waaronder de toeslag geheven mag wor- den. Dat betekent dat het transport naar en van de havens Mainz, Frankfurt, Mannheim, Ludwigshafen, Wörth, Stuttgart, Straatsburg en Bazel duurder is.


JUDITH STALPERS


Op 17 april werd in Kaub een pegel van 117 centi- meter gemeten. De verwachting voor de komen- de dagen is verder droog weer, waarbij de pegel verder naar 113 centimeter zal dalen. Ook lager op de Rijn zakken de pegels, maar nog niet onder het kritische niveau waarop de toeslag van kracht wordt. In Duisburg-Ruhrort is op 17 april een waterstand van 287 centimeter geme- ten. Vanaf 270 centimeter geldt er een toeslag.


URK De Urkersluis en – brug is na negen we- ken renovatie weer open voor weg- en vaar- verkeer. Ondanks de coronacrisis is alles volgens planning klaar. De Urkersluis is za- terdag 18 april voor het eerst weer in gebruik genomen.


De grootste klus bij de Urkersluis was het ver- vangen van het bedien- en besturingssysteem. Daarnaast zijn er andere werkzaamheden uit- gevoerd zoals het vervangen van de schui- ven in het omloopriool. Dit is de buis waar


het water in of uit de sluis stroomt tijdens het schutten. Er zijn camera’s geplaatst, zodat de bedienaar nog beter kan zien wat er gebeurt. Bovendien is er een nieuwe omroepinstallatie geïnstalleerd en zijn de waarschuwingsseinen vernieuwd.


De Urkersluis is de eerste sluis die vanuit het programma groot onderhoud bruggen & slui- zen van de provincie Flevoland gerenoveerd is. Alle dertien bruggen en elf sluizen die de provincie bedient, worden gemoderniseerd.


Na de renovatie van de Urkersluis volgt in sep- tember 2020 de Arie de Witbrug op Urk en in oktober 2020 de Friese Sluis. De planning is dat eind maart 2023 alle bruggen en sluizen vernieuwd zijn.


Belangrijk onderdeel van het programma is de bouw van een nieuw bediensysteem: alles wordt sinds 2014 vanuit één centrale bediend, en ook die wordt nu vervangen, door één cen- traal bediensysteem in te voeren in plaats van verschillende per brug of sluis.


Binnenhavens merken in april nog weinig van coronacrisis


ROTTERDAM Een groot deel van de binnenha- vens functioneert nog gewoon zoals gebrui- kelijk vóór de coronacrisis. In de passagiers- vaart is wel sprake van stilliggende schepen, daarbuiten was er begin april volgens een rondgang van de Nederlandse Vereniging voor Binnenhavens nog weinig sprake van stilliggende schepen.


De NVB heeſt in de eerste week van april een rondvraag gedaan bij zo’n twintig havens, provincies en gemeenten. Daaruit bleek on- der meer dat er bij de meeste binnenhavens


nog geen sprake was van een sterke afname van overslag. Volgens de vereniging zijn ook de vragen van binnenvaartondernemers ge- ring als het gaat om bijvoorbeeld havengeld- vrije periodes.


In Nijmegen zijn de gevolgen van de crisis wel te merken begin april: daar was flink minder schroot overgeslagen. In Nijmegen wordt ook vaker gevraagd naar havengeldvrije periodes: er wordt per geval een oplossing geboden. Veel binnenhavens hebben volgens NVB aangegeven dat zij een soepel beleid met


betrekking tot de inning van havengelden zul- len voeren bij langere stilligperiode als gevolg van coronacrisis. Vrijwel alle binnenhavens beschikken nog over ligplaatsen en zijn bereid om in geval van nood mee te denken met het creëren van extra ligplaatsen. De NVB blijſt de situatie monitoren. Meerdere grotere havens hebben inmiddels de eerste kwartaalcijfers bekend gemaakt. De haven van Rotterdam meldde minder overslag te hebben, andere havens verwachten het ko- mende kwartaal duidelijker gevolgen zicht- baar te hebben van de coronapandemie.


Bij Kaub wordt het vervoer van een container per teu, afhankelijk van de waterstand, tus- sen de 35 en 105 euro duurder; bij Duisburg- Ruhrort varieert de toeslag tussen de 30 en 255 euro. De gedachte achter de toeslag is dat de schepen minder vracht kunnen opnemen en de capaciteit aan scheepsruim schaars wordt. De metereologen verwachten dat 2020 weer een extreem warm en droog jaar zal worden. Al in maart was in Duitsland minder regen ge- vallen dan gemiddeld wordt verwacht (-25 pro- cent). In april is tot nu toe geen druppel langs de Rijn gevallen.


Duikinspecties Koopvaarders-


schutsluis uitgesteld DEN HELDER De duikinspecties in de Koopvaardersschutsluis in Den Helder van eind april zijn uitgesteld. Het benodigde ma- teriaal was niet beschikbaar.


De inspecties zullen nu worden uitgevoerd ná de stremming van de Wilhelminasluis, van 8 tot en met 13 juni, tussen 20.00 en 07.00 uur. Het is bedoeld om onder meer de staat van de stalen damwanden te monitoren. De inspec- ties worden elk jaar uitgevoerd.


Er is geen oponthoud bij de sluis mits de sche- pen zich minimaal 1,5 uur voor aankomst bij de sluis aanmelden via VHF 22 of telefonisch: 0223-613292. Bij tijdige aanmelding kan de sluis bij aankomst geschut worden.


Aqualiner nieuwe exploitant waterbus Drechtsteden


DEN HAAG De combinatie Aqualiner BV en Swets ODV Maritiem gaat het personen- vervoer exploiteren over water tussen Rotterdam en de Drechtsteden. Dat is het re- sultaat van de openbare Europese aanbeste- ding door de provincie Zuid-Holland.


De provincie betaalt het grootste deel van de exploitatiekosten van het personenvervoer over water. De Drechtsteden dragen 15 procent bij. De aanbesteding van het personenvervoer over water in regio Rotterdam loopt nog.


Bij een eerdere aanbestedingsronde, in 2019, schreef geen enkele partij in. Daarop verhoogde de provincie het budget en zette zij een aantal eisen om in wensen. De Combinatie Aqualiner/ Swets ODV Maritiem blijkt nu het beste bod te hebben uitgebracht, maakte Zuid-Holland be- gin april bekend. Er was één andere inschrijver: de huidige exploitant: de Aquabus, joint-venture van Arriva en rederij Doeksen.


Gedeputeerde Jeannette Baljeu: “We zijn blij dat er 2 aanbieders zijn geweest, daardoor heb- ben we een goede vergelijking kunnen maken. We bedanken de huidige vervoerder voor de


verbinding tussen Zwijndrecht en Papendrecht. Ook blijſt Sliedrecht het gehele jaar door ver- bonden met het netwerk, waarmee een be- langrijke wens uit de Drechtsteden wordt gehonoreerd. De bestaande haltes Hendrik-Ido- Ambacht en Papendrecht West behouden hun halfuurdienst.


inzet van de afgelopen periode en we kijken er- naar uit om de goede samenwerking tot 2022 voort te zetten”.


Kinderdijk Het enige grote openbaar vervoerssysteem over water van Nederland kan zich al jaren verheugen op een zeer hoge klanttevredenheid en moet in


de nieuwe contractperiode een nieuwe impuls krijgen. Zo zal de attractie Kinderdijk het gehe- le jaar vanuit Rotterdam over water bereikbaar blijven. De nieuwe halte Rivium zal eveneens worden bediend, waarmee ook Capelle aan den IJssel ‘aantakt’ op het waterbus-netwerk.


Binnen de Drechtsteden komt er een directe


Emissieloos De combinatie gaat het nieuwe contract uitvoe- ren met een nagenoeg volledig nieuwe vloot, die deels ook bestaat uit een aantal zero emis- sie vaartuigen die binnen de Drechtsteden wor- den ingezet. Baljeu: “Dit komt de verduurza- ming ten goede. De vaartuigen zijn beter voor de luchtkwaliteit en dragen daarmee bij aan de gezondheid van de bewoners in de regio”. De nieuwe schepen zijn voorts onder meer voor- zien van een rolstoeltoegankelijk toilet en mo- gelijkheden voor het aan boord opladen van elektrische fietsen.


Het contract geldt voor acht jaar, met een ver- lengingsoptie van nog eens zeven jaar. Om van de verlengingsoptie gebruik te kunnen maken, zal tegen die tijd wel volledig emissieloos geva- ren moeten worden.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32