This page contains a Flash digital edition of a book.
dat de afhankelijkheid van Win- dows-functies zo klein mogelijk wordt gehouden. Dit concept staat borg voor een betrouw- bare werking, zonder storingen veroorzaakt door andere pro- gramma’s of updates. Er wordt maximale bescherming gebo- den tegen bedieningsfouten en er wordt een set van beproefde datacomponenten gecreëerd voor het programmeren van de veiligheids-PLC.


SILworX biedt evenwel de mo- gelijkheid om via interfaces configuratiegegevens van derde systemen automatisch over te zetten op de beproefde dataset. Daarboven is de programmeer- tool voorzien van tweetraps- management voor gebruikers, waarmee de toegangsrechten individueel kunnen worden ingesteld, zodat toepassing en beveiligingssysteem optimaal beschermd zijn. Bij wijziging van een password is bijvoorbeeld geen nieuwe patch nodig en hoeft ook de installatie niet op- nieuw te worden gecertificeerd.


Geen functionele veilig- heid zonder cyberbevei- liging Als we de norm voor de proces- industrie vergelijken met deze voor cyberbeveiliging, valt op dat beiden de scheiding voor- opstellen van het beveiligings- systeem (SIS) en het procesbe- sturingssysteem (BPCS). Deze onafhankelijkheid van de bevei- ligingssystemen is niet alleen een basisvoorwaarde voor de doeltreffende bescherming van procestechnische installaties, maar is ook uit praktisch en eco-


nomisch oogpunt zinvol, omdat bijvoorbeeld de levenscycli en de veranderingssnelheid sterk verschillen voor SIS en BPCS. Zo hebben de exploitanten de vrijheid om uit de verschillende fabrikanten altijd de ‘best-of- breed’-oplossing te kiezen.


Voor een rendabele werking van de beveiligingssystemen is de integratie van een omvang- rijke hoeveelheid bedrijfs- en onderhoudsinformatie absoluut nodig. Ondanks de vereiste onafhankelijkheid kunnen de systemen van HIMA probleem- loos worden geïntegreerd in alle bekende procesbesturingssyste- men (‘Independent Open Inte- gration’). Daarbij neemt HIMA de PLS-SIS-integratie op zich en effent de weg voor de gewenste functionaliteiten. De integratie gebeurt op basis van krachtige communicatienormen.


Als samenvatting kan gesteld worden dat systemen die onaf- hankelijk zijn van het procesbe- sturingssysteem en die ondanks de fysieke scheiding in de zin van ‘Independent Open Integra- tion’ gemakkelijk in die proces- besturingssystemen kunnen worden ingebed, de hoogste mate van ‘Safety’ en ‘Security’ in veiligheidskritische toepassin- gen bieden. Uit de praktijk blijkt dat deze de beste oplossing zijn om de bedrijfszekerheid en de beschikbaarheid van proces- technische installaties te vergro- ten en daarmee ook de renda- biliteit van de productie te ver- beteren.


Foto’s © HIMA Paul Hildebrandt GmbH


°Brix kg/m3 °C fact


Continue fl owmeting ook bij gas- en luchtinsluiting in het medium


OPTIMASS serie – technology driven by KROHNE


• Coriolis massaflowmeter met Entrained Gas Management (EGMTM


):


Geen verlies van het meetsignaal tot 100 % gas- en luchtinsluiting in het medium


• Verbeterde resultaten bij: - Opstarten en shut down van installaties - Verwerking van lucht bevattende producten - Foutanalyse in het proces


• Meting van massa-, volume-flow, dichtheid, temperatuur, flowsnelheid en concentratie in één instrument


m3 /h kg/h


Ondanks de vereiste onafhan- kelijkheid kunnen de systemen van HIMA probleem- loos worden geïntegreerd in alle bekende procesbesturings- systemen.


Meer feiten: www.krohne.nl/optimass 33


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48