This page contains a Flash digital edition of a book.
Column


Uiteraard mag er dan best een snufe idealisme bij...


Duurzaam ondernemen niet voor idealisten


dere de boot missen? Wij zitten als adviseur bij zowel de koplo- pers als bij de achterblijvers aan tafel. In de praktijk blijkt dat niet de branche bepalend is, maar de bevlogenheid van de men- sen die aan het roer staan. Toch zijn het niet per se de idealisten die een duurzame onderneming runnen.


W


Henk Krols Partner en adviseur bij BMD Advies Zuid-Nederland, het adviesbureau op het brede vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen, veiligheid, milieu, arbo en energie.


18 | nummer 5 | 2017


Bij grote concerns of juist bin- nen het MKB, in de procesindus- trie, bij chemiebedrijven, afval- verwerkers of landbouw: duur- zame bedrijven kom je overal tegen. Er is één gemeenschap- pelijke deler: er staat een be- vlogen ondernemer aan het roer, een mens met visie en een persoonlijke drive, die mede- werkers weet te inspireren en te stimuleren. Het zijn de mensen die verder kijken dan de eigen poort, oog hebben voor de omgeving en ook andere onder- nemers mee weten te trekken. Het zijn de mensen die het in Parijs gesloten klimaatakkoord adopteerden en de overheid soms op sleeptouw nemen. De weg soms effenen. Het zijn de mensen die met innovatieve ideeën en creatieve oplossingen komen.


Als zo’n ‘visionair’ in het bestuur van een groot concern zit, wordt het duurzaamheidbeleid en de strategie top down aan de


aarom slagen som- mige bedrijven wel in duurzaam onder- nemen, terwijl an-


vestigingen ‘opgelegd’ door het moederbedrijf. Vaak gaat dat heel ver, veel verder dan bij- voorbeeld de wettelijke eisen, of de normen waaraan bedrijven met een ISO 14001-manage- mentsysteem moeten voldoen. In veel situaties staat echter ook bij de vestigingen zelf een persoon op die de handschoen opneemt, die kansen ziet, het al- gemene beleid vertaalt naar de lokale situatie en nieuwe initia- tieven vanuit de werkvloer weet te stimuleren en uit te voeren. Er ontstaat tweerichtingsver- keer, niet meer alleen top down, maar juist ook bottom up.


Is duurzaam ondernemen dan alleen weggelegd voor idealis- ten? Het antwoord is nee, mis- schien zelfs juist niet. De bedrij- ven die als duurzame onder- neming te boek staan, hebben stuk voor stuk een sterke busi- ness case. Daar heeft duurzaam ondernemen een duidelijke toegevoegde waarde. Dat kan een andere afzetmarkt zijn, dat kan het voortbestaan van het bedrijf zijn, dat kan omdat de traditionele grondstoffen schaars worden. Duurzaam- heidsbeleid heeft eerder bij realisme kans van slagen dan bij louter idealisme. Het is ook niet iets voor de korte termijn. Dat verklaart waarom niet al- leen internationale concerns vaak koplopers zijn, maar ook veel familiebedrijven prominent naar voren komen als duurzame ondernemers. Deze familie-


ondernemingen gaan over van generatie op generatie, waarbij het langetermijndenken sowie- so voorop staat.


Bij verduurzaming gaat het meestal om het bedenken of toepassen van nieuwe en inno- vatieve technieken. Jammer genoeg kan de wetgever deze snelle ontwikkelingen niet altijd bijbenen. Bedrijven die willen verduurzamen, lopen dan ook niet zelden tegen belemmeren- de wetgeving aan. Een voor de hand liggend voorbeeld is dat van bedrijven die zelf energie opwekken door middel van het bedrijfsproces, een grote hoeveelheid zonnepanelen of de inzet van windmolens. Het overschot aan opgewekte ener- gie mogen zij niet zomaar trans- porteren naar de buren, omdat zij dan volgens de wet een ener- giebedrijf worden en dat mag niet. Menig ondernemer raakte hierdoor al gefrustreerd. Geluk- kig zien wij dat de lokale over- heden wel het belang inzien en zich hard maken om dit soort processen te versnellen.


Duurzame bedrijven zijn solide bedrijven. Als je het mij vraagt is het dan ook een stap die elk bedrijf zou moeten zetten. Met een flinke portie gezond ver- stand, uithoudingsvermogen en de juiste dosis creativiteit, kunt u een heel eind komen. En uiter- aard mag er dan best een snufe idealisme bij.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48