This page contains a Flash digital edition of a book.
Door Wim Noordegraaf, voorzitter NJI Zeilen op de wind van morgen


Ondanks dat het moeilijke tijden zijn, bieden ze aan sommigen onder ons ook kansen. Kansen moeten altijd gezocht worden, ook al liggen ze ver van het pad dat de onder- nemer tot op dat moment gevolgd heeft. Een crisis zoals de huidige leidt meestal tot een wending in de samenleving, die vervolgens weer een langere tijd de toon zal zet- ten. De uitdaging is om tijdig die verandering op te merken en de bakens te verzetten naar nieuwe mogelijkheden.


Om in de huidige crisis bedrijven rendabel te houden is een zware opgave. Kosten worden kritisch tegen het licht gehouden, dus ook die van lidmaatschappen voor brancheorganisaties, waardoor deze instellingen die druk nu ook gaan voelen. Toch heeft het lidmaat- schap een meerwaarde, omdat vanuit de gezamenlijkheid collectie- ve belangen nu eenmaal beter te behartigen zijn. Eendracht maakt macht. Het ontstaan en invoeren van steeds nieuwe regelgeving is aan de orde van de dag of hangt voortdurend boven de markt. Veel regelgeving, nationaal of Europees, heeft meestal alleen effect op de locale markten. Buiten de EU heeft men er doorgaans niet mee te maken, met als risico dat de EU steeds meer een duur eiland wordt, terwijl de EU wel de export nodig heeft. Met regels is het net als met geluid, het blijft stapelen en de druk aan overlast neemt almaar verder toe. Hier ligt nu precies de noodzaak van een goede backoffice ondersteuning door de brancheorganisatie. Bovendien neemt met een groot gezamenlijk belang de geloof- waardigheid en beïnvloedingskracht richting de overheid toe.


34 Zoeken naar samenwerking


De missie van brancheorganisaties is en blijft de dienstbaarheid aan leden. Dat moet zo efficiënt en voordelig mogelijk. Het zoeken naar samenwerkingsverbanden ligt dus voor de hand. Er zijn nogal wat organisaties, niet alleen in de watersportsector, die dicht langs elkaar heen werken of soms vrijwel hetzelfde doen. Het getuigt van gezond verstand om in ieder geval over samenwerking na te den- ken en van gedachten te wisselen. Ik bedoel daar uitdrukkelijk niet mee dat er dan maar tot één organisatie moet worden overgegaan. Kijk maar eens hoe dit misgegaan is bij de groei van bepaalde onderwijsinstellingen. In de jachtbouwsector kennen we meerdere organisaties, zoals jacht- en scheepsmakelaars, organisaties zoals de NJI, de HISWA Groep en de bond voor jachtarchitecten. Bij al deze organisaties liggen een aantal belangen op hetzelfde vlak. Zo zien we persberichten verschijnen met een letterlijk gelijke tekst, terwijl die zijn opgesteld door de landelijke koepel waarbij de orga- nisaties zijn aangesloten. Dit kan natuurlijk beter door één bericht uit te brengen namens de betrokken organisaties. Bij bedrijven die aangesloten zijn bij verschillende brancheorga- nisaties spelen veelal zaken van gelijke aard. Denk aan ARBO, ontslagrecht, opstellen van arbeidsovereenkomsten, pensioenen, milieuzaken, omgevingsvergunningen enz. Hier zijn met samen- werken geweldige slagen te maken. Die zaken waarin we verschil- len zullen we natuurlijk separaat moeten doen, waarbij ook hier onverwachte samenwerkingsverbanden tot efficiëntie kunnen leiden.


Te veel tentoonstellingen


Naar het oordeel van veel exposanten zijn er te veel tentoonstel- lingen, zeker in de huidige markt. Ook de klant lijkt in toenemende mate beurzenmoe. Het gevolg is dat ondernemers, meer dan in het verleden, keuzes moeten maken aan welke expositie zij deel gaan nemen. Het aantal exposanten dat aan alle Nederlandse


tentoonstellingen deel wil en kan nemen, daalt zienderogen. Dit is te begrijpen daar tentoonstellingskosten doorgaans niet lager worden, maar hoger. Het terugverdienen hiervan wordt steeds moeilijker, helemaal bij een krimpende afzetmarkt. Een lastige afweging voor exposanten en organisatoren. Voor de omvang van de Nederlandse markt zijn drie tentoonstel- lingen per jaar, los van kleine evenementen en echt grote buiten- landse tentoonstellingen, gewoon te veel. Wat is in het huidige internettijdperk het belang nog van een tentoonstelling? Het lijkt de NJI verstandig om met alle betrokkenen, organisatoren en exposanten, een dialoog te beginnen om een meer rendabel en marktconform tentoonstellingsklimaat te creëren. Tentoonstel- lingen dienen weer meerwaarde te generen voor klant, exposant en organisator. Waarom deze dialoog? Indien partijen daar niet toe bereid zijn, zoals tot op heden het geval is geweest, zullen er zo goed als zeker tentoonstellingen gaan omvallen. Het is beter om er met elkaar over te spreken dan dat de markt zichzelf koud saneert. De kans dat doorgaan zoals we bezig zijn voor iemand succesvol verloopt, is erg onwaarschijnlijk. De NJI staat open voor de dialoog, wie sluit zich aan?


Yacht, Pleasure Boat and Ship Building Market


Yachtcolors supplies and assembles innovative foil applications for yacht owners and shipyards. Yachtcolors Marine Foil Solutions. The products are a suitable application for interior and exterior use onto luxurious yachts. The unique designs and unicolors are of excellent quality. Yachtcolors exclu- sively recommends foil products which have been tried and tested by application and appearance. It is a mix of unique and distinguished foil applications assembled on any location worldwide for new built yachts as well as re-fit projects to which Yachtcolors owes it’s reputation as specialist craftsmen in a nautical environment.


-column


Jachtbouw Nederland 1


februari 2013


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36