This page contains a Flash digital edition of a book.
Door Gerwin Klok, branchemanager NJI Houtverordening EU van kracht


Op 3 maart 2013 treedt de Europese verordening tegen de import van illegaal gekapt hout in werking. Deze eind 2010 aangenomen verordening, EU Timber Regulation (EUTR) genaamd, verbiedt het op de markt brengen van illegaal ge- kapt hout, of producten die met illegaal gekapt hout zijn gemaakt.


Marktdeelnemers moeten garanties geven over de legale herkomst van hun producten door een stelsel van zorgvuldigheidseisen toe te passen. Jachttimmerbedrijven en teakverwerkende bedrijven die zelf hun hout van buiten de EU betrekken krijgen direct met deze houtverordening te maken. De EUTR is erop gericht om illegaal gekapt hout van de Europese markt te weren. Doordat dit een EU-verordening is, wordt deze in alle 27 EU-lidstaten tegelijk van kracht. Door vertraging in de behandeling van de nieuwe wet Natuurbescherming is de verankering van de EU Houtverordening nu tijdelijk geregeld in de Flora- en Fauna- wet. In ieder land wordt een organisatie aangewezen die zal optreden als contro- lerende instantie. In Nederland is dat de Voedsel en Warenautoriteit (NVWA).


Due diligence


Hout is legaal wanneer het gekapt is volgens die regels die gelden in het land van herkomst. De nieuwe houtverordening werkt niet op basis van een vergunnin- genstelsel, maar op basis van een stelsel van zorgvuldigheidseisen (due diligence procedure) die moeten worden gehanteerd door elke marktdeelnemer (importeur) die hout voor het eerst op de EU-markt brengt, ongeacht de herkomst van het hout (bin- nen of buiten de EU).


Dit stelsel bestaat uit drie fases: gegevens over de legale herkomst verzamelen en vijf jaar beschikbaar houden; risicoana- lyses uitvoeren om in te schatten en te analyseren of het hout illegaal is gekapt; risico minimaliseren door het nemen van maatregelen.


De importeur die het hout op de Europese markt brengt, moet de informatie beschik- baar hebben om aan te kunnen tonen dat het hout legaal is. Dit gaat onder andere over de handelsnaam, botanische naam, land van herkomst, de kapverordening en de rechten van inheemse volkeren. Op basis van de inventarisatie maakt de im- porteur zelf een inschatting van de risico’s.


Jachttimmerbedrijven die zelf hun hout betrekken van buiten de EU krijgen met de nieuwe verordening te maken.


Ook ondernemingen die hout verhandelen of verwerken dat wel uit de EU afkomstig is, of reeds door een andere leverancier in de EU is geïmporteerd, hebben met deze verordening te maken; zij moeten hun leve- ranciers en (zakelijke) afnemers adminis- treren en vijf jaar archiveren omwille van de traceerbaarheid binnen de interne markt. Hout dat vergezeld gaat van een licentie van de FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) of CITES (Conven- tion on International Trade in Endangered Species) zal worden geaccepteerd als legaal.


Legaliteitsverklaringen


Als het risico meer dan verwaarloosbaar is, moet de importeur maatregelen nemen, bijvoorbeeld door hout te importeren met legaliteitsverklaringen als OLB (Origine en Légalité du Bois – legaliteitsverifica- tie van bureau Veritas met certificaten voor producties in West- Afrika) of TLTV (Timber Legality and Traceability Verifica- tion – legaliteitsverklaring van SGS voor houtproductie uit Azië en West -Afrika) of een keurmerk voor duurzaam bosbeheer. De Europese Commissie heeft besloten dat gecertificeerd materiaal, bijvoorbeeld FSC (Forest Stewardship Council) hout, niet automatisch voldoet aan de vereisten van de Houtverordening.


Om het voor marktdeelnemers gemak- kelijker te maken om aan de verordening te voldoen, bestaat de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij een erkende toezichthoudende organisatie (ook wel monitororganisatie genoemd). Het gaat hier om privaatrechtelijke organisaties die


een due diligence systeem opzetten om door marktdeelnemers gebruikt te worden, en die zelf controleren of deelnemers de voorwaarden van het systeem naleven. In principe worden verwerkende bedrijven die zijn aangesloten bij een toezichthoudende organisatie niet gecontroleerd. Voor Nederland zijn onder andere de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Houthandelaren (NVVH) en Société Générale de Surveillance (SGS) bezig om geaccrediteerd te worden als monitoring organisatie.


Ondernemers die zich niet aan de EU Houtverordening houden, riskeren boetes die evenredig zijn aan de milieuschade, aan de waarde van het betrokken hout of de betrokken houtproducten en aan de belastingderving en economische nadelen die het gevolg zijn van de inbreuk. Verder kunnen de lidstaten, afhankelijk van de ernst van de vastgestelde tekortkomingen, onmiddellijke maatregelen nemen, zoals de inbeslagname van hout en houtproduc- ten en een handelsverbod. Op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (www.vwa.nl) zijn de volledige Europese Houtverordening en gedetailleerde voor- schriften te down-loaden; tik ‘hout- verordening’ in de zoekmachine rechts- boven op de homepage.


31


-verenigingsnieuws


Jachtbouw Nederland 1


februari 2013


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36