This page contains a Flash digital edition of a book.
Nieuwe inspectieronde ophanden


De Inspectie SZW, voorheen Arbeidsin- spectie, gaat vanaf april 2013 honderd werven inspecteren op veilig werken op hoogte, werken in besloten ruimte, machineveiligheid, aanwezigheid en ac- tualiteit RI&E, asbest en illegale arbeid.


30


Deze extra aandacht vloeit mede voort uit het hoge aantal geconstateerde overtre- dingen tijdens de vorige inspectieronde in 2009, waar in 30 gevallen het werk op last van de Inspectie werd stilgelegd. De voornaamste reden voor toepassing van dit zwaarste middel waren gebrek aan machi- neveiligheid, en gevaarlijke arbeidsplaatsen (werken in besloten ruimtes, valgevaar). De nu ophanden zijnde Inspectie in de metaalsector richt zich hoofdzakelijk op machineveiligheid, veilig werken met arbeidsmiddelen en gevaarlijke stoffen en op de aanpak van de achterliggende oor- zaken van deze risico’s door de werkgever. Specifieke doelgroepen (jongeren onder 25 jaar, nieuwkomers en buitenlandse werknemers) krijgen sectorbreed eveneens extra aandacht. De Inspectie richt zich bij de scheepsbouw daarnaast op specifieke veiligheidsrisico’s zoals het werken in be- sloten ruimtes en werken op hoogte.


RI&E-document


Het risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) document, waarover elk bedrijf moet beschikken, mag geen passief docu- ment zijn. Bedrijven moeten het in de RI&E opgenomen Plan van Aanpak als onderdeel van hun bedrijfsvoering zien en ook daar zal de Inspectie SZW hen op controleren. De overheid heeft asbest hoog op de aan- dachtspuntenlijst geplaatst. De veelvuldige toepassing van zogeheten asbestmatras- sen voor isolatiedoeleinden in de jaren 40 tot 70 van de vorige eeuw gaf de scheeps- bouw van oudsher een slechte naam. In sommige uit Azië afkomstige casco’s en nieuwbouwschepen worden nog steeds as- besthoudende pakkingen toegepast. Indien van toepassing, dient voor goede procedu- res te worden gezorgd om blootstelling aan asbest te voorkomen.


Het motto dat de Inspectie SZW hanteert is: ‘hard waar het moet, zacht waar het kan’. Als een werkgever een deugde- lijke risico-inventarisatie (RI&E) inclusief bijbehorend plan van aanpak (PvA) heeft, blijk geeft van goede wil en zijn arbo-zaken op orde heeft, zal de inspectie normaliter


soepel optreden. Zijn de arbeidsomstan- digheden ver onder de maat en worden overtredingen, onwil en/of misstanden geconstateerd, dan volgt hard optreden. Dat geldt ook bij bedrijven waar herhaald overtredingen zijn vastgesteld.


5xbeter


Via het paritaire ondersteuningspro- gramma “5xbeter” kunnen bedrijven die vallen onder de cao Metaal en Techniek en Metalektro gebruik maken van een uitgebreid ondersteuningspakket om de arbeidsomstandigheden op orde te krijgen. Regionaal opererende Verbetercoaches ge- ven kosteloos en onafhankelijk advies over veilig en gezond werken. Op www.5xbeter. nl worden praktische hulpmiddelen op de thema’s lasrook, machineveiligheid, scha-


delijk geluid, oplosmiddelen en nieuwko- mers in de metaal aangedragen. Voorjaar 2013 zijn hier ook de hulpmiddelen voor fysieke belasting beschikbaar. In aanvulling hierop biedt de NJI voor leden standaard- beschrijvingen en -oplossingen voor specifieke arbo-risico’s in de jachtbouw- en jachtservice-industrie


De Inspectie SZW lanceerde onlangs een website met een nieuw hulpmiddel om ongevallen op de werkvloer te voorkomen: http://voorkomongevallen.zelfinspectie.nl, waarmee bedrijven zelf de kwaliteit van de veiligheid in hun organisatie kunnen door- lichten. De gevolgde methode is dezelfde als die van een arbeidsinspecteur. Uiter- aard kunnen vragen die uit de zelftest naar voren komen ook weer worden voorgelegd aan de verbetercoaches.


Scheepsbouwer Theo Kok overleden


Theo Kok, oprichter van de gelijknamige Scheepswerf Achterbos Theo Kok in Vinkeveen, is op 11 januari na een kort ziekbed op 71-jarige leeftijd overleden. Hij legde in 1965 de basis voor een nieuwe loot aan het familiebedrijf dat al sinds 1754 schepen bouwt. De liefde voor het bouwen van houten schepen bleef door de eeuwen heen, maar ook voor de bouw van stalen schepen, onderhoud en refit van houten, stalen en polyester schepen kon (en kan) een trouwe klantenkring bij de kleinschalige allround werf terecht.


Theo’s oudste zoon Henk Jan is al jaren het gezicht achter het bedrijf, maar senior was, voordat hij ziek werd, op de achtergrond in zijn blauwe overal doorgaans als stille kracht op de werf doende. Ook jongste zoon Hans is in het familiebedrijf werkzaam. Theo intro- duceerde al in de jaren 90 een ERPsysteem voor het uitvoeren van ingewikkelde opdrach- ten. Henk Jan pakte deze basis op en bouwde die verder uit.


Kortingen voor NJI-leden


De Koninklijke Metaalunie heeft een raamovereenkomst gesloten met SITA, onder- deel van het Franse GDF Suez, is de grootste afvaldienstverlener van Nederland. Exclusief voor leden van de Metaalunie en NJI is een korting bedongen van 20% op de standaard-tarieven. Voor grote volumes wordt een maatwerkprijs gehanteerd.


Ook kan gebruik worden gemaakt van een kosteloze afvalscan, op basis waardoor mogelijk verbeteringen van de efficiency kunnen worden doorgevoerd die tot extra besparingen kan leiden.


De Metaalunie heeft met Esso Nederland en Kuwait Petroleum (Q8) een raamovereen- komst getekend, waarin is geregeld dat leden een korting krijgen van 10,285 resp. 10,89 eurocent (inclusief btw) per liter op de dag adviesprijs van benzine, diesel en LPG van genoemde maatschappijen. In de praktijk betalen leden daardoor dezelfde brandstofprijs of zelfs iets minder als bij de goedkope (witte) pomp. Met de Esso tankpas en de Q8/ Tango pas kan bij zo’n 600 stations worden getankt.


De Metaalunie heeft de afgelopen jaren ook op tal van andere terreinen kortingsover- eenkomsten gesloten. Op de ledenportal van de Metaalunie, maar ook de NJI, zijn die voordelen systematisch weergegeven.


Jachtbouw Nederland 1


februari 2013


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36