This page contains a Flash digital edition of a book.
Senioren stellen ook ergonomische eisen aan een zeiljacht. Foto Rens Groenendijk


Aandacht voor de senioren Inspelen op wijzigend profiel watersporter


28


Op een tijdens Boot Düsseldorf georga- niseerd minicongres gingen branchep- rofessionals met elkaar in debat over de toekomst van de watersportindustrie in Europa. Het ging onder meer over hoe nieuwe watersporters kunnen worden aangetrokken en wat er aan boten aan- gepast moet worden om in te spelen op de behoeften van oudere watersporters.


De cijfers wijzen onmiskenbaar uit dat de vergrijzing onder watersporters onvermin- derd doorzet. De populatie waarvan drie op de honderd personen een eigen schip be- zit, is opgeschoven naar de leeftijdsgroep tussen 60 en 65 jaar, terwijl het aandeel jachteigenaren tot 40 jaar is gedaald tot minder dan 1% op de totale bevolkings- groep tot 40 jaar. Uit eerdere onderzoeken is al eens naar voren gekomen dat zij die voor hun 40e geen eigen schip bezitten, daar nadien ook niet meer toe zullen over gaan.


Aan de andere kant wijzen de statistieken uit dat het aantal 65-plussers dat een eigen boot blijft aanhouden redelijk constant blijft op circa 2,5% van de totale leeftijds- groep. Onder de groep 75-jarigen en ouder neemt het eigen botenbezit echter snel af naar 1%. In Duitsland slinkt de groep


watersporters momenteel met bijna 10.000 per jaar. Van de bijna 28.000 personen die in Frankrijk een kajuitzeiljacht tussen 10 en 18 meter bezitten is bijna de helft ouder dan 60 jaar. Een gegarandeerde opmaat voor nog vollere verkoophavens, of zijn er mogelijkheden om dit schrikscenario af te wenden?


Watersport=lifestyle


Uitsluitend het beschikken over een superi- eur product is geen garantie meer voor afzet. Watersport wordt meer en meer een onderdeel van een lifestyle en de sector moet daar actief op inspelen. Reisorganisa- tor TUI Marine heeft ten behoeve van haar eigen productportfolio onderzocht hoe het enthousiasme voor watersport onder jonge mensen kan worden aangemoedigd en welke verwachtingen deze doelgroep heeft. De West-Europese watersportindustrie speelt nog steeds hoofdzakelijk in op een generatie die in de jaren vijftig van de vorige eeuw is opgegroeid. Deze generatie droomde ervan om met de eigen familie te genieten van het verblijf op het water en ontspanning te halen uit de strijd met de elementen. De groep stelde hoge eisen aan de kwaliteit en de vaareigenschappen van een schip en gaf de voorkeur aan een rank scheepsontwerp, dat ook in zwaardere


weersomstandigheden optimaal presteert. Oudere zeilers die overstappen op de voor- heen dikwijls verfoeide motorboot, blijven dat beoordelen vanuit het wensenpakket van de zeiler. Uiteraard is in de tijd van op- gaande conjunctuur ook een groep waterre- creanten ontstaan die meteen kozen voor snelheid of comfort, maar West-Europa breed bleef de groep actieve (‘echte’) wa- tersporters ook onder motorbootvaarders tot voor kort dominant.


Sociale interactie


De jongere generatie stelt er echter veel meer prijs op om met een groep vrien- den samen te zeilen, waarbij het sociale element een veel belangrijker rol speelt. Daarbij gaat het niet zozeer om te ontdek- ken wat er - qua prestaties - in het schip zit, maar met name wat daar omheen te doen is. Het gaat om de sociale interactie met elkaar, zorgeloos plezier maken en feest vieren, waarbij de boot dit moet faciliteren. Het bezit van een eigen schip is minder van belang; wanneer de lol er af is - of het geld op - moeten de sleutels kunnen wor- den ingeleverd.


De reisorganisaties spelen hier op in door zogeheten flotilla-arrangementen aan te bieden, bestaande uit vloten van grotere gemakkelijk te varen huurschepen, waar-


Jachtbouw Nederland 1


februari 2013


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36